Η Ιερά Κοινότητα

<p>Ἑδρεύουσα ἐν Καρυαῖς, συγκροτεῖται ἐξ εἴκοσι ἀντιπροσώπων τῶν εἴκοσι Ἱ. Μονῶν τοῦ Ἁγ. Ὄρους, ἐκλεγομένων κατ’ ἔτος ὑπό τῶν οἰκείων Ἱ. Μονῶν ἐνιαυσίου θητείας, ἀντικαθισταμένων μέ τήν ἔναρξιν ἑκάστου ἔτους. Εἰς τήν Ἱεράν Κοινότητα ἀνήκει ὁ Ναός τοῦ «Πρωτάτου», τιμώμενος ἐπ’ ὀνόματι τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καί κοσμούμενος διά τοιχογραφιῶν... </p>

Ιερά Αρχιεπισκοπή Αμερικής

<p>Ἱδρύθη τό ἔτος 1922 ὡς Ἀρχιεπισκοπή Βορείου καί Νοτίου Ἀμερικῆς, ἔχουσα τόν Ἀρχιεπίσκοπον καί τούς περί αὐτόν Ἐπισκόπους. Κατά τό ἔτος 1996 πρός καλυτέραν ὀργάνωσιν καί διαποίμανσιν τοῦ ἐν Ἀμερικῇ ποιμνίου ἀπεσπάσθησαν καί ἱδρύθησαν τρεῖς νέαι Μητροπόλεις, ἤτοι Τορόντο, Μπουένος Ἄϊρες καί Παναμᾶ, περιορισθείσης τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς εἰς τά ὅρια... </p>