Οι υπό το Οικουμενικό Πατριαρχείο Ουκρανοί στις ΗΠΑ

Ὡς γνωστόν, ἡ ἐμφάνισις καί παρουσία τῶν ἐν τῇ διασπορᾷ Ὀρθοδόξων Οὐκρανῶν ἄρχεται ἀπό τῶν ἀρχῶν τοῦ Κ΄ αἰῶνος καί συνεχίζεται μέχρι τῆς σήμερον ὑπό διαφόρους μορφάς καί ἐκκλησιαστικά σχήματα.
Μετά τήν λῆξιν τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου μέ τάς σημειωθείσας μεταναστεύσεις τοῦ Ὀρθοδόξου Οὐκρανικοῦ λαοῦ, ἡ παρουσία τῶν Οὐκρανῶν ἐμφανίζεται ἐντονωτέρα ἐν Η.Π.Α., Καναδᾷ, Νοτίῳ Ἀμερικῇ, ὡσαύτως δέ ἐν τῇ Δυτικῇ Γερμανίᾳ, Γαλλίᾳ, Ἀγγλίᾳ, Βελγίῳ, Ν. Ζηλανδίᾳ καί Αὐστραλίᾳ, οὗτοι δέ καταβάλλουσι συνεχεῖς προσπαθείας διά τήν ἀρτιωτέραν αὐτῶν ἐκκλησιαστικήν ὀργάνωσιν.

Ἐν Η.Π.Α. οἱ Ὀρθόδοξοι Οὐκρανοί ἐμφανίζονται ἐκκλησιαστικῶς ὠργανωμένοι ἀπό τοῦ ἔτους 1919 μέ τήν ὀνομασίαν «Οὐκρανική Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἐν Η.Π.Α.», ἐν Καναδᾷ δέ ἀπό τοῦ ἔτους 1918 μέ τήν ὀνομασίαν «Οὐκρανική Ὀρθόδοξος Ἑλληνική Ἐκκλησία ἐν Καναδᾷ».
Ὡσαύτως ἀπό τοῦ ἔτους 1928 ὑφίσταται ἐν Η.Π.Α. καί Καναδᾷ ἡ ὑπό τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον Οὐκρανική Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μέ Ἀρχιερεῖς: Ἐπίσκοπον Yosyf Zhuk (1923-37), Ἐπίσκοπον Bohdan Shpylka  (1937-63), Μητροπολίτην Ἀνδρέαν Kushchak (1967-1986), Ἐπίσκοπον καί κατόπιν Ἀρχιεπίσκοπον Σκοπέλου Παγκράτιον – Vsevolod Maydansky (1987-2007).
Ἡ παρουσία τῶν Ὀρθοδόξων Οὐκρανῶν ἐν Εὐρώπῃ ὑπῆρξε λίαν αἰσθητή ἐν τῇ Δυτικῇ Γερμανίᾳ, κυρίως δέ μετά τό ἔτος 1947 διαπιστοῦται ἐν τῇ περιοχῇ ταύτῃ ποιά τις ἀρτιωτέρα ἐκκλησιαστική ὀργάνωσις τῶν Ὀρθοδόξων Οὐκρανῶν.
Κατά τόν Μάρτιον τοῦ ἔτους 1995 ὁμάδες Ὀρθοδόξων Οὐκρανῶν τῆς Διασπορᾶς μέ ἐπικεφαλῆς τούς Ἀρχιερεῖς των ἐζήτησαν τήν ὑπαγωγήν αὐτῶν ὑπό τήν κανονικήν δικαιοδοσίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἐξετάσαν ἐπισταμένως τό ὡς ἄνω αἴτημα καί δή τήν κανονικότητα τῶν ὡς ἄνω Οὐκρανῶν Ἀρχιερέων, τῇ 9ῃ Μαρτίου 1995 ἀπεφάσισεν εἰς συνεδρίαν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου ὅπως δεχθῇ ὑπό τήν κανονικήν αὐτοῦ δικαιοδοσίαν τούς ὡς ἄνω ἐν τῇ Διασπορᾷ Οὐκρανούς πιστούς. Γενομένων δέ τῇ 11ῃ Μαρτίου 1995 ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, εἰς ἔκτακτον συνεδρίαν αὐτῆς κανονικῶν ψήφων ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, ἐξελέγησαν:
α.– Μητροπολίτης Εἰρηνουπόλεως ὁ μέχρι τότε Μητροπολίτης Κωνσταντῖνος, διακονήσας ἐν Ἀμερικῇ καί κοιμηθείς κατά τό ἔτος 2012.
β.– Μητροπολίτης Σωζοπόλεως ὁ μέχρι τότε Μητροπολίτης Ἀνατόλιος, διακονήσας ἐν Γαλλίᾳ καί κοιμηθείς κατά τό ἔτος 1997.
γ.– Ἀρχιεπίσκοπος Ἱεραπόλεως ὁ μέχρι τότε Ἀρχιεπίσκοπος Ἀντώνιος, διακονῶν ἐν Ἀμερικῇ.
δ.– Ἐπίσκοπος Δαφνουσίας ὁ μέχρι τότε Ἐπίσκοπος Παΐσιος, διακονήσας ἐν Ἀμερικῇ καί κοιμηθείς κατά τό ἔτος 1998.
ε.– Ἐπίσκοπος Παρνασσοῦ ὁ μέχρι τότε Ἐπίσκοπος Ἰωάννης, διακονῶν ἐν Βελγίῳ, καί
στ.– Ἐπίσκοπος Ἀσπένδου ὁ μέχρι τότε Ἐπίσκοπος Ἱερεμίας, διακονῶν ἐν Βραζιλίᾳ.

Consistory of the Ukrainian Orthodox Church in the USA

Mailing address: P.O. Box 495, South Bound Brook, NJ. 08880. His Excellence Metropolitan ANTONY of Hierapolis, President.
Shipping address: 135 Davidson Ave., Somerset, NJ 08873.
Tel. (732) 356-0090; Fax (732) 356-5556. E-mail: UOCofUSA @worldnet. att.net
E-mail: consistory@uocofusa.org
Web: www.uocofusa.org Saint

Sophia Ukrainian Orthodox Seminary: P.O. Box 240, South Bound Brook, NJ. 08880. Tel. (732) 469-7555. V. Rev. Fr. John Harvey, Rector.

Library: P.O. Box 495, South Bound Brook, NJ. 08880. Tel. (732) 356-3017. Mrs. Vera Ortynsky, Librarian.

St. Andrew Ecclesiastical Supply and Bookstore: P.O. Box 495, So. Bound Brook, NJ 08880. Tel. (732) 356-0725. Fax (732) 356-5556. Mrs. Shirley Skocypec, Manager.

Cultural Center: P.O. Box 495, South Bound Brook, NJ 08880. Tom O’Prandy, Manager. Tel. (732) 469-1018.

Memorial Church Museum: P.O. Box 495, South Bound Brook, NJ 08880. Tel. (732) 356-9105. Mrs. Irene Cehelsky, Manager.

United Ukrainian Orthodox Sisterhoods: Mrs. Nadia Mirchuk, President, 110 E. Cedar St., Livingston, NJ 07039. Tel. (973) 992-6479.

St. Andrew Society: Eng. Michael Heretz, President 95 Orient Way Apt. 5 B-C, Rutherford, NJ 07070. Tel. (201) 460-0190.

All Saints Camp: Rd.#3, Goshen Rd, Emlenton, PA 16373. Mr. Bohdan Hryshchyshyn, Manager. Tel. (412) 867- 5811; (412) 867-9911.

Theosis Center of  St. Maximos the Confessor: P.O. Box 356, Palmyra, VA 22963-0356. Tel. (804) 589-4839. Rev. Fr. Stephen Dzulij, Administrator.

Monastery of St. Herman: 4410 Franklin Blvd. Cleveland, OH 44113. Rev. Fr. John Henry, Ihumen. Rev. Fr. Vladimir Ivanov. Tel. (216) 961-3806. St. Eliah Monastery – Dover: V. Rev. Fr. Archimandrite Anastasije, 3820 Moores Lake Road, Dover, FL 33527. Tel. (813) 659-0123.

Ukrainian Orthodox League in USA: Helen Greenleaf, President, 7600 Thistle Lane, Novelthy, OH 44072. Tel./Fax (440) 338-8025. E-Mail: dz234@cleveland. freenet.edu Jr.

Ukrainian Orthodox League in USA: Greg Misko, President, 1023 Wynnewood, Northampton, PA 18067. Tel. (610) 262-5292.

Youth Ministry Program: Linda Kozler, Director, Shirley A. Skocypec, Assistant Director, P.O. Box 495, South Bound Brook, NJ 08880. Tel. (732) 356-0090; Fax (732) 356-5556.

«UKRAINIAN ORTHODOX WORD» Rev. Fr. Dennis Kristoff-Editor.

Ὁ Πανιερ. Μητροπολίτης Ἱεραπόλεως κ. Ἀντώνιος  (06.10.1985).
Ταχ. διεύθυνσις: P.O. Box 495 – South Bound Brook, NJ. 08880. Τηλ. +1-732-356-0090. Fax 732-356-9437. Ὀνομαστήρια: 17 Ἰανουαρίου (παλαιόν ἡμερολόγιον).

Ὁ Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Παμφίλου κ. Δανιήλ (10.05.2008).
Ταχ. διεύθυνσις: P.O. Box 495 – South Bound Brook, NJ. 08880.
Τηλ. +1-732-356-0090. Fax 732-356-9437.
Ὀνομαστήρια: 17 Δεκεμβρίου (παλαιόν ἡμερολόγιον).

Ἱεροί Ναοί Κεντρικῆς Περιφερείας

Ambridge, Pennsylvania 15003-2350, St. Vladimir Church, 313 Ninth Street, tel. (412) 266-8330.
Pastor – Rev. Fr. Michael Kochis, tel. (412) 771- 9124.

Arnold, Pennsylvania 15068, Holy Virgin, 1701 Kenneth Avenue. Arnold, PA 15068, tel. (412) 335-1302.
Temporatory served by Rev. Fr. Timothy Tomson.

Atlanta, Georgia, St. Andrew Mission, 5122A Beverly Glen Lane Norcross, GA 30092, tel. (770) 840-7970.
Pastor – Rev. Fr. Bohdam Maruszak.

Bakerton – Elmora, Pennsylvania 15737, Sts. Peter & Paul Church, P.O. Box 147, tel (814) 948-6718.
Served by Rev. Fr. Robert Holet.

Carnegie, Pennsylvania 15106, Sts. Peter & Paul Church, 200 Walnut Street.
Pastor – Rev. Stepan Repa, tel. (412) 279-2111.

Cheektowaga, New York 14227, Holy Trinity Church, 200 Como Park Boulevard, Cheektowaga, N.Y. 14227, tel. (716) 684-0738.
Pastor – Rev. Fr. Mykola Slokotowych.

Dironville, Pennsylvania 15734, St. John the Baptist Church, St. John’s Way Box 81.
Pastor – V. Rev. George Hnatko, tel. W: (412) 349-4821 or H: (412) 463-0958.

Dover Florida 33527, Protection of the Most Holy Mother of God, 3820 Moores Lake Road, tel. (813) 659-0123.
Pastor – V. Rev. Archimandrite Anastasije, tel. (813) 659-0123.

Herkimer New York 13350-2414, St. Mary Church, 324 Moore Avenue, tel. (315) 866-3952.
Pastor – V. Rev. Fr. Mykola Newmerzyckyj.

Hudson, New York 12534, St. Michael Church, 59 Partition Street, tel. (518) 828-3121.
Served by New York Deanery Clergy.

Jeannette, Pennsylvania 15644, St. Michael Church, 112 13th Street.
Pastor – Served by Rev. Fr. Emilian Balan, tel. (412) 523-8849.

Johnstown, Pennsylvania 15907, Sts. Peter & Paul Church, St. Clair Road, P.O. Box 1233, tel. (814) 535-8707.
Pastor – Rev. Fr. William G. Ward, tel. (814) 536-8387.

Lake wood, Ohio 44107, St. Nicholas Pro-Cathedral, 2101 Quail Street, tel. (216) 226-5506.
Pastor – V. Rev. Fr. Dennis B. Kristof.

Lorain, Ohio 44055, St. Mary Church, 2304 East 34th Street.
Pastor – Rev. Fr. Vasyl Shtelen, tel. (630) 980-5796.

Lyndora, Pennsylvania 16045, Sts. Peter & Paul Church, 21 Evergreen Drive, tel.-fax (412) 287-4448.
Pastor – Rev. Fr. Timothy Tomson, tel.-fax (412) 287-4448.

McKees Rocks, Pennsylvania 15136, St. Mary’s Church, 116 Ella Street. Mc Kees Rocks, PA 15136.
Pastor – Rev. Fr. Peter Natishan, tel. (412) 331-2362.

Monessen, Pennsylvania 15062, St. Nicholas Church, 17 Reed Avenue, tel. (412) 684-3614.
Pastor – Rev. Fr. Paul Krawchuk, tel. (412) 684- 3614.

Nanty Glo, Pennsylvania 15943, Holy Ascension Church, 980 Caroline Street.
Pastor – V. Rev. Fr. Mitered George Hnatko, tel. (412) 349-4821 Office, tel. (412) 463-0958 Residence.

New Casle, Pennsylvania 16101, Holy Trinity Church, 940 Rose Avenue.
Temporary Pastor: Rev. Fr. Timothy Tomson, tel. (412) 287-4448.

Parma, Ohio 44134, St. Volodymyr Cathedral, 5913 State Road. Pastor: V. Rev. Fr. John Nakonachny, tel. (216) 885-1509.
Assistant Pastor Rev. Fr. Volodymyr Steliac. Rev. Fr. Deacon: Ihor Mahlay.

Pinellas Park, Florida 33782, St. Michael Church, 9201 60th Street North.
Pastor – V. Rev. Fr. Michael Petlak, tel. (813) 531-8804.

Pittsburgh, Pennsylvania 15203, St. Vladimir Church, 1810 SidneyStreet, tel. (412) 431-0687.
Pastor – Rev. Fr. John Haluszczak, tel. (412) 322- 8496. Rev. Deacon: Taras Maximtsiv.

Rochester, New York 14617-3433, St. Mary Protectress Church, 3176 St. Paul Boulevard, tel.-fax. (716) 342-1076.
Pastor – Rev. Fr. Taras Naumenko, tel. (716) 342-6424. Assignet: Rev. Fr. Peter Cymbal.

Rome, N.Y. 13440, St. Nicholas Church, 512 N. George Street.
Pastor – Rev. Fr. Joseph S. Kopchak, tel. (315) 337-9518.

Sharon, Pennsylvania 16146, St. John the Baptist Church, 385 Clark Street, tel. (412) 342-9324.
Pastor – Served by Fr. Charles Baxter.

Slickville, Pennsylvania 15684, Holy Ghost Church, P.O. Box 3, Westmoreland and Pennsylvania Avenues, tel. (412) 468-5581.
Served by Rev. Fr. Dn Robert Popichak.

Smithmill, Pennsylvania 16680, St. Volodymyr Church, P.O. Box 394, tel. (814) 378-5041.
Temporary Pastor: Rev. Fr. Robert Holat.

Syracuse: (see Warners). Tampa: (see Dover).

Troy, New York 12180, St. Nicholas Church, 376 Third Street, tel. (518) 274-5482.
Pastor: V. Rev. Fr. Bobdan Kalyniuk, tel (518) 537-6152.

Utica, New York 13501, Holy Cross Church, 841 Bleecker Street, tel. (315) 733-9339.
Pastor: V. Rev. Fr. Mykola Krywonos, tel. (315) 733- 9339.

Utica, New York 13502, Sts. Peter & Paul Church, 813 Hamilton Street, tel. (315) 732-2895.
Pastor – Temporary: Rev. Fr. Joseph S. Kopchak, tel. (315) 337-9518.

Warners, New York 13164, St. Luke Church, 3290 Warners Road, tel. (315) 468-3472.
Pastor: V. Rev. Fr. Roman Tarnawsky, tel.-fax (315) 468-1981.

Youngstown, Ohio 44509, Sts. Peter & Paul Church, 1025 N. Belle Vista Avenue.
Pastor: Rev. Fr. Charles Baxter, tel. (330) 799-3830.

Allentown, Pennsylvania 18102, St. Mary’s Cathedral, 1031 Fullerton Ave., tel. (610) 439-4810.
Pastor: V. Rev. Fr. William Czekaluk. Tel. (610) 432-4815. Rev. Deacon: Joseph Kreta.

Baltimore, Maryland 21231, St. Michael Church, 2019 Gough Street, tel (410) 327-2840.
Pastor: V. Rev. Fr. Victor Cooley, tel (301) 384-4238.

Bayonne, New Jersey 07002, St. Sophia Church, 39 West 22nd Street, tel. (201) 436-8350.
Pastor: Rev. Fr. Myroslav Schirta, tel (201) 436-8350.

Blakely, Pennsylvania 18447, St. Andrew Church, 300 Main Street.
Pastor: Rev. Fr. Benjamin Worlinsky, tel. (717) 383-0530.

Boston – Jamaica Plain, Massachusetts 02130, St. Andrew Church, 24 Orchard Hill Road, Jamaica Plain, MA. 02130.
Pastor: Rt. Rev. Fr. Archimandrite Andrij, tel. (617) 522-3323.

Bridgeport, Connecticut 06610, Holy Trinity Church, 99 York Street.
Pastor: V. Rev. Fr. Anatole Jacobs, tel. (203) 729-1887.

Connecticut, Bridgeport 06606, Sts. Mary’s Protectress Orthodox Church, 10 Oakwood St., tel. (203) 374-8812.
Pastor: V. Rev. Fr. Archimandrite Lev, tel (203) 372-4883.

Carteret, New Jersey 07008, St. Demetrius Cathedral, 645 Roosevelt Avenue, tel. (732) 541-1530.
Pastor: V. Rev. Fr. Protopresbyter Taras Chubenko, tel. (732) 969-3318.

Chester, Pennsylvania 19013, Assumption of the Blessed Virgin Mary Church, 2412 West Third Street, tel. (610) 497-1993.
Pastor: V. Rev. Gerald S. Ozlanski, tel. (610) 494-7853.

Clifton, New Jersey 07013, Holy Ascension Church, 635-655 Broad Street, tel. (973) 471-8131.
Pastor: Rev. Fr. Arkadiusz Mironko, tel. (973) 473-8665.

Clifton, New Jersey 07011, St. Mary Protectress Church, 73-81 Washington Avenue, tel. (973) 546-2473.
Pastor: V. Rev. Fr. Protopresbyter Michail Zemlachenko, tel. (908) 782-6668.

Coatesville, Pennsylvania 19320, Holy Ghost Church, 399 Charles Street, tel. (610) 384-3095.
Pastor: Rev. Fr. Stephen Hutnick.

Eastport, New York 11941, St. Mary’s Church, Montauk Highway, tel. (516)878-8240 or (516) 727-3325.
Served by Consistory clergy.

Freeland, Pennsylvania 18224, Sts. Peter and Paul Church, 921 Walnut Street, tel (717) 636-0291.
Served by Consistory Clergy.

Glen Spey, New York 12737, Sts. Peter & Paul Church, P.O. Box 178, tel. (914) 856-7441.
Pastor: Rt. Rev. Fr. Nestor Kowal, tel. (717) 343- 7165.

Hartford, Connecticut 06106, St. Volodymyr’s Church, 110 Russ Street, tel. (203) 246-0248.
Pastor: V. Rev. Fr. Dmytro Mamchur, tel. (203) 521-2756.

Hickesville, New York 11801, St. Mary’s Church, 40 W. Carl Street.
Pastor: Rev. Fr. Vsevolod Shemetylo, tel. (718) 740-2508.

Irvington, New Jersey 07111, Holy Trinity Church, 836 Lyons Avenue. Mailing address: 680 Stuyvesant Avenue.
Pastor: V. Rev. Fr. Peter Hotrowich, tel. (973) 372-6962.

Jamaica, New York 11435, St. Andrew Cathedral, 90-34 139th Street, tel. (718) 297-2407.
Pastor: Rev. Fr. Tomasz Paranich, tel. (718) 389- 2930.

Johnson City, New York 13790, St. John Church, 1 St. John’s Parkway.
Pastor: V. Rev. Fr. Myron Oryhon, tel. (607) 797-1584.

Kerhonkson, New York 12446, St. Volodymyr Church, UNA. Foordmore Rd., tel. (914) 626-5641.
Mailing address: Mrs. Lola Saveskie. P.O. Box 1386 Oliverbridge, N.Y. 12461. Pastor: V. Rev. Fr. Vsevolod Shemetylo.

Maplewood, New Jersey 07040, Holy Ascension Church, 650-652 Irvington Avenue, tel. (973) 763-7644.
Pastor: Rev. Fr. Oleh Hucul, tel. (732) 356-2560.

Millville, New Jersey 08332, Sts. Peter & Paul Church, 77 Hogbin Road, tel. (609)825-6720.
Pastor: V. Rev. Fr. Hryhorij Podhurec.

Minersville, Pennsylvania 17954, St. George Church, 336 N. Front Street, tel. (717) 544-4553.
Pastor: Rev. Fr. Zenovy Zharshky

New Britain, Connecticut 06051, St. Mary’s Church, 54 Winter Street, tel. (860) 229-3833.
Pastor: Rev. Fr. James Norton, tel. (860) 666-4800.

New Haven, Connecticut 06515-1419, St. Mary Protectress Church, 50 Fowler Street, tel. (203) 387-4350.
Pastor: V. Rev. Fr. Volodymyr Hanas.

New York, New York 10024, St. Volodymyr Cathedral, 160 West 82nd Street, tel. (212) 873-8550.
Pastor: Rev. Fr. John Lyszyk.

New York, New York 10013, Holy Trinity Cathedral, 359 Broome Street, tel. (212) 226-4351.
Pastor: Rev. Fr. Todor Mazur, tel. (212) 431- 8250.

New York City, New York 10003, All Saints Church, 206 E. 11th Street, tel. (212) 475-9534.
Pastor: Rev. Fr. Andrew Kulick, tel. (718) 648- 3107.

New York – Brooklyn, New York 11211, Holy Trinity Orthodox Church, 185 S. 5th Street, tel. (718) 388-4723.
Pastor: Rev. Fr. Wolodymyr Wronskyj, tel. (516) 266-5962.

Northampton, Pennsylvania 18067, Assumption of the Virgin Mary Church, 1301 Newport Avenue, tel. (610) 262-2882.
Pastor: Rev. Fr. Bazyl Zawierucha, tel. (610) 266-4105.

Philadelphia, Pennsylvania 19126, St. Vladimir Cathedral, 6729 North Fifth Street, tel. (215) 927-2287.
Pastor: Rt. Rev. Fr. Protopresbyter Frank Estocin, tel. (732) 469-7140.

Philadelphia, Pennsylvania 19126, St. Mary Protectress Church, 12th Street & Oak Lane Avenue, tel. (215) 424-9692.
Pastor: V. Rev. Fr. Michael Tsuman, tel. (215) 548-4786.

Scranton, Pennsylvania 18504, St. Michael’s Church, 540 North Main Avenue.
Pastor: Rt. Rev. Fr. Nestor S. Kowal, tel. (717) 343-7165.

Silver Spring, Maryland 20905, St. Andrew Cathedral, 15100 New Hampshire Avenue, tel. (301) 384-9192.
Pastor: V. Rev. Fr. Stefan Zencuch, tel. (301) 384-9192. Clergy assigned to the Cathedral: Rev. Fr. Deacon Swiatoslaw Nowytski.

South Bound Brook, New Yersey 08880, St. Andrew Memorial Church, P.O. Box 495, South Bound Brook, N.J. 08880.
President: His Eminence Metropolitan Constantine. V. Rev. Fr. Yurij Siwko – Pastor, tel. (732) 764-9709.
Clergy assigned to the Memorial Church: V. Rev. Fr. Myroslaw Hlynsky, V. Rev. Fr. John Harvey, Fr. Deacon Ireneusz Dziadyk.

South Plainfield, New Jersey, Nativity of the Blessed Virgin Church, 416 Delmore Avenue.
Pastor: V. Rev. Fr. Raymond E. Sundland, tel. (908) 756-7223.

Trenton, New Jersey 08610, Holy Trinity Church, 824 Adeline Street, tel. (609) 393-5330.
Pastor: V. Rev. Fr. Bohdan Zelechiwsky, tel. (609) 393-5330.

Uniondale, New York 11553, St. Michael Church, 237 Maple Avenue.
Pastor: V. Rev. Fr. Serhij Kindzerawyi – Pastukhiv, tel. (516) 669-7402.
Washington, D.C (See Silver Spring).

West Islip, New York 11795, Sts. Peter & Paul Church, 64 Higbie Lane, tel. (516) 422-4453.
Pastor: V. Rev. Fr. Petro Sahaidachny, tel. (516) 931-4057.

Whalleyville, Maryland 21872, Holy Trinity Church, Box 44 Circle Road, tel. (410) 835-8661.
Pastor: Rev. Fr. Elias Kokos, tel. (410) 675-0868.

Wilmington, Delaware 19809, Sts. Peter & Paul Church, 1406 Philadelphia Pike, tel. (302) 798-4588.
Pastor: V. Rev. Fr. Protopresbyter Paul Hrynyshyn, tel. (302) 798-2149.

Woonsocket, Rhode Island 02895-1843, St. Michael Church, 74 Harris Avenue, tel. (401) 762-3939.
Pastor: Rev. Fr. Archimandrite Jacob.

Yardville, New Jersey 08620, St. George Church, 839 Yardville-Allentown Road.
Pastor: Rev. Fr. John Fatenko, tel. (609) 585-1774.

Ἱεροί Ναοί ἐν Ὠκεανίᾳ

President of the Consistory V. Rev. Mykola Serdiuk,
21 Timbury Street, Moorooka, QId 4105, Australia, tel. (07) 3277-3250 / Fax (07) 3277- 0430.

Mr. W Buschtedt,
38 Christowel Street, Camberwell, Vic. 3124, Australia, tel. (03) 9889-5371/ Fax (3) 9889-0176.
New South Wales Parishes

The Holy Transfiguration and Holy Virgin Protection, Very Rev. Wasyl Cherwaniw, 9 Railway Terrace Schofild, N.S.W. 2762, Australia, tel. (02) 9627-1838.

Saint Athanasius Church, Very Rev. Wolodymyr Lulra, 4 Benaud Street Blacktown, N.S.W. 2148, tel. (02) 9622-0441, Fax (02) 9622-8525.
Australian Capital Territory

Saint Nicholas Church, Rev. Eustafi Dorosh, 6 Macky Garden, Turner, A.C.T. 2601, tel. (06) 257-1884.
South Australia

Saint Archistratyh Mikhail Church, Rev. Evgen Kvasniuk, 16 Princess Street, Croydon 5008, S.A., tel. (08) 8340-0253.

Very Rev. Wolodymyr Salyha, 6 Verginia Street Hove, S.A. 5048, tel. (08) 8298-8042.

Victoria

Very Rev. Ivan Pashula
pastor, 4 Bloom Street, Moonee Ponds, Vic. 3039, tel. (03) 9370-2030.

Holy Virgin Protection Church, Very Rev. Boris Stasyshyn
Emeritus, 45 Weatsheaf Road, Glenroy, VIC. 3046, tel. (03) 9300-2515.

Dormition of the Holy Virgin Mary Church,
Rt. Rev. Archimandrite Onufriy, 7 Alvena Cr., Heathmont, VIC. 3135, tel. (03) 9720-9263.

Holy Trinity Church, Rt. Rev. Archimandrite Onufriy
Pastor: Chairman: Mr. G. Horoch, 36 Tathcown Street, Reservoiro, Vic. 3073, tel. (03) 9460-3316.

Holy Nativity Church, Chairman: V. Pantchenko, Rev. Fr. Basyl Kasian,
pastor. 145 Vines Road, North Geelong, Vic. 3215, tel. (52) 782- 240.

The Newborough Mission of  St. Peter & St. Paul.  President: J. Prokopiwskyj, 69 Chaberlain Street, Newborough, Vic. 3825, tel. (51) 273- 579.

Queensland

Saint Nicholas Church, Very Rev. Mykola Serdiuk,
21 Timbury Street Moorooka, QId 4105, tel. (07) 3277-3250, fax (07) 3277-0430.

Western Australia
Saint Nicholas Church, Very Rev. Walentyn Mowtschan,
153 Virgil Avenue, Mount Yokine, W.A. 6060, tel. (09) 276-7903.

New Zealand

The Mission of Hop Virgin Protection. Secretary: Mrs. O. Serhijenko, 262 Rosebank Road Avondale, Auckland 7 N.Z., tel. (09) 828-4692.

Ἱεροί Ναοί ἐν Μεγάλῃ Βρεταννίᾳ

St. Mary the Protectress Church, Stony Lane, Eccleshill, Bradford 3. St. Mary’s Church, New York Road, Leeds 9. Very Rev. Protopresbyter Mychailo Hutornyj, 100 Beldon Road, Great Horton Bradford, West York’s, BD7 3PF, tel. (027) 457-4483.

Cathedral of the Holy Transfiguration, Ia, Newton Avenue, Acton, London W3 8AJ. Very Rev. Protopresbyter Mychailo Halycia, 1a, Newton Avenue, Acton, London W3 8AJ, tel. (081) 992-4689. Deacon: Malkom Biron. 59 Bishop Road, Peterborough, Cambs PR1 SAP, The “Church News” 1a Newton Avenue, Acton, London W3 8AJ, tel. (081) 992-4689.

The Church of the Martyrs, Westcotes Drive, Leicester. (Served by London’s priest).

All Saints Church, Park Road, Peterborough. Saint Mary’s Church, Ipswich. (Served by London’s priest)

St. John the Baptist Church, Coventry. St. Stephan Church, Sneiton Dale, Nottingham. Very Rev. Hryhorij Husak, 201 Glenfield Road, Leicester LE3 6DL, tel. 0533-85.60.58.

The Assumption of the Mother of God Church, 9-11 Plymouth Grove, West Longsight, Manchester M13 OAQ. Rt. Rev. Afanasu Maksymuk, 8 Farnsworth Close, Ashton-u-Lyne, Lanc’s OL7 9BN, tel. (061) 330-1820.

St. George’s Church, Shaftesbury Crescent, Derby. Rt. Rev. Hryhorij Lazienko, 72 Ridgeway, Wellingborugh, Northants, NN8 4RY, tel. 0933-67.88.93. Ukrainian St. Mary the Protectress Church, 39 Water Street, Rochdale, Lanc’s.

St. John’s Parish Church, Church Street, Preston, Lanc’s. Sts. Peter and Paul Church, Bolton, Lanc’s. Very Rev. Mychailo Diachenko, 60 Petersburgh Road, Edgeley Stockport, Cheshire, SK3 9QX, tel. (061) 477-5431.

St. Volodymyr Church, Oldhan Avenure, Oldham, Lancashire. Rev. Bohdan Matwijczuk, 28 Shawclough Way, Healey, Rochdale, Lancashire, OL 12 7HF, tel. (070) 652-1634.

Ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Παρνασσοῦ κ. Ἰωάννης (27.10.1991).
Ταχ. διεύθυνσις: 2, Azalealaan B2 (bus 10), B-3600 Genk. Τηλ. + 32-089-382.695.
Ὀνομαστήρια: 7 Ἰανουαρίου (παλαιόν ἡμερολόγιον).

Belgium

St. Michael Church, Hulshagenstraat z/n, 3600 Genk,
tel. (089) 38 07 95 or (089) 38 26 95.

Holy Virgin Protection Church, Rue Grande 156, 7110 Boussoit, tel. (064) 66 35 15. Diakon: Vitali Derewianka, Pruimelaarstraat, 7, 3530 Houthalen, Belgium, tel. (032) 89 38 07 95.

Germany

Erzpriester Anfir Ostaptschuk, Hoffen Strasse 34, 51469 Bergisch-Gladbach, tel. (02) 202 5 27 52.
Erzpriester Alexander Kowalskij, Korner Strasse 53, 31141 Hildesheim, tel. (05121) 8 32 00.
Erzpriester Valentin Smoktunowicz, Schumacherring 5/5, 81737 Munchen, tel. (089) 67 0 17 19.
Erzpriester Valentin Gawryluk, Schwabenstr. 43, 89231 Neu-U1m, tel. (0731) 9 7274 36.
Erzpriester i. R., Mykola Hajuk, Isar Strasse 4, 91052 Erlangen, tel. (09131) 3 9151.
Erzpriester i. R., Hryhorij Matwijenko, Weichselstr. 25, 40231 Dusseldorf, tel. (0211) 22 72 02.

France

Administrateur: Archipretre mitrophore Boris Chainiewski, 18 Route de la Gare, 57340 Racrange, tel. (03) 87 86 10 36. Archipretre Michel Bachkativ 148, bis rue Victor Hugo, 93110 Rosny-sous-Bois, tel. (01) 48 94 08 10.
Higoumene Ilarion Keim, 42, rue de Marly, 57158 Montigny – les Metz, tel. (03) 87 69 07 52.
Pretre Alexandre Kozakevitch, 9, place du Bois, 45100 Orleans – la-Source, tel. (02) 38 63 68 54.

Ὁ Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀσπένδου κ. Ἱερεμίας (19.09.1993).
Ταχ. διεύθυνσις: Caixa Postal 9073, Ave. Candido Hartmann, 1278 Bigorilho, BR-807310-570 Curitiba, Pr. Τηλ. +55-041-335.51.42. Ὀνομαστήρια: 1 Μαΐου (παλαιόν ἡμερολόγιον).

Brazil

Consistorio da Igreja Orthodoxa Ucraniana, Caixa Postal, 2432 Avenida Candido Hartmann, 1310 Bkogorilho 80710-570 Curitiba, Pr. Brasil.
Pe. Eugenio Berbetz, Rua Protasio Alves, 454 Bairro Niteroi, 92120-160 Canoas, Rs., tel. (051) 475-3933 Brasil.
Prot. Pedro Blachechen, Caixa Posta 505, 80460-000 Uniao da Vitoria, Pr. Brasil.
Prot. Valdemiro Haraczuk, Rua Hermes da Fonseca, 1767 Vila Santa Lorena 86807-090 Apucarana, Pr. Brasil.
Pe. Alexandre Kostenko, Rua Montalvern 08, Jardim Piratininga, 06230-020 Osasco, SP. Brasil.
Prot. Nicolas Milus, Rua Amintas de Barros 519/207, 80060-200 Curitiba, Pr. tel. (041) 262-4094. Fax (041) 262-4094 Brasil.
Pe. Paulo Gulievicz, Rua Pariba, 2969 Vila Guaira 80630-00 Curitiba, Pr. tel. (041) 242-9173 Brasil.

Venezuela

Prot. Leon Lotocky, 1-a calle de Ia Trilla 19-1, Apartado de Correo, Carmelitas Altagracia, 4068, Carracas. Venezuela.

Argentina

Prot. Ivan Demchuk, Correa 729, 1838 Luis Guillon, Buenos Aires, Argentina.

Paraguay

Rev. Pabllo Lisnitchuk, Cassillo De Correo, 275 Encarnacion, Paraguay.