Ἅγιος Νικόλαος Τόπκαπι

Στὴν πύλη τοῦ Ἁγίου Ῥωμανοῦ, ἡ ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Νικολάου θεμελιωμένη πάνω στὰ ἐρείπια παλαιότερων ναῶν ποὺ ἐνδεχομένως φθάνουν στὴν ἐποχὴ τῆς Μακεδονικῆς δυναστείας, εἶναι κτίσμα τοῦ 1831, ὅπως μαρτυροῦν ἐπιγραφές. Αὐτὲς οἱ ἐντοιχισμένες μαρμάρινες ἐπιγραφὲς ποὺ συναντᾶ κανεὶς τόσο συχνὰ στοὺς ναοὺς τῆς Πόλης, ἐπιγραφὲς ποὺ οἱ περισσότερες ἀναφέρονται...

Περισσότερα

Ἅγιοι Κωνσταντῖνος καὶ Ἑλένη Ὑψωμαθείων

Στὰ πρῶτα, μετὰ τὴν Ἅλωση χρόνια, τὰ Ψωμαθειὰ συνοικίζονται ἀπὸ τοὺς Καραμανίτες ἢ Καραμανλῆδες χριστιανούς, ἀπὸ τὰ μέρη τῆς Καππαδοκίας. Τὸ ἐκκλησιαστικὸ συγκρότημα εἶναι χτισμένο κοντὰ στὴν περίφημη, ἀλλὰ ἐρειπωμένη σήμερα Μονὴ Στουδίου (ἱδρύθηκε τὸ 463). Ἡ Μονὴ αὐτὴ εἶχε ἐπανδρωθεῖ ἀπὸ τὸ τάγμα τῶν «Ἀκοιμήτων» μοναχῶν, ἕνα αὐστηρὸ τάγμα...

Περισσότερα

Ἅγιος Νικόλαος Ὑψωμαθείων

Περπατώντας στὰ Ψωμαθειά, τὰ τείχη - ὅπου τὰ συναντᾶ κανείς - καὶ τὰ δρομάκια, ἡ ρυμοτομία ποὺ λίγο ἔχει ἀλλάξει στὸ πέρασμα τοῦ χρόνου, φέρνουν στὸν νοῦ, ἰδιαίτερα ἐδῶ, τὴν παλιὰ βυζαντινὴ πολιτεία. Ὁ ναὸς τοῦ Ἁγίου Νικολάου εἶναι μικρὸς καὶ τὸν χωρίζουν ἑκατὸ περίπου μέτρα ἀπὸ τὸν Ἅγιο Μηνᾶ....

Περισσότερα

Ἅγιος Μηνᾶς Ὑψωμαθείων καὶ Θεία Ἀνάληψις Ὑψωμαθείων

Ὁ ναὸς τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ, ποὺ εἶναι χτισμένος σὲ ὕψωμα, κοντὰ στὶς σιδηροδρομικὲς γραμμές, γιόρταζε παλιὰ στὸ ὄνομα τῶν Ἁγίων Παπύλου καὶ Κάρπου, ποὺ ἔγινε Παπυλοκάρπου καὶ ἐκ παραφθορᾶς, Πολυκάρπου. Πιθανολογεῖται ὅτι στὸν ἴδιο τόπο ὑπῆρχε ἐκκλησία ἤδη ἀπὸ τὸν 10ο αἰώνα. Στὸν ὑπόγειο χῶρο τοῦ ναοῦ ποὺ χτίσθηκε τὸ...

Περισσότερα

Παναγία Ἐλπίδα Κοντοσκαλίου

Ἀπὸ τὶς τέσσερις μεγάλες ἐκκλησίες στὸ Κοντοσκάλι, ποὺ κάηκαν τὸ 1660, ὁ Ἅγιος Νικόλαος καὶ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης χάθηκαν, δὲν ξαναχτίσθηκαν ποτέ, ἡ Παναγία Ἐλπίδα, ὡστόσο, ὕστερα ἀπὸ παρέμβαση τοῦ πρέσβη τῆς Ῥωσίας Νικήτα Ἀλεξίοβιτς ὄχι μόνον ἀνοικοδομεῖται γύρω στὰ 1680, ἀλλὰ τῆς παρέχεται, ἐκ μέρους τῆς Ῥωσικῆς κυβερνήσεως, καὶ...

Περισσότερα

Ἁγία Κυριακὴ Κοντοσκαλίου – Κούμκαπι

Ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς Προποντίδας, στὶς πολυάνθρωπες ῥωμαίικες συνοικίες, τὸ Κοντοσκάλι, τὴν Βλάγκα, τὰ Ψωμαθειά, ὑπάρχουν δέκα περίπου ἐκκλησιαστικὰ συγκροτήματα ποὺ ἐξακολουθοῦν νὰ λειτουργοῦν. Ὁ ναὸς τῆς Ἁγίας Κυριακῆς, ὡς ἔχει σήμερα, εἶναι ἀρχιτεκτόνημα τοῦ τέλους τοῦ 19ου αἰῶνα καὶ εἶναι ἔργο τοῦ Περικλῆ Φωτιάδη, ποὺ ἔχτισε καὶ τὴν Ζωγράφειο...

Περισσότερα