Φόρτωση
Πολυτονικό Κέιμενο
Αντιγράφηκε
Μονοτονικό Κείμενο
Αντιγράφηκε
ᾄ➝ά

Ἀνακοινωθέν περί τῆς εἰρηνικῆς ἐπισκέψεως τῆς Α.Θ.Μακαριότητος, τοῦ Πάπα καί Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κ.κ. Θεοδώρου τοῦ Β΄, πρός τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον(15/11/2004).

Λίαν εὐχαρίστως ἀνακοινοῦται ὅτι ἡ Α.Θ.Μακαριότης ὁ νέος Πάπας καί Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κ.κ. Θεόδωρος Β´ θά πραγματοποιήσῃ τήν ἐπίσημον εἰρηνικήν ἐπίσκεψιν Αὐτοῦ εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον κατά τάς ἡμέρας 4-9 προσεχοῦς μηνός Δεκεμβρίου.

Ἡ συνοδεία τοῦ Μακαριωτάτου θά ἀποτελῆται ἐκ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἀξώμης κ. Πέτρου, Καμπάλας κ. Ἰωνᾶ, Καλῆς Ἐλπίδος κ. Σεργίου καί Ἑρμουπόλεως κ. Νικολάου, τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Γενναδίου Στάντζιου, Ἀρχιγραμματέως, καί τῶν Ἐντιμ. κ. Χαραλάμπους Κατσιμπρῆ, Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητος Ἀλεξανδρείας, καί κ. Σπυρίδωνος Καμαλάκη, ὀφφικιάλου τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας.

Κατά τό καταρτισθέν πρόγραμμα, τό πανηγυρικόν συλλείτουργον τῶν δύο Πατριαρχῶν θά γίνῃ ἐν τῷ ἐν Φαναρίῳ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ τήν Κυριακήν, 5ην Δεκεμβρίου, ἐνῷ ἡ Α.Θ.Μακαριότης θά χοροστατήσῃ εἰς πανηγυρίζοντας Ἱερούς Ναούς ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Νικολάου.

Σημειοῦται, ὅτι τριμελής ἐξ Ἀρχιερέων Ἀντιπροσωπεία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἶχε παραστῆ κατά τήν ἐνθρόνισιν τοῦ Μακ. Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας καί μεταφέρει εἰς Αὐτόν τά θερμά συγχαρητήρια τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τῆς Α.Θ.Παναγιότητος.

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 15ῃ Νοεμβρίου 2004
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου