Εφησυχάζοντες Αρχιερείς του Θρόνου

πρ. Χαλκηδόνος κ. Αθανάσιος, εν ΚΠόλει........24.09.1972

πρ. Αμερικής κ. Δημήτριος, εν Νέα Υόρκη..................17.09.1967

πρ. Βελγίου κ. Παντελεήμων, εν Χίω..............................18.08.1974

πρ. Κρήτης κ. Ειρηναίος........................................................23.02.1975

πρ. Γουίννιπεγκ και Καναδά κ. Ιωάννης, εν Καναδά...........27.11.1983

πρ. Χαλδίας κ. Σπυρίδων, εν Αμερική............................24.11.1985

πρ. Κίτρους κ. Αγαθόνικος, εν Κατερίνη......................24.11.1985

πρ. Γουΐννιπεγκ και Καναδά κ. Γεώργιος, ἐν Καναδά...22.10.1989

Χριστιανουπόλεως κ. Παύλος, εν Αδελαίδι..................11.03.1984

Ελαίας κ. Θεοδώρητος, εν Αθήναις............................... 25.03.1984

Τραχείας κ. Παύλος, εν Γαλλία........................................02.06.1991

Παρνασού κ. Ιωάννης........................................................27.10.1991

Ξάνθου κ. Δημήτριος, εν Αμερική..................................23.06.1998

Τρωάδος κ. Πέτρος, εν Πάτραις.......................................08.11.2015