Ἀθηναγόρας

Βίος Ὁ πατριάρχης Ἀθηναγόρας, κατὰ κόσμον Ἀριστοκλῆς Σπύρου, ἐγεννήθη τὴν 25ην Μαρτίου 1886 εἰς τὸ χωρίον Βασιλικὸν (πρότερον Τσαραπλανά) τοῦ Πωγωνίου Ἠπείρου. Ὁ πατήρ του ὠνομάζετο Ματθαῖος Σπύρου (1852-1908) καὶ ἦτο ἰατρός, ἡ δὲ μήτηρ του Ἑλένη (1863 – 1899) τὸ γένος Μοκόρου. Κατ᾽ ἀρχὰς ἐφοίτησεν εἰς τὸ Σχολεῖον τοῦ...

Περισσότερα

Δημήτριος

Γεννήθηκε τὸ 1914 στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ γονεῖς του ἦταν ὁ Παναγιώτης καὶ ἡ Εἰρήνη Παπαδοπούλου. Τὸ Ι931 εἰσήχθη στὴν Ἱερὰ Θεολογικὴ Σχολὴ Χάλκης ἀπ᾽ ὅπου ἀπεφοίτησε τὸ 1937, Τὸ ἴδιο ἔτος ὁ Ἐπίσκοπος Ναζιανζοῦ Φιλόθεος τὸν χειροτόνησε διάκονο. Ὁ ἴδιος ἀρχιερέας ὡς μητροπολίτης Προικοννήσου τὸν χειροτόνησε πρεσβύτερο τὸ 1942. Ἀπὸ...

Περισσότερα

Βαρθολομαῖος

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, κατά κόσμον Δημήτριος Χ. Ἀρχοντώνης, ἐγεννήθη εἰς τούς Ἁγίους Θεοδώρους τῆς νήσου Ἴμβρου τήν 29ην Φεβρουαρίου 1940. Ἐμαθήτευσε συνολικῶς ἐπί εἰκοσαετίαν εἰς τό Δημοτικόν Σχολεῖον τοῦ χωρίου Του, τό ἐν Κωνσταντινουπόλει Ζωγράφειον Λύκειον, τήν Κεντρικήν Σχολήν Ἴμβρου, τήν Ἱ. Θεολογικήν Σχολήν Χάλκης,...

Περισσότερα

Βενιαμίν

Μὲ τὴν εἰς Κύριον ἐνδημίαν τοῦ Πατριάρχου Φωτίου τοῦ Β´, τὴν 29ην Δεκεμβρίου 1935, καὶ τὴν χηρείαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, πιθανώτερος διάδοχός του ἐφέρετο ὁ Μητροπολίτης Χαλκηδόνος Μάξιμος, ὁ νεώτερος μεταξὺ τῶν Ἱεραρχῶν, ποὺ ὑπῆρξεν ἀνάστημα τοῦ ἐκδημήσαντος Πατριάρχου καὶ ἐκ τῶν στενῶν συνεργατῶν του, ἀκάματος δὲ συμπαραστάτης του, κατὰ...

Περισσότερα

Μάξιμος Ε´

Ὁ οἰκουμενικὸς πατριάρχης Μάξιμος E´ ἐγεννήθη τὸ Σάββατον, 26ην Ὀκτωβρίου 1897, εἰς τὴν συνοικίαν «Φουγκάβα» τῆς Σινώπης εἰς τὴν Μαύρην Θάλασσαν, ἐκ γονέων Ἐλευθερίου καὶ Αἰκατερίνης Βαπορτζῆ. Τὰ πρῶτα γράμματα ἔμαθεν εἰς τὴν ὀκτατάξιον σχολὴν τῆς πατρίδος αὐτοῦ, τελοῦσαν ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τοῦ διδασκάλου Γεωργίου Κηλάδη ἐκ Κρήνης τοῦ Αἰγαίου,...

Περισσότερα

Γερμανὸς Ε´

Βίος Ὁ Γερμανὸς Ε´, κατὰ κόσμον Γεώργιος Καβακόπουλος, ἐγεννήθη εἰς τὴν συνοικίαν Βαλατᾶ τοῦ Φαναρίου, τῆς πόλεως ἡμῶν, τὴν 6ην Δεκεμβρίου 1835. Ὁ πατήρ του Ἀνέστης Καβακόπουλος ἧτο ἀρχιρράπτης τοῦ ὑπουργείου τῶν στρατιωτικῶν, ἡ δὲ μήτηρ του ὠνομάζετο Φωτεινή. Ἐκ γονέων ἧτο βυζάντιος καὶ θράξ. Τὰ πρῶτα γράμματα διήκουσεν εἰς...

Περισσότερα

Μελέτιος Δ´

Βίος Ὁ οἰκουμενικὸς πατριάρχης Μελέτιος Δ´, κατὰ κόσμον Ἐμμανουήλ, ἐγεννήθη ἐκ γονέων Νικολάου Μεταξάκη καὶ Μαρίας τὸ γένος Προβατάκη τὴν 21ην Σεπτεμβρίου 1871 εἰς τὸ χωρίον Παρσᾶς τοῦ νομοῦ Λασηθίου Κρήτης. Ὁ πατὴρ του ἠσχολεῖτο μὲ τὴν κτηνοτροφίαν καὶ τὴν γεωργίαν. Τὰ πρῶτα γράμματα ἐδιδάχθη εἰς τὸ χωρίον του ὑπό...

Περισσότερα

Γρηγόριος Ζ´

Βίος Ὁ πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριος Ζ´ ὁ Ζερβουδάκης, γνωριζόμενος καὶ ὡς Παπαδοσταυριανός, ἐγεννήθη περὶ τὸ ἔτος 1850 (1848/1855) εἰς τὴν πρωτεύουσαν τῆς Σίφνου Ἀπολλωνίαν (κοινῶς Σταυρί, ἐξ οὗ καὶ Παπαδο – πιθανῶς ἐξ ἱερατικῆς οἰκογενείας – Σταυριανός), ἐκ πατρὸς Κρητὸς τὴν καταγωγὴν καὶ μητρὸς Σιφνίας. Τὰ πρῶτα γράμματα ἔμαθεν εἰς...

Περισσότερα

Κωνσταντῖνος Στ´

Βίος Ὁ οἰκουμενικὸς πατριάρχης Κωνσταντῖνος Στ´ ὁ Ἀράμπογλου (Καρατζόπουλος) ἐγεννήθη ἐν Σιγῇ τῆς ἐπαρχίας Προύσης τὸ 1859, κατὰ τὴν ἐγγραφήν του ἐν τῷ μαθητικῷ μητρώῳ τῆς ἱερᾶς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης, ἐνῷ τὸ 1857 κατὰ τοὺς οἰκείους αὐτοῦ, ἐκ γονέων Ἰωάννου Ἀράμπογλου καὶ Ἑλένης, τὸ γένος Χατζηγεωργίου, ἐξ οἴκου περιφανοῦς καὶ...

Περισσότερα

Βασίλειος Γ´

Βίος Ὁ Βασίλειος Γεωργιάδης ἐγεννήθη εἰς τὴν Χρυσούπολιν (Σκούταρι), τῆς Χαλκηδόνος παρὰ τὴν εἴσοδον τοῦ Βοσπόρου, τὸ 1840 (1846 ἢ 1848), ἐκ γονέων Γεωργίου Κυριακίδου, ἱεροψάλτου καὶ τῆς Αἰκατερίνης. Συνεπλήρωσε τὴν ἀστικήν του μόρφωσιν εἰς τὴν γενέτειράν του, τὴν μέσην εἰς τὴν Σῦρον, συνοδεύσας τὸν πατέρα του, διορισθέντα ἐκεῖ ἱεροψάλτην,...

Περισσότερα

Φώτιος Β´

Βίος Ὁ οἰκουμενικὸς πατριάρχης Φώτιος Β´, κατὰ κόσμον Δημήτριος Μανιάτης, ἐγεννήθη τὴν 16ην Νοεμβρίου 1874 εἰς τὴν νῆσον Πρίγκηπον τῆς Προποντίδος. Ὁ πατήρ του ὠνομάζετο Σταῦρος Δημητρίου καὶ ἡ μήτηρ του Σεβαστὴ Πέτρου, τὸ γένος Τσακούλη-Κρητικάκη. Εἶχεν ἐκ πατρὸς θεῖον τὸν Φιλιππουπόλεως Φώτιον. Τὴν ἀστικὴν μόρφωσιν ἔλαβεν εἰς τὴν κοινοτικὴν...

Περισσότερα