Σισανίου και Σιατίστης κ. Α­θα­νά­σιος

Ο Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης, υπέρτιμος και έξαρχος Μακεδονίας, κ. Α­θα­νά­σιος (Γι­αν­νουσάς) γεν­νή­θηκε στην Α­θήνα το 1971. Το 1993 έλαβε το πτυχίο της Θε­ο­λο­γι­κής Σχο­λής του Πα­νε­πι­στη­μίου Α­θη­νών και α­κο­λού­θησε με­τα­πτυ­χι­α­κές σπου­δές στον ι­στο­ρικό το­μέα της Θε­ο­λο­γίας. Τυγ­χά­νει πτυ­χι­ού­χος της αγ­γλι­κής γλώσ­σης, ενώ γνω­ρί­ζει και την γερ­μα­νική. Ε­κάρη Μο­να­χός στην...

Περισσότερα

Ο πρ. Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος

Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος πρ. Ἀμερικῆς, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Ὠκεανῶν, Ἀτλαντικοῦ τε καί Εἰρηνικοῦ, κ. Δημήτριος (Τρακατέλλης) ἐγεννήθη ἐν Θεσσαλονίκῃ, τῇ 1ῃ Φεβρουαρίου 1928, ἔνθα καί ὡλοκλήρωσε τάς ἐγκυκλίους αὐτοῦ σπουδάς. Τό 1950 ἀνεδείχθη ἀριστοῦχος πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Διάκονος ἐχειροτονήθη τό 1960 καί Πρεσβύτερος τό 1964. Τό...

Περισσότερα

Γρεβενῶν κ. Δαβίδ

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γρεβενῶν, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Νοτίου Μακεδονίας, κ. Δαβίδ (κατά κόσμον Κωνσταντῖνος Τζιουμάκας) ἐγεννήθη τῷ 1958 ἐν Λιτοχώρῳ Πιερίας. Ἔλαβε τό πτυχίον τῆς Παιδαγωγικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης τό 1979, καί ὑπηρέτησεν ὡς διδάσκαλος πρό τῆς χειροτονίας του. Εἶναι ἐπίσης πτυχιοῦχος ἀπό τό 1983 καί τοῦ Ποιμαντικοῦ τμήματος τῆς Θεολογικῆς...

Περισσότερα

Ζήλων κ. Σεβαστιανός

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ζήλων κ. Σεβαστιανός ἐγεννήθη ἐν Ἄνω Ζωδίᾳ, Κύπρου, τό ἔτος 1955. Εἰς τά πλαίσια τῶν ἐγκυκλίων σπουδῶν του εἰς τήν γενέτειρά του ἀπεφοίτησεν ἐκ τοῦ Οἰκονομικοῦ Γυμνασίου Μόρφου τό 1973 καί ἐν συνεχείᾳ ἐνεγράφη εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἐξ ἧς ἀπεφοίτησεν τό ἔτος 1978....

Περισσότερα

Ὀλύμπου κ. Κύριλλος

O Θεοφιλέστατος ἐψηφισμένος Ἐπίσκοπος Ὀλύμπου κ. Κύριλλος γεννήθηκε στήν Ἀρχίπολη Ρόδου τό ἔτος 1980. Τίς ἐγκύκλιες σπουδές του πραγματοποίησε στή γενέτειρά του καί στήν πόλη τῆς Ρόδου. Διάκονος χειροτονήθηκε στίς 8 Δεκεμβρίου 2004 καί Πρεσβύτερος τήν 1η Αὐγούστου 2009. Σπούδασε Θεολογία στή Θεολογική Σχολή τοῦ Ἐθνικοῦ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί...

Περισσότερα

Κρατείας κ. Ἀνδρέας

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίκοπος Κρατείας κ. Ἀνδρέας (κατὰ κόσμον Bogdan Peshko) ἐγεννήθη τῇ 27ῃ Ἀπριλίου 1972 ἐν Οὐκρανίᾳ. Μετά τάς ἐγκυκλίους σπουδάς του ἐνεγράφη τῷ 1989 εἰς τήν Θεολογικὴν Ἀκαδημίαν τῆς Ἁγίας Πετρουπόλεως, ἐκ τῆς ὁποίας ἀπεφοίτησε τῷ 1993. Κατὰ τὸ ἔτος 1994-1995 ἐφοίτησεν εἰς τὴν Ἀκαδημίαν τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ (τῆς...

Περισσότερα

Παμφίλου κ. Δανιήλ

His Grace Bishop Daniel of Pamphilon, (secular name: Volodymyr Zelinskyy) a native of Ukraine, was born in the small town of Buchach, Ternopil Region (similar to a state), Ukraine. He grew up in this region where he graduated from a local high school and enrolled in his first course of...

Περισσότερα

Ἀσπένδου κ. Ἱερεμίας

Ὁ Πανιερώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀσπένδου κ. Ἱερεμίας (Ferens) ἐγεννήθη εἰς Papanduva τῆς Βραζιλίας τὴν 29ην Δεκεμβρίου 1962. Διήκουσεν τὰ ἐγκυκλια μαθήματα εἰς τὴν Βραζιλίαν. Ἐσπούδασεν Φιλοσοφίαν καὶ Θεολογίαν εἰς τὸ Σεμινάριο τῆς Ἁγίας Σοφίας εἰς South Brook, New Jersey. Τὸ 1988 ἐκάρη μοναχός. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τὴν 30ήν Νοεμβρίου 1988 καὶ Πρεσβύτερος...

Περισσότερα