Φόρτωση
Πολυτονικό Κέιμενο
Αντιγράφηκε
Μονοτονικό Κείμενο
Αντιγράφηκε
ᾄ➝ά

Ἀνακοινωθέν ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου περί τοῦ ἐκ Μελβούρνης Rev. Lawrence Cross.

Τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον, πληροφορούμενον ὅτι ὁ ἐκ Μελβούρνης Rev. Lawrence Cross ἐμήνυσε, καὶ δὴ ἐπὶ συκοφαντικῇ δυσφημήσει, τὸν κανονικὸν Ἀρχιεπίσκοπον Αὐστραλίας κ. Στυλιανόν, ἐπειδὴ οὗτος καθηκόντως καὶ δικαίως διεφώτισε τὸ πολυπληθὲς ποίμνιόν του περὶ τῆς Οὐνίας καὶ τῶν ἐκ ταύτης κινδύνων διὰ τοὺς ὀρθοδόξους, θέματα περὶ τῶν ὁποίων μεροληπτικῶς ὁμιλεῖ καὶ ἐργάζεται ὁ Rev. Lawrence Cross, ἐκφράζει διὰ τῆς παρούσης τὴν στήριξιν καὶ ἔγκρισιν τῶν ἐν προκειμένῳ φιλοτίμων ἐνεργειῶν τοῦ ἐν λόγῳ θεοφιλῶς ἀγρυπνοῦντος Ἱεράρχου καὶ Θεολόγου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Κωνσταντινουπόλεως.

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ ἐκ 30ῇ Μαΐου 2005
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου