Ἅγιος Στέφανος – Γεσίλκιοϊ καὶ Ἁγίασμα Ἁγίας Φωτεινῆς

Ἀρχαῖος βυζαντινὸς οἰκισμὸς καὶ ὁ Ἅγιος Στέφανος, στὸ λιμάνι τοῦ ὁποίου ἀποβιβάστηκε τὸ ἱερὸ λείψανο τοΰ πρωτομάρτυρος Στεφάνου, ὅταν ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος τὸ μετέφερε ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα στὴν πόλη του, μετονομάσθηκε σὲ Γεσίλκιοϊ (Πράσινο Χωριό) μετὰ τὸ 1922. Χτισμένος στὴν θέση ἄλλου, ἡμιυπόγειου προϋπάρχοντος ναοῦ, ὁ Ἅγιος Στέφανος ἀνακαινίσθηκε, ὅπως...

Περισσότερα

Ἅγιος Γεώργιος Μακροχωρίου

Ὅπως ἤδη ἀναφέρθηκε, στὴν δικαιοδοσία τῆς Μητρόπολης Δέρκων ἀνήκουν ὅλα τα γύρω ἀπὸ τὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Κωνσταντινουπόλεως θρακικὰ προάστια καὶ χωριά. Ἀφήνοντας τὸν Βόσπορο, βρισκόμαστε ξανὰ στὴν Προποντίδα. Ἂν καὶ πολλοὶ μελετητές, παλιά, τοποθετοῦσαν λανθασμένα τὸ βυζαντινὸν Ἕβδομον κοντὰ στὶς Βλαχέρνες, ὑστέρα ἀπὸ τὴν δημοσίευση, τὸ 1891, τῆς μελέτης τοῦ Ἀλεξάνδρου...

Περισσότερα

Ἅγιος Ἰωάννης Γενῆ Μαχαλλὲ

Στὴν βόρεια ἄκρη τοῦ Βοσπόρου, ἡ Νέα Συνοικία (Γενῆ Μαχαλλέ) ἦταν τὸ 1862, κατὰ τὸν Σκαρλᾶτο Βυζάντιο, συνοικισμὸς «χριστιανῶν, ναυτῶν τῶν πλείστων, καὶ ἁλιέων». Σιγὰ σιγὰ καὶ μὲ τὴν προσέλευση ἐποίκων παρατηρεῖται ἄνθηση καὶ στὰ 1905 στὸ χωριὸ λειτουργεῖ Σχολὴ Ἀρρένων καὶ Νηπιοπαρθεναγωγεῖον. Ὁ ναός, ποὺ χρειάζεται ἐπειγόντως συντήρηση, ὅπως...

Περισσότερα

Ἁγία Παρασκευὴ Βουγιούκδερε

Τὸ ἴδιο γοητευτικὸ τοπίο καὶ ἐδῶ. Τεράστια πλατάνια, φλαμουριές, ἀγριοκαστανιὲς ποὺ φθάνουν καὶ τὰ ἑξήντα μέτρα ὕψος, ἡ θάλασσα καὶ οἱ γλάροι ποὺ σχίζουν τὸν αἰθέρα, συνθέτουν μιὰ εἰκόνα μαγευτική. Γιὰ νὰ εἰσέλθῃ κανεὶς στὸν περιφραγμένο χῶρο τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ συγκροτήματος πρέπει νὰ περάσῃ κάτω ἀπὸ μιὰ χτισμένη ἀψιδωτὴ αὐλόθυρα. Σὲ...

Περισσότερα

Ἅγια Παρασκευὴ Θεραπείων

Βρισκόμαστε καὶ πάλι στὸν Βόσπορο. Συνεχίζοντας μιὰν ἀνοδικὴ πορεία, ἀμέσως μετὰ τὸ Νηχώρι, ὅπου σταματᾶ ἡ δικαιοδοσία τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως, συναντοῦμε τὶς περιοχὲς ποὺ ὑπάγονται στὴν Μητρόπολη Δέρκων, ἡ ὁποία ἐκτείνεται ἀπὸ τὴν Προποντίδα καὶ τὸν Βόσπορο ἕως τὸ ἐσωτερικὸ τῆς ἀνατολικῆς Θράκης. Παλιά, ἡ ἕδρα τῆς Μητροπόλεως ἦταν στὶς...

Περισσότερα