Πατριαρχικὸς Ναὸς Ἅγίου Γεωργίου στὸ Φανάρι

Ἀπὸ τὸ 1600 ὁ Πατριαρχικός Ναὸς μετεφέρθη ὁριστικῶς εἰς τὸν Ἅγιον Γεώργιον Φαναρίου. Εἶχον προηγηθεῖ ἀλλεπάλληλοι περιπέτειαι καὶ μετακινήσεις ἕως ὅτου καταλήξῃ ἐκεῖ ὅπου εὑρίσκεται σήμερον. Ἀμέσως μετὰ τὴν Ἅλωσιν Γεννάδιος ὁ Σχολάριος (α´ 1453-1456, β´ 1458-1465) ἐστέγασε προσωρινῶς τὸ Πατριαρχεῖον εἰς τὸν περίφημον ναὸν τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ἀπὸ τὸ...

Περισσότερα