[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Εἰδήσεις ἀπό τό Πατριαρχεῖον

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Αὔγουστος 2018

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν, 5ην Αὐγούστου, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Πανσέπτου Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου. 

* * *

          Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Θεοφύλακτον Βίτσον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης.
          Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μακάριον Νιάκαρον, Δρα Θεολογίας, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, μετά τοῦ Ἐλλογ. κ. Χρήστου Ἀραμπατζῆ, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ἐπιδώσαντας Αὐτῷ τά πρότριτα ἐκδοθέντα Πρακτικά τοῦ κατά τόν Σεπτέμβριον 2017 συνελθόντος ἐν τῇ Ἱ. Θεολογικῇ Σχολῇ Χάλκης Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου, ἐπί τοῦ θέματος «Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Μιχαήλ Κωνσταντινίδης: Ἡ προσφορά του στήν Ἐκκλησία, τό Γένος καί τόν Ἑλληνισμό».
          Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Πορφύριον Μπικουβαράκην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων Γουβερνέτου Κρήτης.
Τόν Ὁσιώτ.  Ἱερομόναχον κ. Τιμόθεον, ἐκ τοῦ ἐν τῇ Πόλει Μετοχίου τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Παντελεήμονος, ὑποβαλόντα τήν παράκλησιν εἰς τόν Πατριάρχην νά χοροστατήσῃ ἐν αὐτῷ ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος κατά τό ἰουλιανόν ἡμερολόγιον.
Τόν Ἱερολ. Πατριαρχικόν Διάκονον κ. Ἀλέξανδρον Κούτσην,  εὐχαριστήσαντα διά τήν Πατριαρχικήν συμπάθειαν ἐπί τῷ θανάτῳ τοῦ ἐπ’ ἀδελφῇ γαμβροῦ αὐτοῦ ἀειμνήστου Παναγιώτου Φαραοῦ. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Σωτήριον Μητραλέξην, διδάσκοντα ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τοῦ Βοσπόρου, ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Μαυρομάτην, Σύμβουλον ἐν τῇ ἐν Ἀθήναις Πρεσβείᾳ τῆς Μ. Βρεταννίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀθηνᾶς Θεοδωροπούλου, Εἰσαγγελέως Ἐφετῶν Ἀθηνῶν, καί τῶν τέκνων αὐτῶν Ἀλεξάνδρου καί Κωνσταντίνας, Φοιτητῶν.
          Τόν Ἐντιμ. κ.κ. Zekeriya Yasemin, Ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀτταλεί-ας, καί Abdullah Ayan, ὡσαύτως Ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Raymond Khalil, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Kristin, ἐκ Νέας Ὑόρκης.

* * *

Τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 2ας Αὐγούστου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων τοῦ Γηροκομείου Βαλουκλῆ, κατά τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, ἐν τῷ τέλει τῆς ὁποίας ὡμίλησε καί ηὐλόγησε τούς ἐν τῷ Ἱδρύματι σεβασμίους τροφίμους, εἰς οὕς διένειμεν ἱερά ἐνθύμια.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀγαθάγγελον Σῖσκον, Βιβλιοφύλακα τῶν Πατριαρχείων, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κουμαριωτίσσης τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου, μετά τοῦ Ἐντιμολ. κ. Παντελεήμονος Βίγκα, Ἄρχοντος Μ. Χαρτοφύλακος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Προέδρου τῆς Κοινότητος, καί λοιπῶν μελῶν αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ Ναοῦ, καί ἐνημερώσαντας Αὐτόν περί τῶν ἐν γένει δραστηριοτήτων τῆς Κοινότητός των.
Τόν Ἐλλογ. Δρα Βασίλειον Διαμάντογλου, Περιβαλλοντολόγον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, Μηχανικοῡ, καί τῶν θυγατέρων αὐτῶν Ἄννης, Φοιτητρίας Φαρμακευτικῆς, καί Ὅλγας, μαθητρίας, ἐκ Νέας Ὑόρκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ihsan John Mashari, Οἰκονομικόν Σύμβουλον, ἐντεῦθεν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Markus Markert, ἐξ Ἁννοβέρου Γερμανίας.
Τήν Ἐλλογ. κ. Ξάνθην Μόρφη, στέλεχος τοῦ Τμήματος Ἐπικοινωνίας τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν, ἐκ Γενεύης.

* * *

                Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ναζιανζοῦ κ. Θεοδωρήτου, κατά:
            α) τήν κηδείαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κυροῦ Γαβριήλ Τσάφου, ἐκ τοῦ ἐν Μήλεσι Ὠρωποῦ Ἱ. Ἠσυχαστηρίου Παναγίας τῆς Βουρλιωτίσσης, τήν Πέμπτην, 2αν Αὐγούστου, καί
            β) τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Πανελλαδικῆς Ὁμοσπονδίας Ἑλλήνων Ρομά ‘‘ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ’’ τελετήν μνήμης τοῦ Ὁλοκαυτώματος τῶν Ἀθιγγάνων, ἐν τῷ Ζαππείῳ Μεγάρῳ, τό ἑσπέρας αὐθημερόν.


* * *

Τήν μεσημβρίαν τῆς Τετάρτης, 1ης ἀρξαμένου μηνός Αὐγούστου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ὁμοῦ μετά τῶν λοιπῶν θρησκευτικῶν ἡγετῶν καί ἐκπροσώπων τῶν ἐν Τουρκίᾳ Μειονοτικῶν Βακουφίων, παρεκάθησεν εἰς ἐπίσημον γεῦμα παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ.  İbrahim Kalın, Ἐκπροσώπου Τύπου τῆς Προεδρείας τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας, ἐν τοῖς Ἀνακτόροις τοῦ Dolmabahçe.


* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβαν, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Θεοδώρου Μποτίνη. 
Τόν Σεβ. Κόπτην Ἀρχιεπίσκοπον ἐν Μ. Βρεταννίᾳ κ. Ἄγγελον, ἐκ Λονδίνου, μετά τοῦ ἐν Ἑλλάδι Κόπτου Ἐπισκόπου Θεοφιλ. κ. Παύλου, ἐξ Ἀθηνῶν, ἐπιδόσαντας Αὐτῷ ἐπίσημον πρόσκλησιν τοῦ Προκαθημένου αὐτῶν Μακ. Πάπα καί Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας τῶν Κοπτῶν Θεοδώρου Β’, πρός συμμετοχήν εἰς συνάντησιν Προκαθημένων τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν τόν προσεχῆ Μάϊον εἰς Αἴγυπτον.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀθανάσιον Καραχάλιον, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ραφαήλ Σιδέρη, Ἐκπαιδευτικοῦ, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νικόδημον Ἀναγνωστόπουλον, Καθηγητήν, ἐκ Μ. Βρεταννίας, ἐκζητήσαντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τῷ διορισμῷ αὐτοῦ ὡς ἐφημερίου ἐν τῷ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ τῆς Ἁγίας Σοφίας Λονδίνου.
Τόν Αἰδεσιμολ. ΡΚαθολικόν Ἱερομόναχον κ. Dietmar Schon, Διευθυντήν τοῦ Ἰνστιτούτου Ἀνατολικῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Ἐπισκοπῆς Regensburg, μετά τοῦ Ἐλλογ. κ. Γεωργίου Βλαντῆ, Θεολόγου, Διευθυντοῦ τοῦ Συμβουλίου τῶν Ἐκκλησιῶν Βαυαρίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ahmet Ümit, Ἔπαρχον τῆς Περιφερείας Fatih, ἐν ᾗ ἡ ἕδρα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, μετά τοῦ Μουφτῆ τῆς περιοχῆς Σοφολ. κ. Vehap Kapıcıoğlu.
          Τόν Ἐλλογ. κ. Ἐμμανουήλ Σαρρῆν, Ἀκαδημαϊκόν, Ὁμότιμον Καθηγητήν τῆς Πολυτεχνικῆς Σχολῆς τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρᾴκης, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Erdoğan Hekimahmetoğlu, Ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Ραιδεστοῦ. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Ἀλατερέζογλου, Δικηγόρον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Mirey καί τῶν θυγατέρων αὐτῶν Ἄννης καί Χριστίνης, ἐξ Ἀμερικῆς.
Tόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Krochak, Φοιτητήν ἐν τῷ ΡΚαθολικῷ Πανεπιστημίῳ τῶν Παρισίων, ἐκ Καναδᾶ.

 
*  *  *