Φόρτωση
Πολυτονικό Κέιμενο
Αντιγράφηκε
Μονοτονικό Κείμενο
Αντιγράφηκε
ᾄ➝ά

Ἀνακοινωθέν ἐπί τῇ πρός Κύριον ἐκδημίᾳ τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Γέροντος Ἡρακλείας κυροῦ Φωτίου(24/06/2007).

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ

Ἐπί τῷ ἀκούσματι τῆς πρός Κύριον ἐκδημίας τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Γέροντος Ἡρακλείας κυροῦ Φωτίου, συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος, τῇ 24ῃ Ἰουνίου 2007.

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος, μετά τήν ἀνακοίνωσιν ὑπό τοῦ Πατριάρχου τῆς κοιμήσεως τοῦ ἀειμνήστου Ἱεράρχου καί τήν ἀναφοράν εἰς τήν προσωπικότητα καί τήν προσφοράν αὐτοῦ πρός τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν, ἠγέρθη μετά τῆς Α.Θ.Παναγιότητος καί ηὐχήθη ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς μακαρίας αὐτοῦ ψυχῆς ἐν σκηναῖς δικαίων καί μετά τῶν ἁγίων τῶν ἀπ᾿ αἰῶνος εὐαρεστησάντων τῷ Κυρίῳ.

Μεθ᾽ ὅ, καθωρίσθησαν τά τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τοῦ ἀειμνήστου, ἀποφασισθέντος ὅπως:
α)ἡ νεκρώσιμος ἀκολουθία ψαλῇ ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, τῇ Τετάρτῃ, 27ῃ Ἰουνίου 2007, καί ὥρᾳ 11.00 π.μ.,
β)τήν πρωΐαν τῆς αὐτῆς ἡμέρας τελεσθῇ ἐξόδιος Θεία Λειτουργία ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου,
γ)τόν θάνατον ἐξαγγείλῃ διά νεκρωσίμου ἀγγελτηρίου ἡ Α.Θ.Παναγιότης καί ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος,
δ)τῆς νεκρωσίμου ἀκολουθίας προστῇ ἡ Α.Θ.Παναγιότης μετά τῶν ἐνταῦθα Σεβ. Ἀρχιερέων,
ε)τό πένθος τῆς Ἐκκλησίας ἄγωσιν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Φιλαδελφείας κ. Μελίτων καί Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος,
ς)τόν ἐπικήδειον ἐκφωνήσῃ ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Βαρθολομαῖος, Ὑπογραμματεύων τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί
ζ)ὁ ἐνταφιασμός γένηται ἐν τῷ οἰκογενειακῷ τάφῳ τοῦ κοιμηθέντος Ἱεράρχου ἐν τῷ Κοιμητηρίῳ τῆς Χαλκηδόνος.

Ἐκ τοῦ Γραφείου.