[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Εἰδήσεις ἀπό τό Πατριαρχεῖον

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Ἀπρίλιος 2019

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά:
α) Τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, τήν Παρασκευήν, 19ην Ἀπριλίου,
β) Τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 20ῆς ἰδίου,
γ) Τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων, 21ης τ.μ., ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Βρυούλων κ. Παντελεήμονος, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου,  Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου. 
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Χριστουπόλεως κ. Μακάριος, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Μ.τ.Χ.Ε., ὁ Ἐντιμ. κ. Oleksandr Gaman, Γεν. Πρόξενος τῆς Οὐκρανίας ἐνταῦθα, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Γαϊτάνης, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, πλεῖστοι πιστοί ἐντεῦθεν, ὅμιλοι Καθηγητῶν καί μαθητῶν τοῦ 7ου Γεν. Λυκείου Θεσσαλονίκης καί τοῦ Ἀριστοτελείου Κολλεγίου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Ἐλλογ. κ.κ. Γρηγορίου Μαυροκωστίδου καί Χρήστου Γκρουζούδη, Διευθυντῶν αὐτῶν, ἀντιστοίχως, ὡς καί ἐκ τῶν Μοντεσοριανῶν Ἐκπαιδευτηρίων, προσκυνηταί ἐκ Ζαροῦ Κρήτης, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Παπαδογιαννάκην, καί προσκυνηταί ἐκ Γεωργίας καί ἐκ Ρουμανίας.     
Ἐν τῷ τέλει ἡ Α. Θ. Παναγιότης διένειμεν εἰς τό ἐκκλησίασμα τά εὐλογηθέντα ὑπ᾿ Αὐτοῦ Βαΐα, καί
δ) Τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας.

*    *    *

Tό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 19ης Ἀπριλίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἀετίου Νικηφόρου, μετέβη εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρον καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τό ὑπό τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς διοργανωθέν Ἰωβηλαῖον τῆς Ἐλλογ. κ. Βικτωρίας Λαιμοπούλου, τέως Λυκειάρχου αὐτῆς, καθ’ ὅ ὡμίλησεν ἐπικαίρως, συγχαρείς πατρικῶς τούς διοργανωτάς καί ἐξάρας τό διακονικόν ἦθος τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ λειτουργήματος τῆς τιμωμένης Καθηγητρίας πρός τήν νέαν γενεάν.

*    *    *

  Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

-Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Χριστουπόλεως κ. Μακάριον, Κα-θηγητήν, ἐξ Ἐσθονίας. 
-Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀρσένιον Κατερέλον, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Φθιώτιδος, συνοδευόμενον ὑπό τῆς Ὁσιωτ. Μοναχῆς Χριστονύμφης καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλε-ξάνδρου Σαββουλίδου, Ἐπιχειρηματίου, ἐκ Χαλκιδικῆς.
-Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀθανάσιον Στάμον, Ἄρχοντα Λαοσυνάκτην τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἐκ Ρόδου.
-Tόν Ἐξοχ. Πρέσβυν ἐ.τ. κ. Yalım Eralp, Πρόεδρον τοῦ Συλλόγου «Defne Türk – Yunan Dostluğu», μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Στυλιανοῦ Μπερμπέρη, Μέλους, ἐντεῦθεν.
-Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Θεοφάνη Ἰσακίδην, Πρόεδρον τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Καππαδοκικῶν Σωματείων, Γεώργιον Γιόφογλου, Ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως, καί Ἰωάννην Τριανταφυλλίδην, Ἀντιπρόεδρον τῶν Μικρασιατικῶν Σωματείων Ἑλλάδος, ἐξ Ἀθηνῶν.
-Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Καλαμπόκην, Οἰκονομολόγον, ὑποψήφιον Εὐρωβουλευτήν, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας Δερμοσόνογλου, ὡσαύτως Οἰκονομολόγου, ἐξ Ἀθηνῶν.
-Τόν Ἐλλογ. κ. Γκότσα Μπαρνόβι, Καθηγητήν Θεολογίας, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου φοιτητῶν ἐκ Γεωργίας, σπουδαζόντων τήν ἱεράν ἐπιστήμην ἐν τῇ Θεολογικῇ Σχολῇ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
-Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Arman Togaç καί Zafer Polat, Ἀρχιτέκτονας, ἐκ τῆς Ἑταιρίας «BAŞAK YAPI», ἐντεῦθεν.
-Τήν Εὐγεν. κ. Tamara Sayman μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Erol, ἐντεῦθεν.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Γκουργκενίτζε, Φοιτητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης, ἐκ Γεωργίας.
-Τόν Ἐλλογ. κ. Luca Zavagno, Καθηγητήν Βυζαντινῆς Ἱστορίας ἐν τῷ ἐν Ἀγκύρᾳ Πανεπιστημίῳ «Bilkent», ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου φοιτητῶν αὐτοῦ τε καί τοῦ ἐνταῦθα Πανεπιστημίου «Koç», πρός τούς ὁποίους ὁ Πατριάρχης ὡμίλησεν ἐκτενῶς διά τήν ὀργάνωσιν καί τάς δραστηριότητας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.
-Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Ἀ. Νερατζούλην, Χημικόν, ἐξ Ἀμερικῆς.
-Τούς Μουσικολ. Ἱεροψάλτας κ.κ. Ἰωάννην Μεσσαλᾶν, Πέτρον Κουτσούκον, ἐκ Πατρῶν, Φώτιον Ρῖζον, ἐκ Λαμίας, Βασίλειον καί Ἀρσένιον Βλαχόπουλον, αὐταδέλφους, ἐκ Θεσσαλονίκης, λαβόντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ἀναλήψει τῆς διακονίας των παρά τοῖς Ἱ. Ἀναλογίοις τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως κατά τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Ἑβδομάδαν.
-Τόν Ἐντιμ. κ. Πέτρον Μαλίταν, Ἰατρόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης καί τοῦ τέκνου αὐτῶν Νικολάου, ἐξ Ἑλβετίας. 
-Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐλευθέριον Συρῖγον, μαθητήν, ἐντεῦθεν. 

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῷ Πάσχα τῶν ἑτεροδόξων ἐξεπροσωπήθη: 
-Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, κατά τήν δοθεῖσαν πασχάλιον δεξίωσιν, ἐν τῇ ἐν Σταυροδρομίῳ ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Ἀρμενοκαθολικῶν, τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, 21ης Ἀπριλίου.
-Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ ἐν Harbiye ΡΚαθολικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, λειτουργίαν, τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 20ῆς ἰδίου.
-Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά:
α) τήν δοθεῖσαν πασχάλιον δεξίωσιν, ἐν τῇ ἐν Hamalbaşı ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Χαλδαίων ΡΚαθολικῶν, τήν μεσημβρίαν τῆς Κυριακῆς, 21ης τ.μ., καί
β) τήν δοθεῖσαν πασχάλιον δεξίωσιν, ἐν τῇ ἐν  Ayazpaşa ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Συροκαθολικῶν, αὐθημερόν. 

*    *    *

  Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μιλήτου κ. Ἀποστόλου, Ἡγουμένου τῆς ἐν Χαλκιδικῇ Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Σωματείου Ἱεροψαλτῶν Θεσσαλονίκης «Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός» ἐπετειακήν ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ συμπληρώσει 100ετηρίδος ἀπό τῆς ἱδρύσεως αὐτοῦ, ἐν τῷ ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), τήν Παρασκευήν, 19ην Ἀπριλίου.   
          Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δράμας κ. Παύλου,  κατά τήν ἐνθρόνισιν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σισανίου καί Σιατίστης κ. Ἀθανασίου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Σιατίστης, αὐθημερόν.
          Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τά διοργανωθέντα ὑπό τοῦ Ἱδρύματος «Anadolu Kültür» ἐγκαίνια ἐκθέσεως φωτογραφίας, ἐπί τοῦ θέματος «Paylaşılan Kutsal Mekânlar», ἐν ταῖς ἐν Elmadağ ἐγκαταστάσεσιν αὐτοῦ, αὐθημερόν.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀθηναγόρου Μπίρδα, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Μελιτζανιᾶς Ψυχλούδη, μητρός τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου, Ἡγομένου τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Ἀδένδρου, τό Σάββατον, 20ήν ἰδίου.   

*    *    *

Tό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 17ης Ἀπριλίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Ἀνδρέου, μετέβη εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρον καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τά ὑπό τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει διοργανωθέντα ἐγκαίνια Ἐκθέσεως Ἁγιογραφίας τοῦ Καλλιτεχνικοῦ Ἐργαστηρίου τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Ξενοφῶντος, καθ’ ἅ ὡμίλησεν ἐπικαίρως, συγχαρείς πατρικῶς τούς διοργανωτάς.
Ἀκολούθως, ὁ Παναγιώτατος ηὐλόγησε τό ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Γεωργίας Σουλτανοπούλου, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, παρατεθέν ἐν τῷ Μεγάρῳ δεῖπνον πρός τιμήν Αὐτοῦ τε καί τοῦ Ἐξοχ. Ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κ. Μάρκου Μπόλαρη.

*    *    *

Tό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 18ης ἰδίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, προσκληθείς μετέβη εἰς τό Ξενοδοχεῖον «Hilton İstanbul Maslak» καί ὡμίλησε πρός τά μέλη τοῦ Συνδέσμου τῶν ἐνταῦθα Ἀποφοίτων τοῦ Πανεπιστημίου Harvard περί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἀπαντήσας καί εἰς τάς ὑποβληθείσας ἐρωτήσεις αὐτῶν.

*    *    *

  Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

-Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βρυούλων κ. Παντελεήμονα, ἐπανακάμψαντα ἐξ Αὐστραλίας καί ἐνημερώσαντα Αὐτόν περί τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου κυροῦ Στυλιανοῦ.
-Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μιλήτου κ. Ἀπόστολον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Χαλκιδικῇ Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Εἰρηναίου Βογι-ατζῆ, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης - Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ ἐκεῖσε Ἱ. Ναοῦ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας.
-Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρον, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, παρουσιάσαντα Αὐτῷ τόν πρότριτα χειροτονηθέντα Ἱερολ. Διάκονον κ. Βλαδίμηρον Rusanen, μέλλοντα ἵνα χειροτονηθῇ κατά τό Σάββατον τοῦ Λαζάρου εἰς τόν β’ βαθμόν τῆς ἱερωσύνης διά νά ἀναλάβῃ ἱερατικά καθήκοντα ἐν Ἀτταλείᾳ, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, πρός ὅν Οὗτος ηὐχήθη εὐλογημένην παρά Θεοῦ καί καρποφόρον ἐν πᾶσιν ἱερατικήν διακονίαν, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ritra, ἐκ Φιλλανδίας.
-Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Θερμῶν κ. Δημήτριον, ἐκ Θεσσαλονίκης.
-Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀμορίου κ. Νικηφόρον, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, συνοδεόμενον ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Παντελεήμονος Τσαβλίδου, ἐκ τῆς ἀδελφότητος αὐτῆς.
-Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Θεσπιῶν κ. Συμεών, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, κομίσαντα Αὐτῷ ἐπίσημον πρόσκλησιν τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, ὅπως προστῇ τῆς τελετῆς τῶν ἐγκαινίων τοῦ ἐν Δήλεσι Βοιωτίας Κέντρου Γεροντολογίας καί Προνοιακῆς Ὑποστηρίξεως «Ἅγιος Πορφύριος», παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλοπούλου.
-Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ.κ. Γαβριήλ, Καθηγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Παντοκράτορος, καί Ἀλέξιον, Καθηγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Ξενοφῶντος, μετά τῶν Εὐλαβ. Ἱεροδιακόνων κ.κ. Παχωμίου καί Γεωργίου, Ξενοφωντινῶν, καί τήν Ὁσιωτ. Μοναχῆν Ἰακώβην, Ἡγουμένην τοῦ Ἱ. Ἡσυχαστηρίου Τιμί-ου Προδρόμου Ἀκριτοχωρίου Σιδηροκάστρου, μετά τῶν μοναζουσῶν Προδρόμης καί Πανσέμνης.
-Tόν Ἐξοχ. κ. Ἄγγελον Τόλκαν, Ὑφυπουργόν Μεταναστευτικῆς Πολιτικῆς τῆς Ἑλλάδος, παρουσίᾳ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου. 
-Τόν Ἐξοχ. κ. Γεώργιον Καλαντζῆν, Γενικόν Γραμματέα Θρησκευμάτων, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς Κεραμίδα, συνεργάτιδος αὐτοῦ.
-Τούς Ἐντιμολ. κ.κ. Νικόλαον Οὐζούνογλου, Ἄρχοντα Προστάτην τῶν Γραμμάτων, Πρόεδρον τῆς ἐν Ἀθήναις Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.), καί  Μιχαήλ Μαυρόπουλον, Ἄρχοντα Μαΐστορα, Φυσικόν, Α’ Ἀντιπρόεδρον, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Νικολάου Ἀναγνωστοπούλου, Γεν. Γραμματέως, καί Δημητρίου Φραντζῆ, Μέλους αὐτῆς.
-Τόν Ἐλλογ. κ. Φώτιον Χατζηνικολάου, Ἐπίκουρον Καθηγητήν Ἰατροδικαστικῆς ἐν τῷ Ἀριστοτελείῳ Πανεπιστημίῳ Θεσσαλονίκης, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Ἄννης Βίσμπα, Διευθυντρίας τῆς Νοσηλευτικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Γεν. Νοσοκομείου Κατερίνης.
-Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Βασίλειον Πορίδην, Ἀντιπρόεδρον τῶν «AHEPA» τῆς Πόλεως, Σταμάτιον Γοῦγον, Γεν. Γραμματέα, Γεώργιον Κορακίδην, Ταμίαν, Ἰωάννην Ἀραβιανόν καί Ἀναστάσιον Μαστρογιάννην, Μέλη.
-Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Βασίλειον Καλόπλαστον, Ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν, Εὐστράτιον Παπάζογλου, Ἀστυνομικόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βαΐας, καί Θεόφιλον Βουκλίδην, Ζαχαροπλάστην, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως.
-Τήν Εὐγεν. κ. Ἀναστασίαν Παρετζόγλου – Εὐθυμίου, Δημοσιογράφον, ἐξ Ἀθηνῶν.
-Ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν τοῦ Γυμνασίου Ἄμφισσας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Γεωργίου Κωνσταντίνου, Καθηγητοῦ.
-Τόν Ἐλλογ. κ. Βελισσάριον Κολτσίδαν, Διευθυντήν τοῦ 5ου Γεν. Λυκείου Ζωγράφου, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Καθηγητῶν καί μαθητῶν αὐτοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν. 
-Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Παντελεήμονα Φιλιππίδην, Πρόεδρον τοῦ Ἐμπορικοῦ Συλλόγου Θεσσαλονίκης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀθηνᾶς Χρυσοχόου, Χρῆστον Μουφτόγλου, Ἀντιπρόεδρον τοῦ Συλλόγου, καί τήν Εὐγεν. κ. Ζαχαρώ Παπαδοπούλου, Γεν. Γραμματέα τοῦ Ἱδρύματος «Βυζαντινή Θεσσαλονίκη».
- Tόν Ἐντιμ. κ. Emircan Özasi, φοιτητήν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ «Koç».

*    *    *

  Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Εὐδοκίμου Καρακουλάκη, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας, κατά τήν παρουσίασιν τοῦ τριτόμου ἔργου τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννου Μπράμη, Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Χειρουργικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὑπό τόν τίτλον «Ἡ Χειρουργική τῶν Ἑλλήνων διά μέσου τῶν αἰώνων», ἐν τῷ ἐν Ἀθήναις Ξενοδοχείῳ «Hilton», τήν Τετάρτην, 17ην Ἀπριλίου.   

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ὡς πράττει κατ᾽ ἔτος, μετέβη καί σήμερον, 17ην Ἀπριλίου, ἐπέτειον τοῦ θανάτου αὐτοῦ, εἰς τόν τάφον τοῦ Προέδρου τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας Turgut Özal καί κατέθεσεν ἄνθη, εἰς ἔνδειξιν τιμῆς καί εὐγνωμοσύνης πρός τήν μνήμην αὐτοῦ, ἐκδώσαντος, μετά ἀναμονήν καί κωλυσιεργίας σχεδόν ἡμίσεος αἰῶνος, τήν ἄδειαν διά τήν ἀνοικοδόμησιν τοῦ σημερινοῦ Πατριαρχικοῦ Οἴκου ἐν Φαναρίῳ.
Τόν Πατριάρχην συνώδευεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Γρηγόριος, Ὑπογραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.

*    *    *

Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Βοσπόριος, Κωδικογράφος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, Γεν. Γραμματεύς τοῦ Δ. Σ. τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν, ἐπεσκέφθη τόν ἐν τῷ Γηροκομείῳ Βαλουκλῆ νοσηλευόμενον Μουσικολ. κ. Λεωνίδαν Ἀστέρην, πρῴην Ἄρχοντα Πρωτοψάλτην τῆς Μ.τ.Χ.Ε., καί διεβίβασεν αὐτῷ τάς Πατριαρχικάς εὐχάς ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

*    *    *

  Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

-Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νήφωνα Βασιλάκην, Κωδικογράφον τῆς Ἱ. Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Φλουρῆ, Ἀστυνομικοῦ, ἐξ Ἡρακλείου Κρήτης. 
-Τούς Ὁσιολ. Ἱερομόναχον Λουκᾶν καί Εὐλαβ. Ἱεροδιάκονον Παχώμιον, Ξενοφωντινούς.
-Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐστάθιον Λιανόν Λιαντῆν, Εἰδικόν Γραμ-ματέα θρησκευτικῆς καί πολιτιστικῆς διπλωματίας τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος – Εἰδικόν Ἀπεσταλμένον διά τήν καταπολέμησιν τοῦ Ἀντισημιτισμοῦ καί τήν προάσπισιν τῆς μνήμης τοῦ Ὁλοκαυτώματος.
-Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Ἀντωνιάδην, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εἰρήνης Πλεύρη, Δικηγόρου, ἐξ Ἀθηνῶν. 

*    *    *

  Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

-Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ζαππείου Σχολῆς τελετήν βραβεύσεως τῶν διακριθέντων κατά τόν Δ’ Διαγωνισμόν Ζωγραφικῆς μαθητῶν, εἰς μνήμην τῆς ἀειμνήστου Καλλιρόης Βιτάλη Ἀντωνιάδου, ἐπί τοῦ θέματος «Ἀπό τά Πάθη τοῦ Χριστοῦ στήν Ἀναγέννηση τῆς Φύσης καί τῆς Ζωῆς», ἐν τῇ Θε-ατρικῇ Αἰθούσῃ αὐτῆς, τήν Τρίτην, 16ην Ἀπριλίου.
-Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Σμαράγδου Καραγιαννίδου, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Ἀναστασίας Οὐζούνογλου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Προφήτου Ἠλιού Χρυσουπόλεως (Σκουτάρεως), τήν Δευτέραν, 15ην ἰδίου.
-Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Δανιήλ Ψωΐνου, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς, κατά τήν ἐκδήλωσιν παρουσιάσεως τοῦ νέου πανελλαδικοῦ συνδρομητικοῦ Περι-οδικοῦ Τέχνης καί Πολιτισμοῦ «Art & Art Magazine», ἐν ταῖς ἐγκαταστάσεσι τῆς Δημοτικῆς Πινακοθήκης Πειραιῶς, αὐθημερόν. 
-Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Ἀρχιδιακόνου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἰωάννου Χρυσαυγῆ, Καθηγητοῦ, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Πανεπιστημιακοῦ Ἱδρύματος «The Catholic University of America» Διεθνῆ Ἐπιστημονικήν Ἡμερίδα, ἐπί τοῦ θέματος «Climate Change: Impacts & Responses», ἐν ταῖς ἐν Οὐάσιγκτων ἐγκαταστάσεσιν αὐτοῦ, τήν Τρίτην, 16ην τ.μ.. 

*    *    *

Ἡ συμπάθεια τοῦ Πατριάρχου διά τήν Παναγίαν τῶν Παρισίων

Ἐπί τῇ θλιβερᾷ εἰδήσει τῆς ἐκ πυρκαϊᾶς καταστροφῆς μεγάλου μέρους τοῦ ἱστορικοῦ καί περιωνύμου Ναοῦ τῆς Παναγίας τῶν Παρισίων, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἀπέστειλε θερμά Μηνύματα συμπαθείας πρός τόν Πρόεδρον τῆς Γαλλικῆς Δημοκρατίας Ἐξοχ. κ. Emmanuel Macron καί τόν Ἀρχιεπίσκοπον Παρισίων Σεβ. κ. Michel Aupetit. 

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Ε´ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, 14ης Ἀπριλίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου.
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Ἰάκωβος Krochak.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Παναγιώτατος καλωσώρισε πατρικῶς διά νουθετηρίων λόγων τούς Καθηγητάς καί μαθητάς τοῦ 1ου Λυκείου Πρεβέζης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Βασι-λείου Καραγιάννη, Διευθυντοῦ, καί τούς παρεπιδημοῦντας συνέδρους, οἵτινες κατ’ αὐτάς συμμετέσχον εἰς τό ὑπό τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου καί τῶν Ἐκπαιδευτηρίων «Μαντουλίδη» συνδιοργανωθέν Μαθητικόν Συνέδριον πρός τιμήν τοῦ Ἀντώνη Σαμαράκη, ἀπευθύνας ἔκκλησιν καί προτροπήν πρός τόν ἐκπαιδευτικόν κόσμον καί τούς Ἁρμοδίους παράγοντας ὑπέρ τοῦ σεβασμοῦ, τῆς διατηρήσεως καί διαδόσεως τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης, οὔσης συστατικοῦ παράγοντος τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ ἐν τῇ διαχρονίᾳ αὐτοῦ, ὡς καί τῆς ταυτότητος ἡμῶν, καί ἀπολαυούσης τῆς ἐκτιμήσεως ξένων Πανεπιστημιακῶν Καθιδρυμάτων, εἶτα δέ Οὗτος διένειμεν ἱερά ἐνθύμια πρός ἅπαντας τούς ἐκκλησιασθέντας ἐξ Ἑλλά-δος, ἐκ Ρωσσίας καί ἐξ Αὐστραλίας. 

*    *    *

Αὐθημερόν τήν μεσημβρίαν, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατρι-άρχης, ἐπεσκέφθη τήν ἐν τῷ Νοσοκομείῳ τοῦ Πανεπιστημίου Koç νοσηλευομένην Εὐγεν. κ. Ὄλγαν Ἀπ. Ντινίδου, μητέρα τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, ὑποβληθεῖσαν εἰς ἐπέμβασιν, καί ηὐχήθη αὐτῇ πατρικῶς ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.
   
*    *    *

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατρι-άρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου τῆς Μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου, κατά τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν, καθ᾿ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Ἀέτιος Νικηφόρος.
Τούς κατανυκτικούς ὕμνους ἔψαλεν ἡ χορῳδία τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν, ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Μουσικολ. κ. Παναγιώτου Νεοχωρίτου, Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας.

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰωακείμ Οἰκονομῖκον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κίτρους.
Τόν Ἱερολ. Ἀρχιδιάκονον κ. Βαρλαάμ Gomey, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας, καί τόν Ἐντιμ. κ. Γαβριήλ Nitchu, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Michaela καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Rebecca, ἐκ Βουκουρεστίου. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Μπρουμεριώτην, Πλοίαρχον τοῦ Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ἄννης, Καθηγητρίας Ἀγγλικῆς Γλώσσης, τῆς θυγατρός αὐτῶν Σοφίας καί τοῦ νεογεννήτου υἱοῦ αὐτῶν, ἐξ Ἀθηνῶν. 

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά:

α) Τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, τήν Παρασκευήν, 12ην Ἀπριλίου,

β) Τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου.
          Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξε, κατά τήν τάξιν, ὁ Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Νήφων. 
          Ἐκκλησιάσθησαν Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἡ Εὐγεν. κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, προσκυνηταί ἐξ Ἑλλάδος καί πιστοί ἐντεῦθεν, ὡς καί πολυπληθεῖς Καθηγηταί καί μαθηταί τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, τῶν Ἐκπαιδευτηρίων «Μαντουλίδη», τοῦ Παγκυπρίου Γυμνασίου, τοῦ Λυκείου Ἀκροπόλεως καί τοῦ Λυκείου «Ἀποστόλου Βαρνάβα», ἐκ Λευκωσίας, συμμετασχόντες εἰς τό 7ον Διεθνές Μαθητικόν Συνέδριον Λογοτεχνίας «Ἀντώνης Σαμαράκης - Ὁ Αἰώνιος Ἔφηβος», οὕς ὁ Πατριάρχης καλωσώρισε διά πατρικῶν λόγων εἰς τάς αὐλάς τοῦ ἀειλαμποῦς Φαναρίου, διανείμας αὐτοῖς ἱερά ἐνθύμια, καί

γ) Τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 13ης ἰδίου, καθ’ ὅν συμπροσηυχήθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, πιστοί ἐντεῦθεν καί προσκυνηταί ἐξ Ἀθηνῶν καί ἐκ Θεσσαλονίκης, ἐν οἷς καί ὅμιλος Καθηγητῶν, κηδεμόνων καί μαθητῶν τῆς Ε’ καί ΣΤ’ τάξεως Δημοτικοῦ τοῦ «Ἀσύλου τοῦ Παιδιοῦ», ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Μαίρης Εὐθυμιάδου, Προέδρου τοῦ Ἀσύλου, καί τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀνδρέου Μαυρίδου, Διευθυντοῦ τοῦ Δημοτικοῦ, τοῦ Παναγιωτάτου ἐξάραντος μέν τήν ἐπί ἕνα αἰῶνα προσφοράν τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ τούτου Ἱδρύματος πρός τήν ἑλληνικήν κοινωνίαν καί τήν Ἐκκλησίαν, μνησθέντος δέ τῆς ἐπισκέψεώς Του εἰς τάς ἐγκαταστάσεις τούτου κατά τό παρελθόν φθινώπορον καί τῆς τιμητικῆς δοχῆς, ἧς Οὗτος ἔτυχε παρά τῶν ἰθυνόντων τοῦ Ἀσύλου.
 
*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Δέρκων κ. Ἀπόστολον, παρουσιάσαντα Αὐτῷ τόν πρότριτα χειροτονηθέντα Ὁσιολ. Πρεσβύτερον κ. Πορφύριον Καρατζῖκον, νέον Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Ἁγίας Παρασκευῆς Βαθυρύακος, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τῇ εἰσόδῳ του εἰς τόν β΄ βαθμόν τῆς ἱερωσύνης, πρός ὅν Οὗτος ηὐχήθη εὐλογημένην παρά Θεοῦ καί καρποφόρον ἐν πᾶσιν ἱερατικήν διακονίαν.
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, Ὑπεύθυνον τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, μετά τῶν Ὁσιωτ. Μοναχῶν Θεολέκτης καί Θεονύμφης, ἐκ τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Χρυσοπηγῆς Χανίων Κρήτης, λαβουσῶν τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς ἐνταῦθα τριμήνου διακονίας αὐτῶν.
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλον, Προεστῶτα τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ἐδιρνέκαπου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἠλιού Γιόφογλου, Προέδρου τῆς εἰρημένης Κοινότητος, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Ναοῦ. 
- Τούς Θεοφιλ. ΡΚαθολικούς Ἐπισκόπους Γρατιανουπόλεως κ.κ. Δημήτριον Σαλάχαν, ἐξ Ἀθηνῶν, καί Ruben Tierrablanca, ἐντεῦθεν.
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Καλλίνικον Μαρουλῆν, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Ἀριστείδου Παυλίδου, Ἀνθυπολοχαγοῦ, ἐκ Θεσσαλονίκης, Ἀθανασίου Μπιτζίδου, Φυσικοθεραπευτοῦ, ἐκ Σερρῶν, καί Ἀντωνίου Παππᾶ, Ἐκπαιδευτικοῦ, ὡσαύτως ἐξ Ἀθηνῶν.   
- Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ἡρακλείδιον Ξιοῦρον, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Παραλιμνίου, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου.
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀντώνιον Χατζόπουλον, Ἄρχοντα Ἱερομνήμονα τῆς Μ.τ.Χ.Ε., Ἱεροψάλτην τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων, μετά τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἐμμανουήλ Ἐκμεκτσίογλου, Ἐπ. Καθηγητοῦ ἐν τῷ Πoλυτεχνείῳ τῆς Πόλεως. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Γρηγοριάδην, Ἀναπληρωτήν Καθηγητήν Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ «Bilkent» Ἀγκύρας.
- Τόν Ἐλλογ. κ. Θεόδωρον Σπηλιώτην, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Πειραιῶς, Συγγραφέα, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀνδριανῆς Καλύβα, Φιλολόγου, Ἐκπαιδευτικοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
- Τήν Ἐλλογ. κ. Ξένην Μπαλωτῆ, Ἱστορικόν, Ὑποψηφίαν Εὐρωβουλευτήν τοῦ Κόμματος «Τό Ποτάμι», ἐξ Ἀθηνῶν.
- Τόν Ἐλλογ. κ. Tolga Kurt, Καρδιοχειρουργόν, μετά τῆς συζύγου του Ἐλλογ. κ. Nilüfer, Ὀδοντιάτρου, καί τῶν τέκνων των Tuna καί Efe, ἐκ  Çanakkale.
- Ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν τοῦ 15ου Γυμνασίου Ἀθηνῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Φωτίου Βαχαρίδου, Διευθυντοῦ αὐτοῦ. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Εὐθύμιον Τσιγαρίδαν, Ὅμότιμον Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης, ἐπιδώσαντα Αὐτῷ τά νέα πονήματά του, ὑπό τούς τίτλους «Θεοφάνης ὁ Κρής» καί «Φορητές Εἰκόνες τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου καί Ναῶν τῆς Καστορίας (12ος – 16ος αἰώνας)».
- Τό Διοικητικόν Συμβούλιον καί μέλη τῆς Ὁμάδος Ὑποστηρίξεως τοῦ «Ἀσύλου τοῦ Παιδιοῦ», ἐκ Θεσσαλονίκης. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Ψυχογιόν, Ἐκδότην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μερσίνης, ἐξ Ἀθηνῶν.
- Τόν Μουσικολ. κ. Γεώργιον Νταλάραν, Καλλιτέχνην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἄννης, τ. Ὑπουργοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
- Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Ἰωάννην Σταμόπουλον, Ἰδ. Ὑπάλληλον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐαγγελίας Μαυριγιαννάκη, Χαραλάμπη Μιχαλόπουλον, Ἰδ. Ὑπάλληλον μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἰωάννας Λαζανᾶ, ἐκ Πατρῶν, Γεώργιον Μιχαλόπουλον, Ἀστυνομικόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Βασιλικῆς Μαυραγάνη, Καθηγητρίας, καί Κυριακόν Μιχαλόπουλον, Ἀστυνομικόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Κυριακῆς Μανωλοπούλου, ἐξ Ἀθηνῶν.   
- Μέλη τοῦ Προοδευτικοῦ Συλλόγου Ἀρετσού – Δέρκων, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημοσθένους Σαρηγιάννη, ἐκ Θεσσαλο-νίκης.
- Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Robert Moorhead, Μηχανικόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Michele Kiosoglou, καί Κωνσταντῖνον Ψαρομάτην, Ποδίατρον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δεσποίνης, Ἰατροῦ, καί τῶν τέκνων αὐτῶν Κυριακῆς, Σταύρου καί Χρυσῆς, ἐξ Ἀδελαΐδος.
- Τόν Ἐλλογ. κ. Γεώργιον Χριστοδούλου, Θεολόγον, ἐκ Κύπρου.
- Τόν Μουσικολ. κ. Κῦρον Πατσαλίδην, Καλλιτέχνην, ἐκ Βιέννης.
- Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Numan Gülşah καί Serdar Taştanoğlu, Πρόεδρον καί Ἀντιπρόεδρον, ἀντιστοίχως, τοῦ Συλλόγου «Nikomedia Tolerans Müzik». 

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Βοσπορίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τό παρατεθέν ὑπό τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου δεῖπνον πρός τούς συμμετασχόντας εἰς τό 7ον Διεθνές Μαθητικόν Συνέδριον Λογοτεχνίας «Ἀντώνης Σαμαράκης - Ὁ Αἰώνιος Ἔφηβος», ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Pera Palace», τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 11ης Ἀπριλίου.
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Καλλινίκου Γεωργιάδου, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς, κατά τούς διοργανωθέντας 34ους ἐτησίους Πανελληνίους Διαγωνισμούς τῆς «Χορῳδίας καί Ὀρχήστρας Νέων (Χ.Ο.Ν.)», ἐν τῇ Αἰθούσῃ Ἐκδηλώσεων τοῦ Ὀργανισμοῦ Λιμένος Πειραιῶς, μεταξύ 12ης καί 14ης τ.μ..

*    *    *

Ἐξ ἀφορμῆς τῶν ἐν τῇ Ἀνατολικῇ Κρήτῃ ἐπισυμβασῶν καταστρεπτικῶν πλημμυρῶν, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀπέστειλε θερμόν μήνυμα συμπαραστάσεως πρός τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλον, ἐκφράσας τήν συμπαράστασίν Του καί τήν συμπάθειαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας εἰς τό δοκιμαζόμενον ποίμνιον τῆς κατ’ αὐτόν Ἱ. Μητροπόλεως, ὁμοίως δέ καί πρός τόν Δήμαρχον Σητείας Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Πατεράκην.

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων τῆς Τετάρτης, 10ης Ἀπριλίου.

*    *    *

Αὐθημερόν τήν πρωΐαν, ὁ Πατριάρχης ἤναψε κηρίον, κατέθεσεν ἄνθη καί προσηυχήθη πρό τῆς κλειστῆς Πύλης τῶν Πατριαρχείων, ἔνθα τήν 10ην Ἀπριλίου 1821, ἡμέραν τοῦ Πάσχα, ἀπηγχονίσθη ὁ μάρτυς προκάτοχος Αὐτοῦ Γρηγόριος ὁ Ε´.

*    *    *

Tό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Ἀλεξάνδρου, μετέβη εἰς τό Ζωγράφειον Λύκειον καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἔναρξιν τοῦ ὑπό τοῦ Ὁμογενειακοῦ τούτου Ἱδρύματος καί τῶν Ἐκπαιδευτηρίων «Μαντουλίδη» 7ου Διεθνοῦς Μαθητικοῦ Συνεδρίου Λογοτεχνίας «Ἀντώνης Σαμαράκης - Ὁ Αἰώνιος Ἔφηβος», καθ’ ἥν ὡμίλησεν ἐπικαίρως διά τόν ἀείμνηστον διαπρεπῆ λογοτέχνην.

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

      Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μιλήτου κ. Ἀπόστολον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Χαλκιδικῇ Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Εἰρηναίου Βογιατζῆ, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης - Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ ἐκεῖσε Ἱ. Ναοῦ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας, καί τοῦ Μουσικολ. κ. Εὐαγγέλου Νανάκου, Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀρίσταρχον Γκρέκαν, Κληρικόν τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, Ἐπ. Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν.
Τούς Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρους κ.κ. Bogdan Guliamov καί Petr Zuev, Κληρικούς τῆς Αὐτοκεφάλου Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Valentyn Hrebennyk, Ἀναγνώστου, κομίσαντας Αὐτῷ ἀπότμημα τοῦ ἱ. λειψάνου τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας, ὅ καί παρεδόθη τῷ παρεπιδημοῦντι Ἡγουμένῳ τῆς ἐν Χαλκιδικῇ ὁμωνύμου Ἱ. Μονῆς ἁγίῳ Μιλήτου. 
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἰωάννην Δεμιρτζόγλου, Ἄρχοντα Μ. Ρεφερενδάριον, Λυκειάρχην τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐξοχ. κ. George Janjgava, νέον Πρέσβυν τῆς Γεωργίας ἐν Ἀγκύρᾳ, ἐκζητήσαντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων αὐτοῦ, μετά τῆς Εὐγεν. κ.  Lali Nakaidze, Συμβούλου τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Χώρας.
Τόν Ἐλλογ. Διδάκτορα Peter C. Mentzel, Στέλεχος τοῦ Ὀργανισμοῦ «Liberty Fund», ἐξ Η.Π.Α..
Τήν Εὐγεν. κ. Θεοδώραν Γ. Καλαντζῆ, ἐκ Καβάλας.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Korhan Kongaz, Ἐπιχειρηματίαν, Güven Ekşi, Συντηρητήν ἔργων τέχνης, καί Hüseyin Güngör, Ἐρευνητήν – Σκηνοθέτην, ἐντεῦθεν.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Δημήτριον Καφαντάρην, Δήμαρχον Πύλου – Νέστορος, Α’ Ἀντιπρόεδρον τῆς Κεντρικῆς Ἑνώσεως Δήμων Ἑλλά-δος (Κ.Ε.Δ.Ε.), μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Θεώνης Σαμίου, καί Ἰωάννην Τσιάμην, Δημοτικόν Σύμβουλον Ὀρχομενοῦ καί μέλος τοῦ Δ.Σ. τῆς Κ.Ε.Δ.Ε., μετά τῶν Εὐγεν. κυριῶν Δεσποίνης Λουκάκη, Ἀν. Γεν. Διευθυντρίας τῆς Κ.Ε.Δ.Ε., καί Ἀφροδίτης Παναγιωτοπούλου, Διεθυντρίας Διεθνῶν Σχέσεων τῆς Ἑνώσεως.

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέου, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἑταιρίας Μακεδονικῶν Σπουδῶν παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τοῦ Ὁσιωτ. Μοναχοῦ κ. Μαξίμου Ἰβηρίτου, ὑπό τόν τίτλον «Ὁ Ἀθωνίτης Πατριάρχης τοῦ Γένους καί Μέγας Ἐθνοϊερομάρτυς Ἅγος Γρηγόριος ὁ Ε’», ἐν τῇ ἐν Θεσσαλονίκῃ Αἰθούσῃ Διαλέξεων αὐτῆς, τήν Τετάρτην, 10ην Ἀπριλίου.
Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἑνώσεως Ὁμογενῶν ἐκ Κωνσταντινουπόλεως Βορείου Ἑλλάδος διάλεξιν τοῦ Ἐντιμολ. κ. Γεωργίου Κουκουτσίδου, Ἄρχοντος Πρωτεκδίκου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας – Δικηγόρου παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ, ἐπί τοῦ θέματος «Ἡ ἐπάλληλη σχέση Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου - Ὁμογενείας καί οἱ προοπτικές της», ἐν τῇ ἐν Καλαμαριᾷ ἕδρᾳ αὐτῆς, αὐθημερόν. 
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τά διοργανωθέντα ὑπό τοῦ Ἱδρύματος «Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi», ἐγκαίνια ἐκθέσεως ζωγραφικῆς, ἐπί τοῦ θέματος «Mürekkepten - Çin Güncel Sanatından Yorumlarmalar», ἐν ταῖς ἐν Tepebaşı ἐγκαταστάσεσι τοῦ εἰρημένου Μουσείου, αὐθημερόν. 

*    *    *

Ἡ. Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Πανσέπτου Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τῆς Δ’ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τήν Παρασκευήν, 5ην Ἀπριλίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἄρτης κ. Καλλινίκου, καθ’ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν.
Ἀπαντητικῶς πρός τήν εὐλαβῆ προσφώνησιν τοῦ ἁγίου Ἄρτης, ὁ Παναγιώτατος, ἀφοῦ καλωσώρισε πατρικῶς τούς προσκυνητάς ἐξ Ἄρτης, ἐκ Ξάνθης, ἐκ Κατερίνης, ἐξ Ὀρεστιάδος καί ἐκ Χανίων Κρήτης, ἐξῇρε τήν υἱϊκήν ἀφοσίωσιν καί τόν πηγαῖον σεβασμόν τοῦ παρεπιδημοῦντος Ἀρχιερέως πρός τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν καί ἀνεφέρθη εἰς τάς ἐντυπώσεις Του ἐκ τῆς ἱεραποδημίας Του εἰς Ἀδριανούπολιν, μνησθείς, ἐξ ἀφορμῆς ταύτης, τῆς ποιμαντικῆς μερίμνης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου ὑπέρ τῆς ἀποκαταστάσεως τοῦ σχίσματος ἐν τοῖς κόλποις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Βουλγαρίας κατά τάς παρελθούσας δεκαετίας, ὡς καί ἐπ’ ἐσχάτων εἰς τήν δοκιμασθεῖσαν Ἐκκλησίαν τῆς Οὐκρανίας.

*    *    *

Τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, 7ης ἰδίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἕξ Μαρμάρων, κατά τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν, καθ᾿ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκῆρυξ κ. Πανάρετος.

*    *    *

Ἡ. Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

-Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἄρτης κ. Καλλίνικον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Νικολάου Κακοχρήστου, Ἐφημερίου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Γραικοῦ Ἄρτης.
-Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀβύδου κ. Κύριλλον, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
-Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Κωνσταντῖνον Κενανίδην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Βελγίου, καί τόν Ἐλλογ. κ. Ἐμμανουήλ Τσεσμελῆν, Καθηγητήν - στέλεχος τοῦ ἐν Ἑλβετίᾳ Εὐρωπαϊκοῦ Ὀργανισμοῦ Πυρηνικῶν Ἐρευνῶν (CERN).
-Τόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Ὑπομνηματογράφον κ. Γεώργιον Παπάζογλου, Καθηγητήν τοῦ Τμήματος Ἱστορίας καί Ἐθνολογίας τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρᾴκης, ἐκ Καβάλας.
Τόν Μουσικολ. κ. Μιλτιάδην Παπᾶν, πρῴην Α’ Δομέστιχον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ Θεσσαλονίκης, διδάσκοντα νῦν ἐν τῷ Πολυτεχνείῳ τῆς Πόλεως (İ.T.Ü.), λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.   
-Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Ἰωάννην Ρίζον, Μαθηματικόν - Συγγραφέα, καί Ἀντώνιον Παππᾶν, Ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Νέας Ἀρτάκης. 

*    *    *

Ἡ. Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Γεδεών Βαρυτίμου, ἐκ τῆς ἀδελφότητος τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Σοφίας Νάτση, ἐκ τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Πριγκήπου, τό Σάββατον, 6ην Ἀπριλίου. 

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων τῆς Τετάρτης, 3ης Ἀπριλίου.

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

-Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Καστορίας κ. Σεραφείμ καί Σισανίου καί Σιατίστης κ. Ἀθανάσιον, ἐκζητήσαντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν ἱεραρχικῶν αὐτοῦ καθηκόντων, ὅν συνεχάρη ὁ Πατριάρχης ἀδελφικῶς εὐχηθείς αὐτῷ ἀφνειᾶ ποιμαντορίαν, μετά τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Νικαλάου Γιαννουσᾶ, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Καστορίας, καί τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Σεραφείμ Στεργίου, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Νικάνορος Ζάβορδας.
-Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰβάν Σαββίδην, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Γκουροβανίδου, Δικηγόρου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
-Τήν Εὐγεν. Δίδα Θεοδώραν Δελημπάσογλου, Καθηγήτριαν Ἀγγλικῆς Γλώσσης ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Μ. τοῦ Γένους Σχολῇ, ἐξαιτησαμένην τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῆς.
-Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τήν Εὐγεν. Δίδα Μελίσσαν – Εὐδοξίαν Φινφίνη, ἐντεῦθεν.
-Τόν Ἐλλογ. κ. Παναγιώτην Ρακτιβάν, Φυσικόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης, ἐξ Ἀθηνῶν.
-Τήν Ἐλλογ. κ. Εὐστρατίαν Πάκα, Καθηγήτριαν, ἐξ Ἀθηνῶν.
-Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Ἀντρελῆν, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Ἀλεξάνδρας Ἀναστασίου, ἐκ Κύπρου.
-Ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν ἐκ τοῦ 3ου Γεν. Λυκείου Ἀγρινίου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. Καθηγητοῦ κ. Εὐθυμίου Κότσαλου, Διευθυντοῦ, ἐξ Αἰτωλοακαρνανίας. 

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Κοσμᾶ Νάνη, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ, τήν Δευτέραν, 1ην Ἀπριλίου.

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
- Tόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Μιχαήλ Anishchenko, Ἔξαρχον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου ἐν Οὐκρανίᾳ καί ἐπί κεφαλῆς τοῦ ἐν Κιέβῳ ἀνασυσταθέντος Ἱ. Σταυροπηγίου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου.
- Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Μιχαήλ Νεονάκην, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν,  ἐξ Esslingen.
- Τόν Ἱερολ. Ἀρχιδιάκονον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἰωάννην Χρυσαυγῆν, Καθηγητήν, ἐξ Ἀμερικῆς. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Εὐάγγελον Χρόνην, Ἄρχοντα Μαΐστορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
- Tόν Ἐξοχ. κ. Egemen Bağış, πρ. Ὑπουργόν, ἐντεῦθεν.
- Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Παναγιώτην Εὐαγγελινόν, Παναγιώτην Μαργέτην, Βασίλειον Κωτσίμπαν, Ἀναστάσιον Βαζάκον, Ἠλίαν Σκανδάλην καί Βασίλειον Μπελέκον, Ἐπιχειρηματίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
- Τόν Ἐλλογ. κ. Ζουμπούλην Παπαπαρασκευᾶν, Διευθυντήν τοῦ 1ου ΕΠΑ.Λ Λαγκαδᾶ, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Καθηγητῶν καί μαθητῶν.

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μιλήτου κ. Ἀποστόλου, Ἡγουμένου τῆς ἐν Χαλκιδικῇ Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας, κατά τήν συνδιοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας - Θρᾴκης καί τοῦ Δήμου Νέας Μηχανιώνας ἐκδήλωσιν, ἐπί τοῦ θέματος «Ἡ Ἴμβρος σήμερα ἀνταμώνει μέ τήν Νέα Μηχανιώνα», ἐν τῷ Ἀμφιθεάτρῳ τοῦ Γυμνασίου Νέας Μηχανιώνας, τό Σάββατον, 30ήν λήξαντος μηνός Μαρτίου.
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, κατά τήν ὑπό τῆς Γενικῆς Συνομοσπονδίας Ἐπαγγελματιῶν Βιοτεχνῶν Ἐμπόρων ?
 
*  *  *