Ύμνοι Δεσποτικῶν Ἑορτῶν

Σημείωσις: Τῶν Χορῶν ψαλλόντων τὰ ἄνωθι Ἰδιόμελα τῶν Αἴνων τῆς Ἰνδίκτου ἀργῶς, οἱ ἅγιοι Ἀρχιερείς κατέρχονται ἐκ τῶν στασιδίων αὐτῶν, ποιοῦσι σχῆμα τῷ Πατριάρχῃ, ἐνδύονται ὑπὸ τῶν Διακόνων Ἐπιτραχήλιον καὶ Ὠμοφόριον, ἀσπάζονται τὸ ὑπὸ τοῦ Μ. Ἐκκλησιάρχου κρατούμενον Ἱερὸν Εὐαγγέλιον καὶ καθήμενοι ὑπογράφουσι τὴν Πράξιν.