Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου Βαφεοχωρίου

Σὲ μικρὴ ἀπόσταση ἀπὸ τὸ Μπεμπέκι, πάνω σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ στενὰ σημεῖα τοῦ Βοσπόρου, τὸ Βαφεοχώρι (Μπογιατζήκιοϊ) ἦταν, πρὶν ἀπὸ μερικὰ ἀκόμη χρόνια, ἕνας μικρὸς ῥωμαίικος οἰκισμός.
Τὸ οἰκοδομικὸ συγκρότημα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ χτίσθηκε τὸ 1834 καὶ ἀνακαινίσθηκε τὸ 1925.
Μὲ δεδομένο ὅτι ἡ παλιὰ κοινότητα συγκροτεῖται ἀπὸ ἀνθρώπους, ἐργατικοὺς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, τὸ μέγεθος αὐτῆς τῆς τρίκλιτης βασιλικῆς μὲ τὴν δίρριχτη στέγη, ὅπως καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι στὸ Βαφεοχώρι λειτουργοῦσαν δύο Σχολές, μία ἑπτατάξιος Ἀστικὴ καὶ ἕνα Παρθεναγωγεῖο μὲ πέντε τάξεις καὶ Νηπιαγωγεῖο, ἐντυπωσιάζει τὸν ἐπισκέπτη.

Ἰσμήνη Καπάνταη
Ἐκκλησίες στὴν Κωνσταντινούπολη
Νικόλαος Γκίνης – Κωνσταντῖνος Στράτος