Φόρτωση
Πολυτονικό Κέιμενο
Αντιγράφηκε
Μονοτονικό Κείμενο
Αντιγράφηκε
ᾄ➝ά

Ἀνακοινωθέν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου ἐπί τῇ πρός Κύριον ἐκδημίᾳ τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Ροδοπόλεως κυροῦ Ἱερωνύμου(17/11/2005).

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ

Ἐπί τῷ θλιβερῷ ἀγγέλματι τῆς πρός Κύριον ἐκδημίας τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Ροδοπόλεως κυροῦ Ἱερωνύμου, τῆς Α. Θ. Παναγιότητος ἀπουσιαζούσης εἰς τό Ἐξωτερικόν, συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Α. Σεβασμιότητος, τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου, Μητροπολίτου Γέροντος Ἡρακλείας κ. Φωτίου, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς ἔκτακτον Σύσκεψιν, τῇ Πέμπτῃ, 17ῃ Νοεμβρίου 2005.

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος, μετά τήν ἀνακοίνωσιν ὑπό τοῦ Σεβ. Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς κοιμήσεως τοῦ ἀειμνήστου Ἱεράρχου καί τήν ὑπ’ αὐτοῦ ἀναφοράν εἰς τήν προσωπικότητα καί τήν μακράν καί εὔορκον προσφοράν αὐτοῦ πρός τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν, ἠγέρθη καί ηὐχήθη ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς μακαρίας αὐτοῦ ψυχῆς ἐν σκηναῖς δικαίων καί μετά τῶν ἀπ᾿ αἰῶνος εὐαρεστησάντων τῷ Κυρίῳ.

Μεθ᾽ ὅ, καθωρίσθησαν τά τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τοῦ ἀειμνήστου, ἀποφασισθέντος ὅπως:
α)ἡ νεκρώσιμος ἀκολουθία ψαλῇ ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, τῇ Κυριακῇ, 20ῇ Νοεμβρίου, καί ὥρᾳ 12ῃ μεσημβρινῇ,
β)τήν πρωΐαν τῆς αὐτῆς ἡμέρας τελεσθῇ ἐξόδιος Θεία Λειτουργία ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος,
γ)τόν θάνατον ἐξαγγείλωσι ἐξ ὀνόματος τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ ἀπουσιάζοντος σεπτοῦ Προκαθημένου, διά νεκρωσίμου ἀγγελτηρίου ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος καί ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος,
δ)τῆς νεκρωσίμου ἀκολουθίας προστῇ ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Ἡρακλείας κ. Φώτιος, μετά τῶν ἐνταῦθα Σεβ. Ἱεραρχῶν τοῦ Θρόνου,
ε)τό πένθος τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ἄγωσιν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος καί Μοσχονησίων κ. Ἀπόστολος,
ς)τόν ἐπικήδειον ἐκφωνήσῃ, κατά τήν τάξιν, ὁ Πανοσιολ. Ὑπογραμματεύων τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου κ. Βαρθολομαῖος, καί
ζ)ὁ ἐνταφιασμός γένηται ἐν τῷ Κοιμητηρίῳ τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ.

Ἐκ τοῦ Γραφείου.