[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Εἰδήσεις ἀπό τό Πατριαρχεῖον

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Σεπτέμβριος 2019

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ὑψώσε-ως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Σαββάτου, 14ης Σεπτεμβρίου, συγχοροστατούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καί Σμύρνης κ. Βαρθολο-μαίου. 
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ ἐν Δυτικῇ Ἀμερικῇ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος κ. Μάξιμος, ἐκ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, Καθηγηταί καί φοιτηταί τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Παναγιώτου Σκαλτσῆ, Προέδρου τοῦ Τμήματος Θεολογίας, καί πολλοί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

* * *

          Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Βησσαρίωνα, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Ἀϊνατζόγλου, Ἠθοποιόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐγενίας καί τῶν θυγατέρων αὐτῶν Ἐλισάβετ καί Εἰρήνης, ἐξ Ἀθηνῶν.

* * *

          Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Διονυσίου Τζίτζου, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων, κατά τάς διοργανωθείσας ὑπό τῆς ΡΚαθολικῆς Ἐπισκοπῆς τῆς Πόλεως ἐκδηλώσεις διά τήν προστασίαν τοῦ φυσικοῦ περιβάλοντος, ἐν τῷ ἐν Πριγκήπῳ ΡΚαθολικῷ Ναῷ «San Pacifico», τό Σάββατον, 14ην Σεπτεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Εὐαγγέλου Γρηγοριάδου, κατά τούς ἀρραβῶνας τοῦ Ἐντιμ. κ. Χρήστου Κυρίτση καί τῆς Εὐγεν. δίδος Μελίσσας – Εὐδοξί-ας Φινφίνη, ἐν τῷ Ἑστιατορίῳ «Develi Florya», αὐθημερόν.

***

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Τόπκαπι, κατά τόν τελεσθέντα ἐν αὐτῷ Μ. Ἑσπερινόν, τήν Παρασκευήν, 13ην Σεπτεμβρίου, καθ’ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκῆρυξ κ. Πανάρετος.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ, καθ’ ἥν ὡμίλησεν ὁ Σεβ. Μητρόπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις παρουσιάσας εἰς τό ἐκκλησίασμα τόν ἐν Καλιφορνίᾳ διακονοῦντα Σέρβον Ἐπίσκοπον Θεοφιλ. κ. Μάξιμον, ἔδωκεν αὐτῷ τόν λόγον διά νά ἀπευθυνθῇ πρός τούς πιστούς.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Μπουζαίου καί Βραντσέας κ. Κυπριανόν, ἐκ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς ὑπ’ αὐτόν Ἐπαρχίας. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ναθαναήλ Φελεσάκην, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Ἑλληνορθοδόξου Κοινότητος Μάλτας.
Τόν Ὁσιολ. Πρεσβύτερον κ. Benoît Grièr, ἐπί κεφαλῆς τοῦ Τάγματος τῶν Ἀσσομψιονιστῶν, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, ἐκ Ρώμης. 
Τόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Δικαιοφύλακα κ. Πάριν Ἀσανάκην, Δικηγόρον, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Στυλιανόν Χαραλαμπίδην, Δρα Θεολογίας – Νομικόν, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Βαλαῆν, Γλύπτην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐγενίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Γιγουρτσῆν, Φιλόλογον, ἐξ Ἡρακλείου Κρήτης. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργον Μπλιόκαν, Δημοσιογράφον, ἐκ Σύδνεϋ Αὐστραλίας.

* * *

      Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

      Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προικονήσσου κ. Ἰωσήφ, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῶν ἐκδόσεων «Στέμμα» παρουσίασιν τῆς αὐτοβιογραφίας τῆς Α. Μ. τοῦ τέως Βασιλέως τῆς Βουλγαρίας Συμεών Β’, ὑπό τόν τίτλον «Ἕνα πεπρωμένον μοναδικόν», ἐν τῇ Αἰθούσῃ Συνεδριάσεων τῆς Παλαιᾶς Βουλῆς, τήν Πέμπτην, 12ην Σεπτεμβρίου.
      Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Βοσπορίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν τελετήν ἐγκαινίων τῆς Διεθνοῦς Ἐκθέσεως Τέχνης «Contemporary Istanbul 2019» ἐν τῷ ἐν Harbiye Ἐκθεσιακῷ Κέντρῳ «Istanbul Convention and Exhibiton Center», αὐθημερόν.

***

Τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 9ης Σεπτεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, προσκληθεῖσα ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ömer Koç, ἐτίμησε διά τῆς σεπτῆς Πατριαρχικῆς παρουσίας Αὐτῆς τά ἐγκαίνια τοῦ ἐν Dolapdere Ἐκθεσιακοῦ Κέντρου τῆς οἰκο-γενείας Koç, παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. κ. Ὑπουργοῦ Πολιτισμοῦ καί Τουρισμοῦ τῆς Χώρας καί μεγάλου πλήθους προσκεκλημένων. 

* * *

Τήν μεσημβρίαν τῆς Τρίτης, 10ης τ.μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, προσκληθείς ηὐλόγησε καί παρεκάθησεν εἰς τήν τράπεζαν ἥτις παρετέθη ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Γεωργίας Σουλτανοπούλου, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, πρός τιμήν τοῦ ἐπισκεπτομένου τήν Πόλιν Ἐξοχ. κ. Ἀντωνίου Διαματάρη, Ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν. 

* * *

Τήν ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, 11ης ἰδίου, ἡ Α. Θ. Πανα-γιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, διεπεραιώθη εἰς Χάλκην καί κατέλυσεν εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίας Τριάδος, προκειμένου νά κηρύξῃ αὔριον τήν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν τοῦ ὑπό τοῦ Τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστο-τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ὀργανουμένου, ὁμοῦ μετά τῆς ὡς ἄνω Ἱ. Μονῆς, συνεδρίου, ἐπί τοῡ θέματος «Τό πρόβλημα τοῦ ἐθνοφυλετισμοῦ στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία: Ἀπό τό Βουλγαρικό Σχίσμα μέχρι σήμερα».


***

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 10ης Σεπτεμβρίου, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἰωάννου Χαριατίδου, Ἄρχοντος πρῴην Λαμπαδαρίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, τελεσθεῖσαν ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολίτων Γέροντος Πριγκηποννήσων κ. Δημητρίου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου καί Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, συλλυπηθείς πατρικῶς τούς οἰκείους τοῦ ἀειμνήστου Ἄρχοντος.
Τόν ἐπικήδειον ἐξεφώνησεν ὁ Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Νήφων. 

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἐφραίμ, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Βατοπαιδίου, μετά τῶν Ὁσιολ. Ἱερομονάχων κ.κ. Γεωργίου καί Εὐδοκίμου, καί τοῦ Ὁσιολ. Ἰερομονάχου Χρυσοστόμου, ἐκ τοῦ Κελλίου τοῦ Ἱ. Χρυσοστόμου τῆς Κουτλουμουσιανῆς Σκήτης.
Τόν Αἰδεσιμ. Οἰκονόμον κ. Κωνσταντῖνον Βάντσον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἴμβρου καί Τενέδου, μετά τῆς Εὐλαβ. πρεσβυτέρας αὐτοῦ Γραμματικῆς.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νικοπόλεως καί Πρεβέζης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Βίχον, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης, ἐκ Σικάγου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Εὐκαρπίας κ. Ἱερόθεον,  Ἡγούμενον τῆς ἐν Ἀστορίᾳ Ν. Ὑόρκης Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ὁσίας Εἰρήνης τῆς Χρυσοβαλάντου, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Διονυσίου Μαρούλα, συνεργάτου αὐτοῦ.
Τόν Ὁσιώτ. Σύγκελλον κ. Ἄνθιμον Ἠλιάδην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς διαγενομένοις  ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐξοχ. ἐν Ἰατροῖς κ. Εὐστάθιον Λεάναν, ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ἐγγίζουσιν ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Levent Kurtcebe, Πρόεδρον τοῦ Δ. Σ. τοῦ Ὁμίλου Νοσοκομείων «Florance Nightingale», ἐντεῦθεν.
Ὅμιλον ἐκ τῆς Ἑνώσεως Γυναικῶν Γλυφάδας «Ἐμεῖς», ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Ἑλένης Μαυρακάκη, Προέδρου.
Τάς Εὐγεν. κυρίας Ἰωάνναν Γαβριήλ καί Ἑλένην Ριζᾶ, Στελέχη τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος.
Τόν Ἐντιμ. κ. Πρόδρομον Κατσαντώνην, Πρόεδρον τοῦ Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτῶν Νέας Ὑόρκης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σεβαστῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Markus Markert, ἐκ Γερμανίας.
Τόν Ἐλλογ. κ. Raşit Tan, Ἐρευνητήν, ἐντεῦθεν. 

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συλλόγου «Caferilik İnancını Tanıtma, Araştırma ve Eğitim Derneği» τελετήν, ὑπό τόν τίτλον «Evrensel Aşura Matem Merasimi», ἐν τῷ ἐν Halkalı Πολιτιστικῷ Κέντρῳ «Yahya Kemal Beyatlı», τήν Δευτέραν, 9ην Σεπτεμβρίου. 

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Περγάμου κ. Ἰωάννην, Ἀκαδημαϊκόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλον.
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας κ. Νικήταν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νέας Ἰερσέης κ. Εὐάγγελον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Φιλοθέου Tomczewski.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σηλυβρίας κ. Μάξιμον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Κωνσταντίνου Τζανμπεζντῆ, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Τόπκαπι, καί μελῶν τῆς Ἐκκλησι-αστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τῆς Ὑψώσεως του Τιμίου Σταυροῦ, ἥτις, κατ’ ἀρχαῖον ἔθος, ἑορτάζεται ἐν τῷ παρ’ αὐτοῖς Ἱ. Ναῷ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιον, Διευθυντήν τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.
Τόν Σεβ. ΡΚαθολικόν Ἀρχιεπίσκοπον Novi κ. Paul Fitzpatrick Russell, Νούντσιον τοῦ Βατικανοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ, κομίσαντα ἐπιστολήν τῆς Α. Α. τοῦ Πάπα Φραγκίσκου.
Tόν ΡΚαθολικόν Ἐπίσκοπον Crema Θεοφιλ. κ. Daniele Gianotti, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου κληρικῶν καί λαϊκῶν συνεργατῶν αὐτοῦ, ἐξ Ἰταλίας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Βαρθολομαῖον Ἰατρίδην, Ἱεροκήρυκα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Σεραφείμ Στεργίου, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Νικάνορος Ζάβορδας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μάξιμον Ἀδαμίδην καί τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ἐμμανουήλ Σέρβον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀρσένιον Κατερέλον, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Φθιώτιδος, συνοδευόμενον ὑπό τῆς Ὁσιωτ. Μοναχῆς Χριστονύμφης.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Μιχαήλ Βαρβαρέ-λην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πιτσβούργου, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἐνορίας Ἁγίας Τριάδος Camp Hill Harrisburg Πενσυλβανίας.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερον κ. Νεκτάριον Μάλφαν, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἐνορίας Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Καρυωτῶν Λευκάδος.
Tόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Ἔξαρχον κ. Ἀθανάσιον Μαρτίνον, νέον Πολιτικόν Διοικητήν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν εὐθυνοφόρων καθηκόντων αὐτοῦ, ὅν Οὗτος συνεχάρη πατρικῶς, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίνης, καί τόν Ἐλλογ. Δρα Γεώργιον Πενέλην, Ὁμότιμον Καθηγητήν Πανεπιστημίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Παρασκευῆς καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Ἐλλογ. Δρος Γρηγορίου. 
Τόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Μ. Ρήτορα κ. Ἀλέξανδρον Ἀλεξανδρῆν, Πρέσβυν ἐ.τ., καί τόν Ἐλλογ. κ. Χρῆστον Ἀραμπατζῆν, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Ὑπομιμνήσκοντα κ. Συμεών Πασχαλίδην, Πρόεδρον τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς καί Κοινω-νικῆς Θεολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου, Διευθυντήν τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος Πατε-ρικῶν Μελετῶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας Βρέττα, Θεολόγου, καί τόν Ἐλλογ. κ. Ἀπόστολον Κραλίδην, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Θεολογίας Κουκουλιάτα, Φιλολόγου.
Τόν Ἐξοχ. κ. Γεώργιον Πουκαμισᾶν, Πρέσβυν τῆς Ἑλλάδος ἐν Κιέβῳ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ekrem Oran, Δήμαρχον Κρήνης (Çeşme), μετά τοῦ Μουσικολ. κ. Στυλιανοῦ Μπερμπέρη.
Τόν Ἐλλογ. Δρα τῆς Νομικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν Ἰωάννην Καστανᾶν, Ἐπιστημονικόν Συνεργάτην τοῦ Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Ἰωσήφ Βιγλάκην καί Παρασκευᾶν Χηνόπουλον, ἐκ Χανίων Κρήτης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Εὐστρατιάδην, Ὑπάλληλον τῶν Πατριαρχείων, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἐπισκοπῆς Slobozia καί  Calarasi, τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερον κ. Bogdan – Ionut Stancu.
Ὅμιλον Λουθηρανῶν Παστόρων καί Θεολόγων, ἐκ Τrondheim Νορβηγίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. κ. Nils Age Aune.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Δούκοβιτς, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἀναστασίαν Θεοδωρίδου, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Θεοδώρου Ἀλφαρχάν, τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐαγγελίας καί τοῦ τέκνου αὐτῶν Νικολάου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Ἐλλογ. κ. Κωνσταντίναν Κανελλοπούλου, Ἐκπαιδευ-τικόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Φέλιξ Ἀγραφιώτην, Φιλόλογον, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σίλβα, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Φίλιππον Μπαρντακτσῆν, Μεταπτυχιακόν Φοιτητήν ἐν τῇ Θεολογικῇ Σχολῇ Θεσσαλονίκης, μετά τοῦ ἐξαδέλφου αὐτοῦ Δαμιανοῦ, ἐντεῦθεν. 
 
*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Ἑλένης Σουλτάνη, ἐκ τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Νεαπόλεως, τήν Δευτέραν, 2αν Σεπτεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, Μονίμου Ἀντιπροσώπου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου παρά τῷ Παγκοσμίῳ Συμβουλίῳ Ἐκκλησιῶν, κατά τό διοργα-νούμενον, μεταξύ 4ης καί 6ης τ.μ., ὑπό τῆς Μοναστικῆς Ἀδελφότητος Bose 27ον Διεθνές Συνέδριον Ὀρθοδόξου Πνευματικότητος, ἐπί τοῦ θέματος «Chiamati alla vita in Cristo. Nella Chiesa, nel Mondo, nel tempo Presente», ἐν ταῖς ἐγκαταστάσεσιν αὐτῆς. 
Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Βλατάδων, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Γενικῆς Συνομοσπονδίας Ἐπαγγελματιῶν Βιοτεχνῶν Ἐμπόρων Ἑλλάδος (ΓΣΕΒΕΕ) προβολήν ντοκιμαντέρ, ὑπό τόν τίτλον «Ἰσνάφ», ἐν τῷ ἐν Θεσσαλονίκῃ Κινηματογράφῳ «Ὀλύμπιον», τήν Τετάρτην, 4ην ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Ὁσιολ. Ἱερομονάχου κ. Ἐλευθερίου Ἀλούκου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Σταύρου Αὐγερινοῦ, Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, ἐκ τοῦ Ἱ. Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου Χαλκηδόνος, τήν Κυριακήν, 1ην ἀρξαμένου μηνός Σεπτεμβρίου. 

*  *  *

Η εορτή της Ινδίκτου εν τοις Πατριαρχείοις

Ἐν πανηγυρικῇ ἀτμοσφαίρᾳ καί μετά τῆς εἰθισμένης ἐκκλησιαστικῆς τάξεως ἑωρτάσθη ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἡ ἑορτή τῆς Ἰνδίκτου καί ἡ Σύναξις πρός τιμήν καί μνήμην τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Παμμακαρίστου, ἧς ἡ ἀρχαία ἱερά εἰκών τεθησαύρισται ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ὡς καί ἡ ἡμέρα προσευχῶν ὑπέρ τῆς προστασίας τοῦ φυσικοῦ Περιβάλλοντος, ἡ καθιερωθεῖσα ὑπό τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Δημητρίου.
Τήν παραμονήν τῆς ἑορτῆς, Σάββατον, 31ην λ.μ. Αὐγούστου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν, εἰς τόν ὁποῖον ἐκκλησιάσθησαν πλεῖστοι Σεβ. καί Θεοφιλ. Ἱεράρχαι, ὁ Ἐντιμ. κ. Oleksandr Gaman, Γεν. Πρόξενος τῆς Οὐκρανίας ἐν τῇ Πόλει, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Μ.τ.Χ.Ε., προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ καί πιστοί ἐντεῦθεν.
Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Μ. Ρήτορος τόν Ἐντιμολ. κ. Χρῆστον Γιανναρᾶν, Ὁμότιμον Καθηγητήν τοῦ Παντείου Πανεπιστημίου, ἐξ Ἀθηνῶν, ἀνταλλαγεισῶν ἐπί τούτῳ ὁμιλιῶν.
Ἀκολούθως, παρετέθη δεξίωσις ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῆς Μονῆς, καθ’ ἥν ἡ Δημοτική Φιλαρμονική Ἀμφιλοχίας  ἐπαρουσίασε μουσικόν πρόγραμμα ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Ἀρχιμουσικοῦ αὐτῆς Μουσικολ. κ. Γεωργίου Τσόγκα. 
Τήν Κυριακήν, 1ην ἀρξαμένου μηνός Σεπτεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ Θείαν Λειτουργίαν, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Ἱεραρχῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, Γέροντος Περγάμου κ. Ἰωάννου, Γέροντος Πριγκηποννήσων κ. Δημητρίου, Βρυούλων κ. Παντελεήμονος, Γερμανίας κ. Αὐγουστίνου, Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Καναδᾶ κ. Σωτηρίου, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου, Ἀνέων κ. Μακαρίου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Πισιδίας κ. Σωτηρίου, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας κ. Νικήτα, Σασίμων κ. Γενναδίου, Λαοδικείας κ. Θεοδωρήτου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παϊσίου, Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου, Γάνου καί Χώρας κ. Ἀμφιλοχίου, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνοῦ, Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου, Χόνγκ Κόνγκ κ. Νεκταρίου, Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ, Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Σιγκαπούρης κ. Κωνσταντίνου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου, Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου κ. Στεφάνου, Σύμης κ. Χρυσοστόμου, Σικάγου κ. Ναθαναήλ καί τοῦ Πανιερ. Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ.
Μετά τό Ἱ. Εὐαγγέλιον ἀνεγνώσθη ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Ἄμβωνος,  ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Βοσπορίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, τό καθιερωμένον Μήνυμα τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἐπί τῇ ἡμέρᾳ προσευχῶν ὑπέρ τοῦ Περιβάλλοντος. 
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι τοῦ Θρόνου Θερμῶν κ. Δημήτριος, Ἀριανζοῦ κ. Βαρθολομαῖος, Ἀβύδου κ. Κύριλλος, Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός καί Μελιτηνῆς κ. Μάξιμος.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ἐπίσης ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, Κληρικοί ἐκ διαφόρων Ἱ. Μητροπόλεων, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, ὁ Ἐξοχ. κ. Πέτρος Μαυροειδῆς, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, Ὁμογενειακοί παράγοντες καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἐτελέσθη ἡ καθιερωμένη τελετή τῆς Ἰνδίκτου, ἀνεγνώσθη ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, ἡ νενομισμένη εὐχή καί Πρᾶξις τῆς νέας ΙΓ’ Ἰνδικτιῶνος, ὑπογραφεῖσα ἀκολούθως ὑπ᾿ Αὐτοῦ τε καί ὑπό τῶν συγχοροστατησάντων ἁγίων Ἀρχιερέων, οἵτινες ἀντήλλαξαν μετ᾿ Αὐτοῦ τόν ἐν Χριστῷ ἀσπασμόν ἐπί τῷ νέῳ ἐκκλησιαστικῷ ἔτει.
Ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης ἡγίασε τό ἐκκλησίασμα διά τοῦ Ἁγιασμοῦ τῆς 1ης τοῦ μηνός καί ηὐχήθη εἰς ἅπαντας εὐλογημένον ἀπό Θεοῦ καί τῆς Παμμακαρίστου Θεοτόκου τόν ἀρξάμενον νέον ἐκκλησιαστικόν ἐνιαυτόν.
 
*  *  *