Φόρτωση
Πολυτονικό Κέιμενο
Αντιγράφηκε
Μονοτονικό Κείμενο
Αντιγράφηκε
ᾄ➝ά

Δήλωσις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου διά τήν κοίμησιν τοῦ Πατριάρχου τῶν Σέρβων Παύλου(15.11.2009).

Μετά λύπης ἐπληροφορήθημεν σήμερον εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον τήν ἐν Κυρίῳ κοίμησιν τοῦ ἀδελφοῦ Πατριάρχου τῶν Σέρβων κυροῦ Παύλου. Τελέσαντες τρισάγιον εἰς τό τέλος τοῦ ἑσπερινοῦ τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου ἐδεήθημεν ὅλῃ ψυχῇ καί καρδίᾳ ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς μακαρίας αὐτοῦ ψυχῆς ἐν χώρᾳ ζώντων, ἤδη δέ συλλυπούμεθα τήν σεβασμίαν Ἱεραρχίαν, τόν εὐαγῆ κλῆρον καί τόν πιστόν λαόν τῆς ἀδελφῆς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας, οἱ ὁποῖοι ὅλοι κλαίουν διά τήν ἀπώλειαν τοῦ σεπτοῦ Πρωθιεράρχου των. Μόνον ὁ Πατριάρχης Παῦλος χαίρει σήμερον διά τήν μετάβασίν του εἰς τούς οὐρανούς.

Ἐπικαίρως ἐπαναλαμβάνομεν τούς λόγους τοῦ Σέρβου ποιητοῦ Μ. Μπέτσκοβιτς διά τόν ἀοίδιμον Πατριάρχην: «Κανείς εἰς τήν θορυβωδεστάτην ἐποχήν μας δέν ὡμίλει τόσον χαμηλοφώνως καί κανείς δέν ἠκούετο μακρύτερα. Κανείς δέν ὡμίλει ὀλιγώτερον καί ἡ ὁμιλία του νά ἔλεγε περισσότερα. Κανείς εἰς τήν τόσον ἐθελοτυφλοῦσαν ἐποχήν μας δέν ἀντίκρυζε τήν ἀλήθειαν μέ περισσοτέραν ἀταραξίαν».

Αἰωνία αὐτοῦ ἡ μνήμη!

Εἴθε ὁ Κύριος καί Δομήτωρ τῆς Ἐκκλησίας νά ἀναδείξῃ ἄξιον διάδοχον αὐτοῦ ἐπί κεφαλῆς τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας Σερβίας καί πατέρα τοῦ ἐνδόξου Σερβικοῦ Ἔθνους διά νά συνεχίσῃ τήν κατηξιωμένην πρωθιεραρχικήν διακονίαν ἐκείνου καί νά διαφυλάξῃ τάς παραδόσεις καί τά ἰδανικά τοῦ λαοῦ του.

Φανάριον, 15.11.2009.