[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Εἰδήσεις ἀπό τό Πατριαρχεῖον

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Μάρτιος 2019

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ:
α) κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων τῆς Παρασκευῆς, 22ας Μαρτίου, καί
β) κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τῆς Β´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, αὐθημερόν, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκή-ρυξεν ὁ Πανοσιολ. Τριτεύων κ. Ἀλέξανδρος, Βιβλιοφύλαξ τῶν Πατριαρχείων.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι oἱ Σεβ. Μητροπολῖται Μύρων κ. Χρυσόστομος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. 

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέξατο εἰς ἀκρό-ασιν:

-Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανον.
-Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόραν. 
-Tόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανόν, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου - Κερατίου Κόλπου, μετά τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκήρυκος κ. Παναρέτου, καί τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Καλαμάρη Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Ξυλόπορτας, προσκαλέσαντας Αὐτόν ὅπως χοροστατήσῃ, κατ᾿ ἔθος παλαιόν, ἐν τῷ ἱστορικῷ Ἱ. Ἁγιάσματι τῆς Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν, κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τῆς Γ´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον.
-Τόν Ἐντιμ. κ. Hulki Tanrıyar, ἐντεῦθεν.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου καί τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, κατά τάς ἐργασίας τῆς ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς Τουρκίας Ἐξοχ. κ. Mevlüt Çavuşoğlu συγκληθείσης Ἐκτάκτου Διασκέψεως τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἰσλαμικῆς Συνεργασίας (İslam İşbirliği Teşkilatı), ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «GRAND TARABYA», τῇ ὑψηλῇ παρουσίᾳ τοῦ Προέδρου τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας Ἐξοχ. κ. Recep Τayyip Erdoğan, τήν Παρασκευήν, 22αν Μαρτίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τά διοργανωθέντα ὑπό τοῦ Δημάρχου Πέραν Ἐντιμ. κ. Ahmet Misbah Demircan ἐγκαίνια ζωγραφικῆς, ἐπί τοῦ θέματος «Beyoğlu’nda Bir Hoş Sadâ», ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτoῦ, αὐθημερόν.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ἐκδήλωσιν, ἐπί τοῦ θέματος «Ἡ Ἱερά Μουσική τῆς Κωνσταντι-νούπολης», ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, τήν Τρίτην, 19ην ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἀετίου Νικηφόρου, κατά τά διοργανωθέντα ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ἐγκαίνια ἐκθέσεως φωτογραφίας τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Πίττα, ἐπί τοῦ θέματος «Κωνσταντινούπολη - Ἀθήνα», ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, τήν Παρασκευήν, 22αν τ.μ..

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου Κοινότητος Ταταούλων κατά τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν τῆς Κυριακῆς, 17ης Μαρτίου, καθ᾿ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Καισάριος Χρόνης.
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ ὡμίλησεν ὁ Ἐλλογιμ. κ. Δημήτριος Ζῶτος, Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς, καί ἡ Α. Σεβασμιότης, μεταφέρουσα τάς πατρικάς εὐχάς καί εὐλογίας τῆς Α. Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, καί εὐχηθείσα πᾶσι τοῖς παρευρισκομένοις καλήν καί καρποφόρον εἰς πνευματικά ἀγαθά Ἁγίαν καί Μ. Τεσσαρακοστήν. 

*  *  *

Ὡσαύτως, ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων τῆς Τετάρτης, 20ῆς ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τορόντο κ. Σωτήριον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γάνου καί Χώρας κ. Ἀμφιλόχιον μετά τοῦ συνοδεύοντος αὐτῷ Ἐντιμ. κ. Καλλινίκου Καχραμάν, ἐντεῦθεν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σηλυβρίας κ. Μάξιμον.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Χριστουπόλεως κ. Μακάριον, Πρόεδρον τῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῆς Βιοηθικῆς, μετά τῶν Αἰδεσιμολ. κ. Ἐμμανουήλ Ἀντωνάκη, Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντίνου Δεληκωνσταντῆ, Ἄρχοντος Διδασκάλου τοῦ Γένους τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Καθηγητοῦ, καί Ἐλλογιμ. κ. Μιλτιάδου Βάντσου, Καθηγητοῦ, μελῶν τῆς ὡς ἄνω Ἐπιτροπῆς, ὑποβαλόντας τά ἑαυτῶν σέβη ἐπί τῇ πρώτῃ συνεδρίᾳ αὐτῆς.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανόν.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἐρυθρῶν κ.  Κύριλλον.
Τον Ἐλλογιμ. κ. Ἀναστάσιον Παπαδημητρίου, Καθηγητήν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Stockton Η.Π.Α..
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Eşref Karatabak, Özgün Ayna καί Kemal Özkan, στελέχη τῆς Τραπέζης Garanti.
Τόν Ἐντιμ. κ. Abidin İzzet, ὑποψήφιον Κοινοτάρχην τῆς συνοικίας Yavuz Sultan Selim, τῆς ὑποδιοικήσεως Φατίχ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ayhan Hüzmeli, ἰδιοκτήτην τοῦ ξενοδοχείου Troya, ἐντεῦθεν.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Διοδώρου Δεγαΐτου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Κλήμεντος Φιλίππου, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Κολωνοῦ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, τήν Δευτέραν, 18ην Μαρτίου.

*  *  *

Ἡ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας ἐν τοῖς Πατριαρχείοις

Μεθ᾿ ἱεροπρεπείας καί τῆς εἰθισμένης ἐκκλησιαστικῆς τάξεως ἑωρτάσθη ἐν τῷ σεπτῷ τῆς Ὀρθοδοξίας Κέντρῳ, τῇ Ἁγίᾳ τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίᾳ, ἡ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας.
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, τό Σάββατον, 16ην Μαρτίου, ἐτέλεσεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ τήν Ἀκολουθίαν εἰς ἀρχάριον ρασοφοροῦντα εἰς τόν Ἐλλογ. κ. Δημήτριον Νικηφόρον καί ἐχοροστάτησεν ἐν αὐτῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν, καθ᾿ ὅν συμπροσηυχήθησαν οἱ Σεβ. Συνοδικοί ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, οἱ Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Χριστουπόλεως κ. Μακάριος καί Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ὅμιλος νέων ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σιγκαπούρης, Καθηγηταί καί μαθηταί ἐκ τοῦ Μουσικοῦ Λυκείου Καβάλας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννου Κακάρα, Διευθυντοῦ, μέλη τοῦ Μικρασιατικοῦ Συλλόγου Βουναίνων Λαρίσης «Ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολή», μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Ἐντιμ. κ. Ἠλίαν Ἀθαναηλίδην, Ἐπιχειρηματίαν, μέλη τοῦ Προσκυνηματικοῦ καί Ὀρειβατικοῦ Συλλόγου καί τῆς Συμβουλευτικῆς Ὑποστηρίξεως Ἐθισμένων «Ἡ Μεταμόρφωσις», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Μακαρίου, ἐκ τῆς ἀδελφότητος τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Διονυσίου τοῦ ἐν Ὀλύμπῳ, καί πιστοί ἐκ Καβάλας καί ἐντεῦθεν.
Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἀπένειμε τό Ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Πρωτεκδίκου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας εἰς τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Πουρνάραν, ἐξ Ἑλβετίας, ὅν καί συνεχάρη διά τήν ἐν γένει φιλογενῆ του δρᾶσιν, καθώς οὗτος τυγχάνει ἐνεργόν μέλος τῆς ἑλληνορθοδόξου παροικίας τῆς Γενεύης, ἐπιδεικνύων ζωηρόν ἐνδιαφέρον διά τήν ζωήν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, στηρίζων τό ἔργον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἑλβετίας καί τήν ποικιλότροπον διορθόδοξον καί διαχριστιανικήν διακονίαν τοῦ ἐν Σαμπεζύ Ὀρθοδόξου Κέντρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Κατά τάς νουθετηρίους προσρήσεις Του πρός τόν κ. Πουρνάραν περί τῆς εὐθύνης τῆς νέας αὐτοῦ διακονίας, ὁ Παναγιώτατος ἐτόνισε, μεταξύ ἄλλων, ὅτι ἡ οἰκονομική ἀνάπτυξις ἀποτελεῖ πραγματικήν πρόοδον, μόνον ὅταν συμβαδίζῃ μέ τόν σεβασμόν καί τήν καλλιέργειαν τῶν πνευματικῶν καί τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν.
Ὁ νέος Ἄρχων, οἰκονομολόγος καί ὑψηλόβαθμος τραπεζίτης, ἀντεφώνησε διά λόγων εὐλαβείας τόν Προκαθήμενον τῆς Ἐκκλησίας, ἐκφράσας τήν εὐγνωμοσύνην του διά τήν προσγενομένην αὐτῷ τιμήν τῆς χειροθεσίας, καί μάλιστα ἰδίαις Πατριαρχικαῖς χερσίν εἰς τό σεπτόν τῆς Ὀρθοδοξίας Κέντρον, καί δή κατά τήν ἑορτήν τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, διαβεβαιώσας διά τήν ἀμέριστον συμπαράστασίν του εἰς τό ἐκκλησιαστικόν ἔργον τῆς ἐν Ἑλβετίᾳ τοπικῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ ἐκεῖσε Ὀρθοδόξου Κέντρου.
Τήν ἑπομένην, Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας, 17ην τ. μ., ὁ Πατριάρχης ἡμῶν προεξῆρχε τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Πριγκηποννήσων κ. Δημητρίου, Γερμανίας κ. Αὐγουστίνου, Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Τορόντο κ. Σωτηρίου, Ἀνέων κ. Μακαρίου, Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου, Γάνου καί Χώρας κ. Ἀμφιλοχίου, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνοῦ, Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ, Σιγκαπούρης κ. Κωνσταντίνου καί Σύμης κ. Χρυσοστόμου, καθ’ ἥν ἐτέλεσε τήν εἰς διάκονον χειροτονίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Δημητρίου Νικηφόρου, ὑποψηφίου Διδάκτορος τοῦ Πανεπιστήμιου τοῦ Cardiff, μετονομάσας αὐτόν εἰς Ἀέτιον, πρός τιμήν τοῦ Ἀρχιδιακόνου Κωνσταντινουπόλεως καί Νοταρίου Ἀετίου, διακριθέντος ἐπί Φλαβιανοῦ καί Ἀνατολίου περί τά μέσα τοῦ 5ου αἰῶνος, ἰδιαιτέρως δέ κατά τήν ἐν Χαλκηδόνι συγκληθεῖσαν ἐν ἔτει 451 Δ΄ Οἰκουμενικήν Σύνοδον, ἔνθα, καίτοι μόνον Διάκονος, ἐπρωτοστάτησεν εἰς τήν ἐπίσημον προβολήν καί κατοχύρωσιν τῆς ἰδιαζούσης θέσεως τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως ἔναντι τῶν ἀντιφρονούντων Λεγάτων τοῦ Πάπα.
          Πρό τῆς χειροτονίας, ὁ Πατριάρχης προσεφώνησε πατρικῶς τόν νέον κληρικόν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, ἀπόφοιτον τῆς Νομικῆς Σχολῆς Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Νέας Ὑόρκης, ὡς καί τοῦ Θεολογικοῦ Σεμιναρίου τοῦ Ἁγίου Βλαδιμήρου, ηὐχήθη αὐτῷ πιστήν καί εὔορκον διακονίαν εἰς τάς αὐλάς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί ὑπέδειξεν αὐτῷ ὅπως μιμηθῇ τό ἦθος καί τό μαχητικόν φρόνημα τοῦ ὑπέρ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως ἀγωνισαμένου Ἀρχιδιακόνου Κωνσταντινουπόλεως Ἀετίου, διακριθέντος διά τήν προάσπισιν τῶν δικαίων καί προνομιῶν τοῦ πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὡς τοῦ πρώτου ἐν τῷ συστήματι τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν Θρόνου.
Ὁ νεοχειροτονηθείς διάκονος κ. Ἀέτιος ἐξέφρασε διά καταλλήλου προσλαλιᾶς τά αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης καί υἱϊκῆς ἀφοσιώσεως πρός τόν Παναγιώτατον, ἐκζητήσας τάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί εὐλογίας ἐπί τῇ εἰσόδῳ του εἰς τόν κληρικόν στῖβον.
Τόν πανηγυρικόν λόγον τῆς ἑορτῆς ἐξεφώνησεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαοδικείας κ. Θεοδώρητος.
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολίται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἰκονίου κ. Θεόληπτος καί Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, ὁ Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, Μόνιμος Ἀντιπρόσωπος τοῦ Οἰκουμενικοῡ Πατριαρχείου παρά τῇ ἐν Γενεύῃ ἕδρᾳ τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Χριστουπόλεως κ. Μακάριος, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Γενικόν Γραμματέα τῆς Ἀδελφότητος Ἀρχόντων «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», Ἐντιμολ. Καθηγητήν κ. Κωνσταντῖνον Δεληκωσταντῆν, ἐκπρόσωπον αὐτῆς, ὁ Ἐξοχ. κ. Μᾶρκος Μπόλαρης, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, ἐκπροσωπῶν τήν ἔντιμον Ἑλληνικήν Κυβέρνησιν, ὁ Ἐξοχ. κ. Πέτρος Μαυροειδῆς, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βιργινίας, ἡ Εὐγεν. κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά συνεργατῶν αὐτῆς, ὁ Ἐντιμ. κ. Oleksandr Gaman, Γεν. Πρόξενος τῆς Οὐκρανίας ἐνταῦθα, Καθηγηταί καί μαθηταί τῶν Ὁμογενειακῶν Σχολείων καί προσκυνηταί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. 
Μετά τήν Ἀπόλυσιν ὁ Πατριάρχης μετά τῶν συλλειτουργησάντων Αὐτῷ ἁγίων Ἀρχιερέων ἀνέγνω τό εἰθισμένον Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν μακαρίων ψυχῶν πάντων τῶν ὑπέρ τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν πίστεως ἀγωνισαμένων καί τελειωθέντων ἐν αὐτῇ.
Εἶτα ἐγένετο ἡ λιτάνευσις τῶν ἱερῶν εἰκόνων, προεξάρχοντος τοῦ Πατριάρχου, ἐν πομπῇ, μετά τῶν ἁγίων Ἀρχιερέων, καί ἡ ἀπό τοῦ ἐξώστου τοῦ Πατριαρχικοῦ Οἴκου εὐλογία τοῦ ἐκκλησιάσματος. Ἡ τελετή ἔληξεν ἐν τῷ Πατριαρχικῷ Παρεκκλησίῳ διά τοῦ πολυχρονισμοῦ τῆς Α. Θ. Παναγιότητος.
Οἱ ἐπίσημοι παρεκάθησαν μετά ταῦτα εἰς τήν ἑόρτιον Πατριαρχικήν Τράπεζαν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

          Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Εὐδόκιμον Καρακουλάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας.
          Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωθιερέα κ. Alexander Rentel, Πρωτοσύγκελλον τῆς O.C.A., Καθηγητήν τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου ἐν τῷ Θεολογικῷ Σεμιναρίῳ τοῦ Ἁγίου Βλαδιμήρου, ἐκ Νέας Ὑόρκης, μετά τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρου κ. Patrick O’ Routre, ἐκ Utah, τοῦ Ἱερολογ. ΡΚαθολικοῦ Ἀρχιδιακόνου κ. Gavin Kirk, ἐκ Μ. Βρεταννίας, καί τοῦ Ἐλλογ. Καθηγητοῦ τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου κ. Norman Doe, ἐκ Cardiff.
          Τόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Πρωτέκδικον κ. Παναγιώτην Πουρνάραν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ρέας καί τῶν θυγατέρων αὐτῶν Εἰρήνης καί Στεφανίας, ἐκ Γενεύης.
Τόν Ἐλλογ. κ. Colin Chan Redemer, Ἀκαδημαϊκόν, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐλλογ. κ. Θεόδωρον Ἀλεξόπουλον, Καθηγητήν ἐν τῇ Ἐκκλησιαστικῇ Ἀκαδημίᾳ Βιέννης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Παπαηλίαν, Σύμβουλον Ἐπιχειρήσεων, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Δημήτριον Νταλιάνην, Φαρμακοποιόν – Καθηγητήν ἐν τῷ Yeni Yüzyıl Πανεπιστημίῳ Κωνσταντινουπόλεως, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης Παπουτσῆ, Καθηγητρίας Ἀγγλικῆς Γλώσσης, καί τῶν θυγατέρων αὐτῶν Βασιλικῆς καί Σύρμως, μαθητριῶν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καί τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανοῦ, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου τῶν ἐν Τουρκίᾳ Ἀρμενίων Μεσρώπ Β´, ἐκ τοῦ ἐν Κοντοσκαλίῳ Πατριαρχικοῦ Ναοῦ «Meryem Ana», τήν Κυριακήν, 17ην Μαρτίου.
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰακώβου Krochak, κατά τά ἐγκαίνια τῆς ὑπό τοῦ Ἱδρύματος «Mozaik Fotoğraf ve Sinema Platformu» διοργανωθείσης ἐκθέσεως φωτογραφίας, ἐπί τοῦ θέματος «Beyaz Uykusuz Uzakta Bir Kars», ἐν ταῖς ἐν Βαλατᾷ ἐγκαταστάσεσι τοῦ Ἰωακειμείου Παρθεναγωγείου, τό Σάββατον, 16ην ἰδίου.   

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τῆς Α´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τήν Παρασκευήν, 15ην Μαρτίου, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Παΐσιος, Διευθυντής τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Συνοδικοί ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Μύρων κ. Χρυσόστομος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Χριστουπόλεως κ. Μακάριος, ἡ Εὐγεν. κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Ἐργαστηρίου Παραδοσιακῶν Χορῶν καί Λαογραφικῶν Μελετῶν Ἀλεξανδρουπόλεως, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Δημητρίου Βραχίογλου, καί ἐκ τοῦ Συλλόγου Καππαδοκῶν Ν. Ἕβρου «Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχαι», μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Ἐντιμ. κ. Θεοφάνην Ἰσακίδην, Πρόεδρον τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Καππαδοκικῶν Σωματείων, μέλη τῆς Μικτῆς Πολυφωνικῆς Χορῳδίας «Μελωδοί» τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Γλυφάδας «ὁ Προφήτης Ἠλίας», ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Μουσικολ. κ. Σωτηρίου Δογάνη, ὡς καί πιστοί ἐκ Καβάλας καί ἐντεῦθεν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
- Τούς Σεβ. Συνοδικούς Μητροπολίτας Γερμανίας κ. Αὐγουστῖνον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Γερασίμου Φραγκουλάκη, Γάνου καί Χώρας κ. Ἀμφιλόχιον, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνόν, Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ, Σιγκαπούρης κ. Κωνσταντῖνον, Σικάγου κ. Ναθαναήλ καί Σύμης κ. Χρυσόστομον.
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Χριστουπόλεως κ. Μακάριον, Καθηγητήν, ἐξ Ἐσθονίας.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Γιαγτζῆν, Δημοτικόν Σύμβουλον τοῦ Δήμου Πυλαίας, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, ἐκ Θεσσαλονίκης.
- Τόν Ἐλλογ. Δρα Σάββαν Νικηφόρον, Καρδιολόγον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀθηνᾶς Παυλίδου, Κοινωνικῆς Λειτουργοῦ, ἐκ Καβάλας.
- Τόν Ἐλλογ. Özcan Şabudak, Ὑποδιευθυντήν τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου.
-  Τόν Ἐντιμ. κ. Ἠλίαν Παλαιοχωρλίδην, Ἰατρόν, ἐκ Λαρίσης.

*  *  *

Τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 13ης Μαρτίου 2019, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Ἀνδρέου, μετέβη εἰς τόν ἐν Harbiye ΡΚαθολικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί παρηκολούθησεν ἐκ τιμητικῆς θέσεως τήν ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Novi κ. Paul Fitzpatrick Russell, Νουντσίου τοῦ Βατικανοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ, τελεσθεῖσαν Λειτουργίαν, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς ἕκτης ἐπετείου ἀπό τῆς ἐκλογῆς τῆς Α. Α. τοῦ Πάπα Φραγκίσκου εἰς τόν Θρόνον τῆς Πρεσβυτέρας Ρώμης.

* * *

Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσύγκελλος κ. Ἀνδρέας, ἐπεσκέφθη τόν ἐν τῷ Ἀρμενικῷ Νοσοκομείῳ «Surp Pırgiç» νοσηλευόμενον πρῴην ΡΚαθολικόν Ἐπίσκοπον τῆς Πόλεως Θεοφιλ. κ. Louis Pelâtre, καί διεβίβασεν αὐτῷ τάς Πατριαρχικάς εὐχάς ὑπέρ ταχείας ἀναρρώσεως.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Τιμοθέου Ραϊλάκη-Βρανᾶ, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας τῆς Κοινότητος Βαφεοχωρίου, καί τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτοῦ, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Ναοῦ.
- Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ:
          α) Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ταταούλων, μετά τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρου κ. Φιλοθέου Κελεπούρη, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας τῆς Κοινότητος Προπόδων Ταταούλων, καί τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Κοσμᾶ Κοσμάογλου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτοῦ, καί
          β) Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σηλυβρίας κ. Μάξιμον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Βασιλείου Ἰωαννίδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίων Θεοδώρων Βλάγκας, καί τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀναστασίου Χονδροπούλου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτοῦ.
- Τόν Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπον Παμφίλου κ. Δανιήλ, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρου κ. Βασιλείου Πασάκα, Γραμματέως αὐτοῦ, ἐξ Ἀμερικῆς.
- Τόν Ἐξοχ. κ. Volkan Bozkır, πρῴην Ὑπουργόν ἐπί τῶν Εὐρωπαϊκῶν Ὑποθέσεων τῆς Τουρκίας, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Nihal Yıldırım, ὑποψηφίας Δημάρχου τοῦ Κόμματος ΑΚP ἐν Σισλῇ, τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Ömer Fuat Günday, Προέδρου τῆς Τοπικῆς Ὀργανώσεως τοῦ ΑΚP, καί Furkan Akdeniz, Στελέχους αὐτοῦ, μετά συνεργατῶν αὐτῶν.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Soner Özimer, ὑποψήφιον Δήμαρχον τοῦ Κόμματος CHP ἐν Fatih, μετά τῶν Εὐγεν. κυριῶν Özlem Bakkal, συνεργάτιδος αὐτοῦ, καί Ἀλεξάνδρας Χρηστίδου.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Κωστίδην, Δημοσιογράφον, ἐντεῦθεν.
- Τόν Ἐλλογ. κ. Ἐμμανουήλ Μαρούδην-Ulbricht, Βυζαντινολόγον, Λέκτορα Πανεπιστημίου, ἐκ Βερολίνου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μιλήτου κ. Ἀποστόλου, Ἡγουμένου τῆς ἐν Χαλκιδικῇ Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἑνώσεως Ὁμογενῶν τῆς Κωνσταντινουπόλεως Βορείου Ἑλλάδος διάλεξιν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, ἐπί τοῦ θέματος «Τό μέλλον τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης», ἐν ταῖς ἐν Καλαμαριᾷ ἐγκαταστάσεσιν αὐτῆς, τήν Τετάρτην, 13ην Μαρτίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου τῆς Καθαρᾶς Τρίτης, 12ης Μαρτίου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:

Τήν Ἀδελφότητα τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Ἡγούμενον αὐτῆς Σεβ. Μητροπολίτην Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρον, ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.
Tήν Ἐλλογ. κ. Kezban Hatemi, Δικηγόρον, καί τόν Ἐντιμ. κ. Melih Sipahioğlu, Πρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ὁμίλου «TAMEK», ἐντεῦθεν. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Γεώργιον Ταβλαρίδην, Χημικόν – Συντηρητήν Μνημείων, ἐκ Ρώμης.
Τούς Ἐλλογ. κ.κ. William Rusch καί Thomas Drobena, Καθηγητάς Πατερικῆς Θεολογίας ἐν τοῖς Πανεπιστημίοις Yale Νέας Ὑόρκης καί Cambridge Μ. Βρεταννίας, ἀντιστοίχως.
Τόν Ἐλλογ. κ. Alexandre Abellan, Διευθυντήν τοῦ ἐνταῦθα γαλλοφώνου Λυκείου «Sainte - Pulchérie», μετά τῆς Ἐλλογ. κ. Mina Akçen, Ὑποδιευθυντρίας αὐτοῦ.
            Τόν Ἐλλογ. κ. Γεώργιον Πηλιχόν, Ἱστορικόν Τέχνης – Συγγραφέα, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Ἐμμανουήλ Τουφεξῆ, Διευθυντοῦ τοῦ ἐν Ἑλλάδι Παραρτήματος «AGAPE HELLAS», καί Tamir Aharon, Προέδρου τοῦ Ἱδρύματος «International March of the living», ἐκ Tel Aviv, καί τῆς Εὐγεν. κ. Φωτεινῆς Aysal, Δημοσιογράφου, ἐκ Βρυξελλῶν.
            Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Π. Ἀγγελόπουλον, Γενικόν Διευθυντήν Ἠλεκτρονικῆς Διοικήσεως, Βιβλιοθήκης καί Ἐκδόσεων τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου τῆς Καθαρᾶς Δευτέρας, 11ης Μαρτίου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη τούς ἐν τῇ Πόλει ἁγίους Ἀρχιερεῖς τοῦ Θρόνου, ὑποβαλόντας τά ἑαυτῶν σέβη ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν καί ἀνταλλάξαντας μετ᾿Αὐτοῦ τόν ἐπί τούτῳ ἀδελφικόν ἐν Χριστῷ ἀσπασμόν εἰς ἀμοιβαίαν συγχώρησιν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, μετά τοῦ Ἐλλογ. Δρος William F. Vendley, Γεν. Γραμματέως τοῦ Ἱδρύματος «Religions for Peace», ἐκ Νέας Ὑόρκης, προσκαλέσαντας Αὐτόν εἰς τήν προσεχῆ Παγκόσμιον Διάσκεψιν τοῦ Ἱδρύματος πραγματοποιηθησομένην ἐν Γερμανίᾳ τῇ συμμετοχῇ τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Προέδρου αὐτῆς.
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιον, Διευθυντήν τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

*  *  *

Συλλυπητήριον Μήνυμα τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ἐπί τῇ ἐκδημίᾳ τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου τῶν ἐν Τουρκίᾳ Ἀρμενίων Μεσρώπ
Ἐπί τῷ ἀγγέλματι τῆς πρός Κύριον ἐκδημίας τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου τῶν ἐν Τουρκίᾳ Ἀρμενίων Μεσρώπ Β´, νοσηλευθέντος ἐπί μακρόν ἐν τῷ Ἀρμενικῷ Νοσοκομείῳ «Surp Pırgiç», ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀπέστειλε θερμόν συλλυπητήριον Γράμμα τῷ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπῳ κ. Aram Ateşyan, Γεν. Πατριαρχικῷ Ἐπιτρόπῳ, τήν δέ Κυριακήν, 10ην Μαρτίου, μεταβάς αὐτοπροσώπως εἰς τήν ἐν Κοντοσκαλίῳ ἕδραν τοῦ Πατριαρχείου συνελυπήθη τῇ Α. Σεβασμιότητι καί τοῖς σύν αὐτῇ, ἰδιαιτέρως δέ τῇ μητρί τοῦ ἐκλιπόντος Εὐγεν. κ. Μαρίᾳ Μουταφιάν.

* * *

Tό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς, 8ης τ.μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἱερολογ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἀνδρέου Krochak, διεπεραιώθη εἰς Χάλκην, ἔνθα εἰργάσθη ἐν τῇ Βιβλιοθήκῃ τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος, ἐπιστρέψας τήν ἑπομένην εἰς τήν Πόλιν.

* * *

Τό Σάββατον, 9ην ἰδίου, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου Χαλκηδόνος καί ἐτέλεσε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου Γέροντος Αὐτοῦ, Μητροπολίτου Γ. Χαλκηδόνος κυροῦ Μελίτωνος.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά:

α) τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 9ης Μαρτίου, καθ’ ὅν συμπροσηυχήθησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός καί προσκυνηταί ἐκ Θεσσαλονίκης καί Ἀλεξανδρουπόλεως,

β) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς, 10ης ἰδίου, καθ᾿ ἥν ἀνεγνώσθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ὁ Κατηχητήριος Λόγος τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν.
    Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ζάμπιας κ. Ἰωάννης, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ Καβάλας, ἐκ Ρόδου καί ἐξ Ἀθηνῶν καί πιστοί ἐντεῦθεν, καί

γ) τόν Α´ Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν, αὐθημερόν, εἰς τό τέλος τοῦ ὁποίου οἱ Κληρικοί τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καί οἱ λαϊκοί ὑπάλληλοι τῶν Πατριαρχείων, ὡς καί οἱ ἐκκλησιασθέντες προσκυνηταί, ἠσπάσθησαν τήν Δεξιάν Αὐτοῦ πρός ἐκζήτησιν συγχωρήσεως, ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βρυούλων κ. Παντελεήμονα.
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ζάμπιας καί Μαλάουι κ. Ἰωάννην, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας.
- Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ.κ. Γαβριήλ, Καθηγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Παντοκράτορος, μετά τῶν Ὁσιωτ. Ἱερομονάχων κ.κ. Νικήτα καί Ἐπιφανίου Παντοκρατορινῶν, καί Ἀλέξιον, Καθηγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Ξενοφῶντος, μετά τοῦ Ὁσιωτ. Ἱερομονάχου κ. Γρηγορίου, καί τῶν Ὁσιωτ. Μοναχῶν Θεοδοσίου, Μαξίμου, Μακαρίου καί Ἀνθίμου τῶν Ξενοφωντινῶν, καί τήν Ὁσιωτ. Μοναχῆν Ἰακώβην, Ἡγουμένην τοῦ Ἱ. Ἡσυχαστηρίου Τιμίου Προδρόμου Ἀκριτοχωρίου Σιδηροκάστρου, μετά τῶν δοκίμων μοναζουσῶν Μαρίας καί Μαρίας.
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χρύσανθον Δημητριάδην, Κληρικόν τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως, λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων τοῦ Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Φωκᾶ Μεσαχώρου.
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Καισάριον Χρόνην, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Παλαιοῦ Μπάνιου Διπλοκιονίου, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χαρίτωνα Ριζιώτην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀλεξανδρουπόλεως, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Νικολάου Μανδάνη, Δημοσιογράφου - Ἐκδότου, καί Ἀδάμ Ἀδαμίδου, Γεωλόγου.
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀλέξιον Χαραλάμπους, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου, καί τόν Ἐξοχ. κ. Γεώργιον Λαζαρίδην, Βουλευτήν Β’ Θεσσαλονίκης.
- Τόν Ἐξοχ. κ. Τέρενς Κουΐκ, Ὑφυπουργόν Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, ἁρμόδιον διά θέματα Ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ, παρακαθήσαντα καί εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν.
- Τόν Ἐξοχ. κ. Εὐάγγελον Μεϊμαράκην, Βουλευτήν Β’ Ἀθηνῶν, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Ἑλένης, Ἰδ. Ὑπαλλήλου, καί τούς Ἐντιμ. κ.κ. Γεώργιον Λιονῆν, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης Σιγάλα, Ἀρχιτέκτονος, Φοῖβον Παπαγιάννην, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Εἰρήνης Λιάπη, Ἰδ. Ὑπαλλήλου, ἐξ Ἀθηνῶν, καί τήν Εὐγεν. κ. Ἀλεξάνδραν Σαββίδου, Ἰδ. Ὑπάλληλον, ἐκ Λεμεσοῦ.
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Χριστόδουλον Στεφανάδην, Ἄρχοντα Ἀκτουάριον, Ὁμότιμον Καθηγητήν Καρδιολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰσιδώρου καί τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Ἀλεξάνδρας - Ἀγγελικῆς Πειρουνάκη, λαβόντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τοῖς γάμοις αὐτῶν, καί τούς Ἐντιμ. κ.κ. Ἰσίδωρον Ντογιάκον, Ἀντεισαγγελέα Ἀρείου Πάγου, Γεώργιον Παπανικολάου, Δήμαρχον Γλυφάδας, Σπυρίδωνα Σαγιᾶν, Δικηγόρον, καί Δημήτριον Τσιαχρῆν, Ἰατρόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Χριστοφόρον Σωφρονίου, Ἄρχοντα Ὑπομνηματογράφον, Καρδιολόγον, καί τόν Ἐντιμ. κ. Ἀναστάσιον Μαδάρον, Τραπεζικόν Ὑπάλληλον, ἐκ Χαλκίδος.
- Τόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Δικαιοφύλακα κ. Πάριν Ἀσανάκην, Δικηγόρον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίνης Φουντουλάκη, Δικηγόρου.
- Tόν Ἐντιμ. κ. Şükrü Genç, Δήμαρχον Sarıyer, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Hüseyin Coşkun, Tezcan Çayoğlu καί Barış Demir καί τῶν Εὐγεν. κυριῶν Talin Ergüneş, Meltem Gürsoy καί Gülşah Göyük, συνεργατῶν αὐτοῦ.
- Τόν Ἐλλογ. κ. Γκότσα Μπαρνόβι, Καθηγητήν Θεολογίας, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου φοιτητῶν ἐκ Γεωργίας, σπουδαζόντων τήν ἱεράν ἐπιστήμην ἐν τῇ Θεολογικῇ Σχολῇ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
- Τόν Ἐλλογ. κ. Κωνσταντῖνον Σκριάπαν, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Δυτικῆς Ἀττικῆς, μετά συναδέλφων αὐτοῦ.
- Τόν Ἐλλογ. Δρα Φιλοσοφίας Ἰωάννην Παπαχρήστου, Ἱστορικόν - Ἐρευνητήν, ἐντεῦθεν, ὑποβαλόντα τό ἔργον αὐτοῦ «Τό Μαρμαρένιο Νησί – Περιηγήσεις στόν Μαρμαρᾶ τῆς Προ-ποντίδας».
- Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Κυρανάκην, Ἀν. Ἐκπρόσωπον Τύπου τῆς Νέας Δημοκρατίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Γκουργκενίτζε, Φοιτητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης, ἐκ Γεωργίας. Μέλη τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Καβάλας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Κοσμᾶ Καλαντζῆ, Ἀντιπροέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου αὐτοῦ. Πολυμελῆ ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν τοῦ 1ου Λυκείου Κιλκίς.
- Μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Πανελληνίου Ὁμοσπονδίας Συλλόγων Σαρακατσαναίων, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Μουτσιάνα, Προέδρου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
- Τούς Ἐλλογ. κ.κ. Θεοδόσιον Κυριακίδην καί Κυριακόν Στ. Χατζηκυριακίδην, Συγγραφεῖς - Ἐρευνητάς, ἐκ Θεσσαλονίκης.
- Τήν Εὐγεν. κ. Γεωργίαν Γεωργίου, Ἰδ. Ὑπάλληλον, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν, ἐκ Λευκωσίας.
- Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Σταῦρον Ρεμπελάκον, Ἱδ. Ὑπάλληλον, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Μαρίας Ἀρβανιτίδου, Δικηγόρου, ἐκ Βεροίας, οὕς ηὐλόγησεν ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις γάμοις αὐτῶν, καί Ἰωάννην Χατζηδημητρίου, Δικαστήν, ἐκ Θεσσαλονίκης.
- Τήν Εὐγεν. κ. Παρασκευήν Τσεβδοῦ, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Εὐγεν. δίδος Ἀρτέμιδος, ἐξ Ἀθηνῶν.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Βελιτζανίδην, Ἐκδότην, ἐξ Ἀθηνῶν.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Παπαγιάννην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀναστασίας Τσαγκανίκα, Συμβολαιογράφου, καί τῶν τέκνων αὐτῶν Ἀθηνᾶς, Θεοδώρου καί Στυλιανῆς, ἐκ Κασσάνδρας.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Γρηγορίου, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Ἰσιδώρου Στεφανάδη καί Ἀλεξάνδρας - Ἀγγελικῆς Πειρουνάκη, τελεσθέντας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τό Σάββατον, 9ην Μαρτίου.
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει ἐκδήλωσιν διά τόν ἑορτασμόν τῆς Παγκοσμίου Ἡμέρας Ἑλληνικῆς Γλώσσης, ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, τήν Πέμπτην, 7ην ἰδίου.
-Ὑπό τοῦ Ἱερολογ. Διακόνου κ. Γεδεών Βαρυτίμου, ἐκ τῆς ἀδελφότητος τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Ἀλβιόνης Ἀσλάνογλου, ἐκ τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Πριγκήπου, τήν Κυριακήν, 10ην τ.μ..

*  *  *

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ Α.Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ

Ἀργά τό ἑσπέρας τῆς 4ης τ.μ. Μαρτίου 2019, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, ἐπέστρεψεν ἐκ τοῦ εἰς Αὐστρίαν ἰδιωτικοῦ ταξιδίου Αὐτοῦ, ὑπαντηθείς ἐν τῷ Ἀεροδρομίῳ τῆς Πόλεως ὑπό τοῦ Ἐπιτρόπου Αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου καί τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Ἀνδρέου.

* * *

Τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 5ης ἰδίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Αὐτοῦ Γραφείου, μετέβη εἰς τάς ἐγκαταστάσεις τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Βοσπόρου καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν διοργανωθεῖσαν ὑπ’ αὐτοῦ  παρουσίασιν τοῦ συγγράμματος τῆς Ἐλλογ. κ. Εἰρήνης Δημητριάδου, Καθηγητρίας, ὑπό τόν τίτλον «Οἱ Ρωμιοί στήν Τουρκική Παιδεία ἀπό τό 1950 καί μετά».
 
* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνα, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς ἐπί τοῖς ἐγγίζουσιν ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νικάνορα Παπανικολάου, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Σπαρμοῦ, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Χριστοφόρου καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Καναρίδου, μετά τῶν ἀδ. Μαρίας Κράλλη, Προϊσταμένης τῆς ἐν Ἀσπροβάλτᾳ Ἱεραποστολικῆς Ἀδελφότητος «Λυδία ἡ Φιλιππησία», Ἀναστασίας Πεχλιβάνη, Διευθυνούσης Συμβούλου τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ 4Ε, καί λοιπῶν μελῶν τῆς ἐν λόγῳ Ἀδελφότητος.
- Ὅμιλον Φραγκισκανῶν κληρικῶν, μελῶν τῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τοῦ Οἰκουμενικοῦ καί τοῦ Διαθρησκειακοῦ Διαλόγου τοῦ ἐν λόγῳ ΡΚαθολικοῦ Τάγματος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρου κ. Rusell Murray.
- Τούς Ἐλλογ. κ.κ. John Judge, Κοσμήτορα τῆς Σχολῆς Μηχανικῶν τοῦ Πανεπιστημιακοῦ Ἱδρύματος «The Catholic University of America», καί Robert M. Specter, Ὑπεύθυνον τῆς Οἰκονομικῆς Ὑπηρεσίας αὐτοῦ, μετά τῶν Ἐλλογ. κυριῶν Debra Nauta-Rodriguez, Ἀρχιτέκτονος, Özlem Kılıç, ἐκ τοῦ Διδακτικοῦ Προσωπικοῦ τοῦ Τμήματος Πληροφορικῆς, καί Suedeen Kelly, Δικηγόρου, ἐξ Οὐάσιγκτον H.Π.Α.. 

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Παρασκευῆς, 1ης Μαρτίου, παρέστη δέ συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος αὐτοῦ, κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τοῦ Σαββάτου πρό τῆς Ἀπόκρεω, 2ας ἰδίου, ἐν τῷ τέλει τῶν ὁποίων ἐτέλεσε τό εἰθισμένον Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν πάντων τῶν ἀπ’ αἰῶνος κεκοιμημένων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, μνημονεύσας κατ’ ὄνομα τούς ὑπέρ ὧν προσεκομίσθησαν τά κόλλυβα.

* * *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 2ας Μαρτίου, καί κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῆς Ἀπόκρεω, 3ης ἰδίου, καθ’ ἥν ἐκκλησιάσθησαν πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

* * *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, τήν μεσημβρίαν τῆς Κυριακῆς, 3ης ἰδίου, μετέβη εἰς τήν Κοινοτικήν Αἴθουσαν τῆς Ἁγίας Κυριακῆς Κοντοσκαλίου καί ἐτίμησε διά τῆς παρουσίας Αὐτοῦ τήν ὀργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Μορφωτικοῦ Συνδέσμου Ὑψωμαθείων καί τῆς Κοινότητος Κοντοσκαλίου ἑόρτιον ἐκδήλωσιν, ἐπιδαψιλεύσας πᾶσι τοῖς προσελθοῦσι τάς εὐχάς τῆς Α. Θ. Παναγιότητος καί συγχαρείς πατρικῶς τούς διοργανωτάς τῆς ἑορτίου ταύτης ἐκδηλώσεως.

* * *
Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πατρῶν κ. Χρυσόστομον, συνοδευόμενον ὑπό κληρικῶν καί λαϊκῶν τῆς κατ’ αὐτόν Ἐπαρχίας.
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Φιλόθεον Μαροῦδαν, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν, ἐκ Dortmund.
- Ὅμιλον Καθηγητῶν μετά Προπτυχιακῶν καί Μεταπτυχιακῶν Φοιτητῶν τοῦ Τμήματος Ἱστορίας καί Ἀρχαιολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Χρήστου Σταυράκου, Καθηγητοῦ.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Βασιλειάδην, Ἐκδότην τῆς Ὁμογενειακῆς ἐφημερίδος «Ἀπογευματινή», μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Μηνᾶ, ἐντεῦθεν.
- Τόν Μουσικολ. κ. Παναγιώτην Τζανᾶκον, Ἱεροψάλτην τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἐπιδώσαντα Αὐτῷ τό πρότριτα ἐκδοθέν πόνημα τοῦ Μουσικολ. κ. Εὐαγγέλου Θεοδώρου, ὑπό τόν τίτλον «Πέτρος ὁ Πελοποννήσιος. Μυθιστορηματική Βιογραφία».

* * *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐξεπροσωπήθη:
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δωδώνης κ. Χρυσοστόμου, κατά τήν ἐνθρόνισιν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀξώμης κ. Δανιήλ, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ ἐν Ἀδδίς Ἀμπάμπᾳ Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἁγίου Φρουμεντίου, τήν Κυριακήν, 3ην Μαρτίου.
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σύμης κ. Χρυσοστόμου, κατά τάς διοργανωθείσας ὑπό τῆς Ὁμοσπονδίας Δωδεκανησιακῶν Σωματείων Ἀθηνῶν – Πειραιῶς ἑορταστικάς ἐκδηλώσεις, ἐπί τῇ 71ῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἐνσωματώσεως τῆς Δωδεκανήσου εἰς τήν Ἑλλάδα, ἐν τῇ Αἰθούσῃ Ἐκδηλώσεων τοῦ Ὀργανισμοῦ Λιμένος Πειραιῶς, τό Σάββατον, 2αν ἰδίου.
- Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανοῦ, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῶν Συνδέσμων τῶν Ἀποφοίτων τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς καί τοῦ Ἰωακειμείου Παρθε-ναγωγείου «Κοινήν Πνευματικήν Πορείαν» πρός τάς μητέρας Σχολάς αὐτῶν, μετά τήν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μουχλίου τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Κυριακήν, 3ην τ.μ..
 
*  *  *