[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Εἰδήσεις ἀπό τό Πατριαρχεῖον

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Μάϊος 2019

Λόγῳ τῆς ἐπί θύραις μεταβάσεως Αὐτοῦ εἰς Ἀθήνας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐπεσκέφθη προεορτίως, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις του, τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Νικαίας κ. Κωνσταντῖνον καί ηὐχήθη εἰς αὐτόν ὑγείαν κατ’ ἄμφω καί μακροημέρευσιν ἐπ΄ ἀγαθῷ τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, ἐκφράσας αὐτῷ καί τήν ὁλόθυμον Πατριαρχικήν εὐαρέσκειαν διά τήν ἐν αὐτῇ πολυετῆ, εὔορκον καί ὑποδειγματικήν διακονίαν του.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Ἐλλογ. Δρα Bernd Scherer, ἐκ Γερμανίας.
Τήν Εὐγεν. κ. Αἰκατερίναν Χ. Ἀναστασιάδου μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἀναστασίου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Σταῦρον Γαργαρίδην, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. Δίδος Karun Nora Malhasoğlu, λαβόντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις γάμοις αὐτῶν, καί Βασίλειον - Χρῆστον Φραντζελᾶν, ἐντεῦθεν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 18ης Μαΐου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν τοῦ Παραλύτου, 19ην Μαΐου, ἐχοροστάτησε κατά τήν Θείαν Λει-τουργίαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Γεωργίου Κυπαρισσᾶ τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων,  καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Γρηγόριος, Ὑπογραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.
Ἐκκλησιάσθησαν ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τῶν Ἐνοριῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Wetzlar, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀρσενίου Καρατζᾶ, καί Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Μονάχου, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Αἰδεσιμολ. Πρεσβύ-τερον κ. Θωμᾶν Καραμῆτσον, ὡς καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ Θεσσαλονίκης.
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας προσεφώνησε τόν Παναγιώτατον ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, καί ἀπήντησεν Οὗτος, καλωσορίσας πάντας τούς εὐλαβεῖς προσκυνητάς καί ἐξάρας τήν καθοριστικήν συμβολήν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γερμανίας κ. Αὐγουστίνου εἰς τήν ἑδραίωσιν καί ἀνάδειξιν τῆς ὀρθοδόξου παρουσίας ἐν τῇ Χώρᾳ ταύτῃ, ἐνῷ ἀνεφέρθη ἰδιαιτέρως εἰς τήν οἰκουμενικήν διάστασιν τῆς διακονικῆς μαρτυρίας τοῦ Οἰκου-μενικοῦ Θρόνου ἀνά τήν ὑφήλιον, μέ πρόσφατα παραδείγματα τάς ἐκλογάς νέων, δυναμικῶν καί μεμορφωμένων Ποιμε-ναρχῶν διά τάς ἐν Ἀμερικῇ καί ἐν Αὐστραλίᾳ Ἱ. Ἀρχιεπισκοπάς αὐτοῦ, ἀλλά καί τήν ἐπ’ ἐσχάτων κανονικήν διευθέτησιν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ζητήματος ἐν Οὐκρανίᾳ. 
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ναοῦ.


* * *

 Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Βουκουρε-στίου, τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας Ρουμανίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρου κ. Laurentiu Lazar. 

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 17ης Μαΐου, συνοδευόμενος ὑπό Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Αὐτοῦ Γραφείου, μετέβη εἰς τάς ἐν Σταυροδρομίῳ ἐγκαταστάσεις τῆς Γαλλικῆς Σχολῆς «Sainte Pulchérie» καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν συνδιοργανωθεῖσαν ὑπ’ αὐτῆς καί τῶν ἐνταῦθα Ὁμογενειακῶν Σχολείων μουσικοχο-ρευτικήν ἐκδήλωσιν, ἐπί τοῦ θέματος «Mythique Grèce», συγχαρείς πατρικῶς τούς διοργανωτάς αὐτῆς.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν τρισαρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Σαββάτου, 18ης Μαΐου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ καί συνιερουργούντων αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἰκονίου κ. Θεολήπτου καί Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, καθ᾿ ἥν ἐτελέσθη τό ἐτήσιον Μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Πέργης κυροῦ Εὐαγγέλου.   
Κατ’ αὐτήν ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Ἱεράρχαι Γέρων Νικαίας  κ. Κωνσταντῖνος, Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Μιλήτου κ. Ἀπόστολος, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρος, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, Σηλυβρίας κ. Μάξιμος καί Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος, συγγενεῖς τοῦ ἐκλιπόντος καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐξ Ἑλλάδος.
Ἐπηκολούθησεν ἐπιμνημόσυνος δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, καθ’ ἥν ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης, ἐξάρας τήν προσωπικότητα καί τά χαρίσματα τοῦ ἀποιχομένου Ἱεράρχου, διατελάσαντος Ἀρχιδιακόνου τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Ἀθηναγόρου, ἰδιαιτέρως δέ τήν συμβολήν του εἰς ἔργα πολιτιστικά καί εἰς ἄλλα ἐπιτεύγματα τῆς τέχνης, καί δή εἰς τούς τομεῖς τῆς λογοτεχνίας καί τῆς ποιήσεως.
 
* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μιλήτου κ. Ἀπόστολον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Χαλκιδικῇ Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Εἰρηναίου Βογιατζῆ, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης - Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ ἐκεῖσε Ἱ. Ναοῦ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰάκωβον Ἀθανασίου, Πρωτο-σύγκελλον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Κωνσταντῖνον Φουντουκίδην, Καθηγητήν τῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἐνορίας Παναγίας Φανερωμένης Θεσσα-λονίκης. 

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, κατά τό ἀπό κοινοῦ παρατεθέν ὑπό τῶν μή Μου-σουλμανικῶν Βακουφίων δεῖπνον (iftar), παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. κ. Mehmet Nuri Ersoy, Ὑπουργοῦ Πολιτισμοῦ καί Τουρισμοῦ τῆς Τουρκίας, ἐν τῷ ἐν Gümüşsuyu Ξενοδοχείῳ «CVK Park Bosphorus», τήν Πέμπτην, 16ην Μαΐου.
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Οἰκονόμου κ. Σταύρου Λιγδᾶ, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἀθανασίου Μουχάλη, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ τοῦ Εὐαγ-γελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀγριδίων Ἴμβρου, τήν Παρασκευήν, 17ην τ.μ.. 
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Οἰκονόμου κ. Νικηφόρου Σώζου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ζαφειρίου Πιγνάρη, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῆς Ἁγίας Βαρβάρας Εὐλαμπίου Ἴμβρου, τό Σάββατον, 18ην ἰδίου.

*  *  *

Τήν μεσημβρίαν τῆς Τρίτης, 14ης Μαΐου 2019, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ὡς κατ᾿ ἔτος, παρέθεσε πασχάλιον γεῦμα εἰς τούς Κληρικούς τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καί τούς Γραμματεῖς τῶν Πατριαρχείων, εἰς τούς κήπους τοῦ ἐν Θεραπείοις θερέτρου τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Γαλλίας.

Ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰακώβου Krochak καί τοῦ Κλητῆρος τῶν Πατριαρχείων Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου Γραφιαδέλλη, διεπεραιώθη εἰς τήν γενέτειράν Του Ἴμβρον διά βραχεῖαν ἀνάπαυσιν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 12ης Μαΐου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Θεοδώρου, μετέβη εἰς τό Ξενοδοχεῖον «PERA PALACE» καί ηὐλόγησε τό πρός τιμήν τοῦ κατ’ αὐτήν ἑορτάσαντος τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Ἀρχιερατικῶς Προϊσταμένου τῆς Μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου, παρατεθέν ὑπό τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς αὐτῆς ἐπίσημον ἄριστον, παρουσίᾳ μελῶν τῆς ἐνταῦθα σεβασμίας Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου καί τῶν παρεπιδημούντων Σεβ. ἁγίων Συνοδικῶν Ἀρχιερέων, Κοινοτικῶν παραγόντων καί διακεκριμένων μελῶν τῆς Ὁμογενείας.

Ὁ Παναγιώτατος, κατακλείσας τήν ἐκδήλωσιν, ἐξῇρε τό σεμνόν ἤθος καί τήν πολυχρόνιον διακονικήν προσφοράν τοῦ τιμωμένου Ἱεράρχου καί ἀπένειμεν αὐτῷ τήν Πατριαρχικήν Αὐτοῦ εὐαρέσκειαν, ἐπιδώσας τῷ πολιῷ Ἱεράρχῃ καί ἀρχιερατικόν ἐγκόλπιον.

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀσπένδου κ. Ἱερεμίαν, ἐκ Βραζιλίας.
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εἰρηναῖον Χατζηεφραιμίδην, Καθηγητήν, ἐκ Φλωρίνης, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Χρήστου Καραγκιόζη καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βαρβάρας, ἐκ Θεσσαλονίκης.
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ναθαναήλ Φελεσάκην, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Ἑλληνορθοδόξου Κοινότητος Μάλτας.
- Tόν Ἐντιμ. κ. Petr Mareš, Γεν. Πρόξενον τῆς Τσεχίας ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Selmin Seda Coşkun, συνεργάτιδος αὐτοῦ, κομίσαντα Αὐτῷ πρόσκλησιν ὅπως μετάσχῃ τοῦ ἐν Πράγᾳ συγκληθησομένου Συνεδρίου «Forum 2000».
- Tούς Ἐντιμ. κ.κ. Daniel Paul Dima καί Heikki Suomala, Στελέχη τoῦ Ἐκδοτικοῦ Οἴκου « St. Michel Print», ἐκ Φιλλανδίας.

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου, κατά τάς ἐργασίας τῆς διημέρου, μεταξύ 13ης καί 14ης Μαΐου, Κληρικολαϊκῆς Συνελεύσεως τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰερσέης. 
- Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Εὐαγγέλου Γρηγοριάδου, κατά τό ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Θεοφιλ. ΡΚαθολικοῦ Ἐπισκόπου κ. Ruben Tierrablanca παρατεθέν ἐν τῇ ἐν Harbiye ἕδρᾳ αὐτοῦ δεῖπνον (iftar), τήν Κυριακήν, 12ην ἰδίου.

*    *    *

Πατριαρχική καί Συνοδική Θεία Λειτουργία ἐν τῇ  Ἱερᾷ Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν τῶν Μυροφόρων, 12ην Μαΐου, μετέβη μετά τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί προέστη τῆς κατ᾿ ἔτος τελουμένης ἐν αὐτῇ Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας.
Μετ᾿ Αὐτοῦ συνελειτούργησαν οἱ Σεβ. Ἱεράρχαι Γερμανίας κ. Αὐγουστῖνος, Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Τορόντο κ. Σωτήριος, Ἀνέων κ. Μακάριος, Λαοδικείας κ. Θεοδώρητος, Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος, Γάνου καί Χώρας κ. Ἀμφιλόχιος, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνός, Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ, Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρος, Αὐστραλίας κ. Μακάριος, Σύμης κ. Χρυσόστομος καί Ἀσπένδου κ. Ἱερεμίας, ἐκ Βραζιλίας.
Τόν θεῖον λόγον ἐπί τῇ ἑορτῇ ἐκήρυξεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σικάγου κ. Ναθαναήλ.
    Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, Βρυούλων κ. Παντελεήμων, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Μύρων κ. Χρυσόστομος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, ἡ Εὐγεν. κ. Δανάη Βασιλάκη, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ὁ Ἐντιμ. κ. Oleksandr Gaman, Γεν. Πρόξενος τῆς Οὐκρανίας ἐν τῇ Πόλει, καί πιστοί ἐκ τῆς Πόλεως, ἐξ Ἑλλάδος, ἐξ Ἀμερικῆς, ἐκ Πορτογαλίας, ἐκ Βραζιλίας, ἐξ Αὐστραλίας καί ἐξ Οὐκρανίας.
    Μετά τήν ἀπόλυσιν ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἀπένειμε τό Ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Πρωτονοταρίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας εἰς τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Βλιαγκόφτην, Γραμματέα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας, ὅν καί συνεχάρη διά τήν ἀγάπην καί τόν σεβασμόν του πρός τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί διά τήν ἀφοσίωσίν του εἰς τά ἰδανικά του, ἐξάρας ἰδιαιτέρως τήν προσφοράν τοῦ νέου Ἄρχοντος εἰς τόν χῶρον τῆς θεολογίας καί εἰς τήν μαρτυρίαν τῆς θεοσώστου ταύτης Ἐπαρχίας τοῦ Θρόνου ἐν τῇ ἀλλοδαπῇ διά τῆς συμμετοχῆς του εἰς διορθοδόξους καί διαχριστιανικάς ἐπιτροπάς ἐν τοῖς πλαισίοις τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως.
    Ὁ νέος Ἄρχων ἀντεφώνησε διά λόγων εὐλαβείας πρός τόν Προκαθήμενον τῆς Ἐκκλησίας, ἐκφράσας τήν εὐγνωμοσύνην του διά τήν προσγενομένην αὐτῷ τιμήν καί διαβεβαιώσας ὅτι θά συνεχίσῃ τάς καταβαλλομένας ὑπ’ αὐτοῦ προσπαθείας ὑπέρ τῆς περαιτέρω ἀναδείξεως καί προαγωγῆς τῆς ἀνεκτιμήτου μαρτυρίας τῆς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως εἰς τήν γερμανικήν κοινωνίαν καί εἰς τόν οἰκουμενικόν στῖβον.
    Ἀκολούθως ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ὑπεύθυνος τῆς Ἱ. Μονῆς, καί ὁ Πατριάρχης Ὅστις ἐν συνεχείᾳ ἐτέλεσε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Δημητρίου, δεηθείς καί ὑπέρ πάντων τῶν ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῆς Ἱ. Μονῆς ἀναπαυομένων Πατριαρχῶν, Ἱεραρχῶν καί Μ. Εὐεργετῶν τοῦ Γένους. 
    Ἀκολούθως, ἐτέλεσε Τρισάγιον ἐν τῷ Β´ Κοιμητηρίῳ τῆς Ἱ. Μονῆς ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων πατέρων καί ἀδελφῶν ἡμῶν, ὧν τά ὀνόματα Κύριος γινώσκει.
    Τήν μεσημβρίαν, παρετέθη Μοναστηριακή Τράπεζα, εὐλογηθεῖσα ὑπό τοῦ Πατριάρχου, καθ’ ἥν ὡμίλησε καί πάλιν ὁ Πατριάρχης.

*    *    *

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Γερμανοῦ, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Ὁμολογητοῦ, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀοιδίμων Οἰκουμενικῶν Πατριαρχῶν Γερμανοῦ Δ’ καί Γερμανοῦ Ε’ (ἀναπαυομένου ἐν Χαλκηδόνι) καί τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Αἴνου Γερμανοῦ, ἀκολούθως δέ μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον τῆς Θείας Ἀναλήψεως Μακροχωρίου, τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων, καί ἐτέλεσε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Θεοδωρουπόλεως κυροῦ Γερμανοῦ.

* * *

Ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, τήν Κυριακήν τῶν Μυροφόρων, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας ἐπεσκέφθη ἅπαντα τά τμήματα τοῦ Γηροκομείου καί τῆς Κλινικῆς τῶν Φρενοβλαβῶν τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ, διαβιβάσας εἰς ἕνα ἕκαστον ἐκ τῶν περιθαλπομένων εἰς αὐτά τάς σεπτάς Πασχαλίους Πατριαρχικάς εὐχάς, μέ τό καθιερωμένον τσούγκρισμα τοῦ αὐγοῦ.

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρον, ὑποβαλόντα εὐγνώμονας εὐχαριστίας καί υἱϊκά σέβη ἐπί τῇ ἐκλογῇ αὐτοῦ εἰς τήν περίπυστον Ἐπαρχίαν ταύτην τοῦ Θρόνου, εἰς διαδοχήν τοῦ οἰκειοθελῶς παραιτηθέντος Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Γέροντος Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου, ὁ δέ Πατριάρχης συνεχάρη αὐτόν πατρικῶς, εὐχηθείς αὐτῷ ἀφνειᾶ ποιμαντορίαν.
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Φίλιππον Γιαχνίτζ, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας.
- Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Ὀργανισμοῦ «AHEPA», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὑπάτου Προέδρου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. George E. Lucas, ἐξ Η.Π.Α..

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, κατά τό ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Haydar Ali Yıldız, Δημάρχου τοῦ Πέραν, παρατεθέν δεῖπνον (iftar), τῇ ὑψηλῇ παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. κ. Recep Tayyip Erdoğan, Προέδρου τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας, ἐν τῇ Πλα-τείᾳ Ταξείμ, τήν Κυριακήν, 12ην Μαΐου.

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 11ης Μαΐου, καθ’ ὅν συμπροσηυχήθησαν οἱ Σεβ. Συνοδικοί ἅγιοι Ἀρχι-ερεῖς, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἐνορίας Θείας Μεταμορφώσεως Ν. Κορδελιοῦ καί ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Φωκίδος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Νεκταρίου Μουλατσιώτου, Πρωτοσυγκέλλου αὐτῆς, ὡς καί μέλη τῆς Ὀργανώσεως «AHEPA», ἐξ Ἀμερικῆς, πρός οὕς ὁ Πατριάρχης ἐπεδαψίλευσε τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, καλωσορίσας πάντας ἐγκαρδίως εἰς τάς αὐλάς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, ἐνημέρωσε δέ αὐτούς περί τῶν ἄρτι περατωθεισῶν ἐργασιῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου ἀναφορικῶς πρός τήν ἀνάδειξιν νέων, δραστηρίων καί λίαν κατηρτισμένων Ποιμεναρχῶν, διαπνεομένων ὑπό τοῦ ἤθους τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, διά τάς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπάς Ἀμερικῆς καί Αὐστραλίας, ἀναφερθείς ἰδιαιτέρως εἰς τήν ἄσβεστον προσδοκίαν διά τήν, σύν Θεῷ, ἐπαναλειτουργίαν τῆς Ἱ. Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης, ἡ ὁποία θά τροφοδοτῇ καί πάλιν μέ ἄξια καί ἱκανά στελέχη τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Δευτέραν, 6ην Μαΐου, ἐπί τῇ κατά τό ἰουλιανόν ἡμερολόγιον ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Ἐδιρνέκαπου κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἐν μέσῳ πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος ἐκ τῆς ἐνταῦθα Γεωργιανῆς Παροικίας, μεταλαβόντος τῶν ἀχράντων μυστηρίων, καί τῇ συμπροσευχῇ τῶν Θεοφιλ. Ἐπισκόπων Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανοῦ καί Ἐρυθρῶν κ. Κυρίλλου, τοῦ Ἐξοχ. κ. Geroge Janjgava, Πρέσβεως τῆς Γεωργίας ἐν Ἀγκύρᾳ, τῆς Εὐγεν. κ. Δανάης Βασιλάκη, Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐξ Ἑλλάδος.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Παναγιώτατος ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως πάντων τῶν ἐν τῇ Πόλει ἀναπαυομένων Γεωργιανῶν.   
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ ἅγιος Ἐρυθρῶν, Ὑπεύθυνος τοῦ ἱεροῦ τούτου σκηνώματος τῆς Ἐκκλησίας, προσεφώνησε καταλλήλως τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Πατριάρχην ἡμῶν, Ὅστις, κατά τήν ἀντιφώνησίν Του, ἀφοῦ παρέσχε ποιμαντικῆς φύσεως συμβουλάς πρός τούς Γεωργιανούς πιστούς ἐπί τῇ βάσει τῶν ἐκκλησιολογικῶν καί κανονικῶν ἀρχῶν τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως ἐξ ἀφορμῆς τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ζητήματος ἐν Οὐκρανίᾳ, ἐξῇρε τήν οἰκουμενικήν καί ὑπερεθνικήν διακονίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου πρός ἅπαντας τούς Ὀρθοδόξους πιστούς ἀνεξαρτήτως ἐθνικῆς καί πολιτισμικῆς καταγωγῆς καί γλωσσικῶν ἰδιαιτεροτήτων, συνεχάρη δέ καί τόν ἅγιον Ἐρυθρῶν καί τούς περί αὐτόν διακονοῦντας ἐθελοντάς, καί, ἀφοῦ ἀπέστειλε τόν ἀδελφικόν του ἀσπασμόν πρός τόν Μακ. Πατριάρχην Γεωργίας κ. Ἠλίαν, ἐπεδαψίλευσεν ἐν τέλει πᾶσι τοῖς προσελθοῦσι πιστοῖς τάς Πατριαρχικάς Αὐτοῦ εὐχάς καί εὐλογίας.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ αἰθούσῃ τοῦ Μετοχίου.

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

            Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου, ἐκζητήσαντα τήν Πατριαρχικήν εὐχήν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Δημητρίου Μαγιόγλου, τοῦ Εὐλαβ. Διακόνου κ. Νικοδήμου Σαϋδάμ καί μελῶν τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη Ἐφοροεπιτροπῆς αὐτῆς, ἐπιδώσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, Ὑπεύθυνον τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, μετά τῶν ἐν αὐτῇ διακονουσῶν Ὁσιωτ. Μοναχῶν Θεολέκτης καί Θεονύμφης καί τῶν μελῶν τῆς Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Νοταρίου κ. Ἰωάννου Καλαμάρη καί  Ἐντιμ. κ. κ. Πέτρου Σαμαντζῆ καί Μηνᾶ Παπαγεωργίου, προσενεγκόντας τόν εἰθισμένον ἄρτον καί τήν λαμπάδα, ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ Πατριαρχικῇ καί Συνοδικῇ ἱερουργίᾳ ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ τήν Κυριακήν τῶν Μυροφόρων.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν κ. Filüksinos Yusuf Çetin, μετά τῶν Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρου κ. Mihail Töre, Ἐντιμ. κ. Kenan Gürdal, Ἀντιπροέδρου τοῦ Δ. Σ. τῆς Κοινότητος αὐτῶν, Ἐντιμ. κ. Turguay Altınışık καί τῆς Εὐγεν. κ. Semra Abacı, ἐκ τῶν μελῶν αὐτοῦ, ἐκφράσαντας τάς συγχαρητηρίους εὐχάς των ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Βασίλειον Μήλιον, Καθηγητήν τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἐνορίας τῶν Ἁγίων Χαραλάμπους καί Χριστοφόρου Συκεῶν Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἱερολ. κ. Ἰωήλ Ποδαρόπουλον, Ἀρχιδιάκονον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δημητριάδος, ἐκ Βόλου, μετά τῆς ἀδελφῆς αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας Ποδαροπούλου, Παιδοψυχιάτρου, καί τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Προύσαλη, Ἠλεκτρολόγου Μηχανικοῦ, ἐκ Ζυρίχης.
Τόν Ἐξοχ. κ. Ἀλέξανδρον Ἀλεξανδρῆν, Πρέσβυν ἐ.τ., ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Ναυρινιάδην, Έπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν κ. Ναταλίας, ἐκ Πέλλης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀστέριον Ράπτην, Στέλεχος τῆς Περιφερειακῆς Ἑνώσεως Βορείου Ἑλλάδος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δεσποίνης Τριανταφυλλίδου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τήν Εὐγεν. κ. Σταυρούλαν Χίνη,  Παθολόγον, Διευθύντριαν τοῦ Γενικοῦ Κρατικοῦ Νοσοκομείου Ἀθηνῶν «Γεώργιος Γεννηματᾶς», μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Σταματίου Κουλούρη, Φοιτητοῦ τῆς Νομικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν.

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰακώβου Krochak, κατά τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Ἰωσήφ Κιουρούκογλου καί Εὐσταθίας Νταλακούρα, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίας Κυριακῆς Κοντοσκαλίου, τήν Κυριακήν τοῦ Θωμᾶ, 5ην Μαΐου.

*    *    *

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ Α.Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ

Ἀργά τό ἑσπέρας τῆς 3ης τ.μ. Μαΐου 2019, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, ἐπέστρεψεν ἐκ τοῦ εἰς Πολωνίαν ταξιδίου Αὐτοῦ, ὑπαντηθείς ἐν τῷ Ἀεροδρομίῳ τῆς Πόλεως ὑπό τοῦ Ἐπιτρόπου Αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου καί τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Ἀνδρέου.

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 4ης Μαΐου, παρέστη δέ συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος αὐτοῦ, κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τοῦ Ἀντίπασχα, 5ης ἰδίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου.

*    *    *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν μεσημβίαν τῆς Κυριακῆς, 5ης ἰδίου, μετέβη εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρον καί ηὐλόγησε τό πρός τιμήν Αὐτοῦ παρατεθέν ὑπό τῆς ἑορτασάσης τά ὀνομαστήρια αὐτῆς Εὐγεν. κ. Γεωργίας Σουλτανοπούλου, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλά-δος ἐν τῇ Πόλει, γεῦμα.

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιον.
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Γέροντα Ἀμερικῆς κ. Δημήτριον, μετά τοῦ Ἱερολ. Ἀρχιδιακόνου αὐτοῦ κ. Παντελεήμονος Παπαδοπούλου.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνα, εὐχαριστήσαντα διά τήν Πατριαρχικήν συμπάθειαν ἐπί τῷ θανάτῳ τοῦ πατρός αὐτοῦ  ἀειμνήστου Κωνσταντίνου Καρρᾶ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μάξιμον Χατζῆν, Ἀρχιερατικόν Ἐπίτροπον Ἐδέσσης, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἐδέσσης καί Πέλ-λης, μετά Κληρικῶν καί λαϊκῶν προσκυνητῶν ἐκ τῆς θεοσώστου ταύτης Ἐπαρχίας τοῦ Θρόνου.
Τόν Ἐξοχ. κ. Andrii Yurash, Ὑπουργόν Θρησκευμάτων τῆς Οὐκρανίας, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Sviatoslav, Συμβούλου τοῦ νεοεκλεγέντος Προέδρου τῆς Χώρας Ἐξοχ. κ. Volodymyr Zelensky, καί τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Sophia, οὕς καί ηύλόγησεν ἐπί τοῖς γάμοις αὐτῶν. 
Τόν Ἐντιμολ. κ. Μιλτιάδην Ζαχαριάδην, Ἄρχοντα Ἔκδικον, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Μαρίας Τσέλιου, λαβόντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις γάμοις αὐτῶν,  ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Ροδιᾶν, πρῴην Πρόεδρον τοῦ Συλλόγου Παναγίας Ἰμβριωτίσσης Σαλαμίνος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐστρατίας, τῶν θυγατέρων αὐτῶν Εὐγεν κυριῶν Κωνσταντίνας, Ἐκπαιδευτικοῦ, Σμαράγδας, Νομικοῦ, καί Παναγιώτας, Τραπεζικοῦ Ὑπαλλήλου – Θεολόγου, τοῦ γαμβροῦ αὐτῶν Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Χρονοπούλου, Τραπεζικοῦ, ὡσαύτως, Ὑπαλλήλου, καί τῶν ἐγγονῶν αὐτῶν Χριστίνης, Αἰκατερίνης, Εὐαγγέλου, Χρήστου, Ἀφροδίτης, Εὐ-στρατίου καί Κοσμᾶ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Καλαμπαλίκην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δεσποίνης Λιάπη καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Χρυσούλας, Ἰδ. Ὑπαλλήλου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Kemal Alam, Στρατιωτικόν Σύμβουλον – Καθηγητήν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τῆς Ὀξφόρδης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Duygu Tanışık, Δικηγόρου, ἐκ Λονδίνου.
Ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν τοῦ 12ου Γυμνασίου Ἡρακλείου Κρήτης. 

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.) τέλεσιν τῶν ἱερῶν μνημοσύνων ὑπέρ τῶν Εὐεργετῶν καί τῶν Διδασκάλων τοῦ Γένους, ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Γεωργίου Προμπονᾶ Ἄνω Πατησίων Ἀθηνῶν, τό Σάββατον τῆς Διακαινησίμου, 4ην Μαΐου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Νήφωνος, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Sviatoslav Yurash καί Sophia Zubko, τελεσθέντας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τήν Κυριακήν τοῦ Θωμᾶ, 5ην ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Γρηγορίου, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Μορφωτικοῦ Συνδέσμου Ὑψωμαθείων πασχάλιον ἐκδήλωσιν, ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Παναγίας Γοργοϋπηκόου Ἕξ Μαρμάρων, αὐθημερόν.     

 
*  *  *