Οι υπό το Οικουμενικό Πατριαρχείο Ουκρανοί στις ΗΠΑ

<p>Ὡς γνωστόν, ἡ ἐμφάνισις καί παρουσία τῶν ἐν τῇ διασπορᾷ Ὀρθοδόξων Οὐκρανῶν ἄρχεται ἀπό τῶν ἀρχῶν τοῦ Κ΄ αἰῶνος καί συνεχίζεται μέχρι τῆς σήμερον ὑπό διαφόρους μορφάς καί ἐκκλησιαστικά σχήματα. Μετά τήν λῆξιν τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου μέ τάς σημειωθείσας μεταναστεύσεις τοῦ Ὀρθοδόξου Οὐκρανικοῦ λαοῦ, ἡ παρουσία τῶν Οὐκρανῶν ἐμφανίζεται... </p>