[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Εἰδήσεις ἀπό τό Πατριαρχεῖον

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Δεκέμβριος 2019

Ἡ πρώτη τοῦ ἔτους ἐν τοῖς Πατριαρχείοις

Ἐν χαρμοσύνῳ ἀτμοσφαίρᾳ ἑωρτάσθη ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἡ ἑορτή τῆς Περιτομῆς τοῦ Κυρίου, ἡ μνήμη τοῦ Μεγάλου Βασιλείου καί ἡ 1η τοῦ ἀνατείλαντος ἔτους 2020.
Κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς παραμονῆς, Τρίτης, 31ης Δεκεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, Γέροντος Πριγκηποννήσων κ. Δημητρίου, Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Σασίμων κ. Γενναδίου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Κυρηνείας κ. Χρυσοστόμου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καί Σηλυβρίας κ. Μαξίμου καί τοῦ Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ. 
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος καί Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, Ἀραβισσοῦ κ. Κασσιανός, Εὐδοκιάδος κ. Ἀμβρόσιος καί Τράλλεων κ. Βενιαμίν, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι ἐντεῦθεν, ἡ Εὐγεν. κ. Δανάη Βασιλάκη, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί πιστοί ἐντεῦθεν ὡς καί προσκυνηταί ἐξ Ἑλλάδος. 
Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης ἐδέχθη τούς ὡς ἄνω ἁγίους Ἀρχιερεῖς ἐν τῷ ἐπισήμῳ Αὐτοῦ Γραφείῳ, μετά τῶν ὁποίων ἀντήλλαξε τόν ἐπί τῷ νέῳ ἔτει ἑόρτιον ἀσπασμόν, καί εὐλογήσας διένειμεν αὐτοῖς τήν Ἁγιοβασιλόπιτταν, τοῦ χρυσοῦ νομίσματος λαχόντος εἰς τό τεμάχιον τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου. 
Ἐπηκολούθησεν ἡ εἰθισμένη ἀκρόασις τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καί τῶν λαϊκῶν Γραμματέων  καθ᾿ ἥν  προσεφώνησε τόν Πατριάρχην ὁ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσύγκελλος κ. Ἀνδρέας καί ἀντεφώνησεν Οὗτος, ἐπιδαψιλεύσας τάς εὐλογίας Του αὐτοῖς καί εὐχηθείς τήν ἄνωθεν ἐνίσχυσιν πρός ἐπιτέλεσιν τῆς διακονίας των ἐν τῇ Μητρί Ἐκκλησίᾳ. Ἐν συνεχείᾳ ὑπέβαλον σέβη καί ἔλαβον τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν τό προσωπικόν τῶν Πατριαρχείων, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Συμεών Φραντζελᾶ, Ἀρχικλητῆρος.
Εἶτα, ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ ἐγένετο ἡ τελετή τῆς κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου, εἰς ἥν παρέστησαν καί ἡ ὡς ἄνω ἐκπρόσωπος τῶν ἐν τῇ Πόλει Διπλωματικῶν Ἀρχῶν τῆς Ἑλλάδος καί πλεῖστοι ἐκ τῶν ἐκκλησιασθέντων εἰς τόν Ἑσπερινόν προσκυνητῶν. Τό χρυσοῦν νόμισμα ἔλαχεν εἰς τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Θεόκλητον Σταματούλην, Ἐκπαιδευτικόν, ἐκ τῆς ἀδελφότητος τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Ἐπανωσήφη Ἡρακλείου Κρήτης. Τά παραδοσιακά Κάλαντα τῆς Πρωτοχρονιᾶς καί ἄλλα ἑόρτια ᾄσματα ἔψαλον οἱ μαθηταί τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς.
Τό ἑσπέρας, παρετέθη εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν δεῖπνον, καθ᾿ ὅ ἡ Α. Θ. Παναγιότης συνεδείπνησε, κατά τό ἔθος, μετά τῶν κληρικῶν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καί τινων φιλοξενουμένων κληρικῶν καί λαϊκῶν, εἰς οὕς πάντας διένειμεν ἀναμνηστικά δῶρα. 
Τήν ἑπομένην, Τετάρτην, 1ην Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Μ. Βασιλείου, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Κυρηνείας κ. Χρυσοστόμου καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καί τοῦ Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ. 
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀβύδου κ. Κύριλλος, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, προσεφώνησαν τόν Πατριάρχην, ἐκ μέρους μέν τῆς σεβασμίας Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, ἐξ ὀνόματος δέ τῶν Ἀρχόντων Ὀφφικιαλίων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας ὁ Μουσικολ. κ. Ἀντώνιος Παριζιάνος, Ἄρχων Λαμπαδάριος τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως. Εἰς τήν ὁμιλίαν Του, ὁ Πατριάρχης ἀνεφέρθη εἰς τά κυριώτερα γεγονότα τῆς ζωῆς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας κατά τό 2019 καί ηὐχήθη πᾶσιν ἐπί τῷ Νέῳ Ἔτει.

*    *    *

Ὁ Ἐξοχ. Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Προκόπιος Παυλόπουλος, ἐπεκοινώνησε τηλεφωνικῶς πρός τήν Α. Θ. Παναγιότητα τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ. κ. Βαρθολομαῖον, ἐκφράσας τήν συμπαράστασίν του καί συγχαρείς Αὐτῷ ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τό Νέον Ἔτος, ἀπέστειλε δέ δι᾿ Αὐτοῦ τάς θερμάς ἑορτίους εὐχάς του καί πρός τήν ἐνταῦθα Ὁμογένειαν. 

*    *    *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀβύδου κ. Κύριλλον, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Θεόκλητον Σταματούλην, Ἐκπαιδευτικόν, ἐκ τῆς ἀδελφότητος τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Ἐπανωσήφη Ἡρακλείου Κρήτης. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Πασχάλην Βαλσαμίδην, Ἐπίκουρον Καθηγητήν τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρᾴκης.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐντιμ. κ. Ertuğrul Genç, τ. Δήμαρχον Ματσούκας (Maçka) Τραπεζοῦντος, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Seda Tezcan, Διδασκα-λίσσης, ἐντεῦθεν.
- Τόν Ἐλλογ. κ. Μιχαήλ Παπαθανασίου, Γεν. Ἀρχίατρον, Δι-ευθυντήν τῆς Οὐρολογικῆς Κλινικῆς τοῦ 424 Γεν. Στρατιωτικοῦ Νοσοκομείου Ἐκπαιδεύσεως (Γ.Σ.Ν.Ε.), μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης Καμπούρογλου, Μαίας, καί τῶν θυγατέρων αὐτῶν Εὐθαλίας καί Ἑλένης - Ἄννης, μαθητριῶν, ἐκ Θεσσαλονίκης.
- Τάς Εὐγεν. ἀδελφάς Ἀθηνᾶν Στυλιανοῦ καί Ἑλένην Χριστοφῆ, μετά τῶν θυγατέρων αὐτῶν Μαρίας καί Βασιλικῆς, Φοιτητρίας Ἰατρικῆς ἐν Γερμανίᾳ, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς, ἐκ Κύπρου.
- Τόν Ἐλλογ. κ. Σπυρίδωνα Ἀσπιώτην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Χριστίνης, Ἐκπαιδευτικούς, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Ἀλέξανδρον Μασσαβέταν, Συγγραφέα, ἐξ Ἀθηνῶν, ἐπιδώσαντα Αὐτῷ τόν νέον βιβλίον του  Ἡ Τρίτη Ρώμη.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Χαράλαμπον Καμπούρην, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Ἄννης Σοφίας, ἐκ Λονδίνου.

*    *    *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Δορυλαίου κ. Δαμασκηνοῦ, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τῆς Ἀντιπεριφερείας Χανίων, παρουσίᾳ τοῦ Ἐντιμολ. Ἄρχοντος κ. Σταύρου Ἀρναουτάκη, Περιφερειάρχου Κρήτης, τήν Τετάρτην, 1ην Ἰανουαρίου.   

*  *  *

Ἐπιστροφή τῆς Α. Θ. Παναγιότητος

Τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 30ῆς λήγοντος μηνός Δε-κεμβρίου (2019), ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπέστρεψεν ἐκ τοῦ ταξιδίου Αὐτοῦ εἰς Γαλλίαν, ἔνθα διῆλθεν ἕν ἑορταστικόν τετραήμερον παρά τῇ οἰκογενείᾳ τοῦ ἐκεῖσε ἐγκατεστημένου αὐταδέλφου Αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀντωνίου Ἀρχοντώνη.
Τό Σάββατον, 28ην ἰδίου, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἑλβετίας κ. Μαξίμου καί τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Βαρνάβα Γρηγοριάδου, μετέβη εἰς St. Gallen Βορείου Ἑλβετίας, ὅπου εἶναι ἐγκατεστημένοι ἀρκετοί ὁμοπάτριοι Αὐτοῦ Ἴμβριοι, εἰς οὕς παρέθεσεν ἑόρτιον δεῖπνον, ὁμιλήσας πρός αὐτούς καί ἀνταλλάξας μετ’ αὐτῶν εὐχάς ἐπί ταῖς ἑορταῖς. Ἡ συνάντησις ἐπραγματοποιήθη ἐν συγκινητικῇ ἀτμοσφαίρᾳ, πάντων «μνησθέντων ἡμερῶν ἀρχαίων» καί εὐτυχῶν ἐκ τῆς παιδικῆς καί νεανικῆς αὐτῶν ἡλικίας ἐν τῇ Νήσῳ.
Κατά τήν ἐπίστροφήν Του ἐκεῖθεν εἰς Γαλλίαν, ὁ Παναγιώτατος προσκληθείς παρεκάθησεν εἰς γεῦμα ἐν τῇ ἐν Βέρνῃ Πρεσβείᾳ τῆς Ἑλλάδος, παρατεθέν πρός τιμήν Αὐτοῦ ὑπό τῆς Πρέσβεως Ἐξοχ. κ. Χαρᾶς Σκολαρίκου. 

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Πρωτομάρτυρος καί Ἀρχιδιακόνου Στεφάνου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Ἁγίου Στεφάνου Yeşilköy, τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Πέμπτην, 26ην Δεκεμβρίου, καθ᾿ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Βοσπόριος, Κωδικογράφος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Παρασκευῆς, 27ης ἰδίου, ἐπιδαψιλεύσας πᾶσι τοῖς προσελθοῦσι πιστοῖς τάς εὐχάς τῆς εἰς τό ἐξωτερικόν ἀπουσιαζούσης Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. 

*    *    *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 29ης Δεκεμβρίου, καί κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Κυριακῆς μετά τήν Χριστοῦ Γέννησιν, 30ῆς ἰδίου, καθ’ ἥν ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Μύρων κ. Χρυσόστομος καί Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος, ὁ Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

*    *    *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, 29ης ἰδίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰακώβου Krochak, μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον Βαλουκλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων Μητροπολιτῶν Σάρδεων κυροῦ Μαξίμου καί Κολωνείας κυροῦ Γαβριήλ.

*    *    *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον.
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κυρηνείας κ. Χρυσόστομον, ἐκ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας Κύπρου.
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανόν.
- Τήν Εὐγεν. κ. Σόνιαν Μπαϊμπουρτίδου, ἐντεῦθεν.

*    *    *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐξεπροσωπήθη:

- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, κατά τήν πανήγυριν τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Στεφάνου Φαναρίου (Βουλγαρική Παροικία), ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ρούσσης κ. Ναούμ, ἐκ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Βουλγαρίας, τήν Παρασκευήν, 27ην λήγοντος μηνός Δεκεμβρίου.
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Συμεών, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Ἀχελώου κυροῦ Εὐθυμίου, ἐκ τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀθηνῶν, τό Σάββατον, 28ην ἰδίου.
- Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Τράλλεων κ. Βενιαμίν, κατά τήν ὑπό τοῦ Σοφολογ. Ἀρχιρραββίνου κ. Isak Haleva δοθεῖσαν δεξίωσιν καί τήν ἐπακολουθήσασαν συναυλίαν, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Ἑβραίων «Hanuka», ἐν τῷ αὐλείῳ χώρῳ τοῦ Πύργου τοῦ Γαλατᾶ, αὐθημερόν.
- Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Δορυλαίου κ. Δαμασκηνοῦ, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Δήμου Ἀποκορώνου τελετήν ὀνοματοδοσίας τοῦ Πάρκου Γεωργιουπόλεως πρός τιμήν τοῦ ἀειμνήστου Ἄρχοντος Ὀρφανοτρόφου Γεωργίου Χ. Παπαδάκη, Μ. Εὐγεργέτου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου, τήν Κυριακήν, 29ην ἰδίου.
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, κατά τό ὑπό τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, Κοντοσκαλίου καί Βλάγκας προσφερθέν ἑόρτιον γεῦμα, τῇ μερίμνῃ τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Βλάγκας, ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ τῶν Ἁγίων Θεοδώρων Βλάγκας, αὐθημερόν. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Χρυσάνθου Τσαχάκη, ἀδελφοῦ τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Γωνιᾶς Κολυμβαρίου, μέλους τοῦ Δ.Σ. τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης (Ο.Α.Κ.), Ἰατροῦ, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Εἰρήνης Καραχάλιου, μητρός τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀθανασίου Καραχάλιου, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Μεσοχωρίου Ἀστερουσίων Κρήτης, τήν Παρασκευήν, 27ην τ.μ..   

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Πέμπτην, 26ην Δεκεμβρίου, ἐδέχθη ἐν τῷ Γραφείῳ Του τούς ἐνταῦθα Σεβ. Ἀρχιερεῖς τοῦ Θρόνου, ἀνταλλάξας τόν ἀδελφικόν ἀσπασμόν ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις μετ᾿ αὐτῶν, οἵτινες ἐν συνεχείᾳ παρεκάθησαν εἰς τήν Πατριαρχικήν ἑόρτιον Τράπεζαν. 

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Λάζαρον Θεοδοσίου, Κληρικόν τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως, μετεκπαιδευόμενον ἐν Ἰταλίᾳ.
- Tόν Ἐλλογ. κ. Hüseyin Hatemi, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Kezban, Δικηγόρου, ἐντεῦθεν. 

*  *  *

Τά Χριστούγεννα ἐν τοῖς Πατριαρχείοις

Ἐν χαρμοσύνῳ ἀτμοσφαίρᾳ καί μετά λαμπρότητος ἑωρτάσθη ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἡ μεγάλη Ἑορτή τῆς κατά σάρκα Γεννήσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, προέστη τῆς Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας, τήν Τετάρτην, 25ην Δεκεμβρίου, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Ἱεραρχῶν Γέροντος Περγάμου κ. Ἰωάννου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καί Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, καθ’ ἥν ἐτέλεσε τάς χειροτονίας τοῦ μέν Ἱερολ. Διακόνου κ. Ἰακώβου Rindlisbacher, ἐξ Ἑλβετίας, εἰς Πρεσβύτερον, τοῦ δέ Ὁσιωτ. Μοναχοῦ κ. Ἀνδρέου Webster, ἐκ Σκωτίας, εἰς διάκονον, ἀμφοτέρων μελῶν τῆς ἀδελφότητος τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου Essex Ἀγγλίας.

Μετά τό Ἱ. Εὐαγγέλιον ἀνεγνώσθη ἀπό τοῦ Ἱ. Ἄμβωνος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἡ ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις Πατριαρχική Ἀπόδειξις, διά τῆς ὁποίας ὁ Παναγιώτατος ἀνεκήρυξε τό ἐπί θύραις ἔτος 2020 «ἔτος ποιμαντικοῦ  ἀνακαινισμοῦ καί ὀφειλετικῆς μερίμνης διά τήν νεολαίαν».

Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος καί Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιος, ὁ Ἐξοχ. κ. Νικόλαος Δένδιας, Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, μετά τῶν οἰκογενῶν αὐτοῦ, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Ἰωάννης Ραπτάκης, ἡ Εὐγεν. κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ὁ Ἐντιμ. κ. Oleksandr Gaman, Γεν. Πρόξενος τῆς Οὐκρανίας ἐνταῦθα, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
 
Μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐπεσκέφθησαν τόν Παναγιώτατον, εὐχηθέντες Αὐτῷ ἑορτίως, ὁ Ἐντιμ. κ. Ekrem İmamoğlu, Δήμαρχος τῆς Πόλεως, ὁ Ἐντιμ. κ. Rıza Akpolat, Δήμαρχος Beşiktaş, ὁ Ἐντιμ. κ. Şükrü Genç, Δήμαρχος Sarıyer, ὁ Ἐντιμ. κ. Erdem Gül, Δήμαρχος τῶν Νήσων, καί ὁ Ἐντιμ. κ. Şerdil Dara Οdabaşı, Δήμαρχος Kadıköy, μετά συνεργατῶν αὐτῶν, ὡς καί ὁ Ἐντιμ. κ. Moris Levi, Ἀντιπρόεδρος τῆς ἐνταῦθα Ἑβραϊκῆς Κοινότητος καί ἐκπρόσωπος Θρησκευτικῶν καί Μειονοτικῶν Κοινοτήτων παρά τῇ ἐν Ἀγκύρᾳ Γενικῇ Διευθύνσει Βακουφίων, παρουσίᾳ ἐκπροσώπων τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐνημερώσεως ἐντεῦθεν, ἐξ Ἑλλάδος καί ἐξ Οὐκρανίας.

*    *    * 

Ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, ἐπεσκέφθησαν τό ἀπόγευμα τῶν Χριστουγέννων καί διεβίβασαν αὐτοῖς τάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί τά συγχαρητήρια ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις:
    α) ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Τράλλεων κ. Βενιαμίν, ἐν τῇ ἐν Ayazpaşa ἕδρᾳ τῶν Συροκαθολικῶν τόν Χωρεπίσκοπον αὐτῶν Αἰδεσιμ. κ. Orhan Çanlı,
    β) ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Παΐσιος, Διευθυντής τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, ἐν τῇ ἐν Σταυροδρομίῳ ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Ἀρμενοκαθολικῶν τόν Ἀρχιεπίσκοπον αὐτῶν Σεβ. κ. Levon Zekiyan,
    γ) ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Χρύσανθος Δημητριάδης, ἐν τῇ ἐν Hamalbaşı ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Χαλδαίων PKαθολικῶν τόν Χωρεπίσκοπον αὐτῶν Αἰδεσιμ. κ. Ramzi Garmou, καί
    δ) ὁ Αἰδεσιμ. Οἰκονόμος κ. Δημήτριος Μαγιόγλου, ἐν τῇ ἐν Tarlabaşı ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν τόν Σεβ. Μητροπολίτην αὐτῶν κ. Filüksinos Yusuf Çetin.

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Μακ. Πατριάρχην τῶν ἐνταῦθα Ἀρμενίων κ.κ. Sahak Maşalyan, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, ἐκφράσαντα τά συγχαρητήριά του ἐπί ταῖς Ἑορταῖς τοῦ ἁγίου Δωδεκαημέρου.
- Τόν Ἐξοχ. κ. Νικόλαον Δένδιαν, Ὑπουργόν Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, μετά τῶν οἰκογενῶν αὐτοῦ.
- Τήν Εὐγεν. κ. Δήμητρα Σοφιανοπούλου, ἐκ Πατρῶν, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Εὐγεν. κ. Νικολίτσας, τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Σταύρου Κελλάρη, καί τῶν τέκνων αὐτῶν Φωτεινῆς καί Δημητρίου, ἐκ Λήμνου.

*    *    *

Τήν Δευτέραν, 23ην Δεκεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη τήν ἕδραν τοῦ Βακουφίου διά τά πάσχοντα ἐκ λευχαιμίας παιδία καί συνεχάρη τούς ὑπευθύνους αὐτοῦ, εὐχηθείς τήν ἐξ ὕψους δύναμιν εἰς τό κοινωφελές ἔργον των κατά τό ἐπί θύραις νέον ἔτος.

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Ἑσπερινόν τῶν Χριστουγέννων.
    Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, ὁ Ἐντιμ. κ. Oleksandr Gaman, Γεν. Πρόξενος τῆς Οὐκρανίας ἐν τῇ Πόλει, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 24ης Δεκεμβρίου, παραμονῆς τῶν Χριστουγέννων, ἐδέχθη ὁμίλους μαθητῶν τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, τῆς Ζαππείου Σχολῆς καί νέων ἐκ τοῦ Μορφωτικοῦ καί Καλλιτεχνικοῦ Συνδέσμου Φερίκιοϊ - ΕΡ.Θ.Ο., οἵτινες ἔψαλον τά παραδοσιακά Κάλαντα τῶν Χριστουγέννων καί ἄλλα ἑόρτια ᾄσματα. 
    Ἐκ μέρους τῶν παρόντων προσεφώνησε τόν Πατριάρχην ὁ Ἐντιμ. κ. Χρῆστος Δαφνοπατίδης, Πρόεδρος τοῦ ΕΡ.Θ.Ο.. Εἰς ἅπαντας τούς συνεορταστάς ὁ Παναγιώτατος ἐπεδαψίλευσε τήν εὐλογίαν καί τάς πατρικάς εὐχάς Του καί ηὐχήθη εἰρηνικόν καί εὐλογημένον τό νέον ἔτος 2020.

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Περγάμου κ. Ἰωάννην, Ἀκαδημαϊκόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριον, μετά τῶν μελῶν τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτροπῶν πασῶν τῶν Κοινοτήτων τῆς ὑπ’ αὐτόν Ἐπαρχίας, ὑποβαλόντας σέβη ἐπί ταῖς Ἑορταῖς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου.
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, μετά τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Μ. Ρεύματος καί τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τά εἰθισμένα ρόδια ἐπί ταῖς Ἑορταῖς.
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
- Τόν Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπον Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, Μόνιμον Ἀντιπρόσωπον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου παρά τῷ Παγκοσμίῳ Συμβουλίῳ Ἐκκλησιῶν, ἐκ Γενεύης.
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Πέτρον Βρύζαν, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου Essex, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ζαχαρίου Ζάχαρου, τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Ἰακώβου Rindlisbacher, τοῦ Ὁσιωτ. Μοναχοῦ κ. Ἀνδρέου Webster, ἐκ τῆς ἀδελφότητος αὐτῆς, καί τάς Ὁσιωτ. Μοναχάς Αἰμιλιανήν καί Σωφρονίαν, ἐκ Μ. Βρεταννίας.
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Συμεών Αὐγουστάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως.
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Ἀθανάσωφ, Ἄρχοντα Πρωτέκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δωροθέας.
- Τόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Ἀσηκρήτην κ. Ἀναστάσιον Βαβοῦσκον, Δρα τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου - Δικηγόρον - Κανονολόγον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εἰρήνης, ἐκ Θεσσαλονίκης.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Ἰνεπέκογλου, Πρόεδρον τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Κοντοσκαλιανῶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Οὐρανίας.
- Τήν Εὐγεν. κ. Εὐγεν. Εἰρήνην Δημητρίογλου-Ἀμπατζῆ, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Κυρίτσην, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Χρήστου, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Eşref Karabatak, Διευθυντήν τοῦ ἐν Unkapanı Ὑποκαταστήματος τῆς Τραπέζης «Garanti», μετά τῆς Εὐγεν. κ. İlksen Tako, Στελέχους αὐτῆς, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Özgür Ayna, Στελέχους τῆς Ἀσφαλιστικῆς Ἑταιρίας «Eureko Sigorta», ἐντεῦ-θεν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Φίλιππον Μπαρντακτσῆν, Μεταπτυχιακόν Φοιτητήν ἐν τῇ Θεολογικῇ Σχολῇ Θεσσαλονίκης.

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Οἰκονόμου κ. Δημητρίου Μαγιόγλου, κατά τήν Χριστουγεννιάτικην Λειτουργίαν, ἐν τῷ ἐν Πέραν ΡΚαθολικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου Παδούης, τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Novi κ. Paul Fitzpatrick Russell, Νουντσίου τοῦ Βατικανοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ,  τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 24ης Δεκεμβρίου.

*    *    *

Τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 21ης Δεκεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Ἀλεξάνδρου καί Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Ἀετίου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τό διοργανωθέν ὑπό τοῦ Μορφωτικοῦ καί Καλλιτεχνικοῦ Συνδέσμου Φερίκιοϊ - ΕΡ.Θ.Ο. ἐτήσιον Χριστουγεννιάτικον Παιδικόν Ἐργαστήριον, ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ, εὐχηθείς πρός ἅπαντας εὐλογημένον τό στάδιον τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου κ. Στέφανον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Γερασίμου Φυλακτάκη, Γεν. Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου αὐτοῦ, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Κιούρα, ἐκ Καβάλας.
- Τόν Ἱερολ. Ἀρχιδιάκονον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἰωάννην Χρυσαυγῆν, Καθηγητήν, ἐξ Ἀμερικῆς.
- Τόν Ὁσιώτ. Μοναχόν Νικόδημον Ἁγιοπαυλίτην, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Δημητρίου Σαλπιστοῦ, Ἐπιτίμου Διευθυντοῦ τῆς Ἁγιορειτικῆς Ἑστίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἐλισάβετ, καί Ἀναστασίου Ντούρου, Διευθυντοῦ αὐτῆς, ἐκ Θεσσαλονίκης.
- Τήν Ἐλλογ. κ. Θεοδόταν Νάντσου, Στέλεχος τοῦ Διεθνοῦς Περιβαλλοντολογικοῦ Ὀργανισμοῦ «WWF HELLAS», ἐξ Ἀθηνῶν.
-  Τήν Εὐγεν. κ. Μελίσσαν Μπουγιουκανανιάδου, ἐντεῦθεν.
- Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Δούκοβιτς, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Ἰόλης, ἐξ Ἀθηνῶν.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Θεμιστοκλῆ Καρανικόλαν, ἐκ τῶν ὁδηγῶν τῶν Πατριαρχείων, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

*  *  *

Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 20ῆς Δεκεμβρίου 2019, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Βαρνάβα Γρηγοριάδου, μετέβη εἰς τό ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου στεγαζόμενον Ἐργαστήριον Δημιουργικῆς Ἀπασχολήσεως παιδίων προσχολικῆς ἡλικίας καί, παρακολουθήσας τήν ἑόρτιον ἐκδήλωσιν τῶν μικρῶν μαθητῶν, ηὐλόγησε τό διδακτικόν προσωπικόν καί τά παιδία ἐπί ταῖς ἐγγιζούσαις ἑορταῖς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου, ὑπαντηθείς ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Ἀρχιερ. Προϊσταμένου τῆς Μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου, τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Τράλλεων κ. Βενιαμίν, τῆς Εὐγεν. κ. Γεωργίας Σουλτανοπούλου, Γενικῆς Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ὡς καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη, Προέδρου τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς, εὐχηθείς εἰς ὅλους καλάς ἑορτάς.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Μαΐστορα κ. Μιχαήλ Μαυρόπουλον, Φυσικόν, Α΄ Ἀντιπρόεδρον τῆς Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν (ΟI.ΟM.ΚΩ.), καί τόν Ἐλλογιμ. κ. Δημήτριον Δερπάνην, Διευθύνοντα Σύμβουλον τῆς Unicert, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
- Τόν Ἐξοχ. κ. Γεώργιον Καλαντζῆν, Γενικόν Γραμματέα Θρησκευμάτων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων τῆς Ἑλλάδος, συνοδευόμενον ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς Κεραμίδα, Γραμματέως, καί τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Φωτίου, μαθητοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
- Τόν Ἐλλογ. κ. Παντελεήμονα Λεβάκον, Ὑποψήφιον Διδάκτορα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν.
- Τήν Εὐγεν. Esra Hamut, Διευθύντριαν ἀγοραλογίας τοῦ ἐνταῦθα ξενοδοχείου Çırağan Palace.
- Τήν Εὐγεν. κ. Ἄνναν Γορομπέτς, Διευθύντριαν τοῦ ὁμωνύμου Ἐκδοτικοῦ Οἴκου, μετά τῆς συνεργάτιδος αὐτῆς Εὐγεν. κ. Ἑλένης Ποδόλσκαγια, ἐκ Κιέβου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Τετάρτην, 18ην Δεκεμβρίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου Σαρμασικίου κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Σεβαστιανοῦ, οὗ τό Ἱερόν Ἁγίασμα εὑρίσκεται ἐν αὐτῷ.
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Γρηγόριος, Ὑπογραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου. 
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπί-σκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, ὁ Ἐντιμολ. κ. Ἀντώνιος Παριζιάνος, Ἄρχων Λαμπαδάριος τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς-Καθηγητής, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις ἀνεφέρθη εἰς τούς ἐπικειμένους ἑορτασμούς τῶν Χριστουγέννων καί ἐπεδεψίλευσε τοῖς πιστοῖς τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν. 
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.

*  *  *

    Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰγνάτιον Μουρτζανόν, Γεν. Ἀρχιερατικόν Ἐπίτροπον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐλλογ. κ. Σωτηρίου Μπαλατσούκα, Καθηγητοῦ Ἁγιολογίας. 
Τούς Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρους κ.κ. Alexis Struve καί Serge Sollogoub, ἐκ τοῦ παρά τῇ Ἱ. Μητροπόλει Γαλλίας Βικαριάτου τῶν Ρωσσικῶν Παροικιῶν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Basile Kotschhoubey, ἐκ Παρι-σίων.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἄνναν Γορομπέτς, Διευθύντριαν τοῦ ὁμωνύμου Ἐκδοτικοῦ Οἴκου, μετά συνεργατῶν αὐτῆς, ἐκ Κιέβου. 
          Tόν Ἐντιμ. κ. Nikoloz Gurgenidze, Πτυχιοῦχον τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης, ἐκ Γεωργίας.
Τόν Ἐλλογ. κ. Πλάτωνα Ἀναστασιάδην, Οἰκονομολόγον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας Κυπριανοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν. 

*  *  *

    Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λαοδικείας κ. Θεοδωρήτου, κατά τήν παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τοῦ Ἐξοχ. κ. Δημητρίου Στρατούλη, πρῴην Ὑπουργοῦ, ὑπό τόν τίτλον «Ὅταν γεννιέσαι τρεῖς φορές. Δωρεά ὀργάνων – δῶρο ζωῆς», ἐν τῷ ἐν Ἀθήναις Κινηματογράφῳ «ΤΡΙΑΝΟΝ», τήν Τετάρτην, 18ην Δεκεμβρίου. 

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Ὁσίας Μητρός ἡμῶν Θεοφανοῦς τῆς Βασιλίσσης, ἧς τό ἱερόν Λείψανον φυλάσσεται ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐκκλησιάσθη ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος αὐτοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Δευτέρας, 16ης Δεκεμβρίου, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Ἀνδρέου, τήν Τρίτην, 17ην ἰδίου, μετέβη εἰς τό ἐν Κοντοσκαλίῳ Ἀρμενικόν Πατριαρχεῖον καί συνεχάρη ἀδελφικῶς τόν πρότριτα ἐκλεγέντα Μακ. Πατριάρχην τῶν ἐνταῦθα Ἀρμενίων κ.κ. Sahak Maşalyan, εὐχηθείς Αὐτῷ ἀφνειᾶ ποιμαντορίαν.

*  *  *

          Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

          Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ξάνθης κ. Παντελεήμονα, συνοδευόμε-νον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Σωφρονίου Γκουτζίνη, Πρωτοσυγκέλλου, καί τοῦ Ἐντιμολ. κ. Γεωργίου Σαρόγλου, Ἄρχοντος Μαΐστορος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας.
          Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ.
          Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Εὐδοκιάδος κ. Ἀμβρόσιον, παρουσι-άσαντα Αὐτῷ τόν πρότριτα ὑπ’ αὐτοῦ χειροτονηθέντα Ἱερολ. Διάκονον κ. Σέργιον Palatnikau, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πισιδίας, μετά τῆς Εὐλαβ. συζύγου αὐτοῦ κ. Diana, ἐξ Ἀτταλείας. 
          Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ.κ. Ἀλέξιον Χαραλάμπη, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης, καί Σωτήριον Ντάφην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου.
          Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Πορφύριον Καρατζῖκον, Κληρικόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δέρκων, ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
          Ἐπί δέ τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Βασίλειον Ἰωαννίδην, ἐκ τῶν κληρικῶν τῆς Περιφε-ρείας Ὑψωμαθείων, μετά τῆς Εὐλαβ. Πρεσβυτέρας αὐτοῦ Κορίνας καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Μιχαέλας.
          Τόν Ἐξοχ. κ. Ἰωάννην Βαρουφάκην, ἐπί κεφαλῆς τοῦ Κόμματος «Μέρα 25», μετά τῆς συζύγου καί συνεργατῶν αὐτοῦ.
          Τόν Ἐξοχ. κ. Mustafa Ayhan, Ἔπαρχον τῶν Νήσων.
          Τόν Ἐντιμ. κ. Hasan Akgün, Δήμαρχον Büyükçekmece, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ.
          Τόν Ἐντιμ. κ. Aleksandar Rodić, Στέλεχος τῆς Προεδρείας τῆς Σερβίας, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ.
          Τόν Ἐλλογ. Δρα κ. Akkan Suver, Πρόεδρον τοῦ Βακουφίου «Marmara Grubu», μετά μελῶν τῆς διοικήσεως αὐτοῦ, ἐντεῦθεν.
          Τόν Ἐντιμ. κ. Akif Gilalov, Πρόεδρον τοῦ Διεθνοῦς Ὀργανισμοῦ «United Religions», μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, ἐκ Γενεύης.
            Tόν Ἐντιμ. κ. Domenico Sessa, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Maria Guaita, ἐκ τῆς ἐνταῦθα ἀντιπροσωπείας τῆς Κινήσεως τῶν Φοκολάρι.
            Τόν Ἐντιμ. κ. Murat Yılmaz, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Nihal, ἐντεῦθεν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λαοδικείας κ. Θεοδωρήτου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς καί Παραδοσιακῆς Μουσικῆς «Ἐν Ὠδαῖς» ἐκδήλωσιν, ὑπό τόν τίτλον «Χριστούγεννα στή Σμύρνη», ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Φιλολογικοῦ Συλλόγου «Παρνασσός», τήν Τρίτην, 17ην Δεκεμβρίου.
Ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί Ἀδρι-ανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου, τοῦ Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Παμφίλου κ. Δανιήλ καί τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Edmonton κ. Ἱλαρίωνος, κατά τούς ἐν Κιέβῳ ἑορτασμούς ἐπί τῇ πρώτῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς συγκλήσεως τῆς Ἑνωτικῆς Συνόδου (SOBOR), μεταξύ 14ης καί 15ης ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολυκάρπου, κατά τήν παρουσίασιν τοῦ Τόμου «Una gran esperanza» τῆς Α. Ἁγιότητος, τοῦ Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου, ἐν Μαδρίτῃ, τήν Δευ-τέραν, 16ην ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Βλατάδων, κατά τά ἐγκαίνια τῶν ἀνακαινισθεισῶν κτηριακῶν ἐγκαταστάσεων τοῦ Κέντρου Πολιτισμικῆς καί Κοινωνικῆς Διακονίας «Θεομήτωρ», τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοπο-τάμου, τήν Παρασκευήν, 13ην τ.μ.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Χρυσοστόμου Τριπολίτου, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ὁμίλου Μουσι–κοφίλων «Βυζαντινόν Ἀναλόγιον Καλαμαριᾶς» χριστουγεννιάτικην ἐκδήλωσιν, πρός τιμήν τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Βλατάδων, ἐν τῷ Δημοτικῷ Θεάτρῳ Κα-λαμαριᾶς «Μελίνα Μερκούρη», τήν Δευτέραν, 16ην ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Χρυσάνθου Δημητριάδου, κατά τήν παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τοῦ Αἰδεσιμ. κ. Yusuf Sağ, Χωρε-πıσκόπου τῶν ἐνταῦθα Συροκαθολικῶν, ὑπό τόν τίτλον «Ben Kimim», ἐν τῷ ἐν Gümüşsuyu Συροκαθολικῷ Ναῷ, τήν Κυριακήν, 15ην τ.μ..
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Βαρνάβα Γρηγορι-άδου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συλλόγου Γονέων καί Κηδεμόνων τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς Χριστουγεννιάτικην ἑορταγοράν, ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν αὐτῆς, αὐθημερόν.   


***

Ἡ εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Ἐπισκόπου Δορυλαίου κ. Δαμασκηνοῦ 

Ἐν χαρμοσύνῳ ἀτμοσφαίρᾳ καί ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ, τήν Κυριακήν τῶν Προπατόρων, 15ην Δεκεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μ. Ρεύματος, καθ̉ ἥν ἐτέλεσε τήν εἰς Ἀρχιερέα χειροτονίαν τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Ἐπισκόπου Δορυλαίου κ. Δαμασκηνοῦ, Ἡγουμένου τῆς ἐν Κρήτῃ Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Τζαγκα-ρόλων, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Πριγκηποννήσων κ. Δημητρίου, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέου, Σερβίων καί Κοζάνης κ. Παύλου, Κορίνθου κ. Διονυσίου, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνοῦ, Κινσάσα κ. Νικηφόρου, Τρίκης καί Σταγῶν κ. Χρυσοστόμου καί Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κυρίλλου.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι oἱ Σεβ. Ἱεράρχαι Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Κρήτης κ. Εἰρηναῖος, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Θερμῶν κ. Δημήτριος, Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός καί Εὐμενείας κ. Εἰρηναῖος, Καθηγούμενοι ἐξ Ἁγίου Ὄρους, Κληρικοί ἐκ διαφόρων Ἱ. Μητροπόλεων τῆς ἐν Κρήτῃ Ἐκκλησίας, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ὁ Ἐξοχ. κ. Βασίλειος Διγαλάκης, Ὑφυπουργός Παιδείας καί Θρησκευμάτων, ἐκ προσώπου τῆς ἐντίμου Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, ἡ Εὐγεν. κ. Δανάη Βασιλάκη, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, συγγενεῖς τοῦ νέου Ἱεράρχου καί προσκυνηταί ἐκ Κρήτης καί ἀλλαχόθεν.
Πρό τῆς Χειροτονίας προσεφώνησε διά νουθετηρίων καί παραι-νετικῶν λόγων τόν Θεοφιλ. Ἐψηφισμένον ὁ Παναγιώτατος, ἐξάρας τήν ἀφωσιωμένην διακονίαν αὐτοῦ εἰς τόν Οἰκουμενικόν Θρόνον, ὑπογραμμίσας δ’ ὅλως ἰδιαιτέρως τό γεγονός ὅτι οὗτος καθίσταται Ἱεράρχης τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία εἶναι κληρονόμος τιμιωτάτων παραδόσεων καί ἀξιῶν καί φρουρός τῆς πνευματικῆς παρακαταθήκης τοῦ Γένους.
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ νεοχειροτονηθείς Ἐπίσκοπος ἐτέλεσε τήν Ἀπόλυσιν καί διένειμεν εἰς τό ἐκκλησίασμα τό ἀντίδωρον, δεχθείς  τάς εὐχάς καί τά συγχαρητήρια τῶν συγγενῶν καί φίλων αὐτοῦ, ὡς καί τῶν προσελθόντων πολυαρίθμων πιστῶν.
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ, ἀντεφώνησε καταλλήλως ὁ χειροτονηθείς Ἀρχιερεύς, ἐκφράσας τά διακατέχοντα αὐτόν αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης καί σεβασμοῦ πρός τό σεπτόν πρόσωπον τοῦ Πατριάρχου καί τῶν Σεβασμιωτάτων μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καθώς καί συγκινήσεως καί συνοχῆς διά τήν νέαν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ὑψηλήν θέσιν ἀφ᾽ ἧς καλεῖται πλέον νά συνεχίσῃ τήν διακονίαν αὐτοῦ, μή παραλείψας νά ἀναφερθῇ εἰς τούς βιωμα-τικούς δεσμούς του μετά τοῦ Φαναρίου καί νά μνημονεύσῃ μετ’ εὐλαβείας τοῦ ὀνόματος τoῦ χειροτονήσαντος αὐτόν εἰς τόν α’ καί β’ βαθμόν τῆς ἱερωσύνης Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνοῦ, ὡς καί τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου. 
            Ἀκολούθως, παρετέθη ὑπό τοῦ νέου Ἐπισκόπου  ἐπίσημον γεῦμα ἐν πλῷ, τό ὁποῖον ηὐλόγησεν ἡ Α. Θ. Παναγιότης.   


***

Ἐπί τῇ λίαν προσεχῶς συμπληρουμένῃ τριακονταετίᾳ ἀπό τῆς κοιμήσεως τοῦ μεγάλου ἱεράρχου τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ἀειμνήστου Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κυροῦ Μελίτωνος, τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 14ης Δεκεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος ἐτέλεσε μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύ-σεως τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἐν τῷ Ἱερῷ Κοιμητηριακῶ Ναῷ Ἁγίου Ἰγνατίου τῆς Ἐπαρχίας Χαλκηδόνος, παρουσίᾳ Ἱεραρχῶν τοῦ Θρόνου ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ἐπραγματοποιήθη ἐν τοῖς Πατριαρχείοις πνευματικόν μνημόσυνον διά τόν μακαριστόν διακεκριμένον Ἱεράρχην τοῦ Θρόνου, μέ ὁμιλητάς τήν Α. Θ. Παναγιότητα καί τούς Σεβ. Μητροπολίτας Γέροντα Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιον, Γέροντα Περγάμου κ. Ἰωάννην καί Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνα.

*  *  *

Ἡ. Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 14ης ἰδίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κο-ρίνθου κ. Διονυσίου. 
*  *  *

          Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

          Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης κ. Εἰρηναῖον.
          Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κορίνθου κ. Διονύσιον.
          Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκη-νόν, μετά τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Ἐπισκόπου Δορυλαίου κ. Δαμα-σκηνοῦ. 
          Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κινσάσα κ. Νικηφόρον, ἐκ τοῦ Πατρι-αρχείου Ἀλεξανδρείας.
          Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἀρχιδιακόνου αὐτοῦ Ἱερολ. κ. Ἀμβροσίου Σκαρβέλη.
          Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Θερμῶν κ. Δημήτριον. 
          Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Εὐμενείας κ. Εἰρηναῖον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Πορφυρίου Μπικουβαράκη, ἀδελφοῦ τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυ-ροπηγιακῆς Μονῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων Γουβερνέτου Χανίων Κρήτης.
        Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νικηφόρον Κουνάλην, Ἱεροκή-ρυκα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης.
          Τόν Ἐξοχ. κ. Βασίλειον Διγαλάκην, Ὑφυπουργόν Παιδείας καί Θρησκευμάτων, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Παρασκευῆς.
          Τούς Μουσικολ. κ.κ. Στυλιανόν Φλοῖκον, Ἄρχοντα Λαμπαδάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, καί Στυλιανόν Μπερμπέρην, Παραδομέστιχον τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, λαβόντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
          Τόν Ἐλλογ. κ. Θεόδωρον Πιτταρᾶν, Ἐπ. Καθηγητήν τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Θεοδώρου Κριθῆ, τῆς ἀδελφῆς αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Γεωργίας Κράβαρη καί τῆς θυγατρός αὐτῆς Ἀφροδίτης, ἐξ Ἀθηνῶν. 

***


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Παρασκευήν, 13ην Δεκεμβρίου, ἐπί τῇ κατά τό ἰουλιανόν ἡμερολόγιον ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ ἐν Γαλατᾷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Βατοπαιδινῷ Μετοχίῳ κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἐν μέσῳ πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος ἐκ τῆς ἐνταῦθα Ρωσσικῆς Παροικίας, καί τῇ συμπροσευχῇ τῆς Εὐγεν. κ. Γεωργίας Σουλτανοπούλου, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, τοῦ Ἐντιμ. κ. Alexandru Prigorschi, Γεν. Προξένου τῆς Μολδαβίας ἐν τῇ Πόλει, καί πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐξ Ἑλλάδος. 
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Παροικ?
 
*  *  *