Φόρτωση
Πολυτονικό Κέιμενο
Αντιγράφηκε
Μονοτονικό Κείμενο
Αντιγράφηκε
ᾄ➝ά

Ἀνακοινωθέν Ἐπισκέψεως τῆς Α. Θ. Παναγιότητος εἰς Κίεβον

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος κατά τάς τακτικάς συνεδρίας αὐτῆς μεταξύ 23 – 25 Ἰουνίου ἐ. ἔ. ἐθεώρησε τάς ἀπευθυνθείσας προσκλήσεις τοῦ Μακ. Πατριάρχου Μόσχας κ. Ἀλεξίου ὅπως ἀποσταλῇ εἰς Οὐκρανίαν Πατριαρχική Ἀντιπροσωπεία πρός συμμετοχήν εἰς τούς ἑορτασμούς τῆς ἐπετείου τῶν 1020 ἐτῶν τοῦ ἐκχριστιανισμοῦ τῶν Ρῶς τοῦ Κιέβου, καί τοῦ Ἐξοχ. Προέδρου τῆς Οὐκρανίας κ. Viktor Yushchenko πρός τήν Α. Θ. Παναγιότητα τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ. κ. Βαρθολομαῖον ὅπως προστῇ τῶν ὡς ἄνω ἑορτασμῶν. Ἀξιολογήσασα τάς προσκλήσεις ταύτας τῆς τε Ἐκκλησίας, τῆς Πολιτείας καί τοῦ λαοῦ τῆς Οὐκρανίας καί ἐν ἐκτιμήσει τῶν αἰσθημάτων αὐτῶν, ἀπεφάσισεν ὅπως ὡς Μήτηρ Ἐκκλησία, ἥτις ὡδήγησε τόν οὐκρανικόν λαόν εἰς τό βάπτισμα, ἀνταποκριθῇ εἰς τάς ὡς ἄνω προσκλήσεις, διά τῆς ἀποστολῆς Πατριαρχικῆς Ἀντιπροσωπείας, τῆς ὁποίας θά ἡγηθῇ αὐτοπροσώπως ἡ Α. Θ. Παναγιότης.

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 2ᾳ Ἰουλίου 2008
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου