Φόρτωση
Πολυτονικό Κέιμενο
Αντιγράφηκε
Μονοτονικό Κείμενο
Αντιγράφηκε
ᾄ➝ά

Ἀνακοίνωσις Τύπου περί τῆς ἐπισκέψεως πρός τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἀγγλικανικῆς Κοινωνίας(19-22 Μαΐου 2008).

Ἀνακοινοῦται ὅτι μεταξύ 19ης καί 21ης Μαΐου 2008 ἐπεσκέφθη τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον διά τήν πραγματοποίησιν «ἀτύπων συνομιλιῶν» (informal talks) τριμελής Ἀντιπροσωπεία τῆς Ἀγγλικανικῆς Κοινωνίας (Anglican Communion), ἀπαρτιζομένη ἐκ τῶν Πανιερ. Ἐπισκόπου Mark Dyer, Συμπροέδρου, ἀπό Ἀγγλικανικῆς πλευρᾶς, τῆς Διεθνοῦς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου μεταξύ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί Ἀγγλικανικῆς Κοινωνίας, Αἰδεσιμολ. Canon Gregory Cameron, Ὑπογραμματέως καὶ Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Οἰκουμενικῶν Ὑποθέσεων τῆς Ἀγγλικανικῆς Κοινωνίας, καί Αἰδεσιμολ. Canon Jonathan Goodall, Γραμματέως παρά τῷ Ἀρχιεπισκόπῳ Καντουαρίας ἐπί τῶν Οἰκουμενικῶν Ζητημάτων καί τῶν σχέσεων μετά τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, συνοδευομένη ὑπό τοῦ ἐπί τούτῳ ἐλθόντος ἐνταῦθα Πανιερ. Μητροπολίτου Διοκλείας κ. Καλλίστου, Ὀρθοδόξου Συμπροέδρου τῆς ὡς ἄνω Διεθνοῦς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς.

Οἱ ὡς ἄνω ὑψηλοί ἐπισκέπται προϋπαντήθησαν ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς Πόλεως καταλλήλως καὶ ἐγένοντο δεκτοί ὑπό τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. Κατά τήν διεξαγωγήν τῶν «ἀτύπων συνομιλιῶν» ἑκάστη πλευρά ἐνημέρωσε τήν ἑτέραν ἐπί τῶν προσφάτων ἐξελίξεων εἰς τά ἐσωτερικά αὐτῆς, ἐπί τῆς πορείας τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου της μετά τῆς Ῥωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας, καθώς καί ἐπί τῆς συμμετοχῆς της εἰς τά προγράμματα τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν. Ἐν τέλει, ἠξιολογήθη ἡ μέχρι τοῦδε πορεία τοῦ Διαλόγου μεταξύ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί Ἀγγλικανικῆς Κοινωνίας καὶ ἐξεφράσθη ἡ κοινή ἐπιθυμία ὅπως ὁ Διάλογος συνεχισθῇ, ὑπό τό ὁλονέν καλλιεργούμενον πνεῦμα κατανοήσεως καί ἀμοιβαίου σεβασμοῦ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν.

22 Μαΐου 2008