Φόρτωση
Πολυτονικό Κέιμενο
Αντιγράφηκε
Μονοτονικό Κείμενο
Αντιγράφηκε
ᾄ➝ά

Ἀνακοινωθέν ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου (05/11/2007).

Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τάς τακτικάς αὐτῆς συνεδρίας τῇ Πέμπτῃ, 1ῃ, τῇ Παρασκευῇ, 2ᾳ, καί τῷ Σαββάτῳ, 3ῃ Νοεμβρίου 2007.

Κατ ᾿ αὐτάς ἐθεωρήθησαν ἅπαντα τά ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένα θέματα, ἐφ᾿ ὧν καί ἐλήφθησαν αἱ προσήκουσαι ἀποφάσεις.

Ἐν τέλει τῶν ἐργασιῶν της ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος ὁμοφώνως:

α) προήγαγεν εἰς ἐν ἐνεργείᾳ ἀρχιερέα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου τόν μέχρι τοῦδε Τιτουλάριον Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, ἀνυψωθείσης τῆς κατ᾿ αὐτόν Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἐν τῷ προσώπῳ αὐτοῦ.

β) ἐπέβαλε τήν ἐκκλησιαστικήν ποινήν τοῦ ἀφορισμοῦ εἰς τούς ἐντεῦθεν Βασίλειον Φλωρίδην καί Θεοφάνην Συμεωνίδην, μέχρι πρό τινος Πρόεδρον τῆς Κοινότητος Μακροχωρίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δέρκων, διά τήν ὅλην ἀντιεκκλησιαστικήν αὐτῶν στάσιν καί συμπεριφοράν.

Ἐκ τοῦ Γραφείου.