Φόρτωση
Πολυτονικό Κέιμενο
Αντιγράφηκε
Μονοτονικό Κείμενο
Αντιγράφηκε
ᾄ➝ά

Ἀνακοινωθέν ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου(16/05/2005).

Ἐπειδή διεπιστώθη ὅτι πολλοί ἐπικαλοῦνται τό ὄνομα τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, ὡς δῆθεν ἐνεργοῦντες ἐξ ὀνόματος καί ἐντολῇ Αὐτοῦ, πρός ἐξυπηρέτησιν ἰδίων αὐτῶν συμφερόντων καί σκοπῶν, διά τοῦ παρόντος δηλοῦται ὅτι οὐδείς μεταφέρει ἀπόψεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ἤ ἐκπροσωπεῖ Αὐτόν ἐάν δέν ἔχῃ ἐνυπόγραφον σχετικόν ἔγγραφον.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, τῇ 16ῃ Μαΐου 2005