Φόρτωση
Πολυτονικό Κέιμενο
Αντιγράφηκε
Μονοτονικό Κείμενο
Αντιγράφηκε
ᾄ➝ά

Συγχαρητήριον τηλεγράφημα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου πρός τόν νεοκλεγέντα Πατριάρχην Σερβίας(22.01.2009).

Μακαριώτατον
Πατριάρχην τῶν Σέρβων κύριον Εἰρηναῖον,
Εἰς Βελιγράδιον.

Ἐν χαρᾷ καί ἀγαλλιάσει ἐπληροφορήθημεν πάντες ἐν τῷ Οἰκουμενικῷ Πατριαρχείῳ τήν ἐπαξίαν ἀνάρρησιν τῆς Ὑμετέρας φίλης Μακαριότητος εἰς τόν Πατριαρχικόν Θρόνον τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας Σερβίας.

Συγχαίροντες ἀδελφικῶς καί ἐγκαρδίως, εὐχαριστοῦντες δέ τῷ Δομήτορι τῆς Ἐκκλησίας Χριστῷ τῷ Θεῷ ἡμῶν, εὐχόμεθα Ὑμῖν μακράν καί ἀφνειᾶ Πατριαρχίαν ἵνα ὁδηγῆτε εἰς νομάς σωτηρίους τόν εὐγενῆ καί εὐσεβῆ καί γενναιόφρονα Σερβικόν λαόν ὡς πνευματικός πατήρ καί Πατριάρχης αὐτοῦ, συμβάλλητε εἰς τήν πανορθόδοξον ἑνότητα καί συνεργασίαν καί δοξάζητε τό πανάγιον ὄνομα τοῦ Θεοῦ διά τῶν λόγων καί διά τῶν ἔργων Ὑμῶν.

Συγχαίροντες καί πάλιν καί πολλάκις ἀναφωνοῦμεν «Ἄξιος», ἀσπαζόμεθα Ὑμᾶς φιλήματι ἁγίῳ καί προσβλέπομεν εἰς τήν ἐπίσκεψιν τῆς Ὑμετέρας λίαν ἀγαπητῆς καί περισπουδάστου ἡμῖν Μακαριότητος εἰς τάς αὐλάς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας διά νά ἀνταλλάξωμεν τόν ἐν Χριστῷ ἀδελφικόν ἀσπασμόν, κοινωνήσωμεν ἐκ τοῦ αὐτοῦ Ποτηρίου, φαγόντες τόν ἄρτον τῆς Ζωῆς συνευφρανθῶμεν καί δοξάσωμεν τόν Πατέρα ἡμῶν τόν ἐν τοῖς οὐρανοῖς.

Πατριάρχης Βαρθολομαῖος

—————————
Φανάριον, 22.01.2010