Ἱερὸν Προσκύνημα Κοιμήσεως Θεοτόκου Βεφᾶ

Ἀπέναντι ἀπὸ τὴν κομνήνεια Μονὴ τοῦ Παντοκράτορος, βρίσκονται ἡ ἐκκλησία τῆς Θεοτόκου καὶ τὸ ἁγίασμα ποὺ εἶναι γνωστὸ ὡς Βεφᾶ. Στὰ χρόνια τὰ βυζαντινὰ ἡ συνοικία ὀνομαζόταν «τὰ Σωφρακίου», ἄλλαξε ὅμως ἀργότερα κι᾽ ἔγινε Βεφᾶ Μεϊδὰν ἀπὸ τὸ ὄνομα ἑνὸς ξακουστοῦ Τούρκου ποιητῆ τοῦ Seyh Eb ul Vefa.
Κατὰ τὰ θρυλούμενα, στὴν πλατεῖα τοῦ Βεφᾶ εἶναι θαμμένος ὁ Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος, ὁ τελευταῖος αὐτοκράτορας, σὲ τάφο «ἀφανῆ καὶ ἄσημο», ὅπως γράφει ὁ Παπαρρηγόπουλος, καὶ δίπλα του εἶναι ὁ τάφος του Ἀράπη ποὺ τὸν σκότωσε. «Μ᾽ ἔφαγες», ἀνέκραξε ὁ Κωνσταντῖνος κατὰ τὴν παράδοση, κι ἔτσι παρετυμολογεῖται ἡ ὀνομασία: «Μεφᾶ», «Βεφᾶ».
Ὁ ναός, ποὺ μετὰ τὴν Ἅλωση κατεδαφίστηκε, ἔγινε περιβόλι. Τὸ 1750 ἀγοράσθηκε ἀπὸ κάποιον Ἠπειρώτη, ἕναν ἀπὸ τοὺς χιλιάδες ποὺ ἄφηναν τὰ κακοτράχαλα βουνὰ τῆς ἠπειρωτικῆς Ἑλλάδας καὶ γύρευαν τὴν τύχη τους στὴν Πόλη. Ἡ κόρη του, ὡστόσο, εἶδε ὄνειρο, πὼς στὸ κτῆμα ὑπῆρχε ἁγίασμα, καὶ ἦρθε κι᾽ αὐτὴ γιὰ νὰ πείσῃ τὸν πατέρα της νὰ τὸ γυρέψῃ. Μετὰ ἀπὸ ἀνασκαφές, τὸ 1755, ἀνακαλύφθηκε ἡ ὑπόγεια στοὰ καὶ ἡ δεξαμενή, καθὼς καὶ μιὰ μαρμάρινη εἰκόνα μὲ χρονολογία 1080.
Τὸ ἁγίασμα, μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Ἠπειρώτη καὶ τῆς κόρης του, περιῆλθε στοὺς κληρονόμους τους καὶ ἀπὸ αὐτούς, σιγὰ σιγὰ ἀγοράσθηκε ἀπὸ τὴν Μακεδονικὴ Φιλεκπαιδευτικὴ Ἀδελφότητα Κωνσταντινουπόλεως, ἡ ὁποία ἔκανε πολλὲς ἐπισκευὲς καὶ μεταρρυθμίσεις.
Γιὰ νὰ φθάσῃ κανεὶς στὴν δεξαμενὴ τοῦ ἁγιάσματος ἀπὸ τὴν ἐκκλησία, κατεβαίνει 12 σκαλοπάτια. Λέγεται πὼς ἐκτὸς ἀπὸ τὰ διάφορα τάματα φυλάσσεται ἐκεῖ καὶ ἡ μαρμάρινη εἰκόνα, σπασμένη πιά, μέσα σὲ θήκη ὀρειχάλκινη.
Κι᾽ ἐδῶ, ὅπως καὶ στὶς Βλαχέρνες, μαζὶ μὲ τοὺς χριστιανοὺς κάθε πρωτομηνιά, Τοῦρκοι, ἄνδρες καὶ γυναῖκες, περιμένουν ὑπομονετικὰ νὰ πάρουν ἁγίασμα γιὰ νὰ ραντίσουν τὰ σπίτια καὶ τὰ μαγαζιά τους. Τὴν παραμονὴ τῆς Πρωτοχρονιᾶς δέ, ἡ οὐρὰ ποὺ σχηματίζεται φθάνει τὰ χίλια μέτρα.

Ἰσμήνη Καπάνταη
Ἐκκλησίες στὴν Κωνσταντινούπολη
Νικόλαος Γκίνης – Κωνσταντῖνος Στράτος