Η Ιερά Κοινότητα

Ἑδρεύουσα ἐν Καρυαῖς, συγκροτεῖται ἐξ εἴκοσι ἀντιπροσώπων τῶν εἴκοσι Ἱ. Μονῶν τοῦ Ἁγ. Ὄρους, ἐκλεγομένων κατ’ ἔτος ὑπό τῶν οἰκείων Ἱ. Μονῶν ἐνιαυσίου θητείας, ἀντικαθισταμένων μέ τήν ἔναρξιν ἑκάστου ἔτους. Εἰς τήν Ἱεράν Κοινότητα ἀνήκει ὁ Ναός τοῦ «Πρωτάτου», τιμώμενος ἐπ’ ὀνόματι τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καί κοσμούμενος διά τοιχογραφιῶν...

Περισσότερα

Οι υπό το Οικουμενικό Πατριαρχείο Ουκρανοί στις ΗΠΑ

Ὡς γνωστόν, ἡ ἐμφάνισις καί παρουσία τῶν ἐν τῇ διασπορᾷ Ὀρθοδόξων Οὐκρανῶν ἄρχεται ἀπό τῶν ἀρχῶν τοῦ Κ΄ αἰῶνος καί συνεχίζεται μέχρι τῆς σήμερον ὑπό διαφόρους μορφάς καί ἐκκλησιαστικά σχήματα. Μετά τήν λῆξιν τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου μέ τάς σημειωθείσας μεταναστεύσεις τοῦ Ὀρθοδόξου Οὐκρανικοῦ λαοῦ, ἡ παρουσία τῶν Οὐκρανῶν ἐμφανίζεται...

Περισσότερα