Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνιῶν, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Αἰολίδος, κ. Ἀθηναγόρας (κατά κόσμον Κωνσταντῖνος Π. Χρυσάνης), εἶναι γέννημα καί θρέμμα τοῦ Βοιωτικοῦ Ὀρχομενοῦ. Διάκονος καί Πρεσβύτερος ἐχειροτονήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Θηβῶν καί Λεβαδείας κ. Ἱερωνύμου (νῦν Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος), διακονήσας ἐν τῇ Ἁγίᾳ τοῦ Χριστοῦ Μεγάλῃ Ἐκ¬κλησίᾳ...

Περισσότερα

Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστῖνος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Χαλκιδικῆς, κ. Ἰουστῖνος (Μπαρδάκας) ἐγεννήθη ἐν Μελίτῃ Φλωρίνης τῷ 1969. Ἀπεφοίτησεν ἐκ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. Παρηκολούθησε μεταπτυχιακά μαθήματα εἰς Θεσσαλονίκην καί Κύπρον καί εἰργάσθη εἰς τό Κέντρον Βυζαντινῶν Ἐρευνῶν τοῦ Α.Π.Θ. ὡς ἐπιστημονικός συνεργάτης. Τῷ 1993 ἐκάρη Μοναχός...

Περισσότερα

Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Ροδόπης, κ. Παντελεήμων (κατά κόσμον Σταῦρος) Μουτάφης ἐγεννήθη τό 1970 εἰς Καβάλαν. Εἶναι ἀπόφοιτος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Καβάλας καί πτυχιοῦχος τῆς Ἀνωτέρας Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν (1991) καί τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1994). Τό 2006 ὁλοκλήρωσε τάς μεταπτυχιακάς σπουδάς...

Περισσότερα

Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος πάσης Θετταλίας, κ. Ἄνθιμος (κατά κόσμον Διονύσιος Ρούσσας) ἐγεννήθη τῷ 1934 εἰς Σαλμώνην Ἠλείας. Τυγχάνει πτυχιοῦχος τῆς Φιλοσοφικῆς καί Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τῷ 1964, Πρεσβύτερος τῷ 1965, τῷ δέ 1974 ἐξελέγη καί ἐχειροτονήθη Μητροπολίτης Ἀλεξανδρουπόλεως. Τῷ 2004 κατεστάθη εἰς...

Περισσότερα

Παραμυθίας, Φιλιατῶν καί Γηρομερίου κ. Τίτος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Παραμυθίας, Φιλιατῶν καί Γηρομερίου, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Θεσπρωτίας, κ. Τίτος (κατά κόσμον Σωτήριος Παπανᾶκος) ἐγεννήθη τό ἔτος 1931 ἐν Πειραιεῖ. Ἐσπούδασεν εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἐξ ἧς ἀπεφοίτησε τό ἔτος 1964. Ἐχειροτονήθη Διάκονος καί Πρεσβύτερος τό ἔτος 1966. Ὑπηρέτησεν ὡς Ἱεροκῆρυξ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως...

Περισσότερα

Xίου κ. Μάρκος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος πάσης Ἰωνίας, κ. Μᾶρκος (Βασιλάκης) ἐγεννήθη εἰς Χίον τό 1965. Διάκονος ἐχειροτονήθη τό 1994 καί Πρεσβύτερος τό 2000. Διηκόνησεν ὡς Ἱεροκῆρυξ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χίου, Γραμματεύς καί Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί Φιλόλογος εἰς τήν Μέσην Ἐκπαίδευσιν. Εἶναι Πτυχιοῦχος...

Περισσότερα

Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός

Ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός (κατά κόσμον Ἰωάννης Σεργάκης), ἐξ Ἴμβρου, ἐγεννήθη ἐν Κωνσταντινουπόλει τό ἔτος 1952, ἀπό γονεῖς τόν Γεώργιον καί τήν Ἀθηνᾶν. Ἔλαβε τήν ἐγκύκλιον μόρφωσιν αὐτοῦ ἐν Ἴμβρῳ, ἐν τῷ Ζωγραφείῳ Λυκείῳ τῆς Πόλεως καί ἐν τῇ ἐν Ἁγ. Ὄρει Ἀθωνιάδι Ἐκκλησιαστικῇ Ἀκαδημίᾳ, ἀποφοιτήσας ἐκ τῆς...

Περισσότερα

Αυστραλίας κ. Μακάριος

Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας κ. Μακάριος (Γρινιεζάκης), ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος πάσης Ὠκεανίας ἐγεννήθη εἰς τό Ἡράκλειον τῆς Κρήτης τῷ 1973. Τυγχάνει πτυχιοῦχος τῆς Ἀνωτέρας Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν καί τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου. Μετεξεπαιδεύθη εἰς τήν Χριστιανικήν Ἠθικήν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τῆς Βοστώνης, (Master of Sacred Theology),...

Περισσότερα

Ροδοπόλεως κ. Ταράσιος

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ροδοπόλεως, κ. Ταράσιος ἐγεννήθη ἐν Η.Π.Α. τό ἔτος 1956. Ἐσπούδασεν εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Βοστώνης καί ἐπραγματοποίησεν εὐρυτέρας σπουδάς εἰς Ἀμερικήν καί Εὐρώπην. Διάκονος ἐχειροτονήθη ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Φαναρίου, τήν 30ήν Δεκεμβρίου 1990 ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ....

Περισσότερα

Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Πεδιάδος, κ. Ἀνδρέας (Νανάκης), ἐγεννήθη ἐν ἔτει 1957 εἰς τό Ἡράκλειον Κρήτης. Πτυχιοῦχος τῆς Παιδαγωγικῆς Ἀκαδημίας Ἡρακλείου καί τῶν Τμημάτων Ἱστορίας καί Θεολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ἀνηγορεύθη διδάκτωρ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ὅπου καί διδάσκει ὡς Καθηγητής...

Περισσότερα

Ἁγίου Φραγκίσκου κ. Γεράσιμος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἁγίου Φραγκίσκου κ. Γεράσιμος (Μιχαλέας) ἐγεννήθη ἐν Καλαμάτᾳ τῇ 2ᾳ Αὐγούστου 1945, ἔνθα καί ὡλοκλήρωσε τάς ἐγκυκλίους αὐτοῦ σπουδάς. Ἐσπούδασεν εἰς τό Ἑλληνικόν Κολλέγιον καί εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Βοστώνης, ἐκ τῆς ὁποίας διεκρίθη μέ τόν μεταπτυχιακόν τίτλον Μαγίστρου τῆς Θεολογίας καί ἀνέλαβε Ληξίαρχος...

Περισσότερα