Φόρτωση
Πολυτονικό Κέιμενο
Αντιγράφηκε
Μονοτονικό Κείμενο
Αντιγράφηκε
ᾄ➝ά

Ἡ Θρονική Ἑορτή τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας (30.11.2011)

Ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησία μετά πολλῆς λαμπρότητος καί ἱεροπρεπείας ἐτίμησε καί ἐφέτος τήν ἱεράν μνήμην τοῦ ἱδρυτοῦ καί προστάτου αὐτῆς Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, ἑορτάσασα τήν Θρονικήν αὐτῆς ἑορτήν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τήν Τρίτην, 29ην Νοεμβρίου, καθ’ὅν παρίσταντο συμπροσευχόμενοι Ἀρχιερεῖς ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ὡς καί ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, πρός οὕς ὁ Πατριάρχης ὡμίλησε διά βραχέων περί τῆς ἀποστολικότητος τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς οἰκουμενικότητος τοῦ Πατριαρχείου.

Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἐσπερινοῦ, ὁ Πατριάρχης ἐχειροθέτησε τόν Ἐλλογ. κ. Δημήτριον Ἀποστολόπουλον, Νομικόν-Ἱστορικόν, ἐξ Ἀθηνῶν, εἰς τό ὀφίκκιον τοῦ Ἄρχοντος Μ. Χαρτοφύλακος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὁ ὁποῖος ἀπήντησεν εἰς τήν προσφώνησιν τοῦ Πατριάρχου καί ηὐχαρίστησεν υἱϊκῶς διά τήν προσγενομένην αὐτῷ τιμήν.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ δοθεῖσαν συναυλίαν,  ἐπί τῇ συμπληρώσει 20 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐκλογῆς Αὐτοῦ εἰς τόν Οἰκουμενικόν Θρόνον, μέ θέμα: « Ἕλληνες ποιητές στήν Κωνσταντινούπολη μέ μουσική τῆς Πηγῆς Λυκούδη», ἐν συνεχείᾳ δέ ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος κ. Antonio Lucibello, Νούντσιος τοῦ Βατικανοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ, παρέθεσεν ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ Hilton  δεῖπνον πρός τιμήν τοῦ Παναγιωτάτου, ἐπί τῇ ὡς ἄνῳ ἐπετείῳ Αὐτοῦ. 

Τήν ἐπαύριον, Τετάρτην, 30ήν ἰδίου, ὁ Πατριάρχης προέστη τῆς Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας, καθ’ ἥν ἐτέλεσε τήν  εἰς Ἀρχιερέα χειροτονίαν τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου, μέχρι τοῦδε Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως  Γαλλίας, ἀνταλλαγεισῶν ὁμιλιῶν μεταξύ τοῦ Πατριάρχου καί τοῦ νεοχειροτονηθέντος.   

Ἡ Α.Θ. Παναγιότης συνελειτούργησε μετά  τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Καρπάθου καί Κάσου κ. Ἀμβροσίου, Περγάμου κ. Ἰωάννου, Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Εὐγενίου, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ,  Ἁγίου Φραγκίσκου κ. Γερασίμου, Ρόδου κ. Κυρίλλου καί Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου, ἐπί παρουσίᾳ τῆς ἐπισήμου Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας Ρώμης.

Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος, Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Πέργης κ. Εὐάγγελος, Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Δωδώνης κ. Χρυσόστομος, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, Ἀτλάντας κ. Ἀλέξιος, Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Νεκτάριος, Πισιδίας κ. Σωτήριος, Ξάνθης κ. Παντελεήμων, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακάριος, Κορέας κ. Ἀμβρόσιος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Λεύκης κ. Εὐμένιος, Συνάδων κ. Διονύσιος, Σινώπης κ. Ἀθηναγόρας, Ἀβύδου κ. Κύριλλος καί Lipljan κ. Ἰωάννης, ἐκ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας Σερβίας, ὁ Σεβ. ΡΚαθολικός Ἀρχιεπίσκοπος Σάλτσμπουργκ κ. Alois Kothgasser, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν κ. Yusuf Çetin, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος τῶν ἐνταῦθα ΡΚαθολικῶν κ. Louis Pelâtre,  ὁ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένος Μητροπολίτης Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος Σελαλματζίδης, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, ἄλλοι Κληρικοί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ὁ Ἐντιμολ. κ. Ὀδυσσεύς Σασαγιάννης, Ἄρχων Πρωτέκδικος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Πρόεδρος τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀδελφότητος Ὀφφικιάλων «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Ἀρχόντων, οἱ Ἐξοχ. κ. κ. Γεώργιος Πεταλωτῆς, Ὑφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφανείας καί Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων τῆς Ἑλλάδος, ἐκπροσωπῶν τήν Ἔντιμον Ἑλληνικήν Κυβέρνησιν, Ἐμμανουήλ Ὄθων, Ὑφυπουργός Προστασίας τοῦ Πολίτου, μετά τῆς Εὐγενεστάτης συζύγου αὐτοῦ κ. Ἑλένης Ψωμᾶ, Φώτιος Ξύδας, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τῆς Εὐγενεστάτης συζύγου αὐτοῦ, καί Δημήτριος Παρασκευόπουλος, Πρέσβυς-Διευθυντής τοῦ Γραφείου τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος, οἱ Ἐντιμ. Γενικοί Πρόξενοι κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, τῆς Ἑλλάδος, καί Paul Jenewein, τῆς Αὐστρίας, ὁ Ἐντιμ. κ. Θεόδωρος Τσακίρης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν Σμύρνῃ, ἡ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνα Βαρβαρήγου, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀδριανουπόλει, ὁ Ἐντιμ. κ.  Βίκτωρ Μαλιγκούδης, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ἄλλοι ἐπίσημοι, ὁ Ἐντιμ. κ. Εὐκλείδης Καρδαμάκης, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ κ. Καλλιόπης, γονεῖς τοῦ νεοχειροτονηθέντος, συγγενεῖς αὐτοῦ καί πλῆθος προσκυνητῶν ἐκ Κρήτης καί ἀλλαχόθεν.       

Ὁ νεοχειροτονηθείς Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος, ἀνελθών εἰς τόν Θρόνον ἐτέλεσε τήν ἀπόλυσιν, εὐλογήσας τούς πιστούς. 

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης προσεφώνησε τήν ἐκ τοῦ Βατικανοῦ Ἀντιπροσωπείαν καί ἀπήντησεν ὁ Σεβ. Καρδινάλιος κ. Kurt Koch,  ὅστις ἀνέγνωσεν ἑόρτιον συγχαρητήριον Μήνυμα τῆς Α. Ἁγιότητος, τοῦ Πάπα, εἶτα δέ ὁ νέος Μητροπολίτης διένειμε τό ἀντίδωρον,  δεχθείς τά συγχαρητήρια τῶν συγγενῶν καί φίλων αὐτοῦ, ὡς καί τῶν ἐκκλησιασθέντων πιστῶν.
Τήν μεσημβρίαν παρετέθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου ἐπίσημον γεῦμα ἐν τῷ ἐν Kuruçesme ἑστιατορίῳ Divan.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἐδόθη ἐν τῇ Αἰθούσῃ τῶν Πατριαρχείων ἡ καθιερωμένη δεξίωσις ἐπί τῇ Θρονικῇ Ἑορτῇ τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, εἰς ἥν παρέστησαν πλεῖστοι προσκεκλημένοι τῆς Α. Θ. Παναγιότητος καί τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐκ τοῦ θρησκευτικοῦ, διπλωματικοῦ, δημοσιογραφικοῦ, καλλιτεχνικοῦ καί ἐπιχειρηματικοῦ κόσμου τῆς πόλεως ἡμῶν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, καί καθ᾿ ἥν ὡμίλησεν ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, ἑλληνιστί, τουρκιστί καί ἀγγλιστί, εὐχαριστήσας τούς προσκεκλημένους διά τήν προσέλευσιν αὐτῶν καί ἀναφερθείς εἰς τήν οἰκουμενικήν διακονίαν καί ἀποστολήν τῆς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως.