Ἁγία Παρασκευὴ Πικριδίου

Ὁ «ἔχων βυζαντινὴν τὴν καταγωγήν», κατὰ τὸν Σκαρλᾶτο Βυζάντιο, ναὸς τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στὸ Χάσκιοϊ, ἀνοικοδομεῖται τὸ 1724 μὲ χορηγίες τοῦ ὀσποδάρου τῆς Οὐγγροβλαχίας Κωνσταντίνου Βραγγοβάνου καὶ ἄλλων πλουσίων Φαναριωτῶν, καὶ τὸ ἔργο ὁλοκληρώνεται μόνον τὸ 1752, ἐπὶ πατριαρχίας Κυρίλλου τοῦ Ε´. Ἐπιγραφὴ ποὺ ἀπαθανατίζει τὸ γεγονός, ἐντοιχισμένη στὸν γυναικωνίτη,...

Περισσότερα

Δώδεκα Ἀπόστολοι Φερίκιοϊ

Πρὶν ἀκόμη συνοικισθεῖ ἡ περιοχὴ καὶ ἑνωθεῖ μὲ τὸ Πέραν, ὑπῆρχε ἐδῶ τὸ ἀρχοντικὸ τῆς χήρας ἑνὸς Γάλλου ἀνακτορικοῦ γιατροῦ, τῆς Madame Feri, στὴν ὁποία εἶχαν δωριθεῖ γαῖες, ἀκατοίκητες τότε, γιὰ τὶς ὑπηρεσίες τοῦ ἄνδρα της. Ἡ ῥωμαίικη κοινότητα ὀργανώνεται μόλις στὰ μέσα τοῦ 19ου αἰώνα καὶ ἀφοῦ πρῶτα ἐξασφαλίζεται...

Περισσότερα

Εὐαγγελισμὸς Θεοτόκου Προπόδων Ταταούλων

Σὲ συνοικία φτωχικὴ καὶ μᾶλλον κακόφημη, στὸ κάτω μέρος τοῦ λόφου, κοντὰ στὸν χείμαρρο τοῦ Κασὶμ πασᾶ, ὁ ὁποῖος μαζὶ μὲ τὰ νερὰ τῆς βροχῆς κατέβαζε καὶ τὰ νερὰ τῶν ὀχετῶν, συγκροτεῖται τὸ 1857, ἀφοῦ πρῶτα ἀποσπασθεῖ ἀπὸ τὴν ἐνορία τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, ἡ ἐνορία τῆς Εὐαγγελιστρίας τῶν Προπόδων. Ὁ...

Περισσότερα

Ἅγιος Ἀθανάσιος Ταταούλων

Ἂν καὶ μέχρι τὰ μέσα τοῦ 18ου αἰώνα τὰ Ταταῦλα ἦσαν μιὰ ἀπὸ τὶς λαϊκότερες συνοικίες - συνοικία ὡστόσο θρυλική, γιατί ἔτσι τὰ ἔλεγαν: τὰ «θρυλικὰ Ταταῦλα» - μὲ τὰ παλληκάρια της, τὰ «εὔθυμα καὶ ζωηρά», ὅπως τὰ χαρακτηρίζει ὁ ἐπίσκοπος Παμφίλου Μελισσηνός, παλληκάρια ποὺ δὲν δίσταζαν νὰ τὰ βάλουν...

Περισσότερα

Ἅγιος Δημήτριος Ταταούλων

Στὰ Ταταῦλα, τὴν «ἑλληνικότατη» ἀπὸ τὶς συνοικίες τῆς Πόλης - Γκιαοὺρ Ταταῦλα τὰ ἔλεγαν οἱ Τοῦρκοι -, βρίσκεται ἕνας ἀπὸ τοὺς μεγαλύτερους καὶ ὡραιότερους ναούς, ὁ Ἅγιος Δημήτριος. Ὁ Σκαρλάτος Βυζάντιος σημειώνει ὅτι τὸ ὄνομα αὐτῆς τῆς «ὡραιοτάτης καὶ ὑγειονοτάτης» συνοικίας παλιότερα ἦταν Ἅγιος Δημήτριος, ἐπικράτησε ὅμως τὸ Ταταῦλα ἐπειδὴ...

Περισσότερα