Φόρτωση
Πολυτονικό Κέιμενο
Αντιγράφηκε
Μονοτονικό Κείμενο
Αντιγράφηκε
ᾄ➝ά

Ἀνακοινωθέν (20/12/2016).

Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον μετά βαθείας λύπης ἐπληροφορήθη τήν διά τρομοκρατικῆς ἐπιθέσεως δολοφονίαν τοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ Πρέσβεως τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας ἀειμνήστου Ἀνδρέου Karlov, μετά τοῦ ὁποίου ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία εἶχε λίαν ἀγαθάς σχέσεις.

Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἐκφράζει τόν ἀποτροπιασμόν του, καταδικάζει τήν ἀνίερον καί ἀπάνθρωπον ταύτην πρᾶξιν ἐναντίον τῆς ζωῆς ἑνός καλοῦ ἀνθρώπου καί ἀξίου διπλωμάτου, ὁ ὁποῖος εἰργάζετο μόνον διά τήν εἰρήνην, καί συλλυπεῖται τούς οἰκείους του, τούς συνεργάτας καί συναδέλφους του, τήν ἐκκλησιαστικήν καί πολιτικήν ἡγεσίαν τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας καί ὁλόκληρον τόν εὐσεβῆ Ρωσσικόν Λαόν διά τήν μεγάλην ταύτην ἀπώλειαν, εὔχεται δέ ὅπως κατά τό νέον ἔτος ἐκλείψουν αἱ παντός εἴδους τρομοκρατικαί ἐνέργειαι καί εἰρηνεύσῃ ὁ κόσμος, διά τήν συναδέλφωσιν καί τήν δημιουργικήν συνεργασίαν ἀνθρώπων καί λαῶν καί διά τήν εὐημερίαν ὁλοκλήρου τῆς ἀνθρωπότητος.

Αἰωνία ἡ μνήμη τοῦ δούλου τοῦ Θεοῦ Ἀνδρέου! Εἴθε νά τόν ἀναπαύσῃ ὁ Θεός ἐν χώρᾳ ζώντων καί ἐν σκηναῖς δικαίων!

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 20ῇ Δεκεμβρίου 2016