[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Εἰδήσεις ἀπό τό Πατριαρχεῖον

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Φεβρουάριος 2020

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱ. Μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Φωτίου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ Ὁμολογητοῦ, ἀνιδρυτοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ναϋδρίῳ αὐτῆς κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Πέμπτης, 6ης Φεβρουαρίου, καθ’ ἥν ἐξετέθη εἰς τόν σωλέα, εἰς προσκύνησιν ὑπό τῶν πιστῶν, ἀπότμημα ἱ. λειψάνου τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου. 

Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Ἔφοροι τῆς Ἱ. Μονῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, oἱ Σεβ. Ἱεράρχαι Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος καί Αὐστραλίας κ. Μακάριος, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Μελόης κ. Αἰμιλιανός καί Κυανέων κ. Ἐλπίδιος, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, πιστοί ἐκ τῶν νήσων καί ἐκ τῆς Πόλεως, ὡς καί προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Παναγιώτατος ἔψαλε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Σχολάρχου Μητροπολίτου Σταυρουπόλεως κυροῦ Μαξίμου.   

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούσῃ Τελετῶν, καθ᾿ ἥν ὡμίλησαν ἀλληλοδιαδόχως ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, Ἡγούμενος τῆς πανηγυριζούσης Ἱ. Μονῆς, καλωσορίσας τούς ὑψηλούς ἐπισκέπτας καί ἐκλεκτούς συμπανηγυριστάς, καί ὁ Παναγιώτατος, Ὅστις, ἀφοῦ ἐξέφρασε τήν εὐαρέσκειαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας διά τό ὑπό τῆς Ἐφορείας καί τοῦ ἁγίου Ἐρυθρῶν ἐπιτελούμενον ἔργον, ἀνεφέρθη εἰς τήν ἀνάγκην ἐπαναλειτουργίας τῆς Σχολῆς, διανυούσης τό 49ον ἔτος ἀπό τῆς, ἀδίκῳ ἐπιβολῇ, διακοπῆς τῆς λειτουργίας αὐτῆς, καί ἐξῆρε τήν φιλογενῆ δωρεάν τοῦ Ἄρχοντος Ἐξάρχου κ. Ἀθανασίου Μαρτίνου, Πολιτικοῦ Διοικητοῦ τοῦ Ἁγίου Ὄρους, πρός ριζικήν ἐπισκευήν τῶν ἐγκαταστάσεων τῆς τε Ἱ. Μονῆς καί Σχολῆς.   

Τήν μεσημβρίαν παρετέθη ἑόρτιος Τράπεζα εὐλογηθεῖσα ὑπό τοῦ Πατριάρχου, εἰς ἥν παρεκάθησαν ἅπαντες οἱ ἐκλεκτοί ἐπισκέπται καί συνεορτασταί.

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

-Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Αὐστραλίας κ. Μακάριον, μετά τῶν Θεοφιλ. Ἐπισκόπων Μελόης κ. Αἰμιλιανοῦ, Κυανέων κ. Ἐλπιδίου καί Σινώπης κ. Σιλουανοῦ, ὑποβαλόντων εὐγνώμονας εὐχαριστίας καί υἱϊκά σέβη ἐπί τῇ ἀρχιερατικῇ προαγωγῇ αὐτῶν, οἷστισιν Οὗτος ηὐχήθη εὐλογημένην ἀρχιερατικήν διακονίαν.

-Ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν τοῦ Α΄ Ἐπαγγελματικοῦ Λυκείου (ΕΠΑΛ) Γρεβενῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Ἄννης Ἰμβριώτου, Διευθυντρίας.

-Ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν τοῦ Λυκείου Ἀφάντου Ρόδου, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Ἐλλογ. κ. Βενέτιον Θωμίδην, Διευθυντήν. 

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
-Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ.
-Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δημητριάδος καί Ἀλμυροῦ κ. Ἰγνάτιον.
-Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἰωαννίνων κ. Μάξιμον, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Καθηγητῶν καί Σπουδαστῶν διαφόρων εἰδικοτήτων ἐκ τῶν Δημοσίων Ἰνστιτούτων Ἐπαγγελματικῆς Καταρτίσεως (Ι.Ε.Κ.) Ἰωαννίνων, Μεσολογγίου καί Λαμίας.
-Τόν Ὁσιωτ. Ἱερομόναχον κ. Τιμόθεον, ἐκ τοῦ ἐνταῦθα Μετοχίου τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Παντελεήμονος, μετά τοῦ Εὐλαβ. Διακόνου κ. Κορνηλίου, ἐκ τῆς ἀδελφότητος αὐτῆς.
-Τήν Ἐξοχ. κ. Μαρίαν Κεφάλα, Βουλευτήν Ἰωαννίνων.
-Τήν Εὐγεν. κ. Ivana Pejović, Γεν. Πρόξενον τῆς Σερβίας ἐνταῦθα, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Nenad Aleksić, Προξένου.
-Τόν Ἐντιμ. κ. Φώτιον Γραφιαδέλην, ἐξ Ἴμβρου.
-Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Σαραντίδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ, Μουσικούς, ἐντεῦθεν.

*  *  *

Τήν Παρασκευήν, 31ην λήξαντος μηνός Ἰανουαρίου 2020, ἡ  Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀθηναγόρου Fasiolo, ἐπεσκέφθη κατ’ οἶκον τόν ἑορτάσαντα κατ’ αὐτάς τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτην Σηλυβρίας κ. Μάξιμον καί ηὐχήθη ἀδελφικῶς αὐτῷ τά εἰκότα.

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό Σάββατον, 1ην ἀρξαμένου μηνός Φεβρουαρίου, ἐχοροστάτησεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Γενεθλίων τῆς Θεοτόκου τῆς Κοινότητος Βελιγραδίου, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Τρύφωνος, προστάτου τῶν κηπουρῶν, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας ηὐλόγησε τά εἰς μνήμην τοῦ Ἁγίου προσενεχθέντα κόλλυβα καί ἀνεγνώσθη ὁ λεγόμενος εἰς κήπους, ἀμπελῶνας καί χωράφια ἐξορκισμός τοῦ Ἁγίου, ὁ δέ Πατριάρχης ἡγίασε τούς ἐκκλησιασθέντας διά τοῦ ἁγιασμοῦ τοῦ μηνός καί ἐν συνεχείᾳ ἐτέλεσε τά θυρανοίξια τοῦ παρακειμένου ἐπισκευασθέντος Ἁγιάσματος τῆς Παναγίας.

Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκῆρυξ κ. Πανάρετος.

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ, καθ’ ἥν ὡμίλησαν καταλλήλως ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, παρουσιάσας ἐν συντομίᾳ τά ἐκτελούμενα ἀνακαινιστικά ἔργα εἰς τούς χώρους τῆς Κοινότητος, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις ἀνεφέρθη εἰς τήν διαχρονικήν μαρτυρίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου διά τήν προστασίαν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, ὡς αὕτη ἐξεφράσθη ὑπ’ Αῦτοῦ καί ἐπ’ ἐσχάτων, κατά τό προσφάτως συγκληθέν ἐν Davos τῆς Ἑλβετίας Παγκόσμιον Οἰκονομικόν Φόρουμ, συγχαρείς ἀδελφικῶς τόν Σεβ. Ἐπόπτην διά τήν ἀνύστακτον μέριμνάν του ὑπέρ τῆς προαγωγῆς τοῦ ποιμαντικοῦ καί τοῦ λατρευτικοῦ ἔργου εἰς τήν εἰρημένην Ἀρχιερατικήν Περιφέρειαν τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως. 

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 1ης Φεβρουαρίου, παρέστη δέ συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος αὐτοῦ κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Κυριακῆς, 2ας ἰδίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου.

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Βαρνάβα Γρηγοριάδου,  ἐπεσκέφθη τόν ἐν τῷ Νοσοκομείῳ «Florence Nightingale» νοσηλευόμενον καί ὑποβληθέντα εἰς ἐγχείρησιν Ἐξοχώτατον ἐν Ἰατροῖς Δρ. Jan - Klod Kayuka, θεράποντα Αὐτοῦ Ἰατρόν ἐν τῇ Πόλει, καί ηὐχήθη αὐτῷ ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Κυριακοῦ Κεσίσογλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους Βεβεκίου, καί τῶν ὑπό τήν ἡγεσίαν  τῆς Εὐγεν. κ. Μαρίας Συμεωνίδου, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, μελῶν αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀθηναγόραν Fasiolo, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης.
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Φιλόθεον Μαρούδαν, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας, μετά τῆς Ἐλλογ. Καθηγητρίας κ.  Stacy Gallin, Συμπροέδρου τῆς ἐν Χάιφᾳ Ἕδρας Βιοθικῆς τῆς UNESCO καί Προέδρου τοῦ ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ Μαϊμονιδείου Ἰνστιτούτου τοῦ Ὁλοκαυτώματος, καί τοῦ Ἐλλογ. Καθηγητοῦ κ. Εὐαγγέλου Πρωτοπαπαδάκη, Προέδρου τοῦ Ἰνστι-τούτου Ἐφηρμοσμένης Φιλοσοφίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
- Tόν Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερον κ. Νικηφόρον Ταλιαδοῦρον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἴμβρου καί Τενέδου.
- Τάς Ὁσιωτ. Μοναχάς Κεκιλίαν, Κασσιανήν καί Μακρίναν, ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἀργολίδος.
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Στέφανον Μπαϊράμογλου, Ἄρχοντα Καστρίνσιον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ρέας-Ἑλένης.
- Τόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Δικαιοφύλακα κ. Πάριν Ἀσανάκην, Δικηγόρον, ἐξ Ἀθηνῶν.
- Τόν Ἐξοχ. Βουλευτήν κ. Ἄγγελον Συρῖγον, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, μετά τῶν οἰκογενῶν αὐτοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐξοχ. Πρέσβυν κ. Michael Suhr, ὑπεύθυνον τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Δανίας ἐπί θεμάτων θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Jonas Yazo Srouzi, Στελέχους τῆς Πρεσβείας τῆς Χώρας ἐν Ἀγκύρᾳ.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Julien Thöni, Γεν. Πρόξενον τῆς Ἑλβετίας ἐν τῇ Πόλει. 
- Τόν Ἐλλογ. Δρα Jeff Kloha, ἐπί κεφαλῆς τοῦ ἐν Ἀμερικῇ Μουσείου τῆς Βίβλου, μετά τοῦ Ἐλλογ. Δρος Andy Niggemann, συνεργάτου αὐτοῦ, καί τῆς Ἐλλογ. κ. Ἐλισάβετ Προδρόμου, Καθηγητρίας τοῦ Πανεπιστημίου Tufts.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Daniel Paul Dima, ἐπί κεφαλῆς τοῦ Ἐκδοτικοῦ Οἴκου «St. Michael Print», ἐκ Φιλλανδίας.
- Τόν Ἐλλογ. κ. Emre Demirci, Κοινωνιολόγον, ἐντεῦθεν.
- Τόν Ἐλλογ. Καθηγητήν κ. Momcilo Pavlovic, ἐκ Σκοπίων. 
- Τάς Εὐγεν. κυρίας Özlem Yılmaz, Oya Köşeoğlu Kuş καί Ayşe Önder Okşar, Παραγωγούς Ταινιῶν, ἐντεῦθεν.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Συμεών Φραντζελᾶν, Ἀρχικλητῆρα Αὐτοῦ, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις του. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Παπαγεωργίου, ἐντεῦθεν. 
 
*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Πριγκηποννήσων κ. Δημητρίου, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Πριγκηπιανῶν «Ἅγιος Γεώργιος ὁ Κουδουνᾶς», ἐν τῇ Αἰθούσῃ Τελετῶν τοῦ Δημαρχιακοῦ Μεγάρου Παλαιοῦ Φαλήρου, τήν Κυριακήν, 2αν Φεβρουαρίου.
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μιλήτου κ. Ἀποστόλου, Ἡγουμένου τῆς ἐν Χαλκιδικῇ Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας καί τήν Ἑορτήν τῶν Γραμμάτων τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας - Θρᾴκης, καθ’ ἥν ἐπαρουσιάσθη τό Λεύκωμα, ὑπό τόν τίτλον «Ἐκκλησίες καί Ξωκλήσια τῆς Ἴμβρου - ἐκεί πού τά καντήλια δέν ἔσβησαν ποτέ»,  ἐν τῷ ἐν Θεσσαλονίκῃ Πνευματικῷ Κέντρῳ αὐτῆς, τό Σάββατον, 1ην ἰδίου.
- Ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου, καί τῶν Πανοσιολ. Διακόνου κ. Γρηγορίου, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί Ἀρχιμανδριτῶν κ.κ. Γαβριήλ καί Ἐλισσαίου, Καθηγουμένων τῶν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῶν Παντοκράτορος καί Σίμωνος Πέτρας, ἀντιστοίχως, κατά τάς ἐν Κιέβῳ διοργανουμένας μεταξύ 1ης καί 3ης Φεβρουαρίου ἐκδηλώσεις, ἐπί τῇ α’ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἐνθρονίσεως τοῦ Μακ. Μητροπολίτου Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας κ.κ. Ἐπιφανίου.
- Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Τμήματος 601 AHEPA – Κωνσταντινουπόλεως «Βόσπορος» φιλανθρωπικήν ἐκδήλωσιν, ἐν τῷ ἐν Θεσσαλονίκῃ  Ξενοδοχείῳ «The Met», τήν Κυριακήν, 2αν τ.μ..
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Δήμου Beylikdüzü ἡμερίδα, ἐπί τοῦ θέματος «97. yılında Mübadele», ἐν τῷ ἐκεῖσε Μουσείῳ Ἀνταλλαγῆς τῶν Πληθυσμῶν, τό Σάββατον, 1ην ἰδίου.
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς ἐνταῦθα Ἀρμενοκαθολικῆς Κοινότητος τελετήν βραβεύσεως τοῦ Ἐλλογ. κ. Robert Haddeciyan, Συγγραφέως, ἐν τῷ ἐν Φερίκιοϊ Ἀρμενικῷ Ναῷ «Surp Vartanants», τήν Κυριακήν, 2αν τ.μ..
 
*  *  *