Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου κ. Στέφανος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Ἀνατολικῆς Μακεδονίας, κ. Στέφανος (Τόλιος) ἐγεννήθη ἐν Ἐλευθερουπόλει Καβάλας τῷ 1960. Τυγχάνει πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ἀπό τοῦ 1983. Τό ἑπόμενον ἔτος ἐκάρη Μοναχός εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγ. Θεοδώρας Θεσσαλονίκης καί ἐχειροτονήθη Διάκονος καί Πρεσβύτερος...

Περισσότερα

Κίτρους κ. Γεώργιος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κίτρους, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Πιερίας, κ. Γεώργιος Χρυσοστόμου, ἐγεννήθη εἰς τήν Θεσσαλονίκην τῷ 1964. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς καί τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς καί Διπλωματοῦχος Θεολογίας καί Διδάκτωρ Φιλολογίας ἐν τῷ Α.Π.Θ. Παρηκολούθησεν εὑρυτέρας σπουδάς ἐν Γαλλίᾳ καί Ἰταλίᾳ. Ἐχειροτονήθη Διάκονος καί Πρεσβύτερος ἐν Θεσσαλονίκῃ. Ὑ¬¬πηρέτησεν ὡς Πρωτοσύγκελλος...

Περισσότερα

Ἐλευθερουπόλεως κ. Χρυσόστομος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἐλευθερουπόλεως, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Παγγαίου, κ. Χρυσόστομος (κατά κόσμον Ἰωάννης Ἀβαγιανός) ἐγεννήθη εἰς Μεσαγρόν Λέσβου τῷ 1947. Ἐσπούδασεν εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Διάκονος ἐχειροτονήθη τῷ 1973 καί Πρεσβύτερος τῷ 1977. Ὑπηρέτησεν ὡς Ἱεροκῆρυξ εἰς τάς Ἱ. Μητροπόλεις Φλωρίνης, Μυτιλήνης καί τέλος εἰς τήν Ἱ....

Περισσότερα

Σερβίων καί Κοζάνης κ. Παῦλος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σερβίων καί Κοζάνης, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Δυτικῆς Μακεδονίας, κ. Παῦλος (κατά κόσμον Παναγιώτης Παπαλεξίου) ἐγεννήθη τῷ 1942, εἰς Ροδιάν Αἰγιαλείας. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Νομικῆς καί τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί ὁμιλεῖ τήν ἀγγλικήν. Διάκονος ἐχειροτονήθη τῷ 1971 καί Πρεσβύτερος τῷ 1973. Ὑπηρέτησεν ὡς Σύμβουλος καί...

Περισσότερα

Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀλεξανδρουπόλεως, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Ροδόπης, κ. Ἄνθιμος (κατά κόσμον Χρῆστος Κουκουρίδης) ἐγεννήθη τό 1962 εἰς τήν Ἀλεξανδρούπολιν. Ἔλαβε τό πτυχίον τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς τῆς Ξάνθης, τῆς Ζαριφείου Παιδαγωγικῆς Ἀκαδημίας Ἀλεξανδρουπόλεως καί τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τῷ 1985 καί Πρεσβύτερος τῷ 1989. Διετέλεσεν...

Περισσότερα

Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Κεντρικῆς Μακεδονίας, κ. Βαρνάβας (Τύρης) ἐγεννήθη ἐν Διαβατοῖς Θεσσαλονίκης τό ἔτος 1958, ἔνθα καί ἐπραγματοποίησε τάς ἐγκυκλίους σπουδάς το¬υ, φοιτήσας ἐν συνεχείᾳ εἰς τήν Ἐκκλησιαστικήν Σχολήν Λαμίας. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Παιδαγωγικῆς Ἀκαδημίας καί τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ἐκάρη...

Περισσότερα

Κασσανδρείας κ. Νικόδημος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κασσανδρείας, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Κόλπου Θερμαϊκοῦ, κ. Νικόδημος (κατά κόσμον Κωνσταντῖνος Κορακῆς), ἐγεννήθη ἐν Σίφνῳ τό 1942. Ἐσπούδασεν εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Διάκονος ἐχειροτονήθη τό 1965. Πρεσβύτερος τό 1969. Ὑπηρέτησεν ὡς Γραμματεύς τῆς Ἱ. Μ第τροπόλεως Πειραιῶς καί ἀπό τοῦ ἔτους 1974 ἕως 2001 ὡς...

Περισσότερα

Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σερρῶν καί Νιγρίτης, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος πάσης Μακεδονίας, κ. Θεολόγος (κατά κόσμον Ἰωάννης Ἀποστολίδης) ἐγεννήθη εἰς Βόλον τήν 27ην Μαρτίου 1967. Ἀπεφοίτησεν ἐκ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν τῷ 1988 καί παρηκολούθησε μεταπτυχιακάς σπουδάς εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Α.Π.Θ. Διηκόνησεν ὡς Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ...

Περισσότερα

Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Μακεδονίας, κ. Μακάριος (κατά κόσμον Σωτήριος Φιλοθέου) ἐγεννήθη τῷ 1952 εἰς τήν Λευκωσίαν Κύπρου. Ἀπεφοίτησεν ἐκ τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς Κύπρου τῷ 1972, ἐκ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν τῷ 1976, ἐκ τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν τῷ 1980 καί Durham Ἀγγλίας τῷ 1983, ὅπου μετεξεπαιδεύθη...

Περισσότερα

Ἐδέσσης καί Πέλλης κ. Ἰωήλ

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἐδέσσης καί Πέλλης, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Κεντρικῆς Μακεδονίας, κ. Ἰωήλ (κατά κόσμον Παναγιώτης Φραγκάκος) ἐγεννήθη εἰς Νίκαιαν Πειραιῶς τό ἔτος 1949. Τήν ἐγκύκλιον παιδείαν παρηκο¬- λούθησεν ἐν τῇ γενετείρᾳ αὐτοῦ καί τό 1967 εἰσῆλθεν εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν Ἀθηνῶν, ἀποφοιτήσας τό 1972. Μετά τήν στρατιωτικήν αὐτοῦ θητείαν...

Περισσότερα

Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου κ. Ἱερόθεος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Παγγαίου, κ. Ἱερόθεος (κατὰ κόσμον Δημήτριος) Τσολιάκος ἐγεννήθη εἰς τὰ Μέγαρα τὸ 1945. Πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἐχειροτονήθη Διάκονος τὸ 1969 καὶ Πρεσβύτερος τὸ 1974. Ὑπηρέτησεν ὡς Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Μεγάρων, διακονῶν συγχρόνως εἰς τὰ...

Περισσότερα

Ξάνθης κ. Παντελεήμων

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ξάνθης, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Δυτικῆς Θρᾴκης, κ. Παντελεήμων (κατά κόσμον Μιχαήλ Καλαφάτης) ἐγεννήθη τό ἔτος 1943 εἰς Πετροκέρασα Χαλ¬κιδικῆς. Ἀπεφοίτησεν ἐκ τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τό ἔτος 1967 καί ἐκ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ἰδίου Πανεπιστημίου τό ἔτος 1973. Διάκονος καί Πρεσβύτερος ἐχειροτονήθη τό...

Περισσότερα