[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Εἰδήσεις ἀπό τό Πατριαρχεῖον

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Ὀκτώβριος 2019

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Ἐντιμ. κ. Haydar Ali Yıldız, Δημάρχου τοῦ Beyoğlu, τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 31ης Ὀκτωβρίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Αὐτοῦ Γραφείου, μετέβη εἰς τό Ξενοδοχεῖον «PERA PALACE» καί ἐτίμησε τό παρατεθέν ὑπ’ αὐτοῦ δεῖπνον, τῇ συμμετοχῇ καί τῶν λοιπῶν θρησκευτικῶν ἡγετῶν τῆς Πόλεως, ἐπιχειρηματιῶν, βουλευτῶν, καλλιτεχνῶν καί ἄλλων μελῶν τῆς ὑψηλῆς κοινωνίας αὐτῆς, εἶτα δέ παρηκολούθησε τήν ὁμιλίαν  τοῦ τέως Γενικοῦ Ἐπιτελάρχου τῆς Τουρκίας κ. İlker Başbuğ καί τήν ἐπακολουθήσασαν συζήτησιν, ἐκδήλωσιν, γενομένην ἐντός τῶν πλαισίων τῶν οὕτω καλουμένων «Beyoğlu Sohbetleri», ἤτοι «Συζητήσεων τοῦ Πέραν».

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιον.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰωάννην Κωνσταντίνου καί τόν Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερον κ. Κυριακόν Κυριακοῦ, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἁγίου Φραγκίσκου.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Σεβαστιανόν Λάτσαν, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας.
Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Ἰωαννίκιον Γρηγοριάδην, ὑπο-βαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ καί ἐπί τῇ ἀναχωρήσει του εἰς Η.Π.Α., πρός διακονίαν παρά τῷ Σεβ. Ἀρχι-επισκόπῳ Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρῳ.
Τόν Ὁσιωτ. Μοναχόν κ. Ἰεζεκιήλ Ξενοφωντινόν, ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Κουδουνᾶ Πριγκήπου, μετά τοῦ Μουσικολ. κ. Ἀνδρέου Σαραντίδου, Καθηγητοῦ Μουσικῆς, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐξοχ. κ. Στυλιανόν Κυμπουρόπουλον, Εὐρωβουλετήν τῆς Νέας Δημοκρατίας, ἐξ Ἀθηνῶν.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Cui Wei, Γεν. Πρόξενον ἐν τῇ Πόλει τῆς Λαϊκῆς Δημοκρατίας τῆς Κίνας.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Mehmet Ali Bayar, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ayça, Ἀρχιτέκτονος, ἐντεῦθεν, καί Νικόλαον Λαζαρῆν, Νομικόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Πανωρέας, ἐκ Βοστώνης, καί τήν Εὐγεν. κ. Filiz Öztürk, ἐντεῦθεν.
Τούς Ἐλλογ. Καθηγητάς κ.κ. Ἰωάννην Καλαβρουζιώτην, Κοσμήτορα τῆς Σχολῆς Θετικῶν Ἐπιστημῶν καί Τεχνολογίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἀνοικτοῦ Πανεπιστημίου, καί Orhan Yenigün, Δι-ευθυντήν τοῦ Ἰνστιτούτου Περιβαλλοντολογικῶν Ἐπιστημῶν τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Βοσπόρου. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Στέφανον Τανιμανίδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σταματίας, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Γαλάνην, Ἀστυνομικόν, λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς ὑπηρεσίας αὐτοῦ παρά τῷ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος.
Ὅμιλον Καθηγητῶν ἐκ τῆς Τεχνικῆς Σχολῆς Λάρνακας.   

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου, κατά τήν τελετήν ἀναγορεύσεως τοῦ Ἐξοχ. κ. Νικολάου Ἀναστασιάδου, Προέδρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, εἰς Ἐπίτιμον Διδάκτορα τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου, ἐν τῇ Αἰθούσῃ «Αἰμίλιος Ριάδης» τοῦ Μεγάρου Μουσικῆς Θεσσαλονίκης, τήν Πέμπτην, 31ην λήγοντος μηνός Ὀκτωβρίου.
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἀετίου Νικηφόρου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Σουηδίας συζήτησιν στρογγυλῆς τραπέζης, ἐπί τοῦ θέματος «Θρησκευτική Διπλωματία», ἐν ταῖς ἐν Πέραν ἐγκαταστάσεσιν αὐτοῦ, τήν Τετάρτην, 30ήν ἰδίου. 

***

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης, 29ης Ὀκτωβρίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Ἀνδρέου, μετέβη εἰς τήν Νομαρχίαν τῆς Πόλεως καί συνεχάρη, ὁμοῦ μετά τῶν ἄλλων θρησκευτικῶν ἡγετῶν, τῷ Ἐξοχ. Νομάρχῃ κ. Ali Yerlikaya, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Δημοκρατίας.
Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ὁ Παναγιώτατος, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Προέδρου τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας Ἐξοχ. κ. Recep Tayyip Erdoğan, συνοδευόμενος δέ ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, μετέβη ἀεροπορικῶς εἰς Ἄγκυραν καί παρέστη εἰς τήν δεξίωσιν ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Χώρας ἐν τῷ Προεδρικῷ Μεγάρῳ Beştepe.
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης μετά τοῦ ἁγίου Μυριοφύτου θά ἐπιστρέψουν περί τό μεσονύκτιον ἀεροπορικῶς εἰς τήν Πόλιν.


*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, κατά  τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Νομάρχου τῆς Πόλεως δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Δημοκρατίας, ἐν τῷ ἐν Σισλῇ Ξενοδοχείῳ «Hilton İstanbul Βomonti», τήν Δευτέραν, 28ην Ὀκτωβρίου. 

***

Τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 28ης Ὀκτωβρίου, ὁ Παναγιώτατος, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἐπεσκέφθη κατ᾿οἶκον τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήριά του Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριον καί ηὐχήθη ἀδελφικῶς αὐτῷ τά εἰκότα.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

-Τόν Αἰδεσιμ. Οἰκονόμον κ. Δημήτριον Μαγιόγλου, Κληρικόν τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
-Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τούς Ἐντιμ. κ.κ. Δημήτριον Μυλωνᾶν, Οἰκονόμον τῶν Πατριαρχείων, καί Δημήτριον Χειράκην, Ὑπάλληλον ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ.
-Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀντώνιον Χατζόπουλον, Ἄρχοντα Ἱερομνήμονα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐντεῦθεν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Δανιήλ Τσομπάν, μεταβαίνοντος εἰς Θεσσαλονίκην διά νά σπουδάσῃ τήν ἱεράν ἐπιστήμην, εἰς ὅν ὁ Πατριάρχης ηὐχήθη καλήν πρόοδον.
-Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Μήτρου, Πολιτικόν Μηχανικόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἰωάννας Μουτσιάνα, Λογιστρίας, ἐκ Πανοράματος Θεσσαλονίκης.
-Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Μακρῆν, Δικηγόρον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σουλτάνης Κουβρούκη, Δικηγόρου, καί τῶν τέκνων αὐτῶν Παναγιώτου καί Σταύρου, μαθητῶν, ἐκ Θεσσαλονίκης.
-Mέλη τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου «Santa Barbara Kültür Kooperatifi», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Fırat Ertem, ἐκ Νικομηδείας, παραχωρήσας αὐτοῖς συνέντευξιν ἐν ὄψει τοῦ ἐκεῖσε ἑορτασμοῦ τῆς μνήμης τῆς Ἁγίας Βαρβάρας τήν 4ην Δεκεμβρίου.
-Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Σμαραγδῆν, Σκηνοθέτην, ἐξ Ἀθηνῶν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

-Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μιλήτου κ. Ἀποστόλου, Ἡγουμένου τῆς ἐν Χαλκιδικῇ Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἑταιρείας Μακεδονικῶν Σπουδῶν ἐπετειακήν ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ συμπληρώσει 80 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως αὐτῆς, τῇ ὑψηλῇ παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. κ. Προκοπίου Παυλοπούλου, Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, ἐν ταῖς ἐν Θεσσαλονίκῃ ἐγκαταστάσεσιν αὐτῆς, τήν Κυριακήν, 27ην Ὀκτωβρίου.
-Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Λεύκης κ. Εὐμενίου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν Οἰκουμενικήν Συνάντησιν τῶν Ἐπισκόπων Φίλων τῆς Κινήσεως τῶν Focolari, ἐν Belfast Ἰρλανδίας, μεταξύ 22ας καί 25ης τ.μ..   
-Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. M. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος Θείαν Λειτουργίαν καί Δοξολογίαν ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, τήν Κυριακήν, 27ην Ὀκτωβρίου, ἐχοροστάτησε, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἐν τῷ πανηγυρίσαντι ἱ. Ναῷ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου, τῆς Κοινότητος Ξυλόπορτας, καθ" ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Τριτεύων κ. Ἀλέξανδρος, Βιβλιοφύλαξ τῶν Πατριαρχείων.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Μύρων κ. Χρυσόστομος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, ὁ Ἐξοχ. κ. Πέτρος Μαυροειδῆς, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, ὁ Ἐντιμ. κ. Oleksandr Gaman, Γεν. Πρόξενος τῆς Οὐκρανίας ἐν τῇ Πόλει, πλῆθος πιστῶν ἐξ Ἑλλάδος καί ἐντεῦθεν, καθώς καί ὁ Σύλλογος Ἐργαζομένων Περιφερείας Κεντρικῆς Μακεδονίας, ὑπό τόν Ἐντιμ. κ. Γαβριήλ Τεκτερίδην, δημοτικόν σύμβουλον Πέλλης. 
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου - Κερατίου Κόλπου, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Καλαμάρης, ἐκ μέρους τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις ἐξῇρε καί ηὐλόγησε τό ὑπό τοῦ Ἐπόπτου καί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπιτελούμενον ἔργον.
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, συνοδευομένη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Ἀλεξάνδρου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτῆς παρουσίας τήν διοργανωθεῖσαν παρουσίασιν τοῦ βιβλίου «Ἅγιος Γεώργιος Ἐδιρνέκαπι», εἰς τήν αἴθουσαν τελετῶν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Πύλης Ἀδριανουπόλεως, ἔνθα καί κατέκλεισε τήν ἐκδήλωσιν διά βραχείας Αὐτῆς ὁμιλίας.


*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Ἐξοχ. κ. Πέτρον Μαυροειδῆν, ἀπερχόμενον Πρέσβυν τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ. Πρός τιμήν τῆς Α. Ἐξοχότητος ἡ Α. Θ. Παναγιότης, τήν μεσημβρίαν τῆς 27ης τ.μ., παρέθεσεν ἐπίσημον γεῦμα ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, καθ" ὅ ἀντηλλάγησαν αἱ δέουσαι προπόσεις, ἐνῶ αὐθημερόν τό ἑσπέρας ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησε τό ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ παρατεθέν ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Γενικῆς Προξένου ἀποχαιρετιστήριον δεῖπνον πρός τιμήν τοῦ κ. Πρέσβεως καί τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ κ. Βιργινίας. 
Τήν Εὐγεν. κ. Ρέαν Θεοδοσιάδου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Κοσμίδην, κοσμηματοπώλην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης Μαρίας Vandamme καί τῶν τέκνων αὐτῶν, Πάριδος καί Παρασκευῆς, μαθητῶν, ἐκ Μυτιλήνης.

***

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, τό Σάββατον, 26ην Ὀκτωβρίου, ἐχοροστάτησε:
α) ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου, ἐν τῷ πανηγυρίσαντι ὁμωνύμῳ ἱ. Ναῷ τῆς Βοσπορινῆς Κοινότητος Ξηροκρήνης, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, καθ" ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολ. Διάκονος τῆς Σειρᾶς κ. Καλλίνικος Χασάπης.
Ἐκκλησιάσθησαν Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, πιστοί ἐντεῦθεν καί προσκυνηταί ἐκ Θεσσαλονίκης, παρέστη δέ καί ὁ Ἀντιδήμαρχος Beşiktaş Ἐντιμ. κ. Ali Rıza Yılmaz, μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ.
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, καί ὁ Ἐντιμ. κ. Παντελεήμων Ντουβαρτζῆς, ἐκ μέρους τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, καί ἀντιφώνησε καταλλήλως ὁ Πατριάρχης.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.
β) ἐν τῷ ἐν Νεοχωρίῳ Μετοχίῳ τοῦ Παναγίου Τάφου, κατά τόν Μέγαν Πανηγυρικόν Ἑσπερινόν τῆς ἰδίας, προσκληθείς ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀνθηδῶνος κ. Νεκταρίου, Ἐπιτρόπου τοῦ Παναγίου Τάφου ἐνταῦθα, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, πρώτου Ἱεράρχου Ἱεροσολύμων. Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βησσαρίων.
 Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, ὁ Θεοφιλ. ἐψηφισμένος Ἐπίσκοπος Τράλλεων κ. Βενιαμίν, ἡ Εὐγεν. κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, μετά τοῦ Ἐξοχ. συζύγου αὐτῆς Πρέσβεως κ. Ἰωάννου Ραπτάκη, ὁ Ἐντιμολ. κ. Παντελεήμων Βίγκας, Σταυροφόρος τοῦ Παναγίου Τάφου, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας καί πιστοί ἐντεῦθεν.
    Ἐν τῷ τέλει ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος, ὅστις διεβίβασε τόν ἀδελφικόν ἀσπασμόν καί τάς εὐχάς τῆς Α. Θ. Μ. τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου Γ´, καί ὁ Παναγιώτατος, ἀντιφωνήσας καταλλήλως.
Τέλος, ἐπηκολούθησε δεξίωσις.


*    *    *


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

 Τόν Ἐντιμολ. κ. Νικόλαον Οὐζούνογλου, Ἄρχοντα Προστάτην τῶν Γραμμάτων, Πρόεδρον τῆς ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Ἀθανάσωφ, Ἄρχοντα Πρωτέκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις του, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δωροθέας, ἐντεῦθεν.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Παναγιώτου, Νεωκόρον τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ.


*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ ἱ. Μητροπολιτικῷ Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου Πριγκήπου Θείαν Λειτουργίαν, προεξάρχοντος τοῦ ἀγαγόντος τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Πριγκηποννήσων κ. Δημητρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Θεοδώρου, κατά τήν χειροτονίαν τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Κνωσσοῦ κ. Προδρόμου, ἐν τῷ ἱ. Μητροπολιτικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ, εἰς Ἡράκλειον Κρήτης, αὐθημερόν.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν διοργανωθεῖσαν, ἐν τῷ πλαισίῳ τοῦ νέου θεσμοῦ «Δημήτρια», τῆς Κοινότητος Ταταούλων, συναυλίαν τοῦ Ἄρχοντος Μαΐστορος τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας καί τῇ συμμετοχῇ τῆς παραδοσιακῆς χορωδίας Γλυκῶν Νερῶν – Σπάτων, ὑπό τόν γενικόν τίτλον «Στοῦ Βοσπόρου τ" ἁγιονέρια», ἐν τῷ Μορφωτικῷ καί Καλλιτεχνικῷ Συνδέσμῳ Φερίκιοϊ ΕΡ.Θ.Ο., αὐθημερόν τό ἑσπέρας.
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Καλλινίκου Χασάπη, κατά τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Μιχαήλ Μπρουμεριώτη καί Ἄννης Ρέντκο, ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ.
***

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίζοντι φερωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Ταταούλων κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Παρασκευήν, 25ην Ὀκτωβρίου, καθ᾿ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀγαθάγγελος Σῖσκος, Ἀρχειοφύλαξ τῶν Πατριαρχείων.
    Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Γαϊτάνης, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, πολυάριθμοι Ταταυλιανοί ἐξ Ἀθηνῶν, ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας Ἁγίου Νικολάου Κάτω Πατησίων ὑπό τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Δημήτριον Παπανδρέου, ὡς καί πιστοί ἐντεῦθεν.
Ἀκολούθως, κατά τήν δοθεῖσαν δεξίωσιν εἰς τούς χώρους τῆς τέως Ἀστικῆς Σχολῆς προσεφώνησαν τόν Πατριάρχην ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ταταούλων, ὁ Ἐλλογ. κ. Δημήτριος Ζῶτος, Σχολάρχης τῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, Πρόεδρος τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, ἐκθέσας τά πεπραγμένα αὐτῆς, καί ὁ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννης Τριανταφυλλίδης, Πρόεδρος τοῦ ἐν Ἀθῆναις Συλλόγου Ἀποφοίτων τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων, τοῦ Παναγιωτάτου ἀντιφωνήσαντος καταλλήλως, καλωσορίσαντος ἰδιαιτέρως τούς ἐξ Ἀθηνῶν ἐλθόντας εἰς τά ἴδια Ταταυλιανούς καί ἐκφράσαντος τήν εὐαρέσκειαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας διά τό ὑπό τοῦ Σεβ. Ἐπόπτου καί τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς ἐπιτελούμενον ἐν τῇ Κοινότητι ἔργον.


*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Γρηγόριον Σταμκόπουλον, Καθηγητήν ἐν τῇ Ἀνωτάτῃ Ἐκκλησιαστικῇ Ἀκαδημίᾳ Θεσσαλονίκης, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Καμπέρη, ἐπιχειρηματίου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐξοχ. κ. Ἀπόστολον Μπαλτᾶν, Πρέσβυν τῆς Ἑλλάδος ἐν Τζακάρτᾳ Ἰνδονησίας, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ Πρέσβεως κ. Δήμητρας Παπατριανταφύλλου .
Τόν Ἐντιμ. κ. Σταῦρον Ἀνεστίδην, Πρόεδρον τοῦ Συνδέσμου τῶν ἐν Ἀθήναις Μεγαλοσχολιτῶν.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Richard Baerug, συγγραφέα, ἐκ Νορβηγίας.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἀναστάσιον Πουλῆν, ἐκπαιδευτικόν, ἐκ Βαρθολομιοῦ Ἡλείας.
Τόν Ἐντίμ. κ. Γεώργιον Φουφόπουλον, ἐπιθεωρητήν πωλήσεων Ὁμίλου Ἀσφαλιστικῆς ΕΤΕ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δήμητρας Δρακούλη, διευθυντρίας τῆς Ἐθνικῆς Ἀσφαλιστικῆς, καί τῶν υἱῶν αὐτῶν Ἀνδρέου καί Δημητρίου, μαθητῶν, ὡς καί τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Χατζάκον καί τήν Ἐυγεν. κ. Βασιλικήν Σοφιανοπούλου, συμβούλους τῆς Ἐθνικῆς Ἀσφαλιστικῆς, ἐξ Ἑλλάδος.

***

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθο­λο­μαῖος, ἐπί τῇ 28ῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἐκλογῆς Αὐτοῦ εἰς τόν Πάν­σεπτον Οἰκουμενικόν Θρόνον - τήν παρελθοῦσαν Τρίτην, 22αν Ὀκτωβρίου - ἐδέχθη, τήν Πέμπτην, 24ην Ὀκτωβρίου, ἐν τῷ Ἐπισήμῳ Αὐτοῦ Γραφείῳ, τά ἑόρτια συγχαρητήρια τῆς ἐνταῦθα σεβασμίας Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου, ἐν συνεχείᾳ δέ παρέθεσε πρός τιμήν αὐτῆς ἑόρτιον γεῦμα εἰς τό Ἑστιατόριον «Vogue», εἰς ὅ παρεκά­θησε καί ἡ Εὐγεν. κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τοῦ Ἐξοχ. συζύγου αὐτῆς Πρέσβεως κ. Ἰωάννου Ραπτάκη.

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
-Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἐμ­μανουήλ Σφιάτκον, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορί­ας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος Βερολίνου, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γερμα­νίας.
-Ὡσαύτως, τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Κωνσταντῖνον Μπολώ­σην, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας τοῦ Ἱεροῦ Να­οῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου Μονάχου.

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
          Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Ἀρχειοφύ­λακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τά ἐγκαίνια τῆς ὑπό τόν τίτλον «Πί­στη καί Τέχνη. Ἐπιλεγμένες εἰκόνες ἀπό τή συλλογή Αἰμιλίου Βελι­μέ­ζη» ἐκθέσεως εἰκόνων, τήν Τετάρτην, 23ην Ὀκτωβρίου. 

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 18ης Ὀκτωβρίου 2019, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς εἰς Θεσσαλονίκην διά νά προστῇ, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου, τῶν διοργανουμένων λατρευτικῶν καί πολιτιστικῶν ἐκδηλώσεων τοῦ Ὀργανισμοῦ «Βυζαντινή Θεσσαλονίκη».
    Τό Σάββατον, 19ην ἰδίου, ὁ Παναγιώτατος θά συλλειτουργήσῃ μετά τῆς Α. Μακαριότητος, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τῆς Παναγίας Ἀχειροποιήτου, συμπροσευχομένου καί τοῦ Ἐξοχ. κ. Προκοπίου Παυλοπούλου, Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας.
    Ἐξ ἑτέρου, ὁ Παναγιώτατος, κατά τό τετραήμερον μεταξύ 19ης καί 22ας τ.μ., θά εὑρίσκεται εἰς Ἅγιον Ὄρος, ἔνθα θά πραγματοποιήσῃ προσκυνηματικήν ἐπίσκεψιν εἰς διαφόρους Ἱ. Μονάς καί Σκηνώματα, ἐξ ἀφορμῆς τῆς συμπληρώσεως διακοσίων ἐτῶν ἀπό τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ νεωτέρου Καθολικοῦ τῆς Ἱ. Μονῆς Ξενοφῶντος.
    Τήν Πατριαρχικήν Συνοδείαν ἀποτελοῦν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Λαοδικείας κ. Θεοδώρητος, Δράμας κ. Παῦλος καί Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιος, οἱ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Θεόδωρος καί Διάκονος κ. Γρηγόριος, Ὑπογραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ὁ Ἐντιμολ. Ἄρχων Πριμηκήριος κ. Ἀθανάσιος Ἀγγελίδης, ὁ Ἐντιμ. κ. Hakan Çelik, Δημοσιογράφος, καί οἱ Ἐντιμ. κ.κ. Νικόλαος Μαγγίνας, Δημοσιογράφος – Φωτογράφος, Πέτρος Μπαζγκάρλο, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων, καί Παντελεήμων Κιοσέ, ἐκ τῶν Νεωκόρων τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ.
      Ἐπίτροπος Αὐτοῦ ὡρίσθη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος.

*    *    *

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ

Ἀργά τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 15ης Ὀκτωβρίου 2019, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἐπέστρεψεν ἐκ τοῦ ταξιδίου Αὐτοῦ εἰς Πράγαν.
    Τήν Α. Θ. Παναγιότητα ὑπεδέχθησαν ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς Πόλεως ὁ ἐκτελέσας χρέη Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου κατά τήν ἀπουσίαν Αὐτῆς Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος καί ὁ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσύγκελλος κ. Ἀνδρέας.

*    *    *

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
-Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τῶν: α) Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Τιμοθέου Ραϊλάκη - Βρανᾶ, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Κοινότητος Σωσθενίου, β) Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Εὐαγγέλου Γρηγοριάδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Κοινότητος Μ. Ρεύματος, καί τῶν μελῶν τῆς ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη, Προέδρου, Ἐφοροεπιτροπῆς αὐτῆς, καί γ) τοῦ ὡς ἄνω Κληρικοῦ, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου τῆς Κοινότητος Ξηροκρήνης, καί μελῶν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Ἐντιμ. κ. Παντελεήμονα Ντιβαρτζῆν, Ἀντιπρόεδρον, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί ταῖς ἐγγιζούσαις πανηγύρεσι τῶν Ἱ. Ναῶν τῶν ὡς ἄνω Κοινοτήτων.
-Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ: α) Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ταταούλων, μετά τῶν Αἰδεσιμ. Οἰκονόμου κ. Ἰακώβου Χαβιαροπούλου, Ἐφημερίου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου, καί Ἐλλογιμ. κ. Δημητρίου Ζώτου, Λυκειάρχου, Προέδρου τῆς Ἐκκλησι­αστικῆς Ἐπιτροπῆς, ἐπικεφαλῆς τῶν μελῶν αὐτῆς, β) Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανόν, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου - Κερατίου Κόλπου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Ἀθανασίου Μαμάση καί τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Καλαμάρη Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Ἁγίου Δημητρίου Ξυλόπορτας, καί γ) Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλον, Προεστῶτα τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ἐδιρνέκαπου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἠλιού Γιόφογλου, Προέδρου τῆς εἰρημένης Κοινότητος, ἐπί τῇ διοργανώσει λειτουργικῶν καί πολιτιστικῶν ἐκδηλώσεων, ὑπό τήν ἐπωνυμίαν «Β΄ Γεώργια».
-Τόν Θεοφιλ. ΡΚαθολικόν Ἐπίσκοπον Γρατιανουπόλεως κ. Δη­μή­­τριον Σαλάχαν, ἐξ Ἀθηνῶν.
-Tόν Ἐντιμ. κ. Aktan Ago, Γεν. Πρόξενον τῆς Βορείου Μακεδονίας ἐνταῦθα.
-Τόν Ἐνδοξ. κ. Εὐάγγελον Πουρνᾶν, Ἀντιπτέραρχον ἐ.ἀ., Ἐπίτι­μον Ἀρχηγόν Γενικοῦ Ἐπιτελείου τῆς Ἑλληνικῆς Ἀεροπορίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ, Εὐγεν. κ. Δημητρίας Ἀδάμ, Στελέχους τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος.
-Τόν Ἐλλογ. κ. Ἠλίαν Νικολάου, Καθηγητήν τοῦ Κολλεγίου Ἀθηνῶν.
-Τόν Ἐλλογ. κ. Eren Açık, Καθηγητήν Ἀναισθησιολογίας, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Λένας Κάτση, Γραμματέως τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος.
-Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Ἀντωνιάδην, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εἰρήνης Πλεύρη, Δικηγόρου, ἐξ Ἀθηνῶν.
-Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀδριανόν Σοζντέ, μετά τῆς ἀδελφῆς αὐτοῦ Μαρίνης, ἐξ Ἴμβρου.

*    *    *

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
-Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Μεθοδίου Βερνιδάκη, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, κατά τήν συνδιοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης καί τῆς Περιφερείας Κρήτης Ἐπιστημονικήν Ἡμερίδα, ἐπί τοῦ θέματος: «Ἡ Μονή Ἀγκαράθου τήν ἐποχή τῆς Βενετοκρατίας», ἐν τῷ Πολιτιστικῷ καί Συνεδριακῷ Κέντρῳ Ἡρακλείου, τό Σάββατον, 12ην Ὀκτωβρίου.
-Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Νικοδήμου Σκρέττα, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης, κατά τήν διορ­γανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἑνώσεως Ὁμογενῶν ἐκ Κωνσταντινουπόλεως Βορείου Ἑλλάδος διάλεξιν τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀντωνίου Μπαλάσκα, ἐπί τοῦ θέματος «Ρωμηοί συνθέτες τῆς Πόλης στή μουσική τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας», ἐν τῇ ἐν Θεσσαλονίκῃ ἕδρᾳ αὐτῆς, τήν Τετάρτην, 16ην ἰδίου.

*    *    *

Ἐπί τῇ συμπληρώσει 800 ἐτῶν ἀπό τῆς χειροτονίας τοῦ Ἁγίου Σάββα, Ἀρχιεπισκόπου Σερβίας, ὑπό τοῦ ἀοιδίμου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Μανουήλ Α’ ἐν Νικαίᾳ, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος προέστη τῆς ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ τελεσθείσης, κατόπιν συνοδικῆς ἀποφάσεως, πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας.
Τόν πανηγυρικόν λόγον τῆς ἑορτῆς ἐξεφώνησεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Παναγιώτατος ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀοιδίμου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Μανουήλ Α’. 
  Ἐκκλησιάσθησαν Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὁ Ἐντιμ. κ. Oleksandr Gaman, Γεν. Πρόξενος τῆς Οὐκρανίας ἐνταῦθα, Καθηγηταί καί μαθηταί ἐκ τῶν Ὁμογενειακῶν Σχολείων τῆς Πόλεως, πιστοί ἐκ τῆς Πόλεως, καί προσκυνηταί ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως καί Λευκάδος.

*  *  *

Ἀκολούθως, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Βενιαμίν τοῦ Διακόνου, μετέβη εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἐτέλεσε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἐν αὐτῇ ἀναπαυομένου ἀοιδίμου Προκατόχου Αὐτοῦ Πατριάρχου Βενιαμίν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

-Τόν Θεοφιλ. Ἐψηφισμένον Ἐπίσκοπον Τράλλεων κ. Βενιαμίν, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
-Τόν Ἐλλογ. Δρα κ. Ἐμμανουήλ Χατζηγιακουμῆν, ἐξ Ἀθηνῶν, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Διονυσίου Πρωτοπαπᾶ, Στελέχους τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Γεωργίου Κασάπογλου, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Artin Kiren καί Natali Akkaya, τελεσθέντας ἐν τῷ ἐν Κοντοσκαλίῳ Ἀρμενικῷ Ναῷ τῆς Παναγίας, τήν Κυριακήν, 13ην Ὀκτωβρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Πανσέπτου Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 12ης Ὀκτωβρίου 2019, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου.

*  *  *

-Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σηλυβρίας κ. Μάξιμον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, παρουσιάσαντα Αὐτῷ τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Ἀλέξιον Ντεμιρτζῆν, μέλλοντα ἵνα διακονήσῃ ἐν τῇ Περιφερείᾳ ταύτῃ τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως, ᾧτινι ηὐχήθη εὐλογημένην διακονίαν παρά τῷ ἁγίῳ Σηλυβρίας.
-Τόν Ἐντιμ. κ. Μενέλαον Σουλτάνην, Ἱερορράπτην, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Χρήστου, ἐκ Θεσσαλονίκης, εὐχαριστήσαντας διά τήν Πατριαρχικήν συμπάθειαν ἐπί τῷ θανάτῳ τῆς συζύγου καί μητρός αὐτῶν ἀειμνήστου Ἑλένης.
-Tόν Ἐντιμ. κ. Emircan Özasi, φοιτητήν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ «Koç».

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
-Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μιλήτου κ. Ἀποστόλου, Ἡγουμένου τῆς ἐν Χαλκιδικῇ Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας, κατά τήν τελετήν τοῦ ἁγιασμοῦ τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας - Θρᾴκης, ἐπί τῇ ἐνάρξει τῶν χειμερινῶν δραστηριοτήτων αὐτῆς, καί τήν παρουσίασιν τοῦ Λευκώματος, ὑπό τόν τίτλον «Ἐκκλησίες καί Ξωκλήσια τῆς Ἴμβρου. Ἐκεί πού τά καντήλια δέν ἔσβησαν ποτέ», ἐν τῷ ἐν Θεσσαλονίκῃ Πνευματικῷ Κέντρῳ αὐτῆς, τό Σάββατον, 12ην Ὀκτωβρίου. 
-Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνοῦ, κατά τήν συνδιοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Πολυτεχνείου Κρήτης, τοῦ Τμήματος Δυτικῆς Κρήτης τοῦ Τεχνικοῦ Ἐπιμελητηρίου Ἑλλάδος καί τοῦ Τμήματος AHEPA «Crete Kydon» ἐκδήλωσιν, ἐπί τοῦ θέματος «Ἡ Ἀποκατάσταση τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου», ἐν τῷ ἐν Χανίοις Θεάτρῳ «Μίκης Θεοδωράκης», αὐθημερόν.
-Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Κεγχρεῶν κ. Ἀγαπίου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιμανδρίτου Νεκταρίου Νικολοῦ, τέως Μ. Συγκέλλου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κορίνθου, αὐθημερόν.
-Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Γρηγορίου, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου συναυλίαν τῆς Χορῳδίας τοῦ Καλλιτεχικοῦ Ὁμίλου καί τῆς Λέσχης Ἀλεξανδρουπολιτῶν, ἐν τῇ Αἰθούσῃ Τελετῶν «Δημήτριος Φραγκόπουλος», αὐθημερόν. 
-Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Εὐαγγέλου Γρηγοριάδου, κατά τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Ἀλέν καί Ἰωάννας Ὀφλάς, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἀρμενικῷ Ναῷ Σούρπ Ἀσντβαντζαζίν Μεσαχώρου (Ortaköy), αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
-Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μπουένος Ἄϊρες κ. Ταράσιον.
-Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Κωνσταντῖνον Πλουσῆν, Κληρικόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐξ Ἀνωγείων Κρήτης.
-Τόν Ἐξοχ. κ. Jorge A. Mastropietro, Πρέσβυν τῆς Ἀργεντινῆς ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Μartin Esposito, Προξένου τῆς Χώρας ἐνταῦθα.
-Τόν Ἐξοχ. κ. Goka Gabashvili, πρῴην Βουλευτήν τοῦ Κοινοβουλίου τῆς Γεωργίας, καί τούς Ἐντιμ. κ.κ. George Ugulava, πρῴην Δήμαρχον Τιφλίδος, Γεν. Γραμματέα τοῦ ἐν τῇ Χώρᾳ Πολιτικοῦ Κόμματος «European Georgia», καί Beka Mindiashvili, ἐκ Τιφλίδος.
-Muhsin Doğan, συνεργάτου αὐτοῦ, ἐντεῦθεν.
-Τόν Ἐλλογ. Δρα Κωνσταντῖνον – Διονύσιον Μπουζάκην, Ὁμότιμον Καθηγητήν τῆς Πολυτεχνικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, ἐκ Θεσσαλονίκης.
-Τήν Εὐγεν. κ. Ἥβην Ν. Μαρούση, μετά τῶν οἰκογενῶν αὐτῆς, ἐντεῦθεν.
-Τόν Ἐντιμ. κ. Σωτήριον Μπότην, Ἰατρόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Γιούλης Εὐαγγέλου, Ἱστορικοῦ, καί τῶν τέκνων αὐτῶν Νικηφόρου, Σχεδιαστοῦ Πληροφοριακῶν Συστημάτων, καί Ἀδριανοῦ, Φοιτητοῦ Πανεπιστημίου, ἐξ Ἀθηνῶν.
-Τόν Ἐντιμ. κ. Συμεών Σολταρίδην, ἐκ Θεσσαλονίκης.
-Μέλη τῆς Ἑταιρείας «Redestos-Efthymiadis Agrotechnology Group», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐθυμίου Εὐθυμιάδου, Προέδρου.

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ὀλύμπου κ. Κυρίλλου, κατά τάς ἐργασίας τοῦ «10ου Διεθνοῦς Συνεδρίου Περιφερειακῶν Διεθνῶν Ὀργανισμῶν Ρόδου 2019», μεταξύ 9ης καί 13ης ἰδίου.

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Δευτέραν, 7ην Ὀκτωβρίου, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Θεοδώρου καί τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Καλλινίκου Χασάπη, διεπεραιώθη εἰς Χάλκην καί ἀνῆλθεν εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίας Τριάδος, ἔνθα καλωσώρισεν ὅμιλον Γεν. Προξένων καί Ἐπιτίμων Προξένων διαφόρων Χωρῶν, ὑπηρετούντων ἐν τῇ Πόλει, παρουσίᾳ καί ἐκπροσώπου τοῦ Τουρκικοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν. Οἱ ὑψηλοί ἐπισκέπται ἐξεναγήθησαν εἰς τούς διαφόρους χώρους τῆς Μονῆς καί δή εἰς τήν πλουσίαν βιβλιοθήκην αὐτῆς, ἤκουσαν δέ μετά πολλοῦ ἐνδιαφέροντος τά ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου καί τοῦ Μ. Ἀρχιδιακόνου ἐκτεθέντα αὐτοῖς περί τῆς Μονῆς – Σχολῆς καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Ὁ Πατριάρχης, εὐλογήσας τό παρατεθέν ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ γεῦμα, ἐπέστρεψεν αὐθημερόν τό ἀπόγευμα εἰς τήν Πόλιν.   

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 8ης ἰδίου, μετέβη εἰς τόν Ἱ. Καθεδρικόν Ναόν τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Πέραν καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τά ὑπό τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου διοργανωθέντα ἐγκαίνια τῆς βιβλιοθήκης «Δημήτριος Φραγκόπουλος».
 
*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
-Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριον, Ἐπίτροπον τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει.
-Tόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Μιχαήλ Anishchenko, Ἔξαρχον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου ἐν Οὐκρανίᾳ καί ἐπί κεφαλῆς τοῦ ἐν Κιέβῳ ἀνασυσταθέντος Ἱ. Σταυροπηγίου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου.
-Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εὐσέβιον Σπανόν, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Λαύρας Καλαβρύτων, μετά τοῦ Ἐλλογ. κ. Χαραλάμπους Μπαμπούνη, Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστήμιου Ἀθηνῶν, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Ζαφειροπούλου, Δικηγόρου, ἐκ Πατρῶν.
-Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μελχισεδέκ Ἀμπελικάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Δοξαστάκη, Φοιτητοῦ ἐν τῇ Θεολογικῇ Σχολῇ Ἀθηνῶν, ἐξ Ἡρακλείου Κρήτης.
-Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Κυριακόν Κεσίσογλου, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους τῆς Κοινότητος Βεβεκίου, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστη-ρίοις αὐτοῦ, μετά τῶν οἰκογενῶν αὐτοῦ.
-Τόν Αἰδεσιμολ. ΡΚαθολικόν Πρεσβύτερον κ. Christian M. Rutishauser, Σύμβουλον τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Βατικανοῦ περί τῶν σχέσεων τῆς ΡΚαθολικῆς Ἐκκλησίας μετά τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου ΡΚαθολικῶν καί Προτεσταντῶν προσκυνητῶν, ἐξ Ἑλβετίας.
-Tόν Ἐντιμ. κ. Serge Dickschen, νέον Γεν. Πρόξενον τοῦ Βελγίου ἐνταῦθα, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Yıldız Asan, συνεργάτιδος αὐτοῦ.
-Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Καρρᾶν, Δήμαρχον τῆς Νέας Προποντίδος, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου δημοτῶν – προσκυνητῶν, ἐκ τῆς Νέας Καλλικρατείας Χαλκιδικῆς.
-Τήν Ἐλλογ. κ. Νικολέταν Τσιτσανούδη – Μαλλίδου, Ἀν. Καθηγήτριαν Γλωσσολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων, Ἀκαδημ. Διευθύντριαν τοῦ Διεθνοῦς Θερινοῦ Πανεπιστημίου «Ἑλληνική Γλῶσσα, Πολιτισμός καί ΜΜΕ», μετά συνεργατῶν αὐτῆς.
-Tούς Ἐλλογ. κ.κ. André Binggeli καί Matthieu Cassin, μετά τῆς Ἐλλογ. κ. Marie Cronier, Ἐρευνητάς ἐν τῷ ἐν Παρισίοις Ἰνστιτούτῳ Ἱστορίας καί Ἐρεύνης Χειρογράφων.
-Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Φουσκολαγουδάκην, μετά τοῦ ὑιοῦ αὐτοῦ Βασιλείου - Ἀλεξάνδρου, μαθητοῦ ἐν τῷ Ζωγραφείῳ Λυκείῳ, ἐντεῦθεν.
-Τήν Εὐγεν. κ. Ἥβην Μ. Σακκουλίδου, εὐχαριστήσασαν διά τήν Πατριαρχικήν συμπάθειαν ἐπί τῷ θανάτῳ τῆς μητρός αὐτῆς εὐλαβ. Πρεσβυτέρας Ἄννης.
-Τήν Εὐγεν. κ. Güzel Öztürk, Νοσηλεύτριαν, ἐντεῦθεν.
-Τήν Εὐγεν. δίδα Ἑλένην Εὐθυμιάδου, Φοιτήτριαν Τουρκολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἐντεῦθεν.
-Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐλευθέριον Συρῖγον, μετά τῆς ἀδελφῆς αὐτοῦ Πετρούλας, ἐντεῦθεν.

*    *    * 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
-Ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισ?
 
*  *  *