Φόρτωση
Πολυτονικό Κέιμενο
Αντιγράφηκε
Μονοτονικό Κείμενο
Αντιγράφηκε
ᾄ➝ά

Ἀνακοινωθέν ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου περί τοῦ ζητήματος τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου(23/11/2005)

Ἀνακοινοῦται ὅτι κατά τήν σημερινήν συνεδρίαν αὐτῆς ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος, ἐν σχέσει πρός τό ἀπασχολοῦν τήν Ἁγιωτάτην Αὐτοκέφαλον Ἐκκλησίαν Κύπρου θέμα τοῦ Προκαθημένου αὐτῆς, ἀπεφάσισεν ὁμοφώνως ὅπως τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἀνταποκριθῇ εἰς τό αἴτημα αὐτῆς νά συγκαλέσῃ Διευρυμένην Σύνοδον ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Α.Θ.Παναγιότητος πρός ἀντιμετώπισιν αὐτοῦ καί ὅπως ἡ Σύνοδος αὕτη συνέλθῃ ἐν τῷ Ὀρθοδόξῳ Κέντρῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν Σαμπεζύ Γενεύης τήν 17ην καί τήν 18ην Μαΐου 2006.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου
Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 23ῃ Νοεμβρίου 2005