[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Εἰδήσεις ἀπό τό Πατριαρχεῖον

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Νοέμβριος 2019

Ἡ Θρονική ἑορτή τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας

Ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησία μετά λαμπρότητος καί κατά τά εἰωθότα ἐτίμησε τήν ἱ. μνήμην τοῦ ἱδρυτοῦ καί προστάτου αὐτῆς Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, ἑορτάσασα τήν Θρονικήν αὐτῆς ἑορτήν.
Τήν παραμονήν τῆς Ἑορτῆς, Παρασκευήν, 29ην Νοεμβρίου, ἡ Α. Θ. Μακαριότης, ὁ Πάπας καί Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κ.κ. Θεόδωρος, παρεπιδημῶν ἐν τῇ Πόλει, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Ἑσπερινόν, συμπροσευχομένων τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, καί πολλῶν ἁγίων Ἀρχιερέων ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, τελέσας καί τήν ἀκολουθίαν τῆς ρασοφορίας εἰς τόν Ἐλλογ. κ. Βασίλειον Γρηγοριάδην. Κατ᾿ αὐτόν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Τήν ἐπαύριον, Σάββατον, 30ήν Νοεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγι-ότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, προέστη τῆς Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῆς Α. Θ. Μακαριότητος, τοῦ Πάπα καί Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κ.κ. Θεοδώρου, καί τῶν Σεβ. Ἱεραρχῶν Κρήτης κ. Εἰρηναίου, Ἀνέων κ. Μακαρίου, Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου κ. Βασιλείου, Λαοδικείας κ. Θεοδωρήτου, Γουϊνέας κ. Γεωργίου, Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνοῦ, Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ, Ζακύνθου κ. Διονυσίου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, Νέας Ζηλανδίας κ. Μύρωνος καί Τσερνίγιβ καί Νίζνας κ. Εὐστρα-τίου, ἐπί παρουσίᾳ τῆς ἐπισήμου Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας Ρώμης, καθ’ ἥν ἐτέλεσε τήν εἰς διάκονον χειροτονίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Βασιλείου Γρηγοριάδου, ἀποφοίτου τοῦ ἐν Βοστώνῃ Κολλεγίου τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, μετονο-μάσας αὐτόν εἰς Βαρνάβαν, προσφωνήσας πατρικῶς τόν νέον κληρικόν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, ηὐχήθη δέ αὐτῷ πιστήν καί εὔορκον διακονίαν εἰς τάς αὐλάς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας.
Τόν πανηγυρικόν λόγον τῆς Θρονικῆς Ἑορτῆς ἐξεφώνησεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακάριος.
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Ἱεράρχαι Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος,  Γέρων Περγάμου κ. Ἰωάννης, Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, Βρυούλων κ. Παντελεήμων, Ἀγκύρας κ. Ἱερεμίας, Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Καναδᾶ κ. Σωτήριος, Δωδώνης κ. Χρυσόστομος, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, Γάνου καί Χώρας κ. Ἀμφιλόχιος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρος, Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος, Λούτσκ κ. Μιχαήλ, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Πα-ναγίου Τάφου ἐνταῦθα, ὁ Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Ἀβύδου κ. Κύριλλος, Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, Ὀλύμπου κ. Κύριλλος, Ἀραβισσοῦ κ. Κασσιανός, Μελιτηνῆς κ. Μάξιμος, Εὐδοκιάδος κ. Ἀμβρόσιος καί Κνωσσοῦ κ. Πρόδρομος, οἱ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένοι Ἐπίσκοποι Ἀμισοῦ κ. Ἰωακείμ καί Εὐμενείας κ. Εἰρηναῖος, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος τῶν ἐν τῇ Πόλει Ἀρμενοκαθολικῶν κ. Levon Zekiyan, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος τῶν ἐνταῦθα ΡΚαθολικῶν κ. Rubén Tierrablanca, Κληρικοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Μαΐστορος κ. Εὐστρατίου Ζεγκίνη, μέλους τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀδελφότητος «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», ὁ ἐκπρόσω-πος τῆς ἐντίμου Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως Ἐξοχ. κ. Ἀντώνιος Δια-ματάρης, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν, ὁ Ἐξοχ. κ. Ἰωάννης Ἀμανα-τίδης, ἐκ προσώπου τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως τῆς Ἑλλά-δος, τά μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Κοινοβουλευτικῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς Διακοινοβουλευτικῆς Συνελεύσεως Ὀρθοδοξίας, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Ἐξοχ. Βουλευτήν κ. Μάξιμον Χαρακόπουλον, ὁ Ἐξοχ. κ. Vasyl Bodnar, Ἀν. Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Οὐκρανίας, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Oleksandr Gaman, Γεν. Προξένου τῆς Χώρας ἐν τῇ Πόλει, ἡ Εὐγεν. κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Δανάης Βασιλάκη, Προξένου, Καθηγηταί καί μαθηταί τῶν Σχολείων τῆς Ὁμογενείας καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐξ Ἑλλάδος.
          Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης προσεφώνησε τήν ἐπίσημον Ἀντιπροσωπείαν τῆς Ἐκκλησίας Ρώμης καί ἀπήντησεν ὁ Σεβ. Καρδινάλιος κ. Kurt Koch, ὅστις ἐπέδωκεν Αὐτῷ ἑόρτιον συγχα-ρητήριον Μήνυμα τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα. 
          Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν, ὁ νεοχειροτονηθείς διάκονος κ. Βαρνάβας ἐξέφρασε διά καταλλήλου προσλαλιᾶς τά αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης καί υἱϊκῆς ἀφοσιώσεως πρός τόν Παναγιώτατον, ἐκζητήσας τάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί εὐλογίας ἐπί τῇ εἰσόδῳ του εἰς τόν κληρικόν στῖβον.
Τήν μεσημβρίαν, παρετέθη ἐπίσημον γεῦμα εἰς τό Ξενοδο-χεῖον «Hyatt», εὐλογηθέν ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου. 
Τό ἑσπέρας, ἐδόθη ὑπό τοῦ Πατριάρχου καί τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου δεξίωσις ἐπί τῇ Θρονικῇ Ἑορτῇ, ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Intercontinental», πρός τιμήν τοῦ Διπλωματικοῦ Σώματος καί πολλῶν ἐπισήμων τῆς τοπικῆς κοινωνίας, καθ᾿ ἥν ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνε χαιρετισμόν ἑλληνιστί, τουρκιστί καί ἀγγλιστί.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
         
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Περγάμου κ. Ἰωάννην, Ἀκαδημαϊκόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειον, ἐκπροσωποῦντα τήν Ἁγιωτάτην Ἐκκλησίαν τῆς Κύπρου κατά τήν Θρονικήν ἑορτήν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἱερολ. Ἀρχιδιακόνου αὐτοῦ κ. Ἐπιφανίου Παπαντωνίου καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέου Φλοκκᾶ, Γραμματέως τῆς Ἱ. Μητροπόλεως.
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Τσερνίγιβ καί Νίζνας κ. Εὐστράτιον, ἐκπροσωποῦντα τήν Ἁγιωτάτην Ἐκκλησίαν τῆς Οὐκρανίας κατά τήν Θρονικήν ἑορτήν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Μιχαήλ Ὀμελιάν. 
Τούς Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης κ. Εἰρηναῖον, Μητρο-πολίτας Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακάριον καί Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνόν, τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Κνωσσοῦ κ. Πρόδρομον, Ἀρχιγραμματέα, καί τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ.κ. Νήφωνα Βασιλάκην, Ὑπογραμματέα, καί Εἰρηναῖον Μπατσά-κην, Κωδικογράφον,  ἐκπροσωποῦντας τήν Ἱ. Ἐπαρχιακήν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης κατά τήν Θρονικήν Ἑορτήν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, οἵτινες προσεφώνησαν τόν Πατριάρχην ἐν ἰδιαιτέρᾳ ἀκροάσει, τοῦ Πατριάρχου ἀντιφωνήσαντος καταλλήλως.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, ἐκζητήσαντα τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομα-στηρίοις αὐτοῦ.   
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Λούτσκ κ. Μιχαήλ, ἐκ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ. 
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ὀλύμπου κ. Κύριλλον, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ρόδου.
Τόν Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσύγκελλον κ. Ἀνδρέαν, ὑποβα-λόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐξοχ. κ. Vasyl Bodnar, Ἀν. Ὑπουργόν Ἐξωτερικῶν τῆς Οὐκρανίας, μετά πολυμελοῦς συνοδείας, κομίσαντα τάς συγχαρη-τηρίους εὐχάς τῶν Ἀρχῶν τῆς χώρας αὐτοῦ ἐπί τῇ θρονικῇ ἑορτῇ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

***

Ὁ Μακ. Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας εἰς Φανάριον

Τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 29ης Νοεμβρίου, ἀφίχθη εἰς τήν Πόλιν ἡ Α. Θ. Μακαριότης ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας κ.κ. Θεόδωρος Β’, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γουϊνέας κ. Γεωργίου καί τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Νικοδήμου Τότκα, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Ἀλεξανδρινοῦ Θρόνου, πρός συμμετοχήν εἰς τήν Θρονικήν Ἑορτήν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας. 
Τόν Μακαριώτατον ὑπεδέχθησαν ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰκονίου κ. Θεόληπτος καί ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδι-άκονος κ. Θεόδωρος.
Ὁ ὑψηλός ἐπισκέπτης, τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα καί, ἀφοῦ προσεκύνησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐγένετο φιλαδέλφως δεκτός ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, περιστοιχουμένου ὑπό πολλῶν ἁγίων Ἀρχιερέων. Μεταξύ τῶν δύο Προκαθημένων ἀντηλλάγησαν θερμαί προσφωνήσεις καί ἀναμνηστικά δῶρα. 
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, οἱ δύο Προκαθήμενοι μετέβησαν εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρον καί ἐτίμησαν διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτῶν παρουσίας τήν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος διοργανωθεῖσαν συναυλίαν τῆς χορῳδίας τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν, ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Ἄρχοντος Λαμπαδαρίου τῆς Μ. τ. Χ. Ε. κ. Στυλιανοῦ Φλοίκου, ἀποδωσάσης ἐπικαίρους ὕμνους, παρουσίᾳ τῆς ὑπό τόν Σεβ. Καρδινάλιον κ. Kurt Koch Παπικῆς Ἀντιπροσωπείας, τῶν Σεβ. μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, πολλῶν ἄλλων παρεπιδημούντων ἁγίων Ἀρχιερέων καί πλήθους φιλομούσων προσκυνητῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.   

***

Ἐπίσημος Ἀντιπροσωπεία τοῦ Βατικανοῦ εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 28ης Νοεμβρίου, ἀφίχθη ἐκ Ρώμης ἡ ἐπίσημος Ἀντιπροσωπεία τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα Φραγκίσκου, ἀποτελουμένη ἐκ τῶν Σεβ. Καρδιναλίου κ. Kurt Koch, Προέδρου τοῦ Ποντιφηκοῦ Συμβουλίου διά τήν προώθησιν τῆς ἑνότητος τῶν Χριστιανῶν, Θεοφιλ. Ἐπισκόπου κ. Brian Farrell, Γραμματέως τοῦ Συμβουλίου, καί Ὁσιολ. κ. Andrea Palmieri, Ὑπογραμματέως αὐτοῦ, τῇ συμμετοχῇ καί τοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ Νουντσίου τοῦ Βατικανοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Paul Fitzpatrick Russell, ἵνα παραστῇ κατά τήν Θρονικήν Ἑορτήν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας. 
Τήν Ἀντιπροσωπείαν ὑπεδέχθησαν ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου ἐν τῇ αἰθούσῃ τῶν ἐπισήμων τοῦ Ἀεροδρομίου, οἱ Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος καί Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀγαθάγγελος Σῖσκος, Ἀρχειοφύλαξ τῶν Πατριαρχείων. 
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, παρετέθη δεῖπνον πρός τιμήν τῆς Παπικῆς Ἀντιπροσωπείας ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Divan», εἰς ὅ παρεκάθησαν ἐκ μέρους τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σασί-μων κ. Γεννάδιος καί ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Θεόδωρος.
Ἡ Ἀντιπροσωπεία τήν μεσημβρίαν τῆς ἑπομένης, Παρασκευῆς, 29ης ἰδίου, προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα, ἔνθα ἐγένετο ἐπισήμως δεκτή ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, ᾯτινι καί ἐπέδωκε προσωπικόν δῶρον τῆς Α. Ἁγιό-τητος τοῦ Πάπα.

***

Tό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 27ης Νοεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετέβη εἰς τήν Ἀστικήν Σχολήν Γαλατᾶ καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐκδήλωσιν παρουσιάσεως τοῦ λευκώματος, ὑπό τόν τίτλον «Σιωπή 206 δωματίων. Μελέτες γιά τό Ὀρφανοτροφεῖο τῆς Πριγκήπου», ὁμιλήσας καταλλήλως. 

* * *

Τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 29ης ἰδίου, ὁ Παναγιώτατος, μετά τῶν Σεβ. μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, μετέβη εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρον καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν συνδιοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων παρουσίασιν τοῦ βιβλίου, ὑπό τόν τίτλον «Μνήμη Μητροπολίτου Θεοδωρουπόλεως Γερμανοῦ, 1930 – 2018. Μαρτυρίες Ἐορακότων», συγχαρείς πατρικῶς τούς διοργανωτάς καί τούς ὁμιλητάς. 

* * *

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βρυούλων κ. Παντελεήμονα.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Μελιτηνῆς κ. Μαξίμου.
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Σεβαστείας κ. Θεοδόσιον, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.
          Τούς Θεοφιλ. Ἐψηφισμένους Ἐπισκόπους Ἀμισοῦ κ. Ἰωακείμ, Εὐμενείας κ. Εἰρηναῖον καί Δορυλαίου κ. Δαμασκηνόν, ὑποβαλόντας εὐγνώμονας εὐχαριστίας ἐπί τῇ ἐκλογῇ αὐτῶν εἰς τάς πάλαι ποτέ διαλαμψάσας Ἐπισκοπάς ταύτας τοῦ Θρόνου, οὕς Οὗτος συνεχάρη πατρικῶς, εὐχηθείς αὐτοῖς εὐλογημένην ἀρχιερατικήν διακονίαν.
Τά μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Κοινοβουλευτικῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς Διακοινοβουλευτικῆς Συνελεύσεως Ὀρθοδοξίας, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Ἐξοχ. Βουλευτήν κ. Μάξιμον Χαρακόπουλον.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Ρηγίνον Τσάνον, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αὐγούστης, Γιάγκον Σπυριδάκην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Θεοδώρας, καί Ἰούλιον Μαρκίδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαριάννης, ἐκ Κύπρου.
Τήν Εὐγεν. κ. Nikolina Dimitrova, ἱερορράπτριαν, μετά συγ-γενῶν αὐτῆς, ἐκ Βουλγαρίας. 

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ. Δαμασκηνοῦ, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Εὐγενίας Ρυζιώτου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίων Θεοδώρων Νέας Ὀρεστιάδος, τήν Τετάρτην, 27ην Νοεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, κατά τά ἐγκαίνια τῆς φωτογρα-φικῆς ἐκθέσεως, ἐπί τοῦ θέματος «Kalbim o viran evlere benzer», ἐν τῷ ἐν Nişantaşı Πολιτιστικῷ Κέντρῳ «Galeri Birzamanlar», τήν Πέμπτην, 28ην ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς συναυλίαν τοῦ Βυζαντινοῦ Ὀργανικοῦ καί Φωνητικοῦ Συνόλου τοῦ Μουσικοῦ Σχολείου Ἀλίμου, ὑπό τόν τίτλον «Ἀναζητώντας τούς ἤχους στήν Πόλη», ἐν τῇ Αἰθούσῃ Ἐκδηλώσεων αὐτῆς, τήν Παρασκευήν, 29ην τ.μ.. 

***

Ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Στυλιανοῦ τοῦ Παφλαγόνος, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, κατελθών εἰς τόν Π. Πατριαρχικόν Ναόν, ἔψαλε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας κυροῦ Στυλιανοῦ.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης κ. Εἰρηναῖον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνόν.
Τόν Σεβ. ΡΚαθολικόν Ἀρχιεπίσκοπον Μάλτας Charles Jude Scicluna, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ναθαναήλ Φελεσάκη, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τῆς Ἑλληνορθοδόξου Κοινότητος Μάλτας, καί τοῦ Ὁσιολ. ΡΚαθολικοῦ Πρεσβυτέρου κ. Hector Scerri, Καθηγητοῦ, Ἀν. Κοσμήτορος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπίστημίου τῆς Μάλτας.
Τόν Ἐντιμ. κ. M. Ergün Turan, Δήμαρχον Fatih, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Ὀζκουρκούτην, ἐπί τῇ συνταξιοδοτήσει αὐτοῦ ἐκ τοῦ Πατριαρχείου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Jaklin, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. Δίδα Αἰκατερίναν Καριώτογλου, Πτυχιοῦχον τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπίστημίου Κρήτης, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Μπίτσην.
Ἐπί δέ τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῶν, τούς Ἐντιμ. κ.κ. Ἀνδρέαν Σταματίου, Διευθυντήν τοῦ Γραφείου Τύπου καί Ἐπικοινωνίας τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί Ἀνδρέαν Μορφιάδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Παναγιώτας, ἐντεῦθεν.
Ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν ἐκ τοῦ Γεν. Λυκείου Νεοχωρίου Ἄρτης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Νικολάου Μπελῆ, Διευθυντοῦ. 

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Οἰκονομικοῦ Πανεπιστημί-ου Ἀθηνῶν ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ 100ῇ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἱδρύσεως αὐτοῦ, ἐν τῷ ἐν Ἀθήναις Θεάτρῳ Παλλάς, τήν Δευτέραν, 25ην Νοεμβρίου. 
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, κατά τά διοργανωθέντα ὑπό τοῦ Ὀργανισμοῦ «Cemaat Vakıfları Temsilci Ofisi» ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως ζωγραφικῆς, ἐπί τοῦ θέματος «Öğretmenlerimiz», ἐν τῷ ἐν Karaköy Ἀρμενικῷ Λυκείῳ «Getronagan», αὐθημερόν.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Καισαρίου Χρόνη, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Μαργαρίτας Νακοπούλου, ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, τήν Τρίτην, 26ην ἰδίου.

***

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, κατόπιν σχετικῆς προσκλήσεως τῶν ἐν Τουρκίᾳ Διπλωματικῶν Ἀρχῶν τῆς Οὐκρανίας, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Τζιβαλῆ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 24ης Νοεμβρίου, τελεσθεῖσαν εἰς τήν οὐκρανικήν γλῶσσαν.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, ὁ Ἐξοχ. κ. Andrii Sybiha, Πρέσβυς τῆς Οὐκρανίας ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξένου κ. Oleksandr Gaman, ὁ Ἐντιμ. κ. Brahim Achtoutal, Γεν. Πρόξενος τοῦ Καναδᾶ ἐνταῦθα, ὁ Ἐντιμ. κ. Alexandru Prigorschi, Γεν. Πρό-ξενος τῆς Μολδαβίας, ἡ Εὐγεν κ. Joanna Pilecka, Γεν. Πρόξενος τῆς Πολωνίας, πολυπληθής ὅμιλος ἐκ τῆς ἐν Πόλει καί ἐν Προύσῃ διαβιούσης Οὐκρανικῆς Παροικίας, πιστοί ἐντεῦθεν καί προσκυνηταί ἐξ Ἑλλάδος.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ἐν Οὐκρανίᾳ τραγικῶν θυμάτων τῆς τεχνηέντως δημιουργηθείσης ὑπό τοῦ Σταλινικοῦ Καθεστῶτος ἐπισιτιστικῆς κρίσεως τῶν ἐτῶν 1932 – 1933. Ὁ Πατριάρχης, κατά τήν ὁμιλίαν Του, ἀνεφέρθη εἰς τήν ποιμαντικήν μέριμναν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας πρός ἐξυπηρέτησιν τῶν λειτουργικῶν ἀναγκῶν τῶν ἐν Τουρκίᾳ διαβιούντων Οὐκρανῶν καί πρός κανονικήν διευθέτησιν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ζητήματος ἐν Οὐκρανίᾳ διά τῆς ἀπονομῆς τοῦ αὐτοκεφάλου καθεστῶτος, ἀπευθύνας ἐνθέρμους συλλυπητηρίους εὐχάς πρός τάς Ἀρχάς τῆς Χώρας ἐπί τῇ 86ῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς λιμικῆς κρίσεως ἐν αὐτῇ. Ἀπαντητικῶς, ὁ Ἐξοχ. κ. Andrii Sybiha ηὐχαρίστησε θερμῶς τόν Παναγιώτατον διά τήν τιμητικήν Αὐτοῦ παρουσίαν καί τήν ἐπιμνημόσυνον δέησιν.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.  

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Φώτιον, ἐκ τοῦ Ἱ. Κελλίου Ἁγίας Τριάδος Καρυῶν Ἁγίου Ὄρους, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου Τροχοπούλου, Καρδιολόγου, ἐκ Θεσσα-λονίκης. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Πρόδρομον Τσερβένην, Οἰκονομολόγον, Ἱεροψάλτην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης Παπαχριστοπούλου, Νηπιαγωγοῦ, λαβούσης τήν ἁγίαν Πατρι-αρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς, ἐκ Θεσσαλονίκης.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καρπάθου καί Κάσου κ. Ἀμβροσίου, κατά τάς διοργανωθείσας ὑπό τοῦ Συλλόγου Ἁπανταχοῦ Καρπαθίων ἐκδηλώσεις μνήμης, ἐπί τῇ 75ῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς Καρπάθου, ἐν τῷ ἐν Ἀθήναις Μεγάρῳ τῆς Παλαιᾶς Βουλῆς, τήν Κυριακήν, 24ην Νοεμβρίου. 
Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Τράλλεων κ. Βενιαμίν, κατά τήν συνδιοργανωθεῖσαν ὑπό τῶν Ἱδρυμάτων «KERİM Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı» καί «TÜRKKAD Türk Kadınları Kültür Derneği» ἐκδήλωσιν, ὑπό τόν τίτλον «Ahlâk-ı Muhammedî», καί τήν ἐπακολουθήσασαν 16ην ἀπονομήν βραβείων, ἐν τῷ ἐν Sütlüce Συνεδριακῷ Κέντρῳ «Haliç Kongre Merkezi», αὐθημερόν.

***

Tό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 21ης Νοεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ηὐλόγησε τό πρός τιμήν Του παρατεθέν ὑπό τῶν παρεπιδημούντων Ἀρχόντων ἐκ τοῦ ἐν Ἀμερικῇ Τάγματος Ὀφφι-κιαλίων τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου δεῖπνον ἐν τῷ ἐν Sultanahmet Ξενοδοχείῳ «FOUR SEASONS», παρουσίᾳ καί τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 23ης τ.μ., καθ’ ὅν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι μέλη τῆς Μορφωτικῆς Ἑνώ-σεως Καταφυγιωτῶν Κατερίνης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Παντελεήμονος Μπητοπούλου, Προέδρου, καί ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ Πειραιῶς.

* * *

Tό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 23ης ἰδίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρου καί τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Αὐτοῦ Γραφείου, προσῆλθεν εἰς τό Ζωγράφειον Λύκειον καί παρηκολούθησε τήν προβολήν τῆς ταινίας τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Μουτεβελλῆ, ἐπί τοῦ θέματος «Ὁ Χρηστάκης-ἐφέντης Ζωγράφος καί τό Ζωγράφειο Λύκειο Κωνσταντινουπόλεως». 
Ἀκολούθως ὁ Παναγιώτατος, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, μετέβη εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρον καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν συνδιοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας - Θρᾴκης παρουσίασιν λευκώματος, ὑπό τόν τίτλον «Ἐκκλησίες καί Ξωκλήσια τῆς Ἴμβρου», συγχαρείς πατρικῶς τούς διοργανωτάς καί τούς ὁμι-λητάς καί ὁμιλήσας καί ὁ ἴδιος ἐν τῇ ἰδιότητι Αὐτοῦ ὡς Ἰμβρίου τήν καταγωγήν.
Εἶτα δέ, ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησε τό πρός τιμήν τοῦ νέου Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ Ἐξοχ. κ. Μιχαήλ – Χρήστου Διάμεση παρατεθέν ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Γεωργίας Σουλτανοπούλου, Γεν. Προξένου ἐνταῦθα, δεῖπνον, ἐν τοῖς χώροις τοῦ Σισμανογλείου.

* * *

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀμορίου κ. Νικηφόρον, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, συνοδευό-μενον ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Παντελεήμονος Τσαβλίδου, ἐκ τῆς ἀδελφότητος αὐτῆς, καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Παναγιώτου Σίσκου, Δικαστικοῦ, ἐκ Θεσσαλονίκης, καί Ἰωάννου Μωϋσίδου, Φαρμακο-ποιοῦ, ἐκ Νέας Τυρολόης.
Τόν ΡΚαθολικόν Ἐπίσκοπον Καυκάσου κ. Giuseppe Pasotto, καί τόν Ἐλλογ. κ. Vaja Vardidze, Πρύτανιν τοῦ ἐν Τιφλίδι Πανεπιστημίου «Sulkhan Saba Orbeliani», ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Καθηγητῶν καί Φοιτη-τῶν, ἐκ Γεωργίας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰάκωβον Ἀθανασίου, Πρωτο-σύγκελλον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Βαρθολομαῖον, Καθηγού-μενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ὁσιωτ. Ἱερομονάχου κ. Γαβριήλ, Ἀντιπροσώπου αὐτῆς παρά τῇ Ἱερᾷ Κοινότητι.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Γρηγόριον Σοροβᾶκον, Κλη-ρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας, μετά τοῦ ΡΚαθολικοῦ Ἱερομο-νάχου Αἰδεσιμολ. κ. Tobias Hopmann.
Τόν Ἱερολ. Πατριαρχικόν Διάκονον κ. Ἰάκωβον Krochak, ὑποβα-λόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
        Τόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Πρωτέκδικον κ. Παναγιώτην Πουρνάραν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ρέας, ἐκ Γενεύης.
        Τόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Ἔξαρχον κ. Σταμάτιον Καρταλόπουλον, Καθηγητήν Πανεπισημίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀνίτας, Νομικοῦ, ἐξ Ἀμερικῆς.
        Τόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Ὀστιάριον τῆς Μ.τ.Χ.Ε. κ. Παῦλον Σταματίδην, Πρόεδρον τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας – Θρᾴ-κης.
        Τόν Ἐξοχ. Βουλευτήν κ. Κωνσταντῖνον Γκιουλέκαν, Πρόεδρον τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Καραμπέτσου, Ἐπιχειρηματίου, καί τῶν Εὐγεν. κυριῶν Γεθσημανῆς Ἰακωβίδου, Χημικοῦ, ἐκ Θεσσαλονίκης, καί Ἑλένης Τσώχου, Δικηγόρου, ἐξ Ἀθηνῶν.
        Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Γκοσλιόπουλον, Δήμαρχον Νεστορίου, μετά τοῦ Ἐλλογ. κ. Κωνσταντίνου Μεκιάμη, Ἐκπαιδευτικοῦ, ἐκ Καστορίας, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Σωτηρίου Δημητροπούλου, ἐκ Θεσσαλο-νίκης.
          Τόν Ἐλλογ. κ. Σάββαν Μαραγκόν, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομα-στηρίοις του, ἐντεῦθεν.
          Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Πολίτην, Φαρμακοποιόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χάϊδως, ἐκ Θεσσαλονίκης.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Τριανταφυλλιᾶς Πουσκιούλογλου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Ταξείμ, τό Σάββατον, 23ην Νοεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Καισαρίου Χρόνη, κατά τήν τελεσθεῖσαν, ἐν τῷ ἐν Harbiye ΡΚαθολικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, χειροτονίαν τοῦ Ὁσιολ. κ. Alvaro Rodriguez Vazquez, τήν Πα-ρασκευήν, 22αν ἰδίου.

***

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Εἰσοδίων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τήν Πέμπτην, 21ην Νοεμβρίου, προέστη τῆς καθιερωμένης Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ τῆς μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Ἱεραρχῶν Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρου καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, καθ’ ἥν ἐτέλεσε τήν εἰς διάκονον χειροτονίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Κωνσταντίνου Ταλλιαδούρου, Θεολόγου, ἐξ Ἴμβρου, μετονομάσας αὐτόν εἰς Νικηφόρον.
Τόν πανηγυρικόν τῆς ἡμέρας ἐξεφώνησεν ὁ Ὁσιώτ. Moναχός κ. Κοσμᾶς Σιμωνοπετρίτης, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Ἀμορίου κ. Νικηφόρος, Μηδείας κ. Ἀπόστολος καί Τράλλεων κ. Βενιαμίν, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, τά μέλη τῆς Διακομματικῆς Ἐπιτροπῆς Ἑλληνισμοῦ τῆς Διασπορᾶς τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐξοχ. Βουλευτοῦ κ. Σάββα Ἀναστασιάδου, ὁ Ἐξοχ. Βουλευτής κ. Κωνστανῖνος Γκιουλέκας, Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου, ὁ Ἐξοχ. κ. Μιχαήλ – Χρῆστος Διάμεσης, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, ἡ Εὐγεν. κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου, Γεν. Πρόξενος ἐνταῦθα, παράγοντες τῆς Ὁμογενείας, Καθηγηταί καί μαθηταί τοῦ Ζαππείου καί τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, ὡς καί ἀπόφοιτοι αὐτοῦ τῶν ἐτῶν 1959, 1969 καί 1979, καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί προσκυνηταί ἐκ Κρήτης καί ἐξ Ἀμερικῆς.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Ἀσηκρήτου τόν Ἐντιμολ. Δρα τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου Ἀναστάσιον Βαβοῦσκον, Δικηγόρον - Κανονολόγον, ἐκ Θεσσαλονίκης, ἀνταλλαγεισῶν ἐπί τούτῳ ὁμιλιῶν.
Ἀκολούθως, ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Κοινότητος, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Παπαλιάρης, Πρόεδρος τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς, ἀναφερθείς εἰς τά πεπραγμένα τῆς Κοινότητος, καθώς καί εἰς τάς προγραμματιζομένας δραστηριότητας αὐτῆς, ἀκολούθως δέ ὁ Πατριάρχης, καλωσορίσας ἰδιαιτέρως τόν νέον Πρέσβυν τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, τούς ὑψηλούς ἐκπροσώπους τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων καί τούς Ἄρχοντας ἐξ Ἀμερικῆς, καί ἐπιδαψιλεύσας πρός ἅπαντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν Αὐτοῦ εὐχήν καί εὐλογίαν.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ, καθ’ ἥν ὁ νεοχειροτονηθείς διάκονος ἐξέφρασε τάς υἱϊκας αὐτοῦ εὐχαριστίας ὡς καί τήν βαθυτάτην εὐγνωμοσύνην του πρός τόν Παναγιώτατον διά τήν τιμήν τῆς χειροτονίας του ἰδίαις Πατριαρχικαῖς χερσί κατά τήν εὔσημον ταύτην ἡμέραν.

*  *  *

Ἡ. Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Αὐτοῦ Γραφείου, τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 19ης Νοεμβρίου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τό ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Şükrü Genç, Δημάρχου Sarıyer, παρατεθέν δεῖπνον ἐπί ταῖς ἐπερχομέναις ἑορταῖς, ἐν τῷ ἐν Θεραπείοις Ξενοδοχείῳ «GRAND TARABYA». 

*    *    *

        Ἐπί τῷ ἀκούσματι τῆς πρός Κύριον ἐκδημίας τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου πρῴην Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας κυροῦ Γρηγορίου, ἡ Α.Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν μεσημβρίαν τῆς Τετάρτης, 20ῆς τ.μ., κατελθών εἰς τόν Π. Πατριαρχικόν Ναόν, ἔψαλε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, παρουσίᾳ παρεπιδημούντων ἁγίων Ἀρχιερέων, τῶν μελῶν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καί τῶν λαϊκῶν Ὑπαλλήλων τῶν Πατριαρχείων.

*    *    *

Tό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 20ῆς ἰδίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρου καί τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, μετέβη εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρον καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν συνδιοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, τῆς Μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου καί τῆς ἐφημερίδος «Ὁ Πολίτης» ἔκθεσιν φωτογραφίας τοῦ Ἐντιμ. κ. Ali Öz, ἐπί τοῦ θέματος «Ταρλάμπασι: Ἡ χαμένη γειτονιά τῶν Ρωμιῶν», συγχαρείς πατρικῶς τούς διοργανωτάς καί τούς ὁμιλητάς.

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

-Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, Ἀρχιερα-τικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, μετά τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Τράλλεων κ. Βενιαμίν, τοῦ Αἰδεσιμ. Οἰκονόμου κ. Δημητρίου Μαγιόγλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Καθεδρικοῦ Ναοῦ Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη, Προέδρου τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, καί μελῶν αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ ὡς ἄνω Ἱ. Ναοῦ.
-Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, ἐκζητήσαντα τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.   
-Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Μηδείας κ. Ἀποστόλου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱ. Ἐπαρχιακῆς Συνόδου, τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ Κοτσώνη, Διευθυντοῦ τῆς Βιβλιοθήκης τῆς ἐν Βοστώνῃ Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, καί τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἀνδρέου Βυθούλκα, νέου Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ, ὅν Οὗτος συνεχάρη πατρικῶς ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν εὐθυνοφόρων αὐτοῦ καθηκόντων, καί ὁμίλου Ἀρχόντων ἐκ τοῦ ἐν Ἀμερικῇ Τάγματος Ὀφφικιαλίων τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου.
-Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἐλισσαῖον, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Μονῆς Σίμωνος Πέτρας, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ὁσιωτ. Ἱερομονάχου κ. Ἱερωνύμου, Ἀντιπροσώπου αὐτῆς παρά τῇ Ἱερᾷ Κοινότητι, καί τοῦ Ὁσιωτ. Μοναχοῦ κ. Κοσμᾶ Σιμωνοπετρίτου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος, καί τήν Ὁσιωτ. Μοναχήν Νικοδήμην, Ἡγουμένην τοῦ ἐν Ὁρμυλίᾳ Χαλκιδικῆς Ἱ. Πατριαρχικοῦ καί Σταυροπηγιακοῦ Μετοχίου Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, μετά τῶν Ὁσιωτ. Μοναζουσῶν Πολυεύκτης, Ἠλιανῆς, Ἐλισσαίας καί Εὐαρέστης, μελῶν τῆς ὑπ’ αὐτήν ἀδελφότητος.
-Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μακάριον Νιάκαρον, Δρα Θεολογίας, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.
-Tόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Δημήτριον Tetruashwili, μετά τοῦ Ἐλλογ. ὑποψηφίου Δρος Shota Kintsurashvili, ἐπιδώσαντος Αὐτῷ τήν εἰς τήν γεωργιανήν γλῶσσαν μετάφρασιν τοῦ πονήματος Αὐτοῦ, ὑπό τόν τίτλον «Encountering the Mystery», καί τῆς Εὐγεν. κ. Nona, μητρός αὐτοῦ, ἐκ Τιφλίδος. 
-Τόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Μαΐστορα κ. Ἠλίαν Δαμιανάκην, ἐξ Η.Π.Α..
-Τόν Ἐξοχ. Βουλευτήν κ. Σάββαν Ἀναστασιάδην, Πρόεδρον τῆς Διακομματικῆς Ἐπιτροπῆς Ἑλληνισμοῦ τῆς Διασπορᾶς τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, μετά μελῶν αὐτῆς, παρουσίᾳ τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρου.
-Τόν Ἐξοχ. κ. Μιχαήλ – Χρῆστον Διάμεσην, νέον Πρέσβυν τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, συνοδευόμενον ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Γεωργίας Σουλτανοπούλου, Γεν. Προξένου ἐνταῦθα.
-Τόν Ἐξοχ. Πρέσβυν κ. Altai Abibullayev, Πρόεδρον τοῦ ἐν Καζακστάν Κρατικοῦ Ὀργανισμοῦ «Nursultan Nazarbayev Dinlerarası ve Uluslararası Diyaloğu Geliştirme Merkezi», μετά τῆς Εὐγεν. κ. Samanta Bulatkyzy, Συμβούλου.
-Τόν Ἐντιμ. κ. László Keller, νέον Γεν. Πρόξενον τῆς Οὑγγαρίας ἐνταῦθα, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Támás Torma, Προξένου. 
-Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Ἰωάννην Φωστηρόπουλον, Δήμαρχον Παλαιοῦ Φαλήρου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Θεοδώρας Λαγοῦ, καί Περικλῆ Πασχαλίδην, Πρόεδρον τοῦ Μορφωτικοῦ Συνδέσμου Χάλκης, Ἐκδότου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σμαράγδας, ἐξ Ἀθηνῶν.
-Τόν Μουσικολ. κ. Rostislav Krimer, Ἀρχιμουσικόν, Διευθυντήν τῆς Ὀρχήστρας «East - West», μετά τῶν μελῶν αὐτῆς, ἐκ Γερμανίας.
-Τήν Ἐλλογ. κ. Ζαχαρένιαν Ζαμπούνη, Ἐκπαιδευτικόν, Μεταφράστριαν Ξένων Γλωσσῶν, ἐκ Θεσσαλονίκης.
-Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Μικάλεφ, Ἀξιωματικόν τῆς Πυρο-σβεστικῆς Ὑπηρεσίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀμαλίας, Αἰσθητικοῦ, ἐκ Κερκύρας.

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

-Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γενναδίου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἰνστιτούτου Βυζαντινῶν καί Μεταβυζαντινῶν Σπουδῶν Ἐπιστημονικήν Ἡμερίδαν, ἐπί τοῦ θέματος «Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί Βενετία», ἐν τῇ ἐν Βενετίᾳ ἕδρᾳ αὐτοῦ, τήν Παρασκευήν, 15ην Νοεμβρίου.
-Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἄρχοντος Πρωτεκδίκου Κωνσταντίνου Δαφέρμου, ἐκ τοῦ Α’ Νεκροταφείου Ἀθηνῶν, τήν Τετάρτην, 20ήν ἰδίου.
-Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ekrem İmamoğlu, Δημάρχου τῆς Πόλεως, ἐκδήλωσιν, καθ’ ἥν ἐπαρουσιάσθη τό πρόγραμμα τοῦ Ὀργανισμοῦ «İstanbul Turizm Platformu», ἐν τῷ Συνεδριακῷ Κέντρῳ «İstanbul Kongre Merkezi», τήν Δευτέραν, 18ην ἰδίου. 
-Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου, Διευθυντοῦ τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκου-μενικοῦ Πατριαρχείου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῶν Ἐκδόσεων «Ἀνατολή» ἐκδήλωσιν, ἐπί τοῦ θέματος «Οἱ Ρωμιοί Πολίτες τῆς νέας ἐποχῆς – Τό ὅραμά μας γιά τό μέλλον, οἱ σύγχρονες προκλήσεις καί ὁ ρόλος τῶν μέσων ἐπικοινωνίας», ἐν τῇ Αἰθούσῃ τῆς Ἑνώσεως Συντακτῶν Ἡμερησίων Ἐφημερίδων Ἀθηνῶν, αὐθημερόν. 
-Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἑνώσεως Ὁμογενῶν ἐκ Κωνσταντινουπόλεως Βορείου Ἑλλάδος διάλεξιν τοῦ Ἐλλογ. κ. Σταύρου Γιωλτζόγλου, Συντονιστοῦ Ἐκπαιδεύσεως παρά τῷ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος, ἐπί τοῦ θέματος «Ὁμογενειακή Παιδεία: προβληματισμοί καί ἀναγκαιότητες», ἐν τῇ ἐν Καλαμαριᾷ ἕδρᾳ τῆς Ἑνώσεως, αὐθημερόν.
-Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμμα-τέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά:
α) τήν ἐν τοῖς Ἀνακτόροις Dolmabahçe ἔναρξιν τῆς Β’ Διεθνοῦς Διασκέψεως ἐπί τοῦ θεσμοῦ τῶν «Ἀνεξαρτήτων Διαμεσολαβητῶν» (Ombudsman), τῇ ὑψηλῇ παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. Προέδρου τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας κ. Recep Tayyip Erdoğan, αὐθημερόν, καί
β) τήν ἐν τῷ Γεν. Προξενείῳ τῆς Σουηδίας διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Σουηδικοῦ Ἰνστιτούτου Ἐρευνῶν διάλεξιν τοῦ Ἐλλογ. κ. Μιχαήλ Λυχούνα, πρῴην Ἀντιδημάρχου Πολιτισμοῦ Καβάλας, ἐπί τοῦ θέματος: «Ζώντας μέ τήν πολιτιστικήν κληρονομίαν τῶν ἄλλων: ἡ περίπτωσις τῆς Καβάλας μετά τήν Συνθήκην τῆς Λωζάννης καί τήν Ἀνταλλαγήν τῶν Πληθυσμῶν», τήν Τρίτην, 19ην τ.μ..
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τῆς Ὀρχήστρας «East - West» συναυλίαν, ἐν τῷ Πολιτιστικῷ Κέντρῳ «Cemal Reşit Rey», τήν Τετάρτην, 20ήν ἰδίου.   
 
*  *  *

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ

Ἀργά τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 14ης Νοεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἐπέστρεψεν ἐκ τοῦ ταξιδίου Αὐτοῦ εἰς τάς Χώρας τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Βελγίου.
Τήν Α. Θ. Παναγιότητα ὑπεδέχθησαν ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς Πόλεως ὁ ἐκτελέσας χρέη Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου κατά τήν ἀπουσί-αν Αὐτῆς Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος καί ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Θεόδωρος.

*    *    *

Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 16ης ἰδίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Ἀλεξάνδρου, μετέβη εἰς τά Χρυσοβέργεια καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ὑπό τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων Ζωγραφείου διοργανωθεῖσαν παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀθανασίου Καραγιάννη, Συγγραφέως, ὑπό τόν τίτλον «Αἰμίλιος Κομβόπουλος. Ρωμιός Ἐρασιτέχνης Ἠθοποιός καί Σκηνοθέτης», συγχαρείς πατρικῶς τούς διοργανωτάς, τόν τιμηθέντα καί τούς οἰκείους αὐτοῦ.

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 16ης τ.μ., παρέστη δέ συμπροσευχόμενος ἐκ τοῦ ἱ. Βήματος αὐτοῦ, κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Κυριακῆς, 17ης ἰδίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλοχίου.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Παναγιώτατος ἐπεδαψίλευσε τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς καί εὐλογίας πρός τούς πολυπληθεῖς πιστούς ἐξ Ἑλλάδος καί ἐκ Γεωργίας, καλωσορίσας ἰδιαιτέρως τούς ὁμίλους προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἑνώσεως Ἀποστράτων Ἀξιωματικῶν Στρατοῦ Ν. Πιερίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀντωνίου Λαγογιάννη, ἐκ τῆς Ὁμάδος Ὑδατοσφαιρίσεως «Α. Ε. Κ.», μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Μιχαλόπουλον, καί ἐκ τοῦ Ταξιδιωτικοῦ Γραφείου «Argo Travel Group», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Φυτίλη. 
   
*    *    *

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

-Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Χρυσάνθου Τσαχάκη, ἀδελφοῦ τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Γωνιᾶς Κολυμβαρίου, μέλους τοῦ Δ.Σ. τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης (Ο.Α.Κ.), Ἰατροῦ, ἐπίδώσαντος Αὐτῷ τήν ἐν τῇ Θεολογικῇ Σχολῇ Ἰασίου ὑποβληθεῖσαν διδακτορικήν αὐτοῦ διατριβήν, ὑπό τόν τίτλον «Sfântul Paisie Velicikovski – înnoitor al vieţii monahale şi organizator al slujiirii liturgice. Influenţele operei sale în Bisericile Slave, Greaca şi Română» (Ὁ Ἅγιος Παΐσιος Βελιτσκόφσκι, ἀνακαινιστής τῆς μοναχικῆς ζωῆς καί ἀναδιοργανωτής τοῦ λειτουργικοῦ τυπικοῦ. Ἡ ἐπιρροή του εἰς τήν Σλαβικήν, Ἑλληνικήν καί Ρουμανικήν Ἐκκλη-σίαν), καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Ἀρετάκη, ὁδηγοῦ. 
-Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἐπιφάνιον Χριστοδουλάκην, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Καρπάθου καί Κάσου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Τσαμασιώτου, ἐκ Κατερίνης.
-Τόν Ἱερολ. Ἀρχιδιάκονον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἰωάννην Χρυσαυγῆν, Καθηγητήν, ἐξ Ἀμερικῆς. 
-Τόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Μ. Ρεφερενδάριον κ. Ἰωάννην Δεμιρτζόγλου, Λυκειάρχην τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀσπασίας, Καθηγητρίας, καί τούς Ἐντιμ. κ.κ. Αἰμίλιον Κομβόπουλον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, ἐντεῦθεν, καί Διονύσιον Λεϊμονῆν, Συγγραφέα, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δεσποίνης Παυλίδου, ἐκ Βόλου.
-Τόν Ἐξοχ. κ. Volodymir Puzirko, Διπλωμάτην, ἐξ Οὐκρανίας.
-Το?
 
*  *  *