Ἅγιος Στέφανος – Γεσίλκιοϊ καὶ Ἁγίασμα Ἁγίας Φωτεινῆς

Ἀρχαῖος βυζαντινὸς οἰκισμὸς καὶ ὁ Ἅγιος Στέφανος, στὸ λιμάνι τοῦ ὁποίου ἀποβιβάστηκε τὸ ἱερὸ λείψανο τοΰ πρωτομάρτυρος Στεφάνου, ὅταν ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος τὸ μετέφερε ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα στὴν πόλη του, μετονομάσθηκε σὲ Γεσίλκιοϊ (Πράσινο Χωριό) μετὰ τὸ 1922. Χτισμένος στὴν θέση ἄλλου, ἡμιυπόγειου προϋπάρχοντος ναοῦ, ὁ Ἅγιος Στέφανος ἀνακαινίσθηκε, ὅπως φαίνεται ἀπὸ ἐπιγραφὴ ἐντοιχισμένη στὸν νάρθηκα, διὰ συνδρομῆς καὶ δαπάνης τοῦ Πανευγενοῦς καὶ Φιλοχρίστου Ἀρμενίου Μπογὸς Δαδιὰν συνεργούντων τούτῳ πολλῶν φιλευσεβῶν καὶ φιλονάων Χριστιανῶν, τὸ 1845. Ἕνα δρόμο πίσω ἀπὸ τὸ ἱερὸ τῆς μικρῆς αὐτῆς ἐκκλησίας βρίσκεται τὸ ἁγίασμα τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς. Ἂν δὲν ὑπῆρχε ὁ σταυρὸς στὸ ὑπέρθυρο, θὰ νόμιζε κανεὶς ὅτι πρόκειται γιὰ εἴσοδο σπιτιοῦ. Δίπλα ἀκριβῶς, καὶ στὸν ἐπάνω ὄροφο, θὰ στεγαστοῦν ἐστιατόρια, καὶ γίνονται ἐπισκευές.
Ὁ ναός, ποὺ ἀνακαινίσθηκε πατριαρχοῦντος Βαρθολομαίου του Α´ τὸ 1995, διατηρεῖται σὲ καλὴ κατάσταση, καὶ εἶναι φροντισμένος καὶ καθαρός.

Ἰσμήνη Καπάνταη
Ἐκκλησίες στὴν Κωνσταντινούπολη
Νικόλαος Γκίνης – Κωνσταντῖνος Στράτος