Φόρτωση
Πολυτονικό Κέιμενο
Αντιγράφηκε
Μονοτονικό Κείμενο
Αντιγράφηκε
ᾄ➝ά

Ἀνακοινωθέν ἐκ τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου ἐπί ταῖς γενομέναις ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Αὐλῇ προαγωγαῖς(02.03.2011).

Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τάς τακτικάς συνεδρίας αὐτῆς τῇ Τετάρτῃ, 2ᾳ Μαρτίου, καί τῇ Πέμπτῃ, 3ῃ ἰδίου, καί ἐξήτασεν ἅπαντα τά θέματα τῆς ἡμερησίας διατάξεως.

Κατά τήν συνεδρίαν αὐτῆς τῆς σήμερον Πέμπτης, 3ης Μαρτίου ἐ. ἔ., ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος, προτάσει τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἐξελέξατο παμψηφεί τόν μέν Μέγαν Πρωτοσύγκελλον κ. Στέφανον Μητροπολίτην Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου, τόν δέ Ἀρχιγραμματέα αὐτῆς κ. Ἐλπιδοφόρον Μητροπολίτην Προύσης.

Τό Μικρόν καί τό Μέγα Μήνυμα ἀμφοτέρων ἐγένοντο αὐθημερόν, οἱ δέ οὑτωσί ἐπαξίως προαχθέντες ἐδέχθησαν τά συγχαρητήρια τοῦ Πατριάρχου, τῶν ἁγίων Ἀρχιερέων, τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καί τῶν καθευρεθέντων πιστῶν.

Ἡ χειροτονία τοῦ μέν Θεοφ. Ἐψηφισμένου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου γενήσεται τῇ Κυριακῇ τῆς Ὀρθοδοξίας, 13ῃ τ. μ., τοῦ δέ Θεοφ. Ἐψηφισμένου Προύσης τῇ Β’ Κυριακῇ τῶν Νηστειῶν, 20ῇ ἰδίου, ἀμφότεραι ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ.

Ἐξ ἄλλου, μετά τήν εἰς ἀρχιερέα ἀνύψωσιν τοῦ μέχρι τοῦδε Ἀρχιγραμματέως αὐτῆς, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος προήγαγεν εἰς διαδοχήν αὐτοῦ τόν μέχρι τοῦδε Ὑπογραμματεύοντα Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Βαρθολομαῖον Σαμαρᾶν καί ὠνόμασεν Ὑπογραμματέα μέν αὐτῆς τόν Κωδικογράφον Πανοσιολ. Διάκονον κ. Ἰωακείμ, νέον δέ Κωδικογράφον εἰς τήν θέσιν αὐτοῦ τόν Πανοσιολ. Διάκονον κ. Παΐσιον.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου