[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Εἰδήσεις ἀπό τό Πατριαρχεῖον

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Νοέμβριος 2019

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ

Ἀργά τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 14ης Νοεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἐπέστρεψεν ἐκ τοῦ ταξιδίου Αὐτοῦ εἰς τάς Χώρας τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Βελγίου.
Τήν Α. Θ. Παναγιότητα ὑπεδέχθησαν ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς Πόλεως ὁ ἐκτελέσας χρέη Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου κατά τήν ἀπουσί-αν Αὐτῆς Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος καί ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Θεόδωρος.

* * *

Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 16ης ἰδίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Ἀλεξάνδρου, μετέβη εἰς τά Χρυσοβέργεια καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ὑπό τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων Ζωγραφείου διοργανωθεῖσαν παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀθανασίου Καραγιάννη, Συγγραφέως, ὑπό τόν τίτλον «Αἰμίλιος Κομβόπουλος. Ρωμιός Ἐρασιτέχνης Ἠθοποιός καί Σκηνοθέτης», συγχαρείς πατρικῶς τούς διοργανωτάς, τόν τιμηθέντα καί τούς οἰκείους αὐτοῦ.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 16ης τ.μ., παρέστη δέ συμπροσευχόμενος ἐκ τοῦ ἱ. Βήματος αὐτοῦ, κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Κυριακῆς, 17ης ἰδίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλοχίου.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Παναγιώτατος ἐπεδαψίλευσε τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς καί εὐλογίας πρός τούς πολυπληθεῖς πιστούς ἐξ Ἑλλάδος καί ἐκ Γεωργίας, καλωσορίσας ἰδιαιτέρως τούς ὁμίλους προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἑνώσεως Ἀποστράτων Ἀξιωματικῶν Στρατοῦ Ν. Πιερίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀντωνίου Λαγογιάννη, ἐκ τῆς Ὁμάδος Ὑδατοσφαιρίσεως «Α. Ε. Κ.», μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Μιχαλόπουλον, καί ἐκ τοῦ Ταξιδιωτικοῦ Γραφείου «Argo Travel Group», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Φυτίλη. 
   
* * *

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Χρυσάνθου Τσαχάκη, ἀδελφοῦ τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Γωνιᾶς Κολυμβαρίου, μέλους τοῦ Δ.Σ. τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης (Ο.Α.Κ.), Ἰατροῦ, ἐπίδώσαντος Αὐτῷ τήν ἐν τῇ Θεολογικῇ Σχολῇ Ἰασίου ὑποβληθεῖσαν διδακτορικήν αὐτοῦ διατριβήν, ὑπό τόν τίτλον «Sfântul Paisie Velicikovski – înnoitor al vieţii monahale şi organizator al slujiirii liturgice. Influenţele operei sale în Bisericile Slave, Greaca şi Română» (Ὁ Ἅγιος Παΐσιος Βελιτσκόφσκι, ἀνακαινιστής τῆς μοναχικῆς ζωῆς καί ἀναδιοργανωτής τοῦ λειτουργικοῦ τυπικοῦ. Ἡ ἐπιρροή του εἰς τήν Σλαβικήν, Ἑλληνικήν καί Ρουμανικήν Ἐκκλη-σίαν), καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Ἀρετάκη, ὁδηγοῦ. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἐπιφάνιον Χριστοδουλάκην, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Καρπάθου καί Κάσου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Τσαμασιώτου, ἐκ Κατερίνης.
          Τόν Ἱερολ. Ἀρχιδιάκονον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἰωάννην Χρυσαυγῆν, Καθηγητήν, ἐξ Ἀμερικῆς. 
Τόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Μ. Ρεφερενδάριον κ. Ἰωάννην Δεμιρτζό-γλου, Λυκειάρχην τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀσπασίας, Καθηγητρίας, καί τούς Ἐντιμ. κ.κ. Αἰμίλιον Κομβόπουλον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, ἐντεῦθεν, καί Διονύσιον Λεϊμονῆν, Συγγραφέα, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δεσποίνης Παυλίδου, ἐκ Βόλου.
Τόν Ἐξοχ. κ. Volodymir Puzirko, Διπλωμάτην, ἐξ Οὐκρανίας.
Τούς Μουσικολ. κ.κ. Δημήτριον Σκρέκαν, Διδάκτορα Βυζαντινῆς Φιλολογίας - Ἐρευνητήν τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ὀξφόρδης, Ἱερο-ψάλτην τοῦ Ἱ. Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Δυτικοῦ Λονδίνου, καί Βασίλειον Μαρούδαν, Μηχανολόγον – Μηχανικόν, Ἱεροψάλτην τοῦ Ἱ. Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Wood Green, ἐκ Μ. Βρεταννίας.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, κατά τό συνδιοργανωθέν ἐν Βατικανῷ ὑπό τῶν Διεθνῶν Ὀργανισμῶν «Interfaith Alliance», «Pontifical Academy of Social Sciences» καί «Child Dignity Alliance» Ἐπιστημονικόν Συνέδριον, ἐπί τοῦ θέματος «Promoting Digital Child Dignity from Concept to Action», τήν Πέμπτην, 14ην Νοεμβρίου. 

***

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ἀρχιεπισκόπου Κων/πόλεως, οὗτινος τά ἱερά λείψανα ἐξετέθησαν πρός προσκύνησιν ὑπό τῶν πιστῶν, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ ἀπό τοῦ Παραθρονίου, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς Τρίτης, 12ης Νοεμβρίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Τετάρτης, 13ης ἰδίου, καθ᾿ ἥν ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Πανιερ. Μητροπολίτης Φιλομηλίου κ. Ἠλίας, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, πιστοί ἐντεῦθεν καί ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐξ Ἀμερικῆς καί ἐκ Σαντορίνης.
Μετά τό πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων Ἱεραρχῶν τοῦ Θρόνου Γέροντος Ἐφέσου Χρυσοστόμου, Νεοκαισαρείας Χρυσοστόμου, πρῴην Αὐστρίας Χρυσοστόμου, πρῴην Περιστερίου Χρυσοστόμου καί Σύμης Χρυσοστόμου.   

*    *    *

Τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, 13ης τ.μ., ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐπεσκέφθη κατ᾿ οἶκον τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήριά του Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον καί ηὐχήθη ἀδελφικῶς αὐτῷ τά εἰκότα.

*    *    *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
-Τόν Πανιερ. Μητροπολίτην Φιλομηλίου κ. Ἠλίαν, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν τῆς ἐν Ἀμερικῇ Ὀρθοδόξου Ἀλβανικῆς Κοινότητος Ἁγίου Νικολάου Σικάγου. 
-Τόν Αἰδεσιμολ. ΡΚαθολικόν Πρεσβύτερον κ. Vladimir Voloshen, μεθ’ ὁμίλου ἑλληνορρύθμων Οὐκρανῶν Κληρικῶν, ἐξ Ἰταλίας.
-Τόν Ἐλλογ. κ. Ἐμμανουήλ Γιαννόπουλον, Ἐπ. Καθηγητήν τοῦ Τμήματος Μουσικῶν Σπουδῶν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

*    *    *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐξεπροσωπήθη:
-Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Ἀλεξάνδρου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιμανδρίτου Προδρόμου Ἀναστασιάδου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων Φερίκιοϊ, τήν Τρίτην, 12ην Νοεμβρίου.
-Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Παναγιώτου Εὐσταθίου, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Μιχαήλ Βρεττοπούλου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Παναγίας Παντοβασιλίσσης Ραφήνας, αὐθημερόν. 

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, τό Σάββατον, 9ην Νοεμβρίου, ἐπεσκέφθη ἐν τῷ γραφείῳ αὐτοῦ τόν Ἐντιμολ. κ. Εὐστράτιον Ζεγκίνην, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, καί ηὐχήθη αὐτῷ τά εἰκότα. 

*    *    *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 9ης Νοεμβρίου, ἐν τῷ τέλει τοῦ ὁποίου ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων Ἱεραρχῶν τοῦ Θρόνου Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κυροῦ Νεκταρίου καί Πέτρας καί Χερρονήσου κυροῦ Νεκταρίου καί τοῦ πρότριτα κοιμηθέντος Ἱερομονάχου Νεκταρίου Νικολοῦ, πρῴην Μ. Συγκέλλου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Κυριακῆς 10ης ἰδίου, καθ’ ἥν ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Μύρων κ. Χρυσόστομος καί Καλλιουπολέως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, πιστοί ἐντεῦθεν καί πολυπληθεῖς ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος, ἐκ Σερβίας, ἐκ Μολδαβίας καί ἀλλαχόθεν.

*    *    *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μάρτυρος Μηνᾶ, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων, κατά τόν τελεσθέντα Ἑσπερινόν τῆς Κυριακῆς, 10ης Νοεμβρίου, καθ’ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Ἰάκωβος Krochak. 
Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, καί ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, εἶτα δέ ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ.

*    *    *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριάρχικος Ἐπίτροπος, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
-Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, ὑποβαλόντα σέβη ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
-Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανον.
-Τόν Ἐλλογ. κ. Συμεών Σολταρίδην, ἐκ Κομοτηνῆς.
-Τόν Ἐλλογ. κ. Ἀδαμάντιον Κομβόπουλον, Καθηγητήν τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου. 

*    *    *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐξεπροσωπήθη:
-Ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου πρῴην Περιστερίου κυροῦ Χρυσοστόμου, ἐκ τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Περιστερίου, τό Σάββατον, 9ην Νοεμβρίου.
-Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Πλάτωνος Κρικρῆ, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν τελετήν ἐπιδόσεως Τιμητικοῦ Τόμου εἰς τόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Ὑπομνηματογράφον κ. Μῆνα Ἀλεξιάδην, Ὁμότιμον Καθηγητήν τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς, ἐν τῇ Αἰθούσῃ Τελετῶν αὐτοῦ, τήν Δευτέραν, 11ην τ.μ..
-Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀθανασίου Μελισσάρη, κατά τάς διοργανωθείσας ἐπετειακάς ἐκδηλώσεις πρός τιμήν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φωκίδος κ. Θεοκτίστου, ἐπί τῇ συμπληρώσει δεκαετίας ἀπό τῆς εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονίας αὐτοῦ, ἐν τῷ Πνευματικῷ Κέντρῳ Ἀμφίσσης, τήν Κυριακήν, 10ην ἰδίου.
-Καταλλήλως δέ, κατά τήν 19ην τελετήν ἀπονομῆς βραβείων τοῦ ΡΚαθολικοῦ Ἱδρύματος «Giuseppe Sciacca», ἐν τῇ ἐν τῷ Βατικανῷ Αἰθούσῃ Τελετῶν τοῦ Ποντιφικοῦ Πανεπιστημίου «Urbaniana», τό Σάββατον, 9ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Παύλου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ Ὁμολογητοῦ, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ ἱ. Βήματος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ἐδιρνέκαπου, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Τρίτην, 5ην Νοεμβρίου, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Τράλλεων κ. Βενιαμίν, καθ’ ὅν τούς ὕμνους ἀπέδωσαν μέλη τῆς Χορῳδίας τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν, ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Μουσικολ. Ἄρχοντος Λαμπαδαρίου τῆς Μ.τ.Χ.Ε. κ. Στυλιανοῦ Φλοίκου.
Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἐψάλη Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων Ἱεραρχῶν τοῦ Θρόνου Καρπάθου καί Κάσου Γεωργίου, Ἱδρυτικοῦ Προέδρου τοῦ Συνδέσμου, καί Πέργης Εὐαγγέλου, Ἐπιτίμου τοῦ Συνδέσμου Προέδρου διατελέσαντος ἐπί πεντηκονταετίαν περίπου, καί τῶν προαπελθόντων Χοραρχῶν, Προέδρων καί μελῶν αὐτοῦ.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις καί ἑόρτιον δεῖπνον εἰς τούς χώρους τοῦ παρακειμένου ἄλλοτε σχολείου, εὐλογηθέν ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου, ὅστις συνεχάρη τό Δ.Σ. τοῦ Συνδέσμου διά τήν πρωτοβουλίαν τοῦ πρώτου ἑορτασμοῦ τοῦ Ἁγίου Παύλου, ὡς προστάτου αὐτοῦ, ἐνῷ τήν ὁμήγυριν ἐχαιρέτισαν διά καταλλήλων προσφωνήσεων ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, ὁ ἅγιος Τράλλεων, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, Ὑπεύθυνος τοῦ ἱεροῦ τούτου σκηνώματος τῆς Ἐκκλησίας, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἠλίας Γιόφογλου, Πρόεδρος τῆς Κοινότητος, καί ὁ Ἄρχων β’ Δομέστιχος τῆς Μ.τ.Χ.Ε. Μουσικολ. κ. Γεώργιος Μπακόπουλος, Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τοῦ Συνδέσμου.

*    *    *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Συνάξεως τῶν Ἀρχιστρατήγων Μιχαήλ καί Γαβριήλ καί τῶν λοιπῶν Ἀσωμάτων Δυνάμεων, ἐχοροστάτησε:
α) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι Ἱ. Ναῷ τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Κοινότητος Σωσθενίου, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Πέμπτην, 7ην Νοεμβρίου, καθ᾿ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκῆρυξ κ. Πανάρετος.
Μετά τήν ἀπόλυσιν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, καί ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐπικαλεσθείς τήν βοήθειαν τῶν Ἀσωμάτων Δυνάμεων ἐπί πάντας καί διαβιβάσας τάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί εὐλογίας τοῦ εἰς τό ἐξωτερικόν ἀπουσιάζοντος σεπτοῦ Προκαθημένου τῆς Ὀρθοδοξίας πρός τούς προσελθόντας πιστούς. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις, καί
β) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι, ὡσαύτως, Ἱερῷ Ναῷ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Κοινότητος Μεγάλου Ρεύματος, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑορτῆς, Παρασκευῆς, 8ης ἰδίου.
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Ἀέτιος. 
Ἐκκλησιάσθησαν ἡ Εὐγεν. κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἐκπρόσωποι τοῦ Δήμου Μπεσίκτας, 60μελής ὅμιλος Μεγαρευμιωτῶν τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου αὐτῶν καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. 
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος ἀνέγνωσε τό εἰθισμένον Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἀναπαυομένων ἀοιδίμων Οἰκουμενικῶν Πατριαρχῶν Σωφρονίου Β’, Γαβριήλ Δ’, Κωνσταντίου Β’ καί Γρηγορίου Στ’, δεηθείς καί ὑπέρ τῶν ἀειμνήστων Ἱεραρχῶν Ἡλιουπόλεως καί Θείρων Γενναδίου, Προικοννήσου Φιλοθέου, Σκοπέλου Ἀλεξάνδρου, Τυάνων Φιλίππου, διακονησάντων ἐν τῇ Κοινότητι, Κολωνείας Γαβριήλ, Κομάνων Γαβριήλ καί Αὐστρίας Μιχαήλ, ὡς καί ὑπέρ τοῦ κατά τήν προτεραίαν ἐκδημήσαντος πρός Κύριον ἀειμνήστου Μητροπολίτου πρῴην Περιστερίου κυροῦ Χρυσοστόμου, ἀποφοίτου τῆς Ἱ. Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης.  
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ  Αἰθούσῃ, καθ᾽ ἥν ὡμίλησαν  ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Παπαλιάρης, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, ἐκθέσας τά πεπραγμένα αὐτῆς καί τόν οἰκονομικόν ἀπολογισμόν τοῦ λήγοντος ἔτους, ἡ Ἐλλογ. κ. Θεοδώρα Διακρούση, ἡ Εὐγεν. κ. Λωξάνδρα Δημοπούλου, Πρόεδρος τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος τῆς Κοινότητος, ἡ Εὐγεν. κ. Περσεφόνη Τσαλίκη, Πρόεδρος τοῦ Ἐξωραϊστικοῦ Συλλόγου Καλαμαριᾶς «Ἡ Κηφισιά», καί ἡ Εὐγεν. κ. Εὐστρατία Ἀναστασίου, Ἀντιπρόεδρος τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Μεγαρευμιωτῶν «Ὁ Ταξιάρχης», καί κατέκλεισεν ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ὅστις συνεχάρη τήν ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ δυναμικοῦ καί δραστηρίου κ. Γεωργίου Παπαλιάρη Ἐκκλησιαστικήν Ἐπιτροπήν καί τούς συνεργάτας αὐτῆς διά τόν ὑποδειγματικόν τρόπον διαχειρίσεως τῶν ἐν Μεγάλῳ Ρεύματι Κοινοτικῶν πραγμάτων πρός ὄφελος συνόλου τῆς ἐνταῦθα Ὁμογενείας.   

*    *    *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

-Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν.
-Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σηλυβρίας κ. Μάξιμον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Στυλιανοῦ Ζωγραφίδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Μηνᾶ Ὑψωμαθείων, καί τῶν Εὐγεν. κυριῶν Βασιλικῆς Κατσώνη, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί Μαρίας Τσιτσέκογλου, μέλους, κομίσαντας αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ ὡς ἄνω Ἱ. Ναοῦ.
-Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖον.
-Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανόν.
-Τόν Ὁσιολ. Μοναχόν Νικόλαον Διονυσιάτην, ἐξ Ἁγίου Ὄρους.
-Τόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Μαΐστορα κ. Εὐστράτιον Ζεγκίνην, Ὁμότιμον Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ὑποβαλόντα σέβη ἐπί τοῖς  ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
-Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Θεοφάνην Ἰσαακίδην, Ὀδοντίατρον, Πρόεδρον τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Καππαδοκικῶν Σωματείων, καί Κωνσταντῖνον Σταματάκην, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως.

*    *    *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐξεπροσωπήθη:

-Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λαοδικείας κ. Θεοδωρήτου, κατά τήν παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπα, ὑπό τόν τίτλον «Ἅγιος Νεκτάριος Κεφαλᾶς, Μητροπολίτης Πενταπόλεως», ἐν τῷ ἐν τῇ Γενναδίῳ Βιβλιοθήκῃ Ἀμφιθεάτρῳ «Cotsen Hall» τῆς Ἀμερικανικῆς Σχολῆς Κλασσικῶν Σπουδῶν, τήν Τετάρτην, 6ην Νοεμβρίου. 
-Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ρόδου κ. Κυρίλλου, κατά τό διοργανούμενον ἐν τῇ Ἱ. Μητροπόλει Ἄρτης Δ’ Πανελλήνιον Συνέδριον διά Κληρικούς καί Στελέχη τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί τῶν Ἱ. Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐπί τοῦ θέματος «Ἤπειρος: Προσέγγιση στά θρησκευτικά Μνημεῖα καί τόν Πολιτισμό της – Νέοι Δρόμοι στούς μοναδικούς Προσκυνηματικούς Προορισμούς της», μεταξύ 8ης καί 10ης ἰδίου.
-Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, κατά:
α) τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Εὐαγγελίας Χρ. Τασσιᾶ, μητρός τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννου, ἐκ τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Λαγκαδᾶ, τήν Τρίτην, 5ην τ.μ., καί
β) τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συνδέσμου Μεγαλοσχολι-τῶν παρουσίασιν τοῦ διτόμου ἔργου τῆς Ἐλλογ. κ. Αἰκατερίνης Νικολαΐδου – Ντάναση, ὑπό τόν τίτλον «Καισάρεια», ἐν τῷ Ἀμφιθεάτρῳ «Στέφανος Δραγούμης» τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ Μουσείου Βυζαντινοῦ Πολιτισμοῦ, τήν Παρασκευήν, 8ην ἰδίου.
-Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Joanna Pilecka, Γεν. Προξένου τῆς Πολωνίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπ᾽ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Hilton», τήν Τετάρτην, 6ην ἰδίου.
-Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Μεθοδίου, Καθηγου-μένου τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Χιλιανδαρίου, κατά τά διοργανωθέντα ὑπό τῆς Ἁγιορειτικῆς Ἑστίας ἐγκαίνια ἐκθέ-σεως, ὑπό τόν τίτλον «Ὁ Ἁγιορείτης Ἅγιος Σάββας ὁ Χιλανδα-ρινός. Σύγχρονη εἰκαστική ἀποτύπωση», ἐν ταῖς ἐν Θεσσα-λονίκῃ ἐγκαταστάσεσιν αὐτῆς, τήν Τρίτην, 5ην τ.μ..
-Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Οἰκονόμου κ. Δημητρίου Μαγιόγλου, Κληρικοῦ τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Περιοδικοῦ «Paros», ἐπί τῇ 9ῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς κυκλοφορίας αὐτοῦ, ἐκδήλωσιν, ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, τήν Τετάρτην, 6ην ἰδίου. 

*  *  *

Ἡ εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Ἐπισκόπου Τράλλεων κ. Βενιαμίν 

Ἐν χαρμοσύνῳ ἀτμοσφαίρᾳ καί ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ, τήν Κυριακήν, 3ην Νοεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, καθ̉ ἥν ἐτέλεσε τήν εἰς Ἀρχιερέα χειροτονίαν τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Ἐπισκόπου Τράλλεων κ. Βενιαμίν, Μ. Ἐκκλησιάρχου μέχρι τοῦδε τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Δωδώνης κ. Χρυσοστόμου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καί Λήμνου καί Ἁγίου Εὐστρατίου κ. Ἱεροθέου.
Κατ’ αὐτήν, ὁ Παναγιώτατος ἐτέλεσε καί τήν εἰς πρεσβύτερον χειροτονίαν τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἀετίου Νικηφόρου, ὅν καί μετά τήν ἀπόλυσιν ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Μ. Ἐκκλησιάρχου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι oἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Συνάδων κ. Διονύσιος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιος, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός καί Ἀραβισσοῦ κ. Κασσιανός, Κληρικοί τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἡ Εὐγεν. κ. Δανάη Βασιλάκη, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, συγγενεῖς τῶν νέων Ἱεράρχου καί Πρεσβυτέρου καί προσκυνηταί ἐκ Θεσσαλονίκης, ἐξ Ἀργολίδος καί ἀλλαχόθεν.
Πρό τῆς Χειροτονίας προσεφώνησε διά νουθετηρίων καί παραινετικῶν λόγων τόν Θεοφιλ. Ἐψηφισμένον ὁ Παναγιώτατος, ἐξάρας τήν ἀφωσιωμένην τριακονταετῆ σχεδόν διακονίαν αὐτοῦ εἰς τήν Πατριαρχικήν Αὐλήν, ὑπογραμμίσας δ’ ὅλως ἰδιαιτέρως τό γεγονός ὅτι οὗτος καθίσταται Ἱεράρχης τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία εἶναι κληρονόμος τιμιωτάτων παραδόσεων καί ἀξιῶν καί φρουρός τῆς πνευματικῆς παρακαταθήκης τοῦ Γένους.
  Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ νεοχειροτονηθείς Ἐπίσκοπος, ἀνελθών εἰς τήν τρίτην βαθμίδα τοῦ Θρόνου, ἐτέλεσε τήν Ἀπόλυσιν καί διένειμεν εἰς τό ἐκκλησίασμα τό ἀντίδωρον, δεχθείς, ὁμοῦ μετά τοῦ νέου Μ. Ἐκκλησιάρχου,  τάς εὐχάς καί τά συγχαρητήρια τῶν συγγενῶν καί φίλων αὐτῶν, ὡς καί τῶν προσελθόντων πολυαρίθμων πιστῶν.
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, ἀντεφώνησε καταλλήλως ὁ χειροτονηθείς Ἀρχιερεύς, ἐκφράσας τά διακατέχοντα αὐτόν αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης καί σεβασμοῦ πρός τό σεπτόν πρόσωπον τοῦ Πατριάρχου καί τῶν Σεβασμιωτάτων μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καθώς καί συγκινήσεως καί συνοχῆς διά τήν νέαν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ὑψηλήν θέσιν ἀφ᾽ ἧς καλεῖται πλέον νά συνεχίσῃ τήν διακονίαν αὐτοῦ, μή παραλείψας νά ἀναφερθῇ εἰς τούς βιωματικούς δεσμούς του μετά τοῦ Φαναρίου καί νά μνημονεύσῃ μετ’ εὐλαβείας τοῦ ὀνόματος τοῦ ἀοιδίμου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κυροῦ Δημητρίου, ἐπί τῆς πατριαρχείας τοῦ ὁποίου εἰσῆλθεν οὗτος εἰς τήν Πατριαρχικήν Αὐλήν, ὡς καί τῶν χειροτονησάντων αὐτῶν εἰς τόν α’ καί β’ βαθμόν τῆς ἱερωσύνης Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικομηδείας κ. Ἰωακείμ καί Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, ἀντιστοίχως. 
Ἀκολούθως, ὁ Παναγιώτατος ἀπευθυνθείς διά πατρικῶν λόγων καί πρός τόν νεοχειροτονηθέντα πρεσβύτερον, ηὐχήθη αὐτῷ πιστήν καί εὔορκον διακονίαν εἰς τάς αὐλάς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί ἐξῇρε τά περικοσμοῦντα αὐτόν χαρίσματα, τό ἦθος, τήν παιδείαν, τήν ἐργατικότητα καί τήν ἀποτελεσματικότητά του, ὡς καί τήν ἀφοσίωσίν του εἰς τό καθῆκον καί εἰς τόν Πατριάρχην του. 
            Τέλος, ὁ νεοχειροθετηθείς Μ. Ἐκκλησιάρχης ἐξέφρασε διά καταλλήλου προσλαλιᾶς τά αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης καί υἱϊκῆς ἀφοσιώσεως πρός τόν Παναγιώτατον καί ἐξεζήτησε τάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί εὐλογίας ἐπί τῇ εἰσόδῳ του εἰς τόν ἱερατικόν στῖβον, εὐχαριστήσας ἰδιαιτέρως τούς τμηματάρχας καί τούς συνοδοιπόρους αὐτοῦ ἀδελφούς εἰς τήν Πατριαρχικήν Αὐλήν διά τόν ἐπιστηριγμόν καί τήν συναντίληψιν. 
            Ἀκολούθως, παρετέθη ὑπό τῶν νέων Ἐπισκόπου καί Μ. Ἐκκλησιάρχου  ἐπίσημον γεῦμα ἐν τῷ Ἑστιατορίῳ «Borsa», τό ὁποῖον ηὐλόγησεν ἡ Α. Θ. Παναγιότης.     

*  *  *

Τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 2ας Νοεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ συμπληρώσει 28 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνθρονίσεώς Του ὡς Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, παρέθεσε γεῦμα εἰς τούς παρεπιδημοῦντας ἐξ Ἑλλάδος Ἀρχιερεῖς καί τούς Κληρικούς τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, ἐν τῷ ἐν Karaköy Ξενοδοχείῳ «Novotel».

*  *  *

          Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῆς ἀνακομιδῆς τῶν χαριτοβρύτων λειψάνων τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Ἐδιρνέκαπου κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 2ας Νοεμβρίου, καθ᾿ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Βοσπόριος, Κωδικογράφος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Δωδώνης κ. Χρυσόστομος, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, Λήμνου καί Ἁγίου Εὐστρατίου κ. Ἱερόθεος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Εἰς τό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, Ὑπεύθυνος τοῦ ἱεροῦ τούτου σκηνώματος τῆς Ἐκκλησίας, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἠλίας Γιόφογλου, Πρόεδρος τῆς Κοινότητος, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις ἐξῇρε τό ὑπό τοῦ ἁγίου Ἐρυθρῶν ἐπιτελούμενον καί ἐν τῇ Πύλῃ Ἀδριανουπόλεως καί ἐν Χάλκῃ, ὡς καί ἐν τῇ Ἰωνικῇ γῇ κατά τό παρελθόν, ἱερόν ἔργον καί ἐπεδαψίλευσε πρός ἅπαντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν Αὐτοῦ εὐχήν καί εὐλογίαν.
        Ἐπηκολούθησε δεξίωσις καί ἑόρτιον δεῖπνον εἰς τούς χώρους τοῦ παρακειμένου ἄλλοτε σχολείου, εὐλογηθέν ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου, ἐπί τῇ ὡς ἄνω ἐπετείῳ. 

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

-Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Δωδώνης κ. Χρυσόστομον, Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαον καί Λήμνου καί Ἁγίου Εὐστρατίου κ. Ἱερόθεον, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τῇ ἐπί θύραις ἐνθρονίσει αὐτοῦ εἰς τήν θεόσωστον ταύτην Ἐπαρχίαν τοῦ Θρόνου, ὅν συνεχάρη ὁ Πατριάρχης εὐχηθείς αὐτῷ ἀφνειᾶ ποιμαντορίαν.
-Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Πορφύριον Μπικουβαράκην, ἀδελφόν τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων Γουβερνέτου Χανίων Κρήτης.
-Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ.κ. Γεράσιμον Πετρολέκαν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σπάρτης καί Μονεμβασίας, καί Σεραφείμ Κονίδην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ζακύνθου.
-Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ἀπόστολον Χασάπην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀργολίδος.
- Τόν Ἐντιμολ. Καθηγητήν Λαογραφίας κ. Ἐμμανουήλ Βαρβούνην, Ἄρχοντα Προστάτην τῶν Γραμμάτων – Πρόεδρον τοῦ Τμήματος Ἱστορίας - Ἐθνολογίας τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρᾴκης, καί τόν Ἐλλογ. κ. Ἐμμανουήλ Γδοῦτον, Ὁμότιμον Καθηγητήν Πανεπιστη-μίου, Ἀκαδημαϊκόν.
-Τόν Μουσικολ. Ἄρχοντα Ὑμνῳδόν κ. Κωνσταντῖνον Στεφανάκην, Καθηγητήν Μουσικῆς ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Ἐκκλησιαστικῇ Σχολῇ Κρήτης, ἐκ Χανίων, καί τόν Ἐλλογ. κ. Παναγιώτην Ἀναστασιάδην, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης, ἐκ Ρεθύμνου.
-Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξιον Μητσόπουλον, Στέλεχος τῆς Ἑλληνικῆς Διπλωματικῆς Ἀποστολῆς ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐτυχίας Ξυδιᾶ καί τοῦ τέκνου αὐτῶν Ὀρφέως – Δημητρίου.     
-Τόν Ἐλλογ. Δρα Σάββαν Νικηφόρον, Καρδιολόγον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀθηνᾶς Παυλίδου, Κοινωνικῆς Λειτουργοῦ, γονεῖς τοῦ νέου Μ. Ἐκκλησιάρχου Ἀετίου, ἐκ Καβάλας.
-Τόν Ἐντιμ. κ. Στέφανον Mateosian, Ἐπιχειρηματίαν, Πρόεδρον τῆς Ἀρμενικῆς Κοινότητος Κομοτηνῆς, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Λουΐζας Σαλτσίδου, Δικηγόρου, Προέδρου τοῦ Κέντρου Εὐρωπαϊκῆς Πληροφορήσεως «EUROPE DIRECT» Κομοτηνῆς.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Σταύρου καί Μπιρτζέ Ραφαηλίδου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Βαφεοχωρίου, τό Σάββατον, 2αν Νοεμβρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Στάχυος, πρώτου Ἐπισκόπου Βυζαντίου, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Πέμπτης, 31ης λήξαντος μηνός Ὀκτωβρίου, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου.

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῶν Ἁγίων καί Θαυματουργῶν Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τοῦ Γηροκομείου Βαλουκλῆ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑορτῆς, τήν Παρασκευήν, 1ην ἀρξαμένου μηνός Νοεμβρίου, καθ᾿ ἥν ἐκκλησιάσθη ἡ Εὐγεν. κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, οἱ περιθαλπόμενοι ἐν τῷ Ἱδρύματι καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνε πατρικούς λόγους πρός τούς ἐκκλησιασθέντας, ἠγίασεν αὐτούς ἐπί τῇ πρώτῃ τοῦ μηνός καί διένειμε δῶρα εἰς τούς τροφίμους τοῦ Γηροκομείου. 

*  *  *

Tό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Αὐτοῦ Γραφείου, μετέβη εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρον καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ἡμερίδα, ἐπί τοῦ θέματος «Ἑλληνο-τουρκικοί Πολιτισμικοί Διάλογοι», καθ’ ἥν ὡμίλησαν ὁ Ἐντιμολ. Ἄρχων Προστάτης τῶν Γραμμάτων κ. Ἐμμανουήλ Βαρβούνης, Καθηγητής Λαογραφίας τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρᾴκης (Δ.Π.Θ.), καί οἱ Ἐλλογ. κ.κ. Νάντια Μαχᾶ, Ἀν. Καθηγήτρια Λαογραφίας (Δ.Π.Θ.), Ἀθανάσιος Κούγκουλος, Μέλος Ε.ΔΙ.Π. (Δ.Π.Θ.), καί Damla Demirözü, Καθηγήτρια Νεοελληνικῶν Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου «İstanbul». 

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

-Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Γερμανόν Μίχον, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Ἀγγέλου Δούρου, Φοιτητοῦ Θεολογίας, Κωνσταντίνου Τασσιακοπούλου, Μηχανολόγου – Μηχανικοῦ, καί Θεοδώρου Τασσιακοπούλου, Φιλολόγου.
-Τόν Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερον κ. Δημήτριον Μπουρντούλι, μετά τῆς εὐλαβ. πρεσβυτέρας αὐτοῦ Νάντιας, Ἐκπαιδευτικοῦ, καί τῶν τέκνων αὐτῶν Nikolozi, Vakhtongi καί Sophia, καί τόν Ἐλλογ. κ. Γκότσα Μπαρνόβι, Καθηγητήν Θεολογίας, ἐκ Γεωργί-ας, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Guram Zursmanashvili, Φοιτητοῦ ἐν τῇ Θεολογικῇ Σχολῇ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
-Τόν Ἐξοχ. κ. Andrzej Papierz, Ὑφυπουργόν Ἐξωτερικῶν τῆς Πολωνίας, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Joanna Pilecka, Γεν. Προξένου τῆς Χώρας ἐνταῦθα.
-Τόν Ἐλλογ. κ. Jeffrey Sachs, Οἰκονομολόγον, Καθηγητήν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Columbia, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Sonia Ehrlich, ὡς καί τήν Εὐγεν. κ. Dorothea Strüber, ἐκ Νέας Ὑόρκης.
-Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Παπαηλίαν, Σύμβουλον Ἐπιχειρήσεων, ἐξ Ἀθηνῶν, λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Λουκᾶν Κοκκίνην, Δικηγόρον, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Ἐλισάβετ Τσιμπιλίδου, Ἐκπαιδευτικοῦ, ἐκ Βόλου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Κυριακῆς (Κούλας) Κυριάκοβα, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κουμαριωτίσσης Νεοχωρίου, τήν Παρασκευήν, 1ην Νοεμβρίου. 
 
*  *  *