Φόρτωση
Πολυτονικό Κέιμενο
Αντιγράφηκε
Μονοτονικό Κείμενο
Αντιγράφηκε
ᾄ➝ά

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Εὐχαρίστως ἀνακοινοῦται ὅτι, ἀπό τήν Κυριακήν τῆς Πεντηκοστῆς, 3ην Ἰουνίου ἐ.ἔ., καί ἐν τοῖς ἐφ’ ἑξῆς, ἡ ἐν Πατριαρχικῇ χοροστασίᾳ τελουμένη ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Φαναρίου Θεία Λειτουργία τῆς Κυριακῆς ἀναμεταδίδεται ραδιοφωνικῶς ἀνά τήν ὑφήλιον διά μέσου τῆς διαδικτυακῆς συχνότητος τῆς ἐνταῦθα ὁμογενειακῆς ἐφημερίδος «ΗΧΩ» www.radio.ihotispolis.com.

Φανάριον, 14 Ἰουνίου 2012.