Φόρτωση
Πολυτονικό Κέιμενο
Αντιγράφηκε
Μονοτονικό Κείμενο
Αντιγράφηκε
ᾄ➝ά

Ἀνακοινωθέν ἐπί τῇ ἀναχωρήσει τῆς Α.Θ.Παναγιότητος διά Κορέαν(21/06/2005).

Ἐπί τῇ συμπληρώσει ἡμίσεος αἰῶνος ἀπό τῆς ὑπαγωγῆς τῶν ἐν Κορέᾳ Ὀρθοδόξων εἰς τήν ποιμαντικήν καί κανονικήν προστασίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, προσκληθείς ἐπισκέπτεται τήν χώραν ταύτην ἀπό 21-27 τ. μ. Ἰουνίου, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἡλιουπόλεως καί Θείρων κ. Ἀθανασίου, Τορόντο κ. Σωτηρίου καί Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας κ. Θεοκλήτου, τῶν Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Ἀνδρέου καί Ἀρχιμ. κ. Μαξίμου Παπαγιάννη, κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας, κ. ἄ.

Κατά τήν ἐν Κορέᾳ παραμονήν Αὐτοῦ, ὁ Πατριάρχης θά ἐγκαινιάσῃ τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Διονυσίου ἐν Οὐλσάν, ὡς καί τό Κέντρον Μερίμνης Ὑπερηλίκων Τσοῦντσον, θά συναντηθῇ μέ τόν Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας τῆς Κορέας, θά ἀνακηρυχθῇ ἐπίτιμος Διδάκτωρ ὑπό τοῦ Πανεπιστημίου Ξένων Σπουδῶν Hankuk, θά παρακαθήσῃ εἰς πρός τιμήν Του παρατιθέμενα γεύματα ὑπό τῶν Ἐξοχ. κ.κ. Πρέσβεων τῆς Τουρκίας καί τῆς Ἑλλάδος, θά ἐπισκεφθῇ τήν ἀρχαίαν πρωτεύουσαν τῆς Κορέας Κιόντζου καί θά ἐγκαινιάσῃ νεοπαγές πλοῖον τῆς Ἑταιρείας «Τσάκος» εἰς τά Ναυπηγεῖα HYUNDAI. Ἐπίσης θά παραδώσῃ εἰς τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κορέας κ. Σωτήριον ἐν συνεδρίᾳ τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου καί ἐκπροσώπων τῶν ἐνοριακῶν Συμβουλίων τό Καταστατικόν τῆς νεοσυστάτου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κορέας καί τό τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Ὀργανισμοῦ αὐτῆς.

Ἡ ἐπίσκεψις αὕτη εἶναι ἡ τρίτη τήν ὁποίαν πραγματοποιεῖ ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης εἰς τήν Κορέαν.

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 21ῃ Ἰουνίου 2005
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου