[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Εἰδήσεις ἀπό τό Πατριαρχεῖον

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Νοέμβριος 2018

Τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 12ης Νοεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Αὐτοῦ Γραφείου, διεπεραιώθη εἰς Χάλκην καί ἀνῆλθεν εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίας Τριάδος, ἔνθα ηὐλόγησε τάς ἐργασίας τῆς ὑπό τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης διοργανωθείσης Ἐπιστημονικῆς Ἡμερίδος ἐπί τοῦ θέματος «Ὁ ἀπό Ἴμβρου Μητροπολίτης Μηθύμνης Νικηφόρος Γλυκᾶς ὁ Ἴμβριος», ὁμιλήσας καταλλήλως περί τῆς προσωπικότητος καί τῆς προσφορᾶς τοῦ τιμωμένου Ἱεράρχου εἰς τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν καί εἰς τήν γενέτειράν του.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ἀρχιεπισκόπου Κων/πόλεως, οὗτινος τά ἱερά λείψανα ἐξετέθησαν πρός προσκύνησιν ὑπό τῶν πιστῶν, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ ἀπό τοῦ Παραθρονίου, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς Δευτέρας, 12ης Νοεμβρίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Τρίτης, 13ης ἰδίου, καθ᾿ ἥν ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας καί Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, μέλη τοῦ Συλλόγου «Παναγία Γάλαξα ἡ Θαλασσοκρατοῦσα» καί τοῦ Συλλόγου Ἀρβανιτῶν Καλάμου Ἀττικῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Λουκᾶ Γκούλτα, καί ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ Θεσσαλονίκης, Οὐκρανίας καί Ρουμανίας.

Μετά τό πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας, ὁ Παναγιώτατος καλωσώρισε πατρικῶς πάντας τούς προσκυνητάς, ἰδιατέρως δέ 70μελῆ ὅμιλον παίδων ἐξ Οὐκρανίας, μελῶν τοῦ Διεθνοῦς κοινωνικοῦ προγράμματος «Book of Goodness», ἅτινα κατά τόν παρελθόντα Αὔγουστον ἐπεσκέφθησαν ἐν Βατικανῷ τήν Α. Ἁγιότητα τόν Πάπαν Ρώμης Φραγκῖσκον.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, μετά τῶν Αἰδεσιμ. Οἰκονόμων κ.κ. Φωτίου Ζωγραφίδου, Δημητρίου Μαγιόγλου καί Γενναδίου Μαυράκη, ἐφημερίους αὐτῆς, ἐκφράσαντας εὐγνώμονας εὐχαριστίας ἐπί τῇ προσφάτῳ χειροθεσίᾳ αὐτῶν, τοῦ Εὐλαβ. Διακόνου κ. Νικοδήμου Σαϊδάμ, τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη, Προέδρου τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, καί μελῶν αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Καθεδρικοῦ Ναοῦ Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου.
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου, καί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου, ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Καπούνταγ, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ ἑορτῇ τοῦ Ἱ. Ναοῦ τούτου.
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, ἐκζητήσαντα τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον κ. Efraim Manguiat Tendero, Γεν. Γραμματέα τῆς Παγκοσμίου Εὐαγγελικῆς Ὁμοσπονδίας, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Αἰδεσιμολ. Παστόρων κ.κ. Vahan İsaoğlu καί Behenan Konupgan καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Daniel Brown, ἐντεῦθεν.
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νήφωνα Καψάλην, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σταγῶν καί Μετεώρων - Ἡγούμενον τοῦ Μεγάλου Μετεώρου, μετά τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Γρηγορίου Μαντζαβέλα, ἀδελφοῦ αὐτῆς, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέου Γιαννάκη, δοκίμου ἐν αὐτῇ. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Δομέτιον Ντελῆν, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Μετεώρων.
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀρίσταρχον Γκρέκαν, Κληρικόν τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐξοχ. κ. Ἰωάννην Γλαβάκην, πρῴην Εὐρωβουλευτήν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Γεωργίου, ἐξ Ἀριδαίας.
- Τήν Εὐγεν. κ. Elena Sgarbi, νέαν Γεν. Πρόξενον τῆς Ἰταλίας ἐνταῦθα, ᾗτινι καί ηὐχήθη εὐδόκιμον ἐνταῦθα ὑπηρεσίαν.
- Τήν Ἐλλογ. κ. Εὐαγγελίαν Ἁμοιρίδου, Καθηγήτριαν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μετά τῶν Ἐλλογ. κ.κ. Ἀθανασίου Τζιερτζῆ καί Θωμαῆς Χουβαρδᾶ, Δρων Θεολογίας. 
- Τόν Ἐλλογ. Δρα κ. Ἐμμανουήλ Χατζηγιακουμῆν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Ράπανου, Προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Τραπεζικοῦ Ἱδρύματος «ALPHA BANK», ἐξ Ἀθηνῶν.
- Τόν Ἐλλογ. κ. Χαράλαμπον Χοτζάκογλου, Ἀρχαιολόγον – Βυζαντινολόγον, ἐκ Κύπρου, καί τάς Εὐγεν. κυρίας Δήμητρα Γουριώτου, Ἀρχιτέκτονα, καί Φλώραν Καραγιάννη, Ἀρχαιολόγον – Βυζαντινολόγον, ἐκ Θεσσαλονίκης, ὑποβαλόντας Αὐτῷ Μουσειολογικήν – Μουσιογραφικήν Μελέτην περί τοῦ Πατριαρχικοῦ Σκευοφυλακίου.
- Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Θεοφάνη Ἰσακίδην, Πρόεδρον τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Καππαδοκικῶν Σωματείων, Δημήτριον Σταματάκην, Δημοσιογράφον, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως, καί Ἀπόστολον Βερβέρογλου, Πρόεδρον τοῦ Ἱδρύματος «Φίλοι τῆς Ἀρχαίας Ἐλευθέρνας», ἐξ Ἀθηνῶν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Ἐπανωσήφη, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ζαχαρίου Πιτσούλη, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους Ἀηδονοχωρίου Κρήτης.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 9ης Νοεμβρίου, μετέβη εἰς τούς χώρους τοῦ ἄλλοτε σχολείου τοῦ Ἱ. Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ἐδιρνέκαπι καί παρηκολούθησε τήν μουσικήν ἐκδήλωσιν τῆς χορῳδίας τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως «Ἡ Ἁγία Κασσιανή», ὑπό τήν διεύθυνσιν τῆς Ἐλλογ. κ. Μαρίας Χαραλαμπίδου, Φιλολόγου.   

* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μάρτυρος Μηνᾶ, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων, κατά τόν τελεσθέντα Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 10ης Νοεμβρίου, καθ’ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Παΐσιος, Διευθυντής τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου.

Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ ὡμίλησαν ἡ Εὐγεν. κ. Βασιλική Κατσώνη, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί ὁ Πατριάρχης, εἶτα δέ ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:


          - Τήν Ὁσιωτ. Μοναχήν Χριστονύμφην, Ἡγουμένην τῆς Ἱ. Μονῆς Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Πάτμου, μετά τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς Φιλαρέτης, Ἀγριπίννης καί Ἀντωνίας, ὑποβαλούσας εὐγνώμονας εὐχαριστίας διά τήν ἁγιοκατάταξιν τοῦ ἱδρυτοῦ καί πνευματικοῦ τῆς Ἱ. Μονῆς ταύτης πατρός Ὁσίου Ἀμφιλοχίου Μακρῆ. 
          - Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Σταματίου, Διευθυντήν τοῦ Γραφείου Τύπου καί Ἐπικοινωνίας τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ὑποβαλόντα σέβη ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
          - Ἐπί δέ τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Πουσκιούλογλου, Δικηγόρον, μετά τῆς συνεργάτιδος αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ayşegül Akbal.
          - Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Παναγόπουλον, Ὑμνογράφον – Ἐκπαιδευτικόν, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Ἀρχοντίας Σαχίν, Παθολόγου, ἐξ Ἀθηνῶν.
          - Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀριστείδην Βικέτον, Δημοσιογράφον, ἐκ Κύπρου. 
  - Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Δρούγκαν, ἐκ Ναυπλίου.
  - Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀργύριον Οἰκονόμου, Ἰδ. Ὑπάλληλον, ἐξ Ἀθηνῶν.
  - Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀντώνιον Παππᾶν, Ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Νέας Ἀρτάκης Εὐβοίας.
  - Τήν Εὐγεν. κ. Σταυρούλαν Χίνη, Παθολόγον, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Σταματίου Κουλούρη, Φοιτητοῦ Νομικῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.
          - Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Παναγιώτην Σωφρονίου, μετά τῆς συζύγου αὐτῆς Εὐγεν. κ. Γεωργίας, ἐξ Ἴμβρου, καί Λεωνίδαν - Ἄγγελον Λαλιώτην, Ἰδ. Ὑπάλληλον, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Μυρτώς Σωφρονίου, Ἐκπαιδευτικοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καστορίας κ. Σεραφείμ, κατά τά διοργανωθέντα ὑπό τῆς Ἐφορίας Ἀρχαιοτήτων Καστορίας ἐγκαίνια τῆς ἐπανεκθέσεως τοῦ ἐκεῖσε Βυζαντινοῦ Μουσείου, ἐν ταῖς ἐγκαταστάσεσιν αὐτοῦ, τό Σάββατον, 10ην Νοεμβρίου.

* * *

Ὁ Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνος Γαβρόγλου εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τό Σάββατον, 10ην Νοεμβρίου, ἡ Α. Ἐξοχότης ὁ Ὑπουργός Παιδείας, Ἐρεύνης καί Θρησκευμάτων τῆς Ἑλλάδος κ. Κωνσταντῖνος Γαβρόγλου, ἕλκων τήν καταγωγήν του ἐκ τῆς Πόλεως, ἐπεσκέφθη, διά τρίτην φοράν κατά τήν ὑπουργικήν αὐτοῦ θητείαν, τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Πατριάρχην ἡμῶν κ. κ. Βαρθολομαῖον.
Ὁ κ. Ὑπουργός ἐγένετο δεκτός ὑπό τοῦ Πατριάρχου ἐν τῷ Γραφείῳ Αὐτοῦ, ἔνθα, παρουσίᾳ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Πριγκηποννήσων κ. Δημητρίου καί τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, διεξήχθη μεταξύ αὐτῶν μακρά συζήτησις ἐπί ἐπικαίρων κοινοῦ ἐνδιαφέροντος θεμάτων, μέ ἔμφασιν εἰς ζητήματα ἁπτόμενα τῆς ἀρξαμένης πρός Συνταγματικήν ἀναθεώρησιν ἐν Ἑλλάδι διαδικασίας, εἰδικῶς δέ εἰς τάς διαμορφουμένας σχέσεις μεταξύ Ἐκκλησίας καί Πολιτείας, πρός διασφάλισιν τῶν δικαιοδοσιακῶν ἐν τῇ ἑλλαδικῇ ἐπικρατείᾳ καθεστώτων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. Ἀκολούθως ἡ Α. Ἐξοχότης παρεκάθησεν εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν.
Τῷ ὑψηλῷ ἐπισκέπτῃ τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ἀπεδόθησαν αἱ προβλεπόμεναι τιμαί.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Συνάξεως τῶν Ἀρχιστρατήγων Μιχαήλ καί Γαβριήλ καί τῶν λοιπῶν Ἀσωμάτων Δυνάμεων, ἐχοροστάτησε:

α) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι Ἱ. Ναῷ τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Κοινότητος Σωσθενίου, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Τετάρτην, 7ην Νοεμβρίου, καθ᾿ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλος κ. Ἀμβρόσιος.

Μετά τήν ἀπόλυσιν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, καί ὁ Πατριάρχης, ἐπικαλεσθείς τήν βοήθειαν τῶν Ἀσωμάτων Δυνάμεων ἐπί πάντας καί εὐχηθείς τῷ νέῳ Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντι τοῦ Ἱ. Ναοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτῃ κ. Τιμοθέῳ Ραϊλάκη – Βρανᾷ τήν ἄνωθεν ἐνίσχυσιν εἰς τήν νέαν του διακονίαν. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις, καί

β) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι, ὡσαύτως, Ἱερῷ Ναῷ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Κοινότητος Μεγάλου Ρεύματος, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑορτῆς, Πέμπτης, 8ης ἰδίου.

Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ Ἀλέξανδρος Κούτσης.
    Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, ἡ Εὐγεν. κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
    Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ἀνέγνωσε τό εἰθισμένον Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἀναπαυομένων ἀοιδίμων Οἰκουμενικῶν Πατριαρχῶν Σωφρονίου Β’, Γαβριήλ Δ’, Κωνσταντίου Β’ καί Γρηγορίου Στ’, δεηθείς καί ὑπέρ τῶν ἀειμνήστων Ἱεραρχῶν Ἡλιουπόλεως καί Θείρων Γενναδίου, Προικοννήσου Φιλοθέου, Σκοπέλου Ἀλεξάνδρου, Τυάνων Φιλίππου, διακονησάντων ἐν τῇ Κοινότητι, Κολωνείας Γαβριήλ, Κομάνων Γαβριήλ καί Αὐστρίας Μιχαήλ.
    Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ, καθ᾽ ἥν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Παπαλιάρης, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, ἐκθέσας τά πεπραγμένα αὐτῆς καί τόν οἰκονομικόν ἀπολογισμόν τοῦ λήγοντος ἔτους, ἡ Ἐλλογ. κ. Θεοδώρα Διακρούση καί ἡ Εὐγεν. κ. Λωξάνδρα Δημοπούλου, Πρόεδρος τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος τῆς Κοινότητος, καί κατέκλεισεν ὁ Πατριάρχης, Ὅστις, ἀφοῦ ἐξέφρασε τήν εὐαρέσκειαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας τῷ πρότριτα, μετά τήν συμπλήρωσιν τεσσαρακονταετοῦς περίπου ἱερατικῆς διακονίας, ἀφυπηρετήσαντι Αἰδεσιμ. Οἰκονόμῳ κ. Παναγιώτῃ Χαρίτογλου, συνεχάρη τόν νέον Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Εὐάγγελον Γρηγοριάδην, μή παραλείψας νά συγχαρῇ, ἐπίσης, τήν ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ δυναμικοῦ και δραστηρίου κ. Γεωργίου Παπαλιάρη Ἐκκλησιαστικήν Ἐπιτροπήν καί τούς συνεργάτας αὐτῆς διά τόν ὑποδειγματικόν τρόπον διαχειρίσεως τῶν ἐν Μεγάλῳ Ρεύματι Κοινοτικῶν πραγμάτων πρός ὄφελος συνόλου τῆς ἐνταῦθα Ὁμογενείας.
    Τέλος, ὁ Παναγιώτατος ἀνεφέρθη εἰς τήν σημασίαν τῆς συμπληρώσεως 70ετίας ἀπό τῆς ὑπογραφῆς τῆς Χάρτας τῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων (1948) διά τόν σύγχρονον κόσμον.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 8ης Νοεμβρίου, ἐπεσκέφθη τόν ἐν τῷ Ἀμερικανικῷ Νοσοκομείῳ τῆς Πόλεως νοσηλευόμενον Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Νικαίας κ. Κωνσταντῖνον, εἰς ὅν ηὐχήθη ἀδελφικῶς ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριον, Ἐπίτροπον τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί ἐκζητήσαντα τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
- Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Μαΐστορα κ. Μιχαήλ Μαυρόπουλον, Φυσικόν, Α΄ Ἀντιπρόεδρον τῆς Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.), ἐξ Ἀθηνῶν, τόν Ἐλλογ. κ. Ἄγγελον Δελημπάσογλου, Καθηγητήν ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Μ. τοῦ Γένους Σχολῇ, καί τόν Ἐντιμ. κ. Βίκτωρα Ζάκον, Πρόεδρον τοῦ Συνδέσμου Βοηθείας Ἀπόρων ἀσθενῶν καί Γηροκομουμένων τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ, ἐντεῦθεν.
- Τόν Ἐξοχ. κ. Matthew Palmer, Ἀν. Γραμματέα τοῦ State Department περί Εὐρωπαϊκῶν καί Εὐρωασιατικῶν Θεμάτων, συνοδευόμενον ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Jennifer Davis, Γεν. Προξένου τῆς Ἀμερικῆς ἐνταῦθα, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Eric Eggleston, Στελέχους τοῦ Προξενείου.
- Τήν Εὐγεν. κ. Marie Therese Hyden, Γεν. Πρόξενον τῆς Σουηδίας ἐν τῇ Πόλει.
- Τήν Εὐγεν. κ. Zerrin Abaz, Σύμβουλον τῆς Προεδρείας τῆς FYROM, συνοδευομένην ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Nilgün Keresteci, ἐντεῦθεν. Ὅμιλον Προπτυχιακῶν Φοιτητῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμολ. Καθηγητοῦ κ. Μιλτιάδου Κωνσταντίνου, τέως Κοσμήτορος αὐτῆς, Ἄρχοντος Διδασκάλου τοῦ Εὐαγγελίου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης, κατά τό ὑπό τοῦ Δήμου Zeytinburnu διοργανωθέν Συμπόσιον ἐπί τῶν μετα-μοσχεύσεων καί τῆς δωρεᾶς ὀργάνων, ἐν τῷ ἐν Kazlıçeşme Πολιτιστικῷ Κέντρῳ, τήν Πέμπτην, 8ην Νοεμβρίου.
- Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Λεύκης κ. Εὐμενίου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν Οἰκουμενικήν Συνάντησιν τῶν Ἐπισκόπων Φίλων τῆς Κινήσεως τῶν Focolari, ἐν Sigtuna Σουηδίας, μεταξύ 6ης καί 9ης τ.μ..
- Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Δημητρίου Μαγιόγλου, Κληρικοῦ τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως, κατά τήν ὀργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Περιοδικοῦ «Paros», ἐπί τῇ 8ῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς κυκλοφορίας αὐτοῦ, ἔκθεσιν ζωγραφικῆς τοῦ Ἐντιμ. κ. Vachagan καί τῆς Εὐγεν. κ. Ispirian Karen Darbinian, ὑπό τόν τίτλον «İstanbul’un Büyüsü» ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, τήν Τετάρτην, 7ην τ.μ..

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σηλυβρίας κ. Μάξιμον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Στυλιανοῦ Ζωγραφίδου, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Μηνᾶ Ὑψωμαθείων.
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἐφραίμ, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Βατοπαιδίου, μετά τῶν Ὁσιολ. Ἱερομονάχων κ.κ. Γεωργίου, Ἀντιπροσώπου αὐτῆς παρά τῇ Ἱ. Κοινότητι, καί Χρυσοστόμου, ἐκ τοῦ Κελλίου τοῦ Ἱ. Χρυσοστόμου τῆς Κουτλουμουσιανῆς Σκήτης.
- Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Λαδᾶν, Διδάκτορα τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, ἐπιδώσαντα Αὐτῷ τήν διδακτορικήν αὐτοῦ διατριβήν, ὑπό τόν τίτλον «Τό πρόβλημα τῆς φιλοσοφικῆς θεμελίωσης τῆς βιοηθικῆς καί οἱ βιοηθικές θεωρήσεις τοῦ H. Tristam Engelhardt, Jr.».
- Τήν Ἐλλογ. κ. Mayda Saris, Ἐκδότριαν τοῦ Περιοδικοῦ «PAROS», μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Roni, τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Karolin καί τοῦ τέκνου αὐτῶν Leon, ἐντεῦθεν.
- Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Νεκτάριον Πανταζῆν, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Δημητρίου, Ἀξιωματικοῦ ἐ. ἀ., ἐξ Ἀθηνῶν, καί Συμεών Παντελίδην, Ἀξιωματικόν τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας, ἐκ Χίου.
- Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Hüseyin Can Başar, Μηχανολόγον Μηχανικόν, καί Adnan Yıldız, Πολιτικόν Μηχανικόν, ἐξ Ἀτταλείας.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Μαρίας – Σουζάνας Ὀζκουρκούτη, ἐκ τοῦ ἐν Pangaltı ΡΚαθολικοῦ Κοιμητηρίου, τήν Δευτέραν, 5ην Νοεμβρίου. 

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 4ης Νοεμβρίου, καθ’ ἥν ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Mύρων κ. Χρυσόστομος, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας καί Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστῖνος, ὁ Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Παμφίλου κ. Δανιήλ, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Edmonton κ. Ἱλαρίων, ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ Γεωργίας, Θεσσαλονίκης, Δράμας καί Φιλλανδίας καί πιστοί ἐντεῦθεν.

Ἐν τῷ τέλει τῆς Θ. Λειτουργίας, ὁ Παναγώτατος, ἀπαντητικῶς πρός τήν εὐλαβῆ προσφώνησιν τοῦ ἁγίου Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς, καλωσώρισεν ἐγκαρδίως πάντας τούς προσελθόντας προσκυνητάς, ἐπιδαψιλεύσας αὐτοῖς τήν Πατριαρχικήν εὐχήν καί τήν εὐλογίαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας.   

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ.
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστῖνον, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου νέων ἐπιστημόνων – συνεργατῶν τῆς ὑπ’ αὐτόν Ἐπαρχίας τοῦ Θρόνου. 
- Τούς Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπον Παμφίλου κ. Δανιήλ καί Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Edmonton κ. Ἱλαρίωνα, Ἐξάρχους τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν Οὐκρανίᾳ.
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Εὐδόκιμον Καρακουλάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας.
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εὐγένιον Καρατζᾶν, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως, ἐπί κεφα-λῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἐνορίας τῶν Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης Μετεώρων Θεσσαλονίκης.
- Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Ἰωαννίκιον Γρηγοριάδην, ἐκ τῆς ἀδελφότητος τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
- Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐξ Οὐκρανίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐξοχ. κ. Ἀλεξάνδρου Σλαπάκ,  πρῴην Ὑπουργοῦ Οἰκονομίας τῆς Χώρας.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀναστάσιον Ἀντωνιάδην, Πρόεδρον τῆς Ἀδελφότητος Κρωμναίων Καλαμαριᾶς, ἐπί κεφαλῆς πολυπληθοῦς ὁμάδος αὐτῆς.
- Ὅμιλον νέων ἐκ τῆς Αὐτονόμου Ἐκκλησίας τῆς Φιλλανδίας, πραγματοποιούντων τό ἀνά διετίαν καθιερωμένον προσκύνημα εἰς τήν Πόλιν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Ἄννης - Μαρίας Κάζδαγλη, Ἐκπαιδευτικοῦ.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Χαγιάογλου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μιλένας καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Μαριάνας, Φοιτητρίας ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ «Koç».
- Tόν Ἐντιμ. κ. Emircan Özasi, φοιτητήν ἐν τῷ αὐτῷ Πανεπιστημίῳ.
   
* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λαοδικείας κ. Θεοδωρήτου, κατά τόν διοργανωθέντα ὑπό τοῦ Συλλόγου Ἁπανταχοῦ Καρπαθίων «Παγκαρπαθιακόν ἑορτασμόν», ἐπί τῇ 74ῃ ἐπετείῳ τῆς Ἐπαναστάσεως - Ἀπελευθερώσεως τῆς Καρπάθου, καί τήν ἐπακολουθήσασαν διάλεξιν τῆς διακεκριμένης Ἀκαδημαϊκοῦ Ἐλλογ. κ. Ἑλένης Γλύκατζη - Ἀρβελέρ, ἐν τῷ Μεγάρῳ τῆς Παλαιᾶς Βουλῆς, τήν Κυριακήν, 4ην Νοεμβρίου.
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου, Διευθυντοῦ τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμε-νικοῦ Πατριαρχείου, κατά τάς διοργανωθείσας ὑπό τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου ἑορταστικάς ἐκδηλώσεις ἐπί τῇ 10ῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἱδρύσεως καί λειτουργίας  τῆς Ἐνορίας τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας Στροβόλου, μεταξύ 4ης καί 6ης ἰδίου.
- Ὑπό τοῦ Ἱερολογ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Καλλινίκου Χασάπη, κατά τήν συνδιοργανωθεῖσαν ὑπό τῶν Κοινοτήτων τῆς Περιφερείας Βοσπόρου καί τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου «Ιstituto Italiano di Cultura» συναυλίαν τῶν Μουσικολ. κ.κ. Χρήστου Ραφαηλίδου καί Giovanni Mirabassi, Καλλιτεχνῶν, ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μ. Ρεύματος, τό Σάββατον, 3ην τ.μ.. 

* * *

Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 3ης Νοεμβρίου, ὁ Ἐξοχ. κ. Petro Poroshenko, Πρόεδρος τῆς Οὐκρανίας, πραγματοποιῶν ἐπίσημον ἐπίσκεψιν εἰς Τουρκίαν ἐν τῷ πλαισίῳ τῶν διμερῶν διακρατικῶν σχέσεων μεταξύ τῶν δύο Χωρῶν, προσῆλθεν εἰς τό σεπτόν τῆς Ὀρθοδοξίας Κέντρον, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Ἐξοχ. κ. Gennadiy Zubko, Ἀναπληρωτοῦ Πρωθυπουργοῦ, κ. Pavlo Klimkin, Ὑπουργοῦ Ἐξωτερι-κῶν, κ. Kostiantyn Yelisieiev καί κ. Rostyslav Pavlenko, ἐκ τῶν Ὑπευθύνων Διοικήσεως τῆς Οὐκρανικῆς Προεδρείας, κ. Andrii Sybiha, Πρέσβεως τῆς Χώρας ἐν Ἀγκύρᾳ, καί ἄλλων ὑψηλοβάθμων συνεργατῶν αὐτοῦ.

Τόν κ. Πρόεδρον, εἰς ὅν ἀπεδόθησαν αἱ προβλεπόμεναι τιμαί, ὑπεδέχθη, τῶν κωδώνων χαρμοσύνως κρουομένων, ἐν τῇ εἰσόδῳ τοῦ Πατριαρχικοῦ Οἴκου ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί ὁ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσύγκελλος κ. Ἀνδρέας, ἐπί κεφαλῆς τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, καί ἐν συνεχείᾳ ἐγένετο οὗτος δεκτός μετά πάσης τιμῆς ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου ἐν τῷ ἐπισήμῳ Αὐτοῦ Γραφείῳ, ἔνθα, παρουσίᾳ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί τῶν ἐν Οὐκρανίᾳ Ἐξάρχων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Παμφίλου κ. Δανιήλ καί Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Edmonton κ. Ἱλαρίωνος, διεξήχθη μεταξύ αὐτῶν μακρά καί ἐγκάρδιος συζήτησις ἐπί ζητημάτων κοινοῦ ἐνδιαφέροντος, ὡς ἡ διευθέτησις τοῦ Οὐκρανικοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ζητήματος.

Εἶτα, ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, ὑπεγράφη μεταξύ τῆς Α. Θ. Παναγιότητος καί τῆς Α. Ἐξοχότητος Σύμφωνον συνεργασίας καί συντονισμοῦ μεταξύ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τῆς Οὐκρανικῆς Πολιτείας, ἐνώπιον πλήθους ἐκπροσώπων τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐνημερώσεως, ἀναμεταδωσάντων ἀπ’ εὐθείας τήν τελετήν εἰς Οὐκρανίαν. 
Ἀκολούθως, ἀντηλλάγησαν δῶρα καί ἐγένετο ἡ ἀναμνηστική φωτογράφησις μεταξύ τῶν δύο ἡγετῶν καί τῶν συνοδειῶν αὐτῶν, τοῦ Ἐξοχωτάτου ἐκφράσαντος τήν βαθεῖαν εὐγνωμοσύνην του διά τήν ἀνύστακτον προσευχήν καί ἔμπρακτον μέριμναν τῆς Μητρός Ἐκκλη-σίας καί τοῦ σεπτοῦ Προκαθημένου αὐτῆς ὑπέρ τῆς εἰρήνης, τῆς ἑνότητος καί τῆς εὐημερίας τοῦ Οὐκρανικοῦ λαοῦ, ἐκδηλουμένην ἐπ’ ἐσχάτων διά τῆς ἱστορικῆς πρωτοβουλίας πρός ὑπέρβασιν τῶν ἀπό μακροῦ ὑφισταμένων ἐκκλησιαστικῶν σχισμάτων ἐν τῇ Χώρᾳ του, μέσῳ τῆς ἀποδόσεως ἐκ μέρους τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Μητρός καί διά τόν Οὐκρανικόν λαόν Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως τοῦ καθεστῶτος τῆς Αὐτοκεφαλίας εἰς τήν Τοπικήν Ἐκκλησίαν.

Ἀπαντητικῶς, ὁ Παναγιώτατος, ἀφοῦ ηὐχαρίστησε θερμῶς τόν ὑψηλόν ἐπισκέπτην καί διά τήν ἐν λόγῳ ἐπίσκεψίν του εἰς τάς αὐλάς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, ὡς καί διά τήν παραχώρησιν τοῦ ἐν Κιέβῳ περικαλλοῦς Ἱ. Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ὑπεγράμμισε τό κανονικόν δικαίωμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου πρός διευθέτησιν τῶν ἐκκλησιαστικῶν πανορθο-δόξων πραγμάτων, κατά τό ὑπόδειγμα τῆς ἀπονομῆς τῆς Αὐτοκεφαλίας εἰς πάσας τάς νεωτέρας ἐν τῇ Βαλκανικῇ Χερσονήσῳ καί ἀλλαχοῦ Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας, ὡς καί τό κατά πάντα δίκαιον καί πάγιον αἴτημα τοῦ πολυπληθοῦς Οὐκρανικοῦ λαοῦ καί τῆς ἡγεσίας αὐτοῦ νά ἀποκτήσῃ τήν ἐκκλησιαστικήν αὐτοῦ ἀνεξαρτησίαν κατά τά κανονικῶς ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ κρατοῦντα, ὅπερ καί ἀπεδέχθη καθηκόντως ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία. Τέλος, ὁ Πατριάρχης ἐξέφρασε τήν εὐχήν ὅπως ἐπισκεφθῇ ἐν τῷ ἐγγύς μέλλοντι καί πάλιν τήν εὐλογημένην ταύτην Χώραν διά νά εὐλογήσῃ ἐκ τοῦ σύνεγγυς τόν εὐσεβῆ Οὐκρανικόν λαόν.     

Τέλος, ἡ Α. Ἐξοχότης προσεκύνησε καί ἐξεναγήθη ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἀμβροσίου, προεπέμφθη δέ μετά τῶν προσηκουσῶν τιμῶν ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου καί τῶν μελῶν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς.   

***

Tό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς, 2ας Νοεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετέβη εἰς τό Συνεδριακόν Κέντρον «Lütfi Kırdar», ἔνθα ἔσχε συνεργασίαν μετά τοῦ Ἐξοχ. κ. Mehmet Nuri Ersoy, Ὑπουργοῦ Πολιτισμοῦ καί Τουρισμοῦ τῆς Τουρκίας, ἐπί θεμάτων τῆς πολιτιστικῆς κληρονομίας τῆς ἐνταῦθα Ὁμογενείας, καί ἰδιαιτέρως διά τό Ὀρφανοτροφεῖον Πριγκήπου, παρουσίᾳ τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, τοῦ Ἐντιμολ. Μ. Χαρτοφύλακος κ. Παντελεήμονος Βίγκα καί τοῦ Ἐλλογ. Δρος Ἀποστόλου Πορίδου, Ἀρχιτέκτονος.

* * *

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ συμπληρώσει 27 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνθρονίσεώς Του ὡς Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, παρέθεσε δεῖπνον εἰς τούς Κληρικούς τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, ἐν τῷ ἐν Νεοχωρίῳ Ἑστιατορίῳ «Azur».

* * *
   
          Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

- Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Σταῦρον Κοφινᾶν, Συντονιστήν τοῦ Δικτύου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διά τήν ποιμαντικήν διακονίαν εἰς τόν χῶρον τῆς ὑγείας, ἐξ Ἀθηνῶν.
- Τόν Ἐξοχ. κ. Veselin Naydenov Mareshky, Ἀντιπρόεδρον τοῦ Κοινοβουλίου τῆς Βουλγαρίας, μετά τοῦ Συμβούλου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ilian Mateev, ἐκ Σόφιας.
- Τόν Ἐξοχ. Εὐρωβουλευτήν κ. Ἐμμανουήλ Κεφαλογιάννην, Πρόεδρον τῆς Μικτῆς Κοινοβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως – Τουρκίας.
- Τούς Ἐλλογ. κ.κ. Osman Ciner καί Peter Starr, Ἀκαδημαϊκούς, ἐντεῦθεν.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Παπαηλίαν, Σύμβουλον Ἐπιχειρήσεων, ἐξ Ἀθηνῶν.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Νεραντζούλην, ἐκ Νέας Ἰερσέης Η.Π.Α..
- Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Βασιλειάδην, Ἐκδότην τῆς Ὁμογενειακῆς ἐφημερίδος «Ἀπογευματινή», μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Μηνᾶ, ὑποβαλόντας τά ἑαυτῶν σέβη ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀντώνιον Πελεκτσῆν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ  Εὐγεν. κ. Ἀγγελικῆς Βεριοπούλου, οὕς καί ηὐλόγησεν ἐπί τοῖς προσφάτως τελεσθεῖσι γάμοις αὐτῶν.
- Τόν Μουσικολ. κ. Γεώργιον Μαρινάκην, Παραδομέστικον τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, ἐντεῦθεν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λαοδικείας κ. Θεοδωρήτου, κατά τό διοργανούμενον ὑπό τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων «Πανελλήνιον Θεολογικόν Συνέδριον», ἐπί τοῦ θέματος «Ἡ ἐκκοσμίκευση τοῦ Χριστιανισμοῦ καί ἡ ἐπίδρασή της στήν ὀρθόδοξη χριστιανική παιδεία», ἐν τῷ Πολεμικῷ Μουσείῳ Ἀθηνῶν, μεταξύ 2ας καί 3ης Νοεμβρίου. 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, κατά τό διοργανούμενον ὑπό τῆς Ἑλληνικῆς Ὀνοματολογικῆς Ἑταιρίας «6ον Πανελλήνιον Ὀνοματολογικόν Συνέδριον», ἐπί τοῦ θέματος «Ὀνοματολογικά Μικρᾶς Ἀσίας καί Ἴμβρου-Τενέδου», ἐν ταῖς ἐν Νέᾳ Σμύρνῃ ἐγκαταστάσεσι τοῦ Συλλόγου Ἰμβρίων Ἀθηνῶν, μεταξύ 2ας καί 4ης τ.μ..
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ρόδου κ. Κυρίλλου, κατά το διοργανούμενον ἐν τῇ Ἱ. Μητροπόλει Ἠλείας «Γ’ Πανελλήνιον Συνέδριον Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων», ἐπί τοῦ θέματος «Ἀπό τήν ἀρχαία Ὀλυμπία στή σύγχρονη Ἠλεία», μεταξύ 2ας καί 4ης ἰδίου. 

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῶν Ἁγίων καί Θαυματουργῶν Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τοῦ Γηροκομείου Βαλουκλῆ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑορτῆς, τήν Πέμπτην, 1ην ἀρξαμένου μηνός Νοεμβρίου, καθ᾿ ἥν ἐκκλησιάσθη ἡ Εὐγεν. κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, οἱ περιθαλπόμενοι ἐν τῷ Ἱδρύματι καί πιστοί ἐντεῦθεν.

Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνε πατρικούς λόγους πρός τούς ἐκκλησιασθέντας, ἡγίασεν αὐτούς ἐπί τῇ πρώτῃ τοῦ μηνός καί διένειμε δῶρα εἰς τούς τροφίμους τοῦ Γηροκομείου. 

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρον, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί ἐκζητήσαντα τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νικόδημον Ἀναγνωστόπουλον, Καθηγητήν, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας.
 
*  *  *