[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Εἰδήσεις ἀπό τό Πατριαρχεῖον

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Ὀκτώβριος 2019

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Πανσέπτου Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 12ης Ὀκτωβρίου 2019, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου.

*  *  *

-Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σηλυβρίας κ. Μάξιμον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, παρουσιάσαντα Αὐτῷ τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Ἀλέξιον Ντεμιρτζῆν, μέλλοντα ἵνα διακονήσῃ ἐν τῇ Περιφερείᾳ ταύτῃ τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως, ᾧτινι ηὐχήθη εὐλογημένην διακονίαν παρά τῷ ἁγίῳ Σηλυβρίας.
-Τόν Ἐντιμ. κ. Μενέλαον Σουλτάνην, Ἱερορράπτην, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Χρήστου, ἐκ Θεσσαλονίκης, εὐχαριστήσαντας διά τήν Πατριαρχικήν συμπάθειαν ἐπί τῷ θανάτῳ τῆς συζύγου καί μητρός αὐτῶν ἀειμνήστου Ἑλένης.
-Tόν Ἐντιμ. κ. Emircan Özasi, φοιτητήν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ «Koç».

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
-Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μιλήτου κ. Ἀποστόλου, Ἡγουμένου τῆς ἐν Χαλκιδικῇ Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας, κατά τήν τελετήν τοῦ ἁγιασμοῦ τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας - Θρᾴκης, ἐπί τῇ ἐνάρξει τῶν χειμερινῶν δραστηριοτήτων αὐτῆς, καί τήν παρουσίασιν τοῦ Λευκώματος, ὑπό τόν τίτλον «Ἐκκλησίες καί Ξωκλήσια τῆς Ἴμβρου. Ἐκεί πού τά καντήλια δέν ἔσβησαν ποτέ», ἐν τῷ ἐν Θεσσαλονίκῃ Πνευματικῷ Κέντρῳ αὐτῆς, τό Σάββατον, 12ην Ὀκτωβρίου. 
-Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνοῦ, κατά τήν συνδιοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Πολυτεχνείου Κρήτης, τοῦ Τμήματος Δυτικῆς Κρήτης τοῦ Τεχνικοῦ Ἐπιμελητηρίου Ἑλλάδος καί τοῦ Τμήματος AHEPA «Crete Kydon» ἐκδήλωσιν, ἐπί τοῦ θέματος «Ἡ Ἀποκατάσταση τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου», ἐν τῷ ἐν Χανίοις Θεάτρῳ «Μίκης Θεοδωράκης», αὐθημερόν.
-Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Κεγχρεῶν κ. Ἀγαπίου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιμανδρίτου Νεκταρίου Νικολοῦ, τέως Μ. Συγκέλλου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κορίνθου, αὐθημερόν.
-Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Γρηγορίου, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου συναυλίαν τῆς Χορῳδίας τοῦ Καλλιτεχικοῦ Ὁμίλου καί τῆς Λέσχης Ἀλεξανδρουπολιτῶν, ἐν τῇ Αἰθούσῃ Τελετῶν «Δημήτριος Φραγκόπουλος», αὐθημερόν. 
-Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Εὐαγγέλου Γρηγοριάδου, κατά τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Ἀλέν καί Ἰωάννας Ὀφλάς, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἀρμενικῷ Ναῷ Σούρπ Ἀσντβαντζαζίν Μεσαχώρου (Ortaköy), αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
-Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μπουένος Ἄϊρες κ. Ταράσιον.
-Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Κωνσταντῖνον Πλουσῆν, Κληρικόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐξ Ἀνωγείων Κρήτης.
-Τόν Ἐξοχ. κ. Jorge A. Mastropietro, Πρέσβυν τῆς Ἀργεντινῆς ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Μartin Esposito, Προξένου τῆς Χώρας ἐνταῦθα.
-Τόν Ἐξοχ. κ. Goka Gabashvili, πρῴην Βουλευτήν τοῦ Κοινοβουλίου τῆς Γεωργίας, καί τούς Ἐντιμ. κ.κ. George Ugulava, πρῴην Δήμαρχον Τιφλίδος, Γεν. Γραμματέα τοῦ ἐν τῇ Χώρᾳ Πολιτικοῦ Κόμματος «European Georgia», καί Beka Mindiashvili, ἐκ Τιφλίδος.
-Muhsin Doğan, συνεργάτου αὐτοῦ, ἐντεῦθεν.
-Τόν Ἐλλογ. Δρα Κωνσταντῖνον – Διονύσιον Μπουζάκην, Ὁμότιμον Καθηγητήν τῆς Πολυτεχνικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, ἐκ Θεσσαλονίκης.
-Τήν Εὐγεν. κ. Ἥβην Ν. Μαρούση, μετά τῶν οἰκογενῶν αὐτῆς, ἐντεῦθεν.
-Τόν Ἐντιμ. κ. Σωτήριον Μπότην, Ἰατρόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Γιούλης Εὐαγγέλου, Ἱστορικοῦ, καί τῶν τέκνων αὐτῶν Νικηφόρου, Σχεδιαστοῦ Πληροφοριακῶν Συστημάτων, καί Ἀδριανοῦ, Φοιτητοῦ Πανεπιστημίου, ἐξ Ἀθηνῶν.
-Τόν Ἐντιμ. κ. Συμεών Σολταρίδην, ἐκ Θεσσαλονίκης.
-Μέλη τῆς Ἑταιρείας «Redestos-Efthymiadis Agrotechnology Group», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐθυμίου Εὐθυμιάδου, Προέδρου.

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ὀλύμπου κ. Κυρίλλου, κατά τάς ἐργασίας τοῦ «10ου Διεθνοῦς Συνεδρίου Περιφερειακῶν Διεθνῶν Ὀργανισμῶν Ρόδου 2019», μεταξύ 9ης καί 13ης ἰδίου.

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Δευτέραν, 7ην Ὀκτωβρίου, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Θεοδώρου καί τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Καλλινίκου Χασάπη, διεπεραιώθη εἰς Χάλκην καί ἀνῆλθεν εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίας Τριάδος, ἔνθα καλωσώρισεν ὅμιλον Γεν. Προξένων καί Ἐπιτίμων Προξένων διαφόρων Χωρῶν, ὑπηρετούντων ἐν τῇ Πόλει, παρουσίᾳ καί ἐκπροσώπου τοῦ Τουρκικοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν. Οἱ ὑψηλοί ἐπισκέπται ἐξεναγήθησαν εἰς τούς διαφόρους χώρους τῆς Μονῆς καί δή εἰς τήν πλουσίαν βιβλιοθήκην αὐτῆς, ἤκουσαν δέ μετά πολλοῦ ἐνδιαφέροντος τά ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου καί τοῦ Μ. Ἀρχιδιακόνου ἐκτεθέντα αὐτοῖς περί τῆς Μονῆς – Σχολῆς καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Ὁ Πατριάρχης, εὐλογήσας τό παρατεθέν ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ γεῦμα, ἐπέστρεψεν αὐθημερόν τό ἀπόγευμα εἰς τήν Πόλιν.   

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 8ης ἰδίου, μετέβη εἰς τόν Ἱ. Καθεδρικόν Ναόν τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Πέραν καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τά ὑπό τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου διοργανωθέντα ἐγκαίνια τῆς βιβλιοθήκης «Δημήτριος Φραγκόπουλος».
 
*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
-Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριον, Ἐπίτροπον τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει.
-Tόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Μιχαήλ Anishchenko, Ἔξαρχον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου ἐν Οὐκρανίᾳ καί ἐπί κεφαλῆς τοῦ ἐν Κιέβῳ ἀνασυσταθέντος Ἱ. Σταυροπηγίου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου.
-Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εὐσέβιον Σπανόν, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Λαύρας Καλαβρύτων, μετά τοῦ Ἐλλογ. κ. Χαραλάμπους Μπαμπούνη, Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστήμιου Ἀθηνῶν, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Ζαφειροπούλου, Δικηγόρου, ἐκ Πατρῶν.
-Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μελχισεδέκ Ἀμπελικάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Δοξαστάκη, Φοιτητοῦ ἐν τῇ Θεολογικῇ Σχολῇ Ἀθηνῶν, ἐξ Ἡρακλείου Κρήτης.
-Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Κυριακόν Κεσίσογλου, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους τῆς Κοινότητος Βεβεκίου, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστη-ρίοις αὐτοῦ, μετά τῶν οἰκογενῶν αὐτοῦ.
-Τόν Αἰδεσιμολ. ΡΚαθολικόν Πρεσβύτερον κ. Christian M. Rutishauser, Σύμβουλον τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Βατικανοῦ περί τῶν σχέσεων τῆς ΡΚαθολικῆς Ἐκκλησίας μετά τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου ΡΚαθολικῶν καί Προτεσταντῶν προσκυνητῶν, ἐξ Ἑλβετίας.
-Tόν Ἐντιμ. κ. Serge Dickschen, νέον Γεν. Πρόξενον τοῦ Βελγίου ἐνταῦθα, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Yıldız Asan, συνεργάτιδος αὐτοῦ.
-Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Καρρᾶν, Δήμαρχον τῆς Νέας Προποντίδος, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου δημοτῶν – προσκυνητῶν, ἐκ τῆς Νέας Καλλικρατείας Χαλκιδικῆς.
-Τήν Ἐλλογ. κ. Νικολέταν Τσιτσανούδη – Μαλλίδου, Ἀν. Καθηγήτριαν Γλωσσολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων, Ἀκαδημ. Διευθύντριαν τοῦ Διεθνοῦς Θερινοῦ Πανεπιστημίου «Ἑλληνική Γλῶσσα, Πολιτισμός καί ΜΜΕ», μετά συνεργατῶν αὐτῆς.
-Tούς Ἐλλογ. κ.κ. André Binggeli καί Matthieu Cassin, μετά τῆς Ἐλλογ. κ. Marie Cronier, Ἐρευνητάς ἐν τῷ ἐν Παρισίοις Ἰνστιτούτῳ Ἱστορίας καί Ἐρεύνης Χειρογράφων.
-Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Φουσκολαγουδάκην, μετά τοῦ ὑιοῦ αὐτοῦ Βασιλείου - Ἀλεξάνδρου, μαθητοῦ ἐν τῷ Ζωγραφείῳ Λυκείῳ, ἐντεῦθεν.
-Τήν Εὐγεν. κ. Ἥβην Μ. Σακκουλίδου, εὐχαριστήσασαν διά τήν Πατριαρχικήν συμπάθειαν ἐπί τῷ θανάτῳ τῆς μητρός αὐτῆς εὐλαβ. Πρεσβυτέρας Ἄννης.
-Τήν Εὐγεν. κ. Güzel Öztürk, Νοσηλεύτριαν, ἐντεῦθεν.
-Τήν Εὐγεν. δίδα Ἑλένην Εὐθυμιάδου, Φοιτήτριαν Τουρκολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἐντεῦθεν.
-Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐλευθέριον Συρῖγον, μετά τῆς ἀδελφῆς αὐτοῦ Πετρούλας, ἐντεῦθεν.

*    *    * 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
-Ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας κ. Μακαρίου, κατά τήν πανήγυριν τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων Γουβερνέτου Χανίων Κρήτης, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Προστάτου καί Ἐφόρου αὐτῆς, Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Ἐρημίτου, μεταξύ 6ης καί 7ης Ὀκτωβρίου.
-Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Βλατάδων, κατά τήν συνδιοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἑνώσεως Ὁμογενῶν ἐκ Κωνσταντινουπόλεως Βορείου Ἑλλάδος, τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας - Θρᾴκης καί τῶν Ἐκδόσεων «Ὠκεανίδα» παρουσίασιν τοῦ πονήματος τοῦ Ἐλλογ. κ. Συμεών Σολταρίδου, ὑπό τόν τίτλον «Ἐγώ καί ἡ βαλίτσα μου. Σελίδες αὐτοβιογραφίας», ἐν τῷ ἐν Θεσσαλονίκῃ «Βασιλικῷ Θεάτρῳ», τήν Δευτέραν, 7ην ἰδίου. 
-Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκήρυκος κ. Παναρέτου, κατά τήν συνδιοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Ἀρμενικοῦ Πατριαρχείου καί τοῦ Ὀργανισμοῦ «Anadolu Kültür», συναυλίαν, ἐπί τῇ συμπληρώσει 150 ἐτῶν ἀπό τῆς γεννήσεως τοῦ Ἀρμενίου τήν καταγωγήν Ἀρχι-μανδρίτου Gomidas, διακεκριμένου καλλιτέχνου, ἐν τῷ Πολιτιστικῷ Κέντρῳ «Cemal Reşit Rey», αὐθημερόν.
-Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Καλλινίκου Χασάπη, κατά τό παρατεθέν πρός τιμήν τῶν μελῶν τοῦ Διεθνοῦς Ὀργανισμοῦ «YPO International Charter» ἀποχαιρετιστήριον δεῖπνον, ἐν τῷ ἐν Χρυσουπόλει (Üsküdar) θερέτρῳ «Kıbrıslı Yalısı», αὐθημερόν.

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 5ης Ὀκτωβρίου, παρέστη δέ συμπροσευχόμενος ἐκ τοῦ ἱ. βήματος αὐτοῦ, κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Κυριακῆς, 6ης ἰδίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νέας Ζηλανδίας κ. Μύρωνος.

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Θεοφιλ. Ἐψηφισμένον Ἐπίσκοπον Τράλλεων κ. Βενιαμίν, ὑποβαλόντα εὐγνώμονας εὐχαριστίας ἐπί τῇ ἐκλογῇ αὐτοῦ εἰς τήν πάλαι ποτέ διαλάμψασαν Ἐπισκοπήν ταύτην τοῦ Θρόνου, ὅν Οὗτος συνεχάρη πατρικῶς, εὐχηθείς αὐτῷ εὐλογημένην ἀρχιερατικήν διακονίαν.
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Πέτρον Βρύζαν, νέον Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου Essex, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ζαχαρίου Ζάχαρου, ἐκ τῆς ἀδελφότητος αὐτῆς.
- Τόν Ἐξοχ. κ. Παναγιώτην Σκουρολιάκον, Βουλευτήν Ἀνατολικῆς Ἀττικῆς ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
- Τήν Ἐξοχ. κ. Nadezhda Neynsky, Πρέσβυν τῆς Βουλγαρίας ἐν Ἀγκύρᾳ. 
- Τόν Ἐνδοξ. Ἀντιναύαρχον κ. Σταμάτιον Ράπτην, Ἀρχηγόν τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Stephen B. Young, Ἐκτελεστικόν Διευθυντήν τοῦ Διεθνοῦς Ὀργανισμοῦ «Caux Round Table for Moral Capitalism», ἐξ Η. Π.Α., μετά τῆς Α. Ε. τοῦ Λόρδου Daniel Brennan.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ludger Westrick, Δικηγόρον, Νομικόν Σύμβουλον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ling, Ἀρχαιολόγου, ἐκ Βόννης.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Ἑξαδάκτυλον, ἐπίτιμον Δικηγόρον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Γεωργίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
- Τόν Ἐλλογ. κ. Εὐάγγελον Κεραμάρην, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἐλευθερίας Δημοπούλου, Ἐπιχειρηματίου, καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Αἰκατερίνης, καί τάς Εὐγεν. κυρίας Μαρίαν Ποράβου, Ἐπικοινωνιολόγον, καί Αἰκατερίναν Βλαχάκη, Ψυχίατρον, ἐκ Θεσ-σαλονίκης.
- Ὅμιλον ἐκ τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Μάνδρας Ξάνθης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου Μπαρδάκη, Προέδρου.   

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δράμας κ. Παύλου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἐπιτροπῆς Ποντιακῶν Μελετῶν «Ἡμερίδα - Ἀφιέρωμα στόν Χρύσανθο Φιλιππίδη», ἐπί τῇ συμπληρώσει 70ετίας ἀπό τῆς ἐκδημίας αὐτοῦ, ἐν τῇ ἐν Νέᾳ Σμύρνῃ Αἰθούσῃ Τελετῶν αὐτῆς, τό Σάββατον, 5ην Ὀκτωβρίου.
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Γρηγορίου, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Δημητρίου Τσιμάρα καί Μέγκης Τζαρτζάρ, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μ. Ρεύματος, τήν Κυριακήν, 6ην ἰδίου.   

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, προσκληθείς ὑπό τοῦ Δ. Σ. τοῦ Ἀθλητικοῦ Συλλόγου Πέραν, τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 3ης Ὀκτωβρίου, συνοδευόμενος ὑπό Σεβ. μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, μετέβη εἰς τάς ἐγκαταστάσεις αὐτοῦ καί παρέστη εἰς τόν Ἁγιασμόν ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς νέας περιόδου τοῦ ἀθλήματος ἐπιτραπεζίας ἀντισφαιρίσεως, εὐλογήσας τά μέλη τοῦ Συλλόγου καί τούς συμβαλόντας εἰς τήν ἀνακαίνισιν τῶν χώρων αὐτοῦ.
 
Ἀκολούθως, ὁ Παναγιώτατος, μετά τῶν τιμίων συνοδῶν Αὐτοῦ, μετέβη εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρον καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τά ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος διοργανωθέντα ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως ζωγραφικῆς καί γλυπτικῆς τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Γεωργίου, διαπρεποῦς καλλιτέχνου, ἐπί τοῦ θέματος «ENIGMA», συγχαρείς πατρικῶς τούς διοργανωτάς αὐτῆς. 

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
- Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Σεβαστείας κ. Σεραφείμ καί Εἰρηνουπόλεως κ. Νίκανδρον, ὑποβαλόντας εὐγνώμονας εὐχαριστίας διά τήν ἀνύψωσίν των εἰς τάς τάξεις τῶν ἐν ἐνεργείᾳ Ἱεραρχῶν τοῦ Θρόνου. 
- Τόν Ἱερολ. Ἀρχιδιάκονον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἰωάννην Χρυσαυγῆν, Καθηγητήν, ἐξ Ἀμερικῆς. 

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Σοφολογιωτάτου Ἀρχιρραββίνου τῶν ἐν Τουρκίᾳ Ἑβραίων κ. İsak Haleva ἐκδήλωσιν ἐπί τῇ ἑορτῇ «Roş Aşana», ἤτοι τῷ νέῳ ἔτει τῶν Ἑβραίων, ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ, τήν Πέμπτην, 3ην Ὀκτωβρίου.
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Νήφωνος, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Michael Reiffenstuel, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας ἐν τῇ Πόλει ἡμῶν, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Χώρας, ἐν τῷ Προξενικῷ αὐτῆς Μεγάρῳ, αὐθημερόν.
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου Τάκου, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Ἀναστασίας Κωστίδου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Χάλκης, αὐθημερόν.

*  *  *

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ Α.Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ

Τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 1ης ἀρξαμένου μηνός Ὀκτωβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπέστρεψε μετά τῆς συνοδείας Του, δι᾽ ἀεροσκάφους τῶν Τουρκικῶν Ἀερογραμμῶν, ἐκ Στοκχόλμης, εἰς τήν ἕδραν Αὐτοῦ, ὑπαντηθείς ἐν τῷ Ἀερολιμένι τῆς Πόλεως ὑπό τοῦ Ἐπιτρόπου Αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου καί τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Θεοδώρου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
- Τούς Σεβ. Συνοδικούς Ἱεράρχας Καναδᾶ κ. Σωτήριον, Κρήτης κ. Εἰρηναῖον, Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακάριον καί Νέας Ζηλανδίας κ. Μύρωνα.
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἰωαννίνων κ. Μάξιμον. 
- Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Αὐστραλίας κ. Μακάριον.
- Τριμελῆ Ἀντιπροσωπείαν τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους, πρός ὁριστικοποίησιν τοῦ προγράμματος τῆς ἐπικειμένης, κατά τόν τ.μ. Ὀκτώβριον, Πατριαρχικῆς ἐπισκέψεως εἰς Ἅγιον Ὄρος.
- Τόν Αἰδεσιμολ. Οἰκονόμον κ. Σταῦρον Ἰβανόν, Κληρικόν τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας, μετά τῆς πρεσβυτέρας αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Ἄννης, τῆς θυγατρός αὐτῶν Ἐλισάβετ, τοῦ πενθεροῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Χαραλάμπους Τσιγκούνη καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, ἐκ Σύδνεϋ.
- Τήν Εὐγεν. κ. Ivana Zerec, Γεν. Πρόξενον τῆς Κροατίας ἐνταῦθα, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Vesna Fabris, Προξένου.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀπόστολον Ντιγκμπασάνην, νέον Προϊστάμενον τοῦ Γραφείου Οἰκονομικῶν καί Ἐμπορικῶν Ὑποθέσεων τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἰωάννας.
- Tήν Εὐγεν. κ. Ἄνναν Σ. Μαλλικούρτη, Ἀρχαιολόγον, ἐξ Ἀθηνῶν.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Γεωργίου, Καλλιτέχνην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Φλώρας Σωτηράκη, Χημικοῦ, καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Δήμητρας – Κορίνας, Δημοσιογράφου, ἐξ Ἀθηνῶν.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Pantieras, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης, ἐκ Καναδᾶ.
- 90 μελῆ ὅμιλον ἐπιχειρηματιῶν - μελῶν τοῦ Διεθνοῦς Ὀργανισμοῦ «YPO International Charter», πρός οὕς ἀπηύθυνεν ἐκτενῆ ὁμιλίαν πνευματικοῦ περιεχομένου, ἀγγλιστί. 

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, κατά τήν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν τῆς Τουρκικῆς Ἐθνοσυνελεύσεως κατά τήν νέαν κοινοβουλευτικήν περίοδον, τῇ ὑψηλῇ παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. κ. Recep Tayyip Erdοğan, Προέδρου τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας, καί τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Mustafa Şentop, Προέδρου τῆς Ἐθνοσυνελεύσεως, δεξίωσιν, ἐν τῇ Αἰθούσῃ Τελετῶν αὐτῆς, τήν Τρίτην, 1ην Ὀκτωβρίου.


- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Νεκταρίου Τσολίδου, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου πρεσβυτέρας Γεωργίας Κ. Τσουροῦ, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος Παγκρατίου, τήν Τετάρτην, 2αν ἰδίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Σμαράγδου Καραγιαννίδου, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἄρχοντος Δικαιοφύλακος αὐτῆς Νικολάου Σιρίν, ἐκ τοῦ Ἱ. Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Χαλκηδόνος, αὐθημερόν. 
 
*  *  *