[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Εἰδήσεις ἀπό τό Πατριαρχεῖον

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Ἰούλιος 2019

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαβ­βάτου, 13ης Ἰουλίου, καθ" ὅν ἐκκλησιάσθησαν πιστοί ἐντεῦθεν καί ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐξ Ἀμερικῆς καί ἐξ Ἑλλά­δος, καί κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, τῆς Κυριακῆς, 14ης Ἰουλίου, ἑορτήν τῶν Ἁγίων καί Θεοφόρων Πατέρων τῆς Δ΄ ἐν Χαλκηδόνι Οἰκουμενικῆς Συνόδου, καθ᾿ ἥν ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Δημητριάδος καί Ἀλμυροῦ κ. Ἰγνάτιος καί Νέας Ζηλανδίας κ. Μύρων. Μετά τήν ἀπόλυσιν, προσεφώνησαν τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Πατριάρχην, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος καί Ἀλμυροῦ κ. Ἰγνάτιος, ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωθιερεύς Δρ. κ. Volodymyr Vakin, Κοσμήτωρ τῆς ἐν Volyn Οὐκρανίας Ὀρθοδόξου Θεολογικῆς Ἀκαδημίας, καθώς καί ὁ Ἐλλογ. Δρ. κ. Παντελεήμων Καλαϊτζί­δης, Διευθυντής τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βό­λου, ἐξ ὀνόματος ὁμάδος καθηγητῶν καί φοιτητῶν θεολογίας ἐξ Οὐκρανίας, οἱ ὁποῖοι εἶχον συμμετάσχει εἰς δεκαπενθήμερον Πρόγραμμα Ἐπιμορφώσεως τῆς ἐν λόγῳ Ἀκαδημίας, τοῦ Πατριάρχου ἀντιφωνήσαντος καταλλήλως.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Μακ. πρώην Πατριάρχην τῆς Μελχιτικῆς ἑλληνοκαθολι­κῆς Ἐκκλησίας κ. Γρηγόριον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Jack Figel, ἐπικεφαλῆς 35μελοῦς ὁμίλου κληρικῶν καί λαϊκῶν ἐκ τοῦ Ἱδρύματος «Orientale Lumen Foundati­on», ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονα, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀθηναγόρου Μπίρδα, Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ, Ἱερολ. Ἀρχιδιακό­νου κ. Παντελεήμονος Παπαεμμανουήλ καί Ὁσιωτ. Μοναχοῦ κ. Γε­ρα­σί­μου Μπεκέ, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱ. Μητροπόλε­ως.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, Ἀρχιερατικῶς Προ­ϊστά­μενον τῆς Περιφερείας Ταταούλων, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Σαμουήλ Ἐφφέ, Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Πικριδίου, καί Εὐγεν. κ. Ραφαήλκας Κιοτσούκνιλ, ἐκ προσώπου τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότη­τος Πικριδίου, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον ἐπί τῇ ἐγγι­ζού­ση ἑορτῇ τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος Παρασκευῆς.
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Rivne καί Ostrog κ. Ἱλαρίωνα, συνο­δευ­ό­μενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν κ. κ. Κυρίωνος (Inasavidze) καί Ὀνουφρίου (Lyada), ἐκ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας.
Τόν Θεοφ. Ἐπίσκοπον Ἀρίστης κ. Βασίλειον, ἐκ Γερμανίας.
Τούς Θεοφ. Ἐπισκόπους κ. Κύριλλον, Διευθυντήν τῆς ἐν Los Angeles Η.Π.Α. Κοπτικῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἁγίων Ἀθανασίου καί Κυρίλ­λου, καί κ. Βαρνάβαν, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου σπουδαστῶν θεο­λο­γί­ας ἐν τῇ ἐν λόγῳ Θεολογικῇ Σχολῇ.
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. κ. Νεκτάριον Μοστρᾶτον καί Δημή­τρι­ον Ἀντωνόπουλον, ἐκ Καναδᾶ.
Τόν Ἱερολ. Πατριαρχικόν Διάκονον κ. Ἀέτιον Νικηφόρον, ὑπο­βα­λόν­τα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τῇ ὀνομαστικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Π. Μπακογιάννην, νεωστί ἐκλε­γέν­­τα Δήμαρχον Ἀθηναίων.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Οἰκονόμου, Πρόεδρον τοῦ Παραρ­τή­­μα­τος τῆς Ἑνώσεως Ἀποστράτων Ἀξιωματικῶν Στρατοῦ Ἀργολί­δος, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν, ἐξ Ἑλλάδος.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Συλλόγου Καρκινοπαθῶν Χίου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ αὐτοῦ Συμβουλίου, Εὐγεν. κ. Σταματίας Βογιατζῆ.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἀθανάσιον Δούκοβιτς, ἐκ τῆς Πόλεως, καί Γεώργιον Φαναρ­γιώτην, ἐκ Γερμανίας.

***

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Συνοδικούς Ἀρχιερεῖς Γερμανίας κ. Αὐγουστῖνον, Τρα­νουπό­λεως κ. Γερμανόν, Καναδᾶ κ. Σωτήριον, Ἀνέων κ. Μακά­ριον, Λαοδικείας κ. Θεο­δώ­ρητον, Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐ­γένιον, Γάνου καί Χώρας κ. Ἀμφι­λόχιον, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνόν, Κώου καί Νισύρου κ. Ναθα­ναήλ, Σύμης κ. Χρυσό­στομον καί Σικάγου κ. Ναθαναήλ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολύ­καρ­πον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γεράσιμον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νέας Ζηλανδίας κ. Μύρωνα.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Ναυκράτιον Φουρουντζόγλου, Κλη­­ρι­κόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς διαγενο­μέ­νοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Bart van Bolhuis, Γεν. Πρόξενον τῆς Ὁλλανδίας, ἐν­­τεῦθεν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Jerzy Swietochowski, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐκ Στρασβούργου Γαλλίας.
Τόν Ἐλλογ. κ. Κωνσταντῖνον Βασιλᾶκον, Καθηγητήν Πανεπι­στη­μίου, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Emre Huri, Ἰατρόν - Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐξ Ἀγκύ­ρας.
Τόν Ἐλλογ. Δρα κ. Ἰωάννην Ε. Καστανᾶν, νομικόν, ἐκ Λευκωσί­ας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Ἰωαννίδην, μετά τῆς Εὐγεν. συζύ­γου αὐτοῦ καί τοῦ τέκνου των Φαεινῆς, ὡς καί τῆς ἀναδόχου αὐτοῦ Ἐλλογ. δίδος Ἁγνῆς Νικολαΐδου, ἐξαιτη­σαμένους τήν ἁγίαν Πατρι­αρ­χικήν εὐχήν καί εὐλο­γί­αν ἐπί τῇ γενο­μένῃ βαπτίσει αὐτοῦ.
Τόν Ἐλλογ. κ. Francesco D’ Andria, Ἀρχαιολόγον, ἐκ Lecce Ἰτα­λίας.
Τήν Εὐγεν. κ. Εὐαγγελίαν Ἀχλάδη, Ὑπεύθυνον τῆς Βιβλιοθή­κης τοῦ Σισμανο­γλεί­ου Μεγάρου, ἐντεῦθεν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Cafer Okray καί Ömer İrtemçelik, Ἐπιχειρηματί­ας, ἐντεῦ­θεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ὀδυσσέα Παλαπανίδην, φοιτητήν, ἐκ Σερρῶν.
Τάς ἀδέλφας Εὐγεν. Δίδας Μαρίναν καί Νεκταρίαν Κανέλ­λη, φοι­τήτριαν καί μαθήτριαν ἀντιστοίχως, ἐκ Πατρῶν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Θεοφάνους Δαρζέντα, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Νικολάου Γαρουφαλίδου, Ἄρχο­ν­τος Μαΐστορος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ τοῦ Α´ Κοι­μη­τηρίου Ἀθηνῶν, τό Σάββατον, 6ην Ἰουλίου ἐ.ἔ..
Ὑπό τοῦ Ἱερολογ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰακώβου Krochak, κατά τήν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλβετίας παρα­τεθεῖσαν δεξίωσιν, εἰς το ξενοδοχεῖον Swissôtel The Bosphorus, ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς Ἑλβετίας, την Τε­τάρ­την, 10ην Ἰουλί­ου ἐ.ἔ..

***

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακῆς, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Κοντοσκαλίου κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Κυριακήν, 7ην Ἰουλίου, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Ἰάκωβος Krochak.
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, ὁ Ἐντιμ. κ. Χρῆστος Ἰνεπέκογλου, Πρόεδρος τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Κοντοσκαλιανῶν, καί πιστοί ἐντεῦθεν, ἐξ Ἀθηνῶν καί ἐκ Ρώμης.   
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Χονδρόπουλος, Ἀντιπρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις, ἀφοῦ συνεχάρη τόν ἅγιον Σηλυβρίας καί τήν Ἐκκλησιαστικήν Ἐπιτροπήν διά τό ἐπιτελούμενον ἀνακαινιστικόν ἔργον, ἀνεφέρθη εἰς τήν σημασίαν τῶν ἑορτῶν καί τῶν πανηγύρεων τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας, αἱ ὁποῖαι εἶναι διά τούς πιστούς πηγή πνευματικοῦ πλουτισμοῦ καί ἀνεφοδιασμοῦ καί εὐκαιρία ὑπαρξιακῆς ἀνακαινίσεως, ἐνῷ ἐπεσήμανε τήν σημασίαν τῆς γυναικείας συμβολῆς εἰς τήν ἐκκλησιαστικήν ζωήν.
Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Παναγιώτατος μετέβη εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ ἔνθα ἐτέλεσε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἐκ τῶν προκατόχων Του ἀοιδίμου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου ἐπί τῇ 47ῃ ἐπετείῳ τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας αὐτοῦ.

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρμενίου Ἀρχιεπισκόπου κ. Aram Ateşyan Λειτουργίαν, ἐν τῷ ἐν τῇ νήσῳ Πρώτῃ Ἀρμενικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Φωτιστοῦ (Surp Krikor Lusaroviç), καί τήν ἐν συνεχείᾳ διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐκεῖσε Ἱδρύματος «Karagözyan Yetimhanesi» ἐκδήλωσιν ἐπί τῇ ἐνάρξει τῶν ἐφετεινῶν παιδικῶν κατασκηνώσεων, τήν Κυριακήν, 7ην Ἰουλίου.

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό Σάββατον, 6ην Ἰουλίου, διεπεραιώθη ἐκ Xάλκης εἰς τήν νῆσον Πρώτην καί ἐχοροστάτησε κατά τήν ἐν τῷ Ναϋδρίῳ τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῆς Θείας Μεταμορφώσεως τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς ἐφετεινῆς περιόδου λειτουργίας τῆς ἐν αὐτῇ στεγαζομένης Παιδοπόλεως καί Στέγης ἐργαζομένων Νεανίδων. 
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῆς Μονῆς ἀναπαυομένου Μ. Εὐεργέτου τοῦ Γένους Συμεών Σινιόσογλου καί ἐν συνεχείᾳ τόν Ἁγιασμόν ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς λειτουργίας τῆς Κατασκηνώσεως.
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος καί Δράμας κ. Παῦλος, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Γαϊτάνης, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί πιστοί ἐκ τῆς Πόλεως, τῶν Νήσων καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Κατά τήν διοργανωθεῖσαν ἑορταστικήν ἐκδήλωσιν, οἱ νέοι τῆς Παιδοπόλεως ἐξετέλεσαν ψυχαγωγικόν πρόγραμμα καί ὡμίλησαν ἡ Εὐγεν. κ. Μαρία Ἀποστολίδου, Πρόεδρος τοῦ Δ. Σ. τῆς Παιδοπόλεως, ὁ Διευθυντής τῶν Κατασκηνώσεων Ἐλλογ. κ. Ἀδαμάντιος Κομβόπουλος, Καθηγητής τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, καί ὁ Παναγιώτατος, Ὅστις ηὐλόγησε τούς νέους κατασκηνωτάς, συγχαρείς τούς ἐκ διαφόρων θέσεων καί καθ’ οἱονδήποτε τρόπον συμβάλλοντας εἰς τήν εὔρυθμον λειτουργίαν τῆς Παιδοπόλεως καί κατά τό ἔτος τοῦτο.

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Νήφωνος καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Στεφάνου Salzman, ἐκ τῶν Γραμματέων τοῦ Ἀγγλικοῦ Γραφείου τῶν Πατριαρχείων, τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 3ης ἀρξαμένου μηνός Ἰουλίου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῶν Η.Π.Α. δοθεῖσαν δεξίωσιν, ἐν τῷ ἐν Σισλῇ Ξενοδοχείῳ «Fairmont Quassar Istanbul», καί συνεχάρη τῷ Ἐξοχ. κ. Jeffrey M. Hovenier, Ἐπιτετραμμένῳ ἐν Ἀγκύρᾳ, καί τῇ Εὐγεν. κ. Daria Darnell, νέᾳ Γεν. Προξένῳ τῆς Χώρας ἐν τῇ Πόλει.

*    *    *

Τήν μεσημβρίαν τῆς Πέμπτης, 4ης ἰδίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Ἀλεξάνδρου, διεπεραιώθη εἰς Χάλκην καί κατέλυσεν εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίας Τριάδος, ὑπαντηθείς ὑπό τοῦ Ἡγουμένου αὐτῆς, Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἐρυθρῶν κ. Κυρίλλου, καί τῆς περί αὐτόν ἀδελφότητος.

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰγνάτιον Γιαπιτζίογλου, ἐκ τῆς ἀδελφότητος τῆς Ἱ. Μονῆς Πεντέλης. 
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Σταῦρον Κοφινᾶν, Συντονιστήν τοῦ Δικτύου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διά τήν ποιμαντικήν διακονίαν εἰς τόν χῶρον τῆς ὑγείας, μετά τῆς πρεσβυτέρας αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Γεωργίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Αἰδεσιμολ. Οἰκονόμον κ. Ἀδαμάντιον Ἀσλανίδην, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου, Ἐκπαιδευτικόν, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Γεωργίου Χρυσουπόλεως.
Τόν Εὐλαβ. Διάκονον κ. Νικόδημον Σαϊδάμ, ἐκ τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κων/πόλεως, ὑποβαλόντα σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Tήν Εὐγεν. κ. Ivana Pejović, Γεν. Πρόξενον τῆς Σερβίας ἐνταῦθα. 
Τόν Μουσικολ. κ. Ἀντώνιον Πετρόπουλον, Πρόεδρον τοῦ Ὁμίλου Μουσικοφίλων «Βυζαντινό Ἀναλόγιο Καλαμαριᾶς», μετά μελῶν αὐτοῦ, ἐπιδώσαντας τῷ Πατριάρχῃ ψηφιακόν δίσκον (CD), κυκλοφορηθέντα πρός τιμήν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου.
Ὅμιλον ἐκπαιδευτικῶν τοῦ Εἰδικοῦ Σχολείου Ἁγίου Σπυρίδωνος Λάρνακος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Ἀναστασίας Γεωργιάδου, Διευθυντρίας.
Μέλη τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων ἐκ τοῦ Παραρτήματος Νομοῦ Αἰτωλίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Σπυρίδωνος Παπαθανασίου, τέως Διευθυντοῦ Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως Αἰτωλοακαρνανίας, καί τοῦ ἐν Ἀγρινίῳ Συλλόγου Φίλων Ἁγίου Ὄρους, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Πρόεδρον αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Φώτιον Μάλαινον, Θεολόγον – Φιλόλογον. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Andrey Lobachevskiy, Ἐπιχειρηματίαν, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, ἐκ Καζακστάν.
Τήν Εὐγεν. κ. Δέσποιναν Πορτοκάλη, ἐξ Ἴμβρου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Κυρίτσην μετά τῆς Εὐγεν. Δίδος Μελίσσας – Εὐδοξίας Φινφίνη, ἐντεῦθεν, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ἀρραβῶσιν αὐτῶν.
Τάς Εὐγεν. κυρίας Αἰκατερίναν Σαββίδου καί Δέσποιναν Τσετίνη, ἐκ Καβάλας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Στυλιανόν Κωνσταντινίδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Κλημεντίνης καί τῶν τέκνων αὐτῶν Λεωνίδου, Μερόπης καί Ἀλεξάνδρου, ἐκ Θεσσαλονίκης. 

*    *    *

Ἐθιμοτυπική ἐπίσκεψις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου πρός τόν νέον Δήμαρχον τῆς Πόλεως İmamoğlu

Τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 4ης Ἰουλίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Ἀνδρέου, τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Καλλινίκου Χασάπη καί τοῦ Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Διδασκάλου τοῦ Γένους κ. Κωνσταντίνου Δεληκωσταντῆ, Διευθυντοῦ τοῦ Α’ Πατριαρχικοῦ Γραφείου, μετέβη εἰς τήν ἕδραν τοῦ Δήμου τῆς Πόλεως καί συνεχάρη καί ἐκ τοῦ σύνεγγυς τόν νεοεκλεγέντα Δήμαρχον Ἐντιμ. κ. Ekrem İmamoğlu, ὡς ἄλλως τε ἔπραξε καί διά σεπτοῦ Πατριαρχικοῦ Μηνύματος εὐθύς μετά τήν ἐκλογικήν νίκην, ἥν οὗτος κατήγαγε τήν 23ην λήξαντος μηνός Ἰουνίου, ἐκφράσας καί αὖθις τήν εὐχήν ὅπως ὁ νέος Δήμαρχος πορευθῇ κατά τήν θητείαν του ἐπί τῇ βάσει τῶν ἀρχῶν τοῦ εἰλικρινοῦς διαλόγου πρός πάσας τάς συνιστώσας τῆς κοινωνίας καί τοῦ ἀδιακρίτου σεβασμοῦ τῶν ἀνθρωπίνων καί τῶν μειονοτικῶν δικαιωμάτων. Εἰς τό τέλος, ἀμφότεροι προέβησαν εἰς δηλώσεις πρός τά μέσα γενικῆς ἐνημερώσεως.
 
*  *  *