[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Εἰδήσεις ἀπό τό Πατριαρχεῖον

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Μάϊος 2019

Tήν Πέμπτην, 30ήν Μαΐου 2019, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐκήρυξε τήν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν τῆς ἐν Φαναρίῳ συνδιοργανωθείσης ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τοῦ ἐν Τουρκίᾳ Παραρτήματος τοῦ Διεθνοῦς Ἱδρύματος «Europa Nostra» διημερίδος, εὐχαριστήσας τά μέλη αὐτῆς διά τήν συμβολήν των εἰς τήν συμπερίληψιν τοῦ κτηρίου τοῦ Ὀρφανοτροφείου Πριγκήπου ὑπό τῆς κεντρικῆς ὀργανώσεως «Europa Nostra» μεταξύ τῶν κινδυνευόντων διά κατάρρευσιν ξυλίνων κτηρίων, καί δή ὡς ἀνήκοντος εἰς τήν κατηγορίαν τῶν διατηρητέων, ἅτινα χρήζουν ἀμέσου μερίμνης, μνημείων παγκοσμίου πολιτισμικῆς κληρονομίας κατά τό παρελθόν ἔτος (2018), ἀνακηρυχθέν, ὡς γνωστόν, ὑπό τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ὡς ἔτος Πολιτισμικῆς Κληρονομίας, μή παραλείψας νά εὐχηθῇ ὅπως ἐξευρεθοῦν ὡς τάχιστα οἱ ἀπαιτούμενοι πόροι πρός ἀποκατάστασιν, συντήρησιν καί ἐπισκευήν τούτου, μέλλοντος νά χρησιμοποιηθῇ ὡς Διαθρησκειακόν Κέντρον καί Ἰνστιτοῦτον μελέτης διά τήν προστασίαν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, μετά τῆς Πατριαρχικῆς ἐπισημάνσεως ὅτι τά πολιτιστικά μνημεῖα δέν ἀνήκουν εἰς ἕν συγκεκριμένον ἔθνος ἤ μίαν θρησκευτικήν ὁμάδα, ἀλλ’ εἰς σύνολον τήν ἀνθρωπότητα. 

Εἰς τάς ἐργασίας συμμετέσχον Στελέχη τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ καί Τουρισμοῦ τῆς Τουρκίας, ὡς καί ἐκπρόσωποι τῆς Εὐρωπαϊκῆς Τραπέζης Ἐπενδύσεων.

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ.
- Τόν Αἰδεσιμολ. Οἰκονόμον κ. Μενέλαον Χατζόγλου, Κληρικόν τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας.
- Τόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Δικαιοφύλακα κ. Πάριν Ἀσανάκην, Δικηγόρον, ἐξ Ἀθηνῶν.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Μιχαηλίδην, Ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν.
- Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Kenneth Prince – Wrigth, προσελθόντα εἰς τήν Ὀρθοδοξίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Στυλιανῆς καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Ἀλεξάνδρου, ἐκ Λονδίνου, καί Στυλιανόν Στεφάνου, ἐξ Ἀθηνῶν.
- Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Δανάκα, ἐξ Ἀμερικῆς. 

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κασσανδρείας κ. Νικοδήμου, κατά τό διοργανωθέν ὑπό τοῦ Τομέως Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας, Χριστιανικῆς Γραμματείας, Ἀρχαιολογίας καί Τέχνης τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Διεθνές Συνέδριον, ἐπί τοῦ θέματος «Ἡ ἐπικαιρότητα τῶν Πατερικῶν Σπουδῶν στόν σύγχρονο κόσμο», μεταξύ 29ης καί 30ῆς Μαΐου.
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, κατά τό ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ali Yerlikaya, Νομάρχου τῆς Πόλεως, παρατεθέν ἐν τῷ ἐν Yenikapı Ἐκθεσιακῷ καί Πολιτιστικῷ Κέντρῳ «Avrasya» δεῖπνον (iftar), τῇ ὑψηλῇ παρουσίᾳ τοῦ Προέδρου τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας Ἐξοχωτάτου κ. Recep Tayyip Erdoğan, τήν Τετάρτην, 29ην ἰδίου.
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀθηναγόρου Fasiolo, Κληρικoῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἰταλίας, κατά τό διοργανούμενον ὑπό τῆς Μοναστικῆς Κοινότητος Bose 17ον Διεθνές Λειτουργικόν Συνέδριον, ἐπί τοῦ θέματος «L’ Altare: Recenti acquisizioni, nuove proble-matiche», ἐν ταῖς ἐγκαταστάσεσιν αὐτῆς, μεταξύ 30ῆς λήγοντος μηνός Μαΐου καί 1ης ἀρξομένου μηνός Ἰουνίου.
- Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Δημητρίου Θεοδώρου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἑνώσεως Ὁμογενῶν ἐκ Κωνσταντινουπόλεως Βορείου Ἑλλάδος διάλεξιν τῆς Ἐλλογ. κ. Μαριάννης Αὐγερινοῦ-Τζιώγα, Ἐπ. Καθηγητρίας τῆς Μεσαιωνικῆς Ἑλληνικῆς Φιλολογίας τοῦ Τμήματος Φιλολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου, ἐπί τοῦ θέματος «Ἡ Άλωση τῆς Κωνσταντινούπολης καί ἡ Ἱστοριογραφία της», ἐν τῇ ἐν Καλαμαριᾷ ἕδρᾳ αὐτῆς, τήν Τετάρτην, 29ην τ.μ. Μαΐου.

*  *  *

Τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 27ης Μαΐου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά μελῶν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, παρεκάθησεν εἰς τό ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου παρατεθέν δεῖπνον (iftar) διά τά μέλη τοῦ Συλλόγου Παραπληγικῶν Τουρκίας (Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği), ὁμιλήσας καταλλήλως πρός τούς πολυπληθεῖς συνδαιτυμόνας.

*    *    *

Τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 28ης ἰδίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἱερολ. Ἀρχιδιακόνου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἰωάννου Χρυσαυγῆ, Καθηγητοῦ, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τό ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ali Yerlikaya, Νομάρχου τῆς Πόλεως, παρατεθέν ἐν τῷ Πτωχοκομείῳ Darülaceze δεῖπνον (iftar).

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

-Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δαρδανελλίων κ. Νικήταν, Διευθυντήν τοῦ ἑδρεύοντος ἐν Berkley Η.Π.Α. Πατριαρχικοῦ Ὀρθοδόξου Ἰνστιτούτου «Πατριάρχης Ἀθηναγόρας».
-Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Εὐκαρπίας κ. Ἱερόθεον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Ἀστορίᾳ Ν. Ὑόρκης Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ὁσίας Εἰρήνης τῆς Χρυσοβαλάντου, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Νικολάου Καλαφάτη.
-Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλον, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτη-σάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
-Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ὀλβίας κ. Ἐπιφάνιον, ἐκ τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, ὑποβαλόντα υἱϊκά σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τῇ ἐκλογῇ αὐτοῦ πρός διαποίμανσιν τῶν ἐν τῇ Χώρᾳ διαβιούντων ἑλλη-νοφώνων πιστῶν, ὅν ὁ Πατριάρχης συνεχάρη πατρικῶς, εὐχηθείς αὐτῷ θεάρεστον ἀρχιερατείαν.
-Tόν Αἰδεσιμ. κ. Orhan Çanlı, Χωρεπίσκοπον τῶν ἐνταῦθα Συροκαθολικῶν, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, ἐκφράσαντας τάς συγχαρητηρίους εὐχάς των ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα.
-Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Σεραφείμ Στεργίου, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Νικάνορος Ζάβορδας.
-Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Γρηγόριον Σοροβάκον, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυ-νητῶν ἐκ τῆς Ἐνορίας Προφήτου Ἠλιού Φραγκφούρτης.
-Τούς Ὁσιώτ. Μοναχούς κ.κ. Θεωνᾶν, ἐκ τοῦ Ἱ. Κελλίου Ἁγίου Γεωργίου Σκουρταίων Καρυῶν Ἁγίου Ὄρους, καί Μελίτωνα, ἐκ τοῦ ἐν Καρυαῖς Ἱ. Κελλίου Ἁγίου Γεωργίου τῆς Ἱ. Μονῆς Κουτλουμουσίου.
-Τόν Ἐξοχ. κ. Pekka Voutilainen, Ἐπιτετραμμένον τῆς Φιλλανδίας ἐν Ἀγκύρᾳ, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Jeff Hakko, Ἐπιτίμου Γεν. Προξένου τῆς Χώρας ἐν τῇ Πόλει. 
-Τόν Ἐντιμ. κ. Hayri Türkyılmaz, ἐπανεκλεγέντα Δήμαρχον Μουδανιῶν, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ.
-Τόν Ἐλλογ. κ. Ζέφυρον – Κωνσταντῖνον Καυκαλίδην, Νομικόν – Συγγραφέα, ἐξ Ἀθηνῶν.     
-Τούς ἐφετεινούς τελειοφοίτους τῆς Ἱ. Θεολογικῆς Σχολῆς Τιμίου Σταυροῦ Βοστώνης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Τιμοθέου Πατίτσα, Καθηγητοῦ.

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Οἰκονόμου κ. Δημητρίου Μαγιόγλου, κατά τό ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ahmet Misbah Demircan, Προέδρου τοῦ Δ. Σ. τοῦ Ἱδρύματος «Kültür Kenti», παρατεθέν ἐν τῷ ἐν Πέραν Ξενοδοχείῳ «Lazzoni» δεῖπνον (iftar), τήν Τρίτην, 27ην Μαΐου.

*    *    *

Ἡ ἑορτή τῶν Ἁγίων Ἀρχιεπισκόπων καί Πατριαρχῶν ΚΠόλεως

Ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῶν ἐν Ἁγίοις Ἀρχιεπισκόπων καί Πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 25ης Μαΐου, καί, τήν ἑπομένην, Κυριακήν τῆς Σαμαρείτιδος, προέστη τῆς ἐν αὐτῷ τελεσθείσης Θείας Λειτουργίας, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Ἱεραρχῶν Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρου καί Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, καθ’ ἥν ἐτέλεσε τήν εἰς πρεσβύτερον χειροτονίαν τοῦ Ἱερολογ. Διακόνου κ. Βίκτωρος Kopascu, ὑποψηφίου Διδάκτορος Τουρκικῆς Φιλολογίας τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ἀγκύρας. 
Τόν πανηγυρικόν λόγον τῆς ἑορτῆς ἐξεφώνησεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας.
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, καί πιστοί ἐκ τῆς Πόλεως καί ἐκ τοῦ Ἐξωτερικοῦ.
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, ὁ Πατριάρχης προσεφώνησε πατρικῶς τόν νέον κληρικόν καί ηὐχήθη αὐτῷ πιστήν καί εὔορκον διακονίαν εἰς τάς αὐλάς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, καί δή εἰς τόν τομέα τῆς ποιμαντικῆς μερίμνης τῶν ἐν Τουρκίᾳ διαβιούντων Ὀρθοδόξων ἐκ Γκαγκαουζίας.
Ὁ νεοχειροτονηθείς πρεσβύτερος κ. Βίκτωρ, μέ καταγωγήν ἐκ Μολδαβίας, ἐξέφρασε διά καταλλήλου προσλαλιᾶς τά αἰσθήματά του εὐγνωμοσύνης καί υἱϊκῆς ἀφοσιώσεως πρός τόν Παναγιώτατον, ἐκζητήσας τάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί εὐλογίας ἐπί τῇ εἰσόδῳ του εἰς τόν ἱερατικόν στίβον.

*  *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, εἰς τά ὀνομαστήρια τοῦ Μακ. Μητροπολίτου Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας κ. Ἐπιφανίου.

*    *    *

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ Α.Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ

Τό ἑσπέρας τῆς 24ης τ.μ. Μαΐου 2019, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, ἐπέστρεψεν ἐκ τοῦ εἰς Ἀθήνας ταξιδίου Αὐτοῦ, ὑπαντηθείς ἐν τῷ Ἀεροδρομίῳ τῆς Πόλεως ὑπό τοῦ Ἐπιτρόπου Αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου.

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφφανον, εὐχαριστήσαντα διά τήν Πατριαρχικήν συμπάθειαν ἐπί τῇ κοιμήσει τῆς μητρός αὐτοῦ ἀειμνήστου Ὄλγας Ἀπ. Ντινίδου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Demircift, ἐξ Ἀμερικῆς, μετά τῆς νύμφης αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Semiran καί τῶν τέκνων αὐτῆς Betül καί Cem, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Στυλιανόν Γεωργούλαν, Ὀφθαλμίατρον, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Jesslyn Chia, Δικηγόρου, ἐκ Λονδίνου.
Tόν Ἐντιμ. κ. Domenico Sessa, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνταῦθα ἀντιπροσωπείας τῆς Κινήσεως τῶν Φοκολάρι.

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Ἀλεξάνδρου, κατά:
α) τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Χαρικλείας Καμήλη, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων, τό Σάββατον, 25ην Μαΐου, καί
β) τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Τηλεοπτικοῦ Σταθμοῦ «SAT-7 TÜRK» ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ συμπληρώσει 4ετίας ἀπό τῆς ἐνάρξεως λειτουργίας αὐτοῦ, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «POINT TAKSİM», αὐθημερόν.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Μεθοδίου Βερνιδάκη, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἠλία Βολονάκη, ἐκ τοῦ Ἱ. Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Τίτου Ἡρακλείου Κρήτης, αὐθημερόν.
  Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀντωνίου Πατροῦ, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Πανορμίτου Σύμης, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Βασιλείου Πίτση, αὐταδέλφου τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σύμης κ. Χρυσοστόμου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἀποστόλου Παύλου Πόλεως Κώου, αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, παρέστη συμπροσευχόμενος κατά τήν τελεσθεῖσαν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Ὄλγας Ἀπ. Ντινίδου, σεβαστῆς μητρός τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ τῆς Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ, τήν Πέμπτην, 23ην Μαΐου. 

*  *  *
Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανον, εὐχαριστήσαντα διά τήν παρουσίαν Του κατά τήν κηδείαν τῆς μητρός αὐτοῦ ἀειμνήστου Ὄλγας Ἀπ. Ντινίδου.
Τόν Ὁσιολ. Μοναχόν κ. Νικόλαον Διονυσιάτην. 

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἐκλιπόντος Mehmet Tuğrul, ἐκ τοῦ τεμένους Yunus Kubbeli, τήν Πέμπτην, 23ην Μαΐου.
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρου κ. Ἀδαμαντίου Κοκκινάκη, κληρικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δέρκων, κατά τό παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Mohammad F.M.F Almohammad,  Γεν. Προξένου τοῦ Κουβέϊτ ἐνταῦθα, δεῖπνον (iftar), ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Four Seasons Hotel Istanbul», αὐθημερόν.
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἀετίου Νικηφόρου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Angel Angelov, Γεν. Προξένου τῆς Βουλγαρίας ἐν τῇ Πόλει, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ ἀλφαβήτου τῶν Ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου καί τῇ ἡμέρᾳ τῆς Βουλγαρικῆς Παιδείας καί Πολιτισμοῦ, ἐν τῇ ἐν Ulus ἕδρᾳ αὐτοῦ, τήν Παρασκευήν, 24ην ἰδίου.  

*  *  *

Ἡ ἀναχώρησις τοῦ Πατριάρχου εἰς Ἀθήνας

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν μεσημβρίαν τῆς Τετάρτης, 22ας Μαΐου, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς εἰς Ἀθήνας διά νά τελέσῃ, κατόπιν ἀδελφικῆς προσκλήσεως τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, τά ἐγκαίνια τοῦ ἐν Δήλεσι Βοιωτίας Κέντρου Γεροντολογίας καί Προνοιακῆς Ὑποστηρίξεως «Ἅγιος Πορφύριος», παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. κ. Προκοπίου Παυλοπούλου, Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας.
Τήν Πατριαρχικήν Συνοδείαν ἀποτελοῦν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Περγάμου κ. Ἰωάννης καί Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιος, Διευθυντής τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, οἱ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσύγκελλος κ. Ἀνδρέας καί Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Θεόδωρος καί ὁ Ἐντιμ. κ.  Παναγιώτης Γραφιαδέλλης, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων.
Ἐπίτροπος Αὐτοῦ ὡρίσθη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος. 

*    *    *

Τήν Δευτέραν, 20ήν Μαΐου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἰκονίου κ. Θεολήπτου καί Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου καί τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, διεπεραιώθη εἰς Χάλκην καί ἀνῆλθεν εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίας Τρίαδος, συναναστραφείς μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Atilla Aytaç, νεοεκλεγέντος Δημάρχου τῶν Νήσων, καί Hayri İnönü, πρῴην Δημάρχου Σισλῆ, μετά τῶν συνοδῶν αὐτοῦ, καί τῆς Εὐγεν. κ. Ebru Sanver, Ἐπιχειρηματίου.
Κατά τήν βραχεῖαν παραμονήν Του ἐν Χάλκῃ, ὁ Παναγιώτατος ἔσχε συνεργασίαν μετά τετραμελοῦς Ἀντιπροσωπείας Κοινοτικῶν Παραγόντων τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμολ. κ. Μαρίου Μηναΐδου, Προέδρου τοῦ Συνδέσμου Ἑλληνορθοδόξων Κοινοτήτων τῆς Ἐπαρχίας ταύτης.
Εἰς τήν παρατεθεῖσαν πρός τιμήν τῶν ἐπισκεπτῶν τράπεζαν, ἥν ηὐλόγησεν ὁ Πατριάρχης, παρεκάθησαν καί οἱ διδάσκοντες καί οἱ κηδεμόνες μετά τῶν μαθητῶν τοῦ Δημιουργικοῦ Ἐργαστηρίου τῆς Μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου.

*    *    *

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Αὐτοῦ Γραφείου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τό ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Egemen Bağış, πρῴην Ὑπουργοῦ, ἐν τῷ Πτωχοκομείῳ Darülaceze παρατεθέν δεῖπνον (iftar).

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῶν Ἁγίων ἐνδόξων, μεγάλων, θεοστέπτων καί Ἰσαποστόλων Βασιλέων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, ἐχοροστάτησε:
α) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι ὁμωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Δευτέραν, 20ήν Μαΐου, καθ᾿ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Τριτεύων κ. Ἀλέξανδρος, Βιβλιοφύλαξ τῶν Πατριαρχείων. Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, Καθηγηταί καί μαθηταί τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Λυκειάρχου αὐτῶν Ἐντιμολ. κ. Ἰωάννου Δεμιρτζόγλου, πιστοί ἐκ τῆς Πόλεως καί ἀπόφοιτοι τῆς ἄλλοτε Ἀστικῆς Σχολῆς τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου, ἐξ Ἀθηνῶν, πραγματοποιοῦντες κατ’ ἔτος τό ἐτήσιον προσκύνημά των εἰς τήν τροφόν αὐτῶν Σχολήν. Ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, καί ὁ Παναγιώτατος, ἐξάρας τό σεμνόν ἦθος καί τήν πολυχρόνιον διακονικήν προσφοράν τοῦ πρότριτα τιμηθέντος ὑπό τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος ταύτης ἁγίου Τρανουπόλεως, καί
β) Ἐν τῷ φερωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Τρίτης, 21ης ἰδίου, καθ᾿ ἥν ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀγαθάγγελος Σῖσκος, Ἀρχειοφύλαξ τῶν Πατριαρχείων. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἑλσιγκίου καί πάσης Φιλλανδίας κ. Λέων, μετά τῆς συνοδείας του, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, ὅμιλος Καθηγητῶν καί Φοιτητῶν τοῦ Μεταπτυχιακοῦ Προγράμματος Ἐκπαιδεύσεως Μεταφραστῶν Ἁγίας Γραφῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Μιχαήλ Χατζηγιάννη, Γεν. Διευθυντοῦ τῆς Ἑλληνικῆς Βιβλικῆς Ἑταιρίας, καί πλεῖστοι πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θ. Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, ἀναφερθείς εἰς τά ἐπιτελεσθέντα, κατόπιν τῆς πολυειδοῦς συνδρομῆς τοῦ Μητροπολιτικοῦ Δήμου τῆς Μεγαλουπόλεως, τοῦ Δήμου Fatih καί τοῦ ἐνταῦθα Συλλόγου Ἀντιοχειανῶν, ἀνακαινιστικά ἔργα ἐν τῷ πανηγυρίσαντι Ἱ. Ναῷ, ἡ Εὐγεν. κ. Βασιλική Κατσώνη, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Μπενλίσοϊ, μέλος αὐτῆς, τουρκιστί, εὐχαριστήσας τούς χορηγούς, καί ὁ Ἐντιμ. κ. Θεμιστοκλῆς Παχόπουλος, ἐκ μέρους τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Ψωμαθειανῶν.
Κατά τήν ἀντιφώνησίν Του, ὁ Πατριάρχης, ἀφοῦ συνεχάρη ἐγκαρδίως τόν ἅγιον Σηλυβρίας καί τούς συνεργάτας του διά τό ἐπιτελούμενον ἀνακαινιστικόν ἔργον καί ηὐλόγησε τούς προσελθόντας καί τούς ἑορτάζοντας πιστούς, ἐμνήσθη τῶν πρό ἑξαετίας πραγματοποιηθέντων ἐν Μεδιολάνοις ἑορτασμῶν ἐπί τῇ συμπληρώσει 1700 ἐτῶν ἀπό τῆς ὑπό τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου ἐκδόσεως τοῦ ὁμωνύμου Διατάγματος περί ἀνεξιθρησκείας, καλωσώρισε δέ ἐγκαρδίως τόν παρεπιδημοῦντα ἅγιον Φιλλανδίας κ. Λέοντα καί ἀνεφέρθη εἰς τήν διαχρονικήν ποιμαντικήν προστασίαν καί μέριμναν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας πρός τήν Ἁγιωτάτην Ἐκκλησίαν Φιλλανδίας, ὡς ἄλλως τε ἐξεδηλώθη αὕτη ἐν μέν τῷ ἔτει 1923 διά τῆς ἀποδόσεως αὐτῇ τοῦ αὐτονόμου καθεστῶτος, ἐπ’ ἐσχάτων δέ διά τῆς ἀποστολῆς Πατριαρχικῆς Ἀντιπροσωπείας πρός ρύθμισιν ἐσωτερικῶν αὐτῆς ζητημάτων.
Πρός τούτοις, ὁ Παναγιώτατος ἐξέφρασε τάς εὐχαριστίας Του πρός τάς τοπικάς ἀρχάς, ἐκπροσωπηθείσας ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Süleyman Kartal, ἐκ προσώπου τοῦ Μητροπολιτικοῦ Δήμου τῆς Μεγαλουπόλεως, καί τῆς Εὐγεν. κ. Ayşegül Görgü Okumuş, ἐκ μέρους τοῦ Δήμου Fatih, διά τήν οἰκονομικήν καί λοιπήν συμπαράστασίν των εἰς τήν ἀποπεράτωσιν τῶν ἐξωραϊστικῶν ἔργων ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τούτῳ, καλωσορίσας καί τάς Εὐγεν. κυρίας İlay Aksoy, Ἱδρυτικόν Μέλος τοῦ κόμματος "İyi Parti", καί Muradiye Albayrak Şit, μέλος τοῦ Δ.Σ. τοῦ κόμματος C.H.P. ἐν τῇ Πόλει, ὡς καί τόν Ἐντιμ. κ. İbrahim Biter, Πρόεδρον τῆς Ὁμοσπονδίας τῶν ἐν Mardin Σωματείων, εὐχηθείς αὐτοῖς «Καλόν Ραμαζάνι».
Τέλος, ὁ Πατριάρχης ἀπέστειλε τήν Πατριαρχικήν Αὐτοῦ εὐχήν καί εὐλογίαν πρός τά μέλη τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Ψωμαθειανῶν καί τοῦ ἐκεῖσε Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτῶν, μνησθείς μετά συγκινήσεως τῆς πρό τινων μηνῶν ἀναγορεύσεώς Του εἰς Ἰσόβιον Πρόεδρον τοῦ τελευταίου.
     
*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ ἁγίου Φιλλανδίας, μετέβη εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Κωνσταντίνου τοῦ ΣΤ’, μνημονεύσας καί τοῦ ἐκ τῶν προκατόχων Του ἀοιδίμου Πατριάρχου Κωνσταντίνου τοῦ Ε’, ἀναπαυομένου ἐν Χάλκῃ, ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης.

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἑλσιγκίου καί πάσης Φιλλανδίας κ. Λέοντα, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρων κ.κ. Ἰωάννου Λαμπροπούλου, Διερμηνέως, καί Λαζάρου Jalonen, Γραμματέως, τοῦ Ἱερολ. Πρωτοδιακόνου αὐτοῦ κ. Ἀνδρέου Salminen, τοῦ Ἐλλογ. Διδάκτορος Jelisei Heikkilă, Γραμματέως ἐπί Θεολογικῶν Ζητημάτων, τοῦ Ἐντιμ. κ. Jari Rantala, Νομικοῦ Συμβούλου, καί τῆς Εὐγεν. κ. Sirpa Koriala.
Τόν Ἐλλογ. κ. Kaleb Herman Adney, Ἐρευνητήν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Michelle καί τοῦ θυγατρίου αὐτῶν, ἐντεῦθεν. 
Τήν Ἐλλογ. κ. Ὄλγαν Γκιόκα, Καθηγήτριαν Φυσικῆς ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τοῦ Βοσπόρου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Ἰωαννίδην, Ἰδ. Ὑπάλληλον, ἐξ Ἀθη-νῶν. 

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Βοσπορίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τά ὑπό τῆς Ἀρχιρραββινείας τῆς Πόλεως διοργανωθέντα ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως φωτογραφίας, ἐπί τοῦ θέματος «Dünden Bugüne Türkiye’de Aşkenazlar - Sergi ve Yaşayan Arşiv», ἐν τῷ ἐν Karaköy Πολιτιστικῷ Κέντρῳ «Schneidertempel», τήν Δευτέραν, 20ήν Μαΐου.
Ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Πέτρου Μπαζγκάρλο, Γραμματέως τῶν Πατριαρχείων, κατά τό ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Mehmet Nuri Ersoy, Ὑπουργοῦ Πολιτισμοῦ καί Τουρισμοῦ τῆς Τουρκίας, παρατεθέν ἐν τῷ ἐν Ἀγκύρᾳ «Viyaletler Evi» δεῖπνον (iftar), αὐθημερόν.

*    *    *

Λόγῳ τῆς ἐπί θύραις μεταβάσεως Αὐτοῦ εἰς Ἀθήνας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐπεσκέφθη προεορτίως, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις του, τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Νικαίας κ. Κωνσταντῖνον καί ηὐχήθη εἰς αὐτόν ὑγείαν κατ’ ἄμφω καί μακροημέρευσιν ἐπ΄ ἀγαθῷ τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, ἐκφράσας αὐτῷ καί τήν ὁλόθυμον Πατριαρχικήν εὐαρέσκειαν διά τήν ἐν αὐτῇ πολυετῆ, εὔορκον καί ὑποδειγματικήν διακονίαν του.

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Ἐλλογ. Δρα Bernd Scherer, ἐκ Γερμανίας.
Τήν Εὐγεν. κ. Αἰκατερίναν Χ. Ἀναστασιάδου μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἀναστασίου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Σταῦρον Γαργαρίδην, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. Δίδος Karun Nora Malhasoğlu, λαβόντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις γάμοις αὐτῶν, καί Βασίλειον - Χρῆστον Φραντζελᾶν, ἐντεῦθεν.

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 18ης Μαΐου.

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν τοῦ Παραλύτου, 19ην Μαΐου, ἐχοροστάτησε κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Γεωργίου Κυπαρισσᾶ τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων,  καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Γρηγόριος, Ὑπογραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.
Ἐκκλησιάσθησαν ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τῶν Ἐνοριῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Wetzlar, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀρσενίου Καρατζᾶ, καί Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Μονάχου, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερον κ. Θωμᾶν Καραμῆτσον, ὡς καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ Θεσσαλονίκης.
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας προσεφώνησε τόν Παναγιώτατον ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, καί ἀπήντησεν Οὗτος, καλωσορίσας πάντας τούς εὐλαβεῖς προσκυνητάς καί ἐξάρας τήν καθοριστικήν συμβολήν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γερμανίας κ. Αὐγουστίνου εἰς τήν ἑδραίωσιν καί ἀνάδειξιν τῆς ὀρθοδόξου παρουσίας ἐν τῇ Χώρᾳ ταύτῃ, ἐνῷ ἀνεφέρθη ἰδιαιτέρως εἰς τήν οἰκουμενικήν διάστασιν τῆς διακονικῆς μαρτυρίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου ἀνά τήν ὑφήλιον, μέ πρόσφατα παραδείγματα τάς ἐκλογάς νέων, δυναμικῶν καί μεμορφωμένων Ποιμεναρχῶν διά τάς ἐν Ἀμερικῇ καί ἐν Αὐστραλίᾳ Ἱ. Ἀρχιεπισκοπάς αὐτοῦ, ἀλλά καί τήν ἐπ’ ἐσχάτων κανονικήν διευθέτησιν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ζητήματος ἐν Οὐκρανίᾳ. 
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ναοῦ.

*    *    *

 Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Βουκουρε-στίου, τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας Ρουμανίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρου κ. Laurentiu Lazar. 

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 17ης Μαΐου, συνοδευόμενος ὑπό Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Αὐτοῦ Γραφείου, μετέβη εἰς τάς ἐν Σταυροδρομίῳ ἐγκαταστάσεις τῆς Γαλλικῆς Σχολῆς «Sainte Pulchérie» καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν συνδιοργανωθεῖσαν ὑπ’ αὐτῆς καί τῶν ἐνταῦθα Ὁμογενειακῶν Σχολείων μουσικοχορευτικήν ἐκδήλωσιν, ἐπί τοῦ θέματος «Mythique Grèce», συγχαρείς πατρικῶς τούς διοργανωτάς αὐτῆς.

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν τρισαρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Σαββάτου, 18ης Μαΐου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ καί συνιερουργούντων αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἰκονίου κ. Θεολήπτου καί Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, καθ᾿ ἥν ἐτελέσθη τό ἐτήσιον Μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Πέργης κυροῦ Εὐαγγέλου.   
Κατ’ αὐτήν ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Ἱεράρχαι Γέρων Νικαίας  κ. Κωνσταντῖνος, Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Μιλήτου κ. Ἀπόστολος, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρος, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, Σηλυβρίας κ. Μάξιμος καί Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος, συγγενεῖς τοῦ ἐκλιπόντος καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐξ Ἑλλάδος.
Ἐπηκολούθησεν ἐπιμνημόσυνος δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, καθ’ ἥν ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης, ἐξάρας τήν προσωπικότητα καί τά χαρίσματα τοῦ ἀποιχομένου Ἱεράρχου, διατελάσαντος Ἀρχιδιακόνου τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Ἀθηναγόρου, ἰδιαιτέρως δέ τήν συμβολήν του εἰς ἔργα πολιτιστικά καί εἰς ἄλλα ἐπιτεύγματα τῆς τέχνης, καί δή εἰς τούς τομεῖς τῆς λογοτεχνίας καί τῆς ποιήσεως.
 
*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μιλήτου κ. Ἀπόστολον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Χαλκιδικῇ Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Εἰρηναίου Βογιατζῆ, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης - Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ ἐκεῖσε Ἱ. Ναοῦ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰάκωβον Ἀθανασίου, Πρωτο-σύγκελλον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Κωνσταντῖνον Φουντουκίδην, Καθηγητήν τῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἐνορίας Παναγίας Φανερωμένης Θεσσα-λονίκης. 

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, κατά τό ἀπό κοινοῦ παρατεθέν ὑπό τῶν μή Μουσουλμανικῶν Βακουφίων δεῖπνον (iftar), παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. κ. Mehmet Nuri Ersoy, Ὑπουργοῦ Πολιτισμοῦ καί Τουρισμοῦ τῆς Τουρκίας, ἐν τῷ ἐν Gümüşsuyu Ξενοδοχείῳ «CVK Park Bosphorus», τήν Πέμπτην, 16ην Μαΐου.
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Οἰκονόμου κ. Σταύρου Λιγδᾶ, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἀθανασίου Μουχάλη, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀγριδίων Ἴμβρου, τήν Παρασκευήν, 17ην τ.μ.. 
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Οἰκονόμου κ. Νικηφόρου Σώζου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ζαφειρίου Πιγνάρη, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῆς Ἁγίας Βαρβάρας Εὐλαμπίου Ἴμβρου, τό Σάββατον, 18ην ἰδίου.

*  *  *

Τήν μεσημβρίαν τῆς Τρίτης, 14ης Μαΐου 2019, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ὡς κατ᾿ ἔτος, παρέθεσε πασχάλιον γεῦμα εἰς τούς Κληρικούς τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καί τούς Γραμματεῖς τῶν Πατριαρχείων, εἰς τούς κήπους τοῦ ἐν Θεραπείοις θερέτρου τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Γαλλίας.

Ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰακώβου Krochak καί τοῦ Κλητῆρος τῶν Πατριαρχείων Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου Γραφιαδέλλη, διεπεραιώθη εἰς τήν γενέτειράν Του Ἴμβρον διά βραχεῖαν ἀνάπαυσιν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 12ης Μαΐου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Θεοδώρου, μετέβη εἰς τό Ξενοδοχεῖον «PERA PALACE» καί ηὐλόγησε τό πρός τιμήν τοῦ κατ’ αὐτήν ἑορτάσαντος τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Ἀρχιερατικῶς Προϊσταμένου τῆς Μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου, παρατεθέν ὑπό τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς αὐτῆς ἐπίσημον ἄριστον, παρουσίᾳ μελῶν τῆς ἐνταῦθα σεβασμίας Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου καί τῶν παρεπιδημούντων Σεβ. ἁγίων Συνοδικῶν Ἀρχιερέων, Κοινοτικῶν παραγόντων καί διακεκριμένων μελῶν τῆς Ὁμογενείας.

Ὁ Παναγιώτατος, κατακλείσας τήν ἐκδήλωσιν, ἐξῇρε τό σεμνόν ἤθος καί τήν πολυχρόνιον διακονικήν προσφοράν τοῦ τιμωμένου Ἱεράρχου καί ἀπένειμεν αὐτῷ τήν Πατριαρχικήν Αὐτοῦ εὐαρέσκειαν, ἐπιδώσας τῷ πολιῷ Ἱεράρχῃ καί ἀρχιερατικόν ἐγκόλπιον.

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀσπένδου κ. Ἱερεμίαν, ἐκ Βραζιλίας.
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εἰρηναῖον Χατζηεφραιμίδην, Καθηγητήν, ἐκ Φλωρίνης, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Χρήστου Καραγκιόζη καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βαρβάρας, ἐκ Θεσσαλονίκης.
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ναθαναήλ Φελεσάκην, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Ἑλληνορθοδόξου Κοινότητος Μάλτας.
- Tόν Ἐντιμ. κ. Petr Mareš, Γεν. Πρόξενον τῆς Τσεχίας ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Selmin Seda Coşkun, συνεργάτιδος αὐτοῦ, κομίσαντα Αὐτῷ πρόσκλησιν ὅπως μετάσχῃ τοῦ ἐν Πράγᾳ συγκληθησομένου Συνεδρίου «Forum 2000».
- Tούς Ἐντιμ. κ.κ. Daniel Paul Dima καί Heikki Suomala, Στελέχη τoῦ Ἐκδοτικοῦ Οἴκου « St. Michel Print», ἐκ Φιλλανδίας.

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου, κατά τάς ἐργασίας τῆς διημέρου, μεταξύ 13ης καί 14ης Μαΐου, Κληρικολαϊκῆς Συνελεύσεως τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰερσέης. 
- Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Εὐαγγέλου Γρηγοριάδου, κατά τό ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Θεοφιλ. ΡΚαθολικοῦ Ἐπισκόπου κ. Ruben Tierrablanca παρατεθέν ἐν τῇ ἐν Harbiye ἕδρᾳ αὐτοῦ δεῖπνον (iftar), τήν Κυριακήν, 12ην ἰδίου.

*    *    *

Πατριαρχική καί Συνοδική Θεία Λειτουργία ἐν τῇ  Ἱερᾷ Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν τῶν Μυροφόρων, 12ην Μαΐου, μετέβη μετά τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί προέστη τῆς κατ᾿ ἔτος τελουμένης ἐν αὐτῇ Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας.
Μετ᾿ Αὐτοῦ συνελειτούργησαν οἱ Σεβ. Ἱεράρχαι Γερμανίας κ. Αὐγουστῖνος, Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Τορόντο κ. Σωτήριος, Ἀνέων κ. Μακάριος, Λαοδικείας κ. Θεοδώρητος, Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος, Γάνου καί Χώρας κ. Ἀμφιλόχιος, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνός, Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ, Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρος, Αὐστραλίας κ. Μακάριος, Σύμης κ. Χρυσόστομος καί Ἀσπένδου κ. Ἱερεμίας, ἐκ Βραζιλίας.
Τόν θεῖον λόγον ἐπί τῇ ἑορτῇ ἐκήρυξεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σικάγου κ. Ναθαναήλ.
    Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, Βρυούλων κ. Παντελεήμων, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Μύρων κ. Χρυσόστομος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, ἡ Εὐγεν. κ. Δανάη Βασιλάκη, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ὁ Ἐντιμ. κ. Oleksandr Gaman, Γεν. Πρόξενος τῆς Οὐκρανίας ἐν τῇ Πόλει, καί πιστοί ἐκ τῆς Πόλεως, ἐξ Ἑλλάδος, ἐξ Ἀμερικῆς, ἐκ Πορτογαλίας, ἐκ Βραζιλίας, ἐξ Αὐστραλίας καί ἐξ Οὐκρανίας.
    Μετά τήν ἀπόλυσιν ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἀπένειμε τό Ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Πρωτονοταρίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας εἰς τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Βλιαγκόφτην, Γραμματέα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας, ὅν καί συνεχάρη διά τήν ἀγάπην καί τόν σεβασμόν του πρός τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί διά τήν ἀφοσίωσίν του εἰς τά ἰδανικά του, ἐξάρας ἰδιαιτέρως τήν προσφοράν τοῦ νέου Ἄρχοντος εἰς τόν χῶρον τῆς θεολογίας καί εἰς τήν μαρτυρίαν τῆς θεοσώστου ταύτης Ἐπαρχίας τοῦ Θρόνου ἐν τῇ ἀλλοδαπῇ διά τῆς συμμετοχῆς του εἰς διορθοδόξους καί διαχριστιανικάς ἐπιτροπάς ἐν τοῖς πλαισίοις τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως.
    Ὁ νέος Ἄρχων ἀντεφώνησε διά λόγων εὐλαβείας πρός τόν Προκαθήμενον τῆς Ἐκκλησίας, ἐκφράσας τήν εὐγνωμοσύνην του διά τήν προσγενομένην αὐτῷ τιμήν καί διαβεβαιώσας ὅτι θά συνεχίσῃ τάς καταβαλλομένας ὑπ’ αὐτοῦ προσπαθείας ὑπέρ τῆς περαιτέρω ἀναδείξεως καί προαγωγῆς τῆς ἀνεκτιμήτου μαρτυρίας τῆς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως εἰς τήν γερμανικήν κοινωνίαν καί εἰς τόν οἰκουμενικόν στῖβον.
    Ἀκολούθως ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ὑπεύθυνος τῆς Ἱ. Μονῆς, καί ὁ Πατριάρχης Ὅστις ἐν συνεχείᾳ ἐτέλεσε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Δημητρίου, δεηθείς καί ὑπέρ πάντων τῶν ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῆς Ἱ. Μονῆς ἀναπαυομένων Πατριαρχῶν, Ἱεραρχῶν καί Μ. Εὐεργετῶν τοῦ Γένους. 
    Ἀκολούθως, ἐτέλεσε Τρισάγιον ἐν τῷ Β´ Κοιμητηρίῳ τῆς Ἱ. Μονῆς ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων πατέρων καί ἀδελφῶν ἡμῶν, ὧν τά ὀνόματα Κύριος γινώσκει.
    Τήν μεσημβρίαν, παρετέθη Μοναστηριακή Τράπεζα, εὐλογηθεῖσα ὑπό τοῦ Πατριάρχου, καθ’ ἥν ὡμίλησε καί πάλιν ὁ Πατριάρχης.

*    *    *

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Γερμανοῦ, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Ὁμολογητοῦ, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀοιδίμων Οἰκουμενικῶν Πατριαρχῶν Γερμανοῦ Δ’ καί Γερμανοῦ Ε’ (ἀναπαυομένου ἐν Χαλκηδόνι) καί τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Αἴνου Γερμανοῦ, ἀκολούθως δέ μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον τῆς Θείας Ἀναλήψεως Μακροχωρίου, τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων, καί ἐτέλεσε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Θεοδωρουπόλεως κυροῦ Γερμανοῦ.

* * *

Ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, τήν Κυριακήν τῶν Μυροφόρων, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας ἐπεσκέφθη ἅπαντα τά τμήματα τοῦ Γηροκομείου καί τῆς Κλινικῆς τῶν Φρενοβλαβῶν τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ, διαβιβάσας εἰς ἕνα ἕκαστον ἐκ τῶν περιθαλπομένων εἰς αὐτά τάς σεπτάς Πασχαλίους Πατριαρχικάς εὐχάς, μέ τό καθιερωμένον τσούγκρισμα τοῦ αὐγοῦ.

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρον, ὑποβαλόντα εὐγνώμονας εὐχαριστίας καί υἱϊκά σέβη ἐπί τῇ ἐκλογῇ αὐτοῦ εἰς τήν περίπυστον Ἐπαρχίαν ταύτην τοῦ Θρόνου, εἰς διαδοχήν τοῦ οἰκειοθελῶς παραιτηθέντος Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Γέροντος Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου, ὁ δέ Πατριάρχης συνεχάρη αὐτόν πατρικῶς, εὐχηθείς αὐτῷ ἀφνειᾶ ποιμαντορίαν.
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Φίλιππον Γιαχνίτζ, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας.
- Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Ὀργανισμοῦ «AHEPA», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὑπάτου Προέδρου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. George E. Lucas, ἐξ Η.Π.Α..

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, κατά τό ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Haydar Ali Yıldız, Δημάρχου τοῦ Πέραν, παρατεθέν δεῖπνον (iftar), τῇ ὑψηλῇ παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. κ. Recep Tayyip Erdoğan, Προέδρου τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας, ἐν τῇ Πλα-τείᾳ Ταξείμ, τήν Κυριακήν, 12ην Μαΐου.

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 11ης Μαΐου, καθ’ ὅν συμπροσηυχήθησαν οἱ Σεβ. Συνοδικοί ἅγιοι Ἀρχι-ερεῖς, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἐνορίας Θείας Μεταμορφώσεως Ν. Κορδελιοῦ καί ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Φωκίδος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Νεκταρίου Μουλατσιώτου, Πρωτοσυγκέλλου αὐτῆς, ὡς καί μέλη τῆς Ὀργανώσεως «AHEPA», ἐξ Ἀμερικῆς, πρός οὕς ὁ Πατριάρχης ἐπεδαψίλευσε τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, καλωσορίσας πάντας ἐγκαρδίως εἰς τάς αὐλάς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, ἐνημέρωσε δέ αὐτούς περί τῶν ἄρτι περατωθεισῶν ἐργασιῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου ἀναφορικῶς πρός τήν ἀνάδειξιν νέων, δραστηρίων καί λίαν κατηρτισμένων Ποιμεναρχῶν, διαπνεομένων ὑπό τοῦ ἤθους τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, διά τάς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπάς Ἀμερικῆς καί Αὐστραλίας, ἀναφερθείς ἰδιαιτέρως εἰς τήν ἄσβεστον προσδοκίαν διά τήν, σύν Θεῷ, ἐπαναλειτουργίαν τῆς Ἱ. Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης, ἡ ὁποία θά τροφοδοτῇ καί πάλιν μέ ἄξια καί ἱκανά στελέχη τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Δευτέραν, 6ην Μαΐου, ἐπί τῇ κατά τό ἰουλιανόν ἡμερολόγιον ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Ἐδιρνέκαπου κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἐν μέσῳ πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος ἐκ τῆς ἐνταῦθα Γεωργιανῆς Παροικίας, μεταλαβόντος τῶν ἀχράντων μυστηρίων, καί τῇ συμπροσευχῇ τῶν Θεοφιλ. Ἐπισκόπων Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανοῦ καί Ἐρυθρῶν κ. Κυρίλλου, τοῦ Ἐξοχ. κ. Geroge Janjgava, Πρέσβεως τῆς Γεωργίας ἐν Ἀγκύρᾳ, τῆς Εὐγεν. κ. Δανάης Βασιλάκη, Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐξ Ἑλλάδος.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Παναγιώτατος ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως πάντων τῶν ἐν τῇ Πόλει ἀναπαυομένων Γεωργιανῶν.   
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ ἅγιος Ἐρυθρῶν, Ὑπεύθυνος τοῦ ἱεροῦ τούτου σκηνώματος τῆς Ἐκκλησίας, προσεφώνησε καταλλήλως τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Πατριάρχην ἡμῶν, Ὅστις, κατά τήν ἀντιφώνησίν Του, ἀφοῦ παρέσχε ποιμαντικῆς φύσεως συμβουλάς πρός τ?
 
*  *  *