Φόρτωση
Πολυτονικό Κέιμενο
Αντιγράφηκε
Μονοτονικό Κείμενο
Αντιγράφηκε
ᾄ➝ά

Ἀνακοινωθέν ἐπί τῇ πρός Κύριον ἐκδημίᾳ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Γέροντος πρ. Ἀμερικῆς Βορείου καί Νοτίου κυροῦ Ἰακώβου.

Ἡ καθ᾽ ἡμᾶς Μήτηρ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία μετ᾽ αἰσθημάτων ἀληθοῦς ὀδύνης ἀνακοινοῖ τήν κατά τήν παρελθοῦσαν νύκτα ἐκδημίαν εἰς Κύριον τοῦ Σεβασμιωτάτου καί γεραροῦ Ἀρχιεπισκόπου Γέροντος πρῴην Ἀμερικῆς κυροῦ Ἰακώβου, εἰς ἡλικίαν 94 ἐτῶν.

Ἡ εὐσκιόφυλλος αὕτη δρῦς τοῦ εὐλαβοῦς ποιμνίου τῆς ἐν Ἀμερικῇ Ὀρθοδόξου παροικίας, γέννημα τῆς αἰγαιοπελαγιτίσσης καί εὐάνδρου νήσου Ἴμβρου, ἀνεδείχθη εἰς πρόσωπον παγκοσμίου κύρους καί ἐκφραστήν τῆς αἰωνοβίου παραδόσεως τοῦ Ὀρθοδόξου πνεύματος ἐν τῷ Νέῳ Κόσμῳ, ὅπου ἀπό πολλῶν καί ποικίλων θέσεων εὐόρκως καί λίαν καρποφόρως διηκόνησε τήν Ὀρθοδοξίαν καί τό Γένος, διό καί ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία μετά βαθείας εὐγνωμοσύνης θά τόν ἐνθυμῆται, εὐχομένη ἡ μνήμη τοῦ ἀνδρός νά εἶναι αἰωνία.

Ὁ μακαριστός Ἱεράρχης, γνήσιος ἐκφραστής τοῦ μαρτυρικοῦ πνεύματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ἐτίμησεν ἁρμοδίως τήν τιμήσασαν αὐτόν Μητέρα Ἐκκλησίαν καί ἐξηναλώθη ἕως βαθέος γήρατος εἰς τήν διακονίαν αὐτῆς.

Ἐπί τριάκοντα καί ἑπτά συναπτά ἔτη ἡγήθη τῆς ἐν Ἀμερικῇ Ἑλληνορθοδόξου Ἀρχιεπισκοπῆς καί διά τοῦ κύρους τοῦ προσώπου αὐτοῦ προέβαλε λόγοις καί ἔργοις τήν πατρῴαν πίστιν καί τόν πολιτισμόν τοῦ Γένους, καταστήσας σεβαστήν τήν Ὀρθοδοξίαν εἰς πάσας τάς ἐκφάνσεις τῶν ἀνατιθεμένων αὐτῷ ἑκάστοτε ἐκπροσωπήσεων τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ἐνώπιον θρησκευτικῶν καί πολιτικῶν προσωπικοτήτων, ἀπολαύων τῆς γενικῆς ἐκτιμήσεως καί τοῦ σεβασμοῦ.

Ὡς ναῦς δέ πολύφορος ἐλλιμενισθεῖσα μετά τό ἔτος 1996 ἐν ἡσυχίᾳ, πάλιν οὐδέποτε ἐπαύσατο μεριμνῶν φιλοτίμως καί πάσῃ δυνάμει διά τό γενικόν καλόν τῶν πραγμάτων τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Γένους.

Ἤδη δέ ἐν χειρί Κυρίου εὑρισκομένης τῆς μακαρίας ψυχῆς τοῦ σεβαστοῦ Γέροντος καί πολυτιμοτάτου στελέχους τοῦ καθ᾿ ἡμᾶς Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, διαπύρως εὐχόμεθα ὑπέρ ἀναπαύσεως αὐτῆς καί καταξιώσεως τῆς θεωρίας τοῦ προσώπου τοῦ Μεγάλου Ἀρχιερέως καί Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, συλλυπούμενοι συγχρόνως τό εὐλαβέστατον ποίμνιον τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, τό ὁποῖον εἰλικρινῶς καί βαθέως ἠγάπησε τόν ἀοίδιμον Ἀρχιεράρχην.

Αἰωνία καί μακαρία ἡ μνήμη τοῦ κοιμηθέντος ἀδελφοῦ ἡμῶν Ἀρχιεπισκόπου κυροῦ Ἰακώβου.

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 11ῃ Ἀπριλίου 2005
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου