[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Εἰδήσεις ἀπό τό Πατριαρχεῖον

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Ἰανουάριος 2020

Ἡ ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ἐν τοῖς Πατριαρχείοις

Τῇ συμμετοχῇ τῶν Ἐλλογίμων ἐκπροσώπων τοῦ Ὁμογε-νοῦς ἐκπαιδευτικοῦ κόσμου καί τῶν μαθητῶν, ἑωρτάσθη ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἡ ἑορτή τῶν Γραμμάτων καί τῆς Παιδείας τοῦ Γένους, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῶν ἐν ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν Μεγάλων Ἱεραρχῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε κατά τόν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ τελεσθέντα Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τήν Τετάρτην, 29ην Ἰανουαρίου, τήν δ’ ἑπομένην, Πέμπτην, 30ήν ἰδίου, ἐν αὐτῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Ἑορτῆς, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καί Σηλυβρί-ας κ. Μαξίμου.       
Τόν πανηγυρικόν λόγον τῆς ἡμέρας ἐξεφώνησεν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Τιμόθεος Ραϊλάκης – Βρανᾶς, Ἱε-ρατικῶς Προϊστάμενος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Βαφεοχωρίου, ἀναφερθείς ἰδιαιτέρως εἰς τήν πνευματικήν καί κοινωνικήν προσφοράν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν.   
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὁ Ἐντιμολ. κ. Ἀλέξανδρος Ἀλεξανδρῆς, Ἄρχων Μ. Ρήτωρ τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Πρέσβυς ἐ.τ., ἐκπροσωπήσας τήν ἐν Ἀθήναις Ἀδελφότητα Ὀφφικιαλίων «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», ὁ Ἐντιμολ. Ἄρχων Προστάτης τῶν Γραμμάτων κ. Νικόλαος Οὐζούνογλου, Καθηγητής,  Πρόεδρος τῆς ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ., ἡ Εὐγεν. κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ὁ Ἐλλογ. κ. Σταῦρος Γιωλτζόγλου, Συντονιστής Ἐκπαιδεύσεως τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ἡ Ἐφορεία μετά τοῦ Λυκειάρχου, Καθηγητῶν καί μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, Καθηγηταί καί μαθηταί τῶν λοιπῶν Ὁμογενειακῶν Σχολείων, ὡς καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε τό καθιερωμένον Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν μακαρίων καί ἀειμνήστων Ἱδρυτῶν, Εὐεργετῶν, Ἐφόρων, Σχολαρχῶν, Καθηγητῶν, Διδασκάλων, Ἐπιμελητῶν καί μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, καί ηὐλόγησε τά ὑπό μαθητῶν αὐτῆς προσαχθέντα κόλλυβα.
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ὡμίλησαν ὁ Ἐντι-μολ. κ. Ἀθανάσιος Ἀγγελίδης, Ἄρχων Πριμηκήριος καί Πρόεδρος τῆς Ἐφορείας τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, καί ἐπικαίρως ὁ Παναγιώτατος.

*    *    *

Τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 30ῆς Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰακώβου Krochak, μετέβη εἰς τήν Πατριαρχικήν Μ. τοῦ Γένους Σχολήν καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν συνδιοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Σχολῆς, τῆς ἐφημερίδος «ΗΧΩ» καί τοῦ Ἐκδοτικοῦ Οἴκου «Λειμών» παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τῆς Ἐλλογ. κ. Μαρίας Ρομβοπούλου, ὑπό τόν τίτλον «Διγλωσσία στήν Ἑλληνορθόδοξη Μειονότητα τῆς Κωνσταντινούπολης», συγχαρείς πατρικῶς τήν συγγραφέα, τούς διοργανωτάς καί τούς ὁμιλητάς. 

*  *  *

Τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 29ης Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Βαρνάβα Γρηγοριάδου, μετέβη εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρον καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τῆς Ἐλλογ. κ. Δεσποίνης Ἄνατς Παπαδοπούλου περί τῆς ζωῆς καί τῆς δράσεως τοῦ Μάρκου Πασᾶ, συγχαρείς πατρικῶς τήν συγγραφέα, τούς διοργανωτάς καί τούς ὁμιλητάς. 

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

-Τόν Ὁσιολ. Πρεσβύτερον κ. Σαμουήλ Lauras, Ἡγούμενον τῆς ΡΚαθολικῆς Μονῆς Novy Duur, μετά τοῦ Ὁσιωτ. Μοναχοῦ κ. Joseph Kuċera, ἐκ Τσεχίας.
-Τήν Ἐφορείαν τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Πριμηκηρίου κ. Ἀθανασίου Ἀγγελίδου, ὑποβαλοῦσαν εὐλαβῆ παράκλησιν ὅπως προστῇ τῆς ἑορτῆς τῶν Γραμμάτων καί τελέσῃ τό εἰθισμένον Τρισάγιον.
-Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀλέξανδρον Ἀλεξανδρῆν, Ἄρχοντα Μ. Ρήτορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Πρέσβυν ἐ.τ., ἐξ Ἀθηνῶν. 
-Τόν Ἐντιμολ. κ. Νικόλαον Οὐζούνογλου, Ἄρχοντα Προστάτην τῶν Γραμμάτων, Πρόεδρον τῆς ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.
Τόν Ἐξοχ. Πρέσβυν κ. Jean – Christophe Peaucelle, Στέλεχος τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Γαλλίας ἐπί τῶν θρησκευτικῶν ὑπο-θέσεων, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Bertrand Buchwalter, Γεν. Προξένου τῆς Χώρας ἐν τῇ Πόλει. 
-Τόν Ἐντιμ. κ. Atila Aydıner, Δήμαρχον Bayrampaşa, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ.
-Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰορδάνην Ἰορδανίδην, ἐξ Ἀθηνῶν.
-Τόν Ἐλλογ. Δρα Κωνσταντῖνον Ἀγιαννίδην, Φαρμακοποιόν, ἐκ Θεσσαλονίκης.
-Τόν Ἐντιμ. κ. Ara Koçunyan, Δημοσιογράφον - Ἐκδότην τῆς ἐνταῦθα Ἀρμενικῆς Ἐφημερίδος «Jamanak».
-Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Παπαϊωάννου, Γραμματέα τῶν Πατριαρχείων, μετά τῶν Εὐγεν. κυριῶν Βιολέτας Πατινιώτου, Ἰδ. Ὑπαλλήλου, Αἰκατερίνης Τενέζου – Yüksel, Κλινικῆς Ψυχολόγου, καί Ὄλγας Ἀλεξοπούλου, Ζωγράφου, ἐντεῦθεν.

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Κνωσσοῦ κ. Προδρόμου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς ἐν Κρήτῃ Ἐκκλησίας, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου, ἐν τῷ Ἱ. Μητροπολιτικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης, τοῦ Ἱεροσολυμίτου, τήν Τετάρτην, 29ην Ἰανουαρίου.
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἐλευθερίου Χρυσοχόου, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιο-βασιλόπιττας τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀδελφότητος Ὀφφικιαλίων τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς «Ὁ Ἀπόστολος Μᾶρκος», ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ ἐν Κυψέλῃ Μετοχίου αὐτοῦ, τήν Τρίτην, 28ην ἰδίου. 

*  *  *

Εὐχαί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου πρός τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομον


Ἐπί τῇ ἀφίξει τῆς Α. Μακαριότητος, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου Β’ εἰς Ἀμερικήν πρός περαιτέρω περίθαλψιν τῆς κλονισθείσης ὑγείας Αὐτοῦ, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, 29ης Ἰανουαρίου, ἐπεκοινώνησε τηλεφωνικῶς πρός τόν Μακαριώτατον, ἐκφράσας Αὐτῷ ἐγκαρδίους ἀδελφικάς εὐχάς πρός ταχεῖαν καί ὁλοτελῆ ἀνάρρωσιν, ἐπ’ ἀγαθῷ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας Κύπρου καί τῶν διορθοδόξων σχέσεων.
Κατόπιν Πατριαρχικῆς προτροπῆς, τόν Μακαριώτατον ὑπεδέχθη ἐν τῷ Διεθνεῖ Ἀερολιμένι «Charlotte Douglas» Ἀτλάντας ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρος.

*  *  *

Ἐπί τῇ πληροφορίᾳ τῆς ἀσθενείας τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου καί τῆς ἐσπευσμένης εἰσαγωγῆς του εἰς Νοσοκομεῖον τῶν Δαρδανελλίων (Çanakkale), ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀφ’ ἑνός μέν ἐπεκοινώνησε τηλεφωνικῶς μετά τῶν ἁρμοδίων ἐκεῖσε προσώπων, ἀφ’ ἑτέρου δέ ἀπέστειλε παρά τό προσκεφάλαιον τοῦ ἀσθενοῦς τόν Πανοσιολ. Διάκονον κ. Παΐσιον, Διευθυντήν τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, διά νά ἐνδι-αφερθῇ ἐπί τόπου διά τήν ἀντιμετώπισιν πάσης σχετικῆς ἀνάγκης.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

-Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Θεολόγου Παπαλεβυζάκη, ἀδελφοῦ τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἀρκαδίου.
-Τόν Θεοφιλ. ΡΚαθολικόν Ἐπίσκοπον Ivrea κ. Εduardo Aldo Cherrato, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ὁσιολ. Πρεσβυτέρου κ. Gusseppe Sciavilla, Γραμματέως αὐτοῦ, παρουσίᾳ τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Κορνηλίου Ἀθανασάκη, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου, ὑποψηφίου Διδάκτορος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης.
-Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ.κ. Ἀγαθάγγελον Σῖσκον, Ἀρχειοφύλακα τῶν Πατριαρχείων, καί Διονύσιον Τζῖτζον, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
-Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Προκόπιον Βροντάκην, Κλη-ρικόν τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.
-Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Μιχαηλίδην, ἐξ Ἀθηνῶν.
-Τήν Εὐγεν. κ. Ἥβην Μ. Σακκουλίδου, ἐντεῦθεν.

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου τῶν ἐν τῇ Πόλει ΡΚαθολικῶν κ. Rubén Tierrablanca Λειτουργίαν, ἐν τῷ ἐν Harbiye RKαθολικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς συμπληρώσεως 100ετίας ἀπό τῆς γεννήσεως τῆς ἀειμνήστου Chiara Lubich, ἱδρυτρίας τῆς Κινήσεως τῶν Φοκολάρι, τήν Δευτέραν, 27ην Ἰανουαρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, οὗτινος τά ἱ. λείψανα φυλάσσονται ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐχοροστάτησεν ἐν αὐτῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς Παρασκευῆς, 24ης Ἰανουαρίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Σαββάτου, 25ης ἰδίου, καθ᾿ ἥν ἐκκλησιάσθησαν οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Ταρτού κ. Ἠλίας καί Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός καί πιστοί ἐντεῦθεν.

*    *    *

Τήν μεσημβρίαν τῆς ἰδίας, ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, μετέβη εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Γρηγορίου Ζ’ καί τοῦ ἀειμνήστου πρῴην Ἀρχιεπισκόπου Θυατείρων καί Μεγάλης Βρεταννίας Γρηγορίου.

* * *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐχοροστάτη-σεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 25ης Ἰανουαρίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑπο-μένης, Κυριακῆς, 26ης ἰδίου, καθ’ ἥν ἐκκλησιάσθησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ταρτού κ. Ἠλίας καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξω-τερικοῦ.
 
* * *

Ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς ἀνακομιδῆς τῶν ἱερῶν λειψάνων τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, ἅτινα φυλάσσονται ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐχοροστά-τησεν ἐν αὐτῷ ἀπό τοῦ Παραθρονίου, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Κυριακήν, 26ην Ἰανουαρίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Δευτέρας, 27ης ἰδίου, καθ᾿ ἥν ἐκκλησιάσθησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ταρτού κ. Ἠλίας καί πιστοί ἐντεῦθεν.

* * *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰ-ρηναῖον.
Tόν Σεβ. Μητροπολίτην Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέ-φανον.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ταρτού κ. Ἠλίαν, ἐξ Ἐσθονίας.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Εὐδοκιάδος κ. Ἀμβρόσιον.
Τόν Πανοσιολ. Διάκονον κ. Γρηγόριον, Ὑπογραμματέα τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Ἀθα-νάσιον Μαμάσην, Κληρικόν τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως, ὑποβαλόντας τά ἑαυτῶν σέβη, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Κορνήλιον Ἀθανασάκην, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου, ὑποψήφιον Διδάκτορα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσ-σαλονίκης.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Ἀλέξανδρον Σγαρδώνην καί Δημήτριον Κωστάκην, ἐξ Ἀθηνῶν.

* * *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐξεπροσω-πήθη:

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λαοδικείας κ. Θεοδωρήτου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἑστίας Θεολόγων Χάλκης ἐκδήλωσιν, ὑπό τόν τίτλον «Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος στήν γενέτειρά του Ἴμβρο», ἐν τῇ ἐν Ἀθήναις ἕδρᾳ αὐτῆς, τήν Δευτέραν, 27ην Ἰανουαρίου.
Ὑπό τοῦ Πανιερ. Μητροπολίτου Νύσσης κ. Γρηγορίου, κατά τάς ἐν Κούβᾳ διοργανωθείσας ὑπό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μεξικοῦ ἐκδηλώσεις ἐπί τῇ δεκάτῃ πέμπτῃ ἐπετείῳ τῶν ἐγκαινίων τοῦ ἐκεῖσε Ἱ. Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου, μεταξύ 25ης καί 26ης Ἰανου-αρίου. 
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμμα-τέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἱδρύματος «Anadolu Din ve İnançları Platformu» ἡμερίδα, ἐπί τοῦ θέματος «Temel Haklar ve Alevi Sorunları Uygulamada AİHM Kararları», ἐν τῷ ἐν Gümüşsuyu Ξενοδοχείῳ «Taxim Hill», τήν Κυριακήν, 26ην ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Διονυσίου Τζίτζου, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Οἰκονόμου Φωτίου Μεφαλοπούλου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Χάλκης, τήν Δευτέραν, 27ην τ.μ..
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἐλευθερίου Χρυσοχόου, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτῶν, ἐν τῇ ἐν Καλλιθέᾳ ἕδρᾳ αὐτοῦ, τήν Κυριακήν, 26ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητρο-πολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, τήν Δευτέραν, 20ήν Ἰανουαρίου, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου, προσεκύνησεν εἰς τό φερώνυμον Ἁγίασμα τῆς περιοχῆς Φαναρίου, ἔνθα παρηκολούθησε τήν τελεσθεῖσαν Ἱεράν Παράκλησιν.

* * *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίων Θεοδώρων Βλάγκας, κατά τήν ἐν αὐτῷ τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ ἑορτάσαντος τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ση-λυβρίας κ. Μαξίμου Θείαν Λειτουργίαν, τήν Τρίτην, 21ην ἰδίου, καί ηὐχήθη ἀδελφικῶς αὐτῷ τά εἰκότα, συγχαρείς καί τῇ μητρί αὐτοῦ Εὐγενεστάτῃ κυρίᾳ Ἑλένῃ Βγενοπούλου.

* * *

Τήν μεσημβρίαν τῆς ἰδίας, ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατρι-αρχικός Ἐπίτροπος,  μετέβη εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀοιδίμων Πατριαρχῶν Νεοφύτου Η’ καί Μαξίμου Ε´, ὡς καί τῶν ἀειμνήστων Ἱεραρχῶν Σάρδεων Μαξίμου, Λαοδικείας Μαξίμου, Σταυρουπόλεως Μαξίμου, Σερρῶν καί Νιγρίτης Μαξίμου, Εὐμενείας Μαξίμου, Κυδωνιῶν Ἀγαθαγγέλου, Κρήτης Τιμοθέου καί Εὐχαΐτων Τιμοθέου.

* * *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανόν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰωάκειμ, Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐπανακάμψαντα ἐκ τοῦ εἰς τό ἐξωτερικόν ταξειδίου αὐτοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀγαθάγγελον Σῖσκον, Ἀρχειοφύλακα τῶν Πατριαρχείων, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Τιμόθεον Ραϊλάκην – Βρανᾶν, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τοῦ Ἱ. Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Βαφεοχωρίου.
Τόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Ἱερομνήμονα κ. Ἀντώνιον Χατζό-πουλον.
Τήν Εὐγεν. κ. Γεωργίαν Σουλτανοπούλου, Γεν. Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει.
Tόν Ἐντιμ. κ. Sait Susin, Πρόεδρον τοῦ Δ. Σ. τῆς ἐνταῦθα Συροϊακωβιτικῆς Κοινότητος. 

* * *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐξεπροσω-πήθη:

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ξάνθης κ. Παντελεήμονος, κατά τάς λατρευτικάς ἐκδηλώσεις καί τήν πανήγυριν τοῦ Ὁσίου Διονυσίου τοῦ ἐν Ὀλύμπῳ, ἐν τῇ ὁμωνύμῳ Ἱ. Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Μονῇ, τήν Πέμπτην, 23ην Ἰανουαρίου. 
Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Εὐμενείας κ. Εἰρηναίου, Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μο-νῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων Γουβερνέτου Χανίων Κρήτης, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου, ἐν τῷ ἐν Χανίοις Κέντρῳ «Πορτο-κάλι Hall», τήν Δευτέραν, 20ήν ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος συναυλίαν, ὑπό τόν τίτλον «Κωνσταντινούπολη - Ἀθήνα: Ἕνα Μουσικό Ταξίδι», ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, αὐθημερόν.
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Σπυρίδωνος Μωραΐτου, Κληρικοῦ της Ἱ. Μητροπόλεως Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Γεωργίας Καμπούρη, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Γλυκῶν Νερῶν, αὐθημερόν. 


*  *  *

Ὁ Πατριάρχης εἰς τό Παγκόσμιον Οἰκονομικόν Φόρουμ

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 20ῆς Ἰανουαρίου, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς εἰς Γενεύην καί ἐκεῖθεν ὁδικῶς εἰς Davos τῆς Ἑλβετίας διά νά συμμετάσχῃ καί νά ὁμιλήσῃ, κατόπιν ἐπισήμου προσκλήσεως τοῦ Ἐλλογ. κ. Klaus Schwab, Ἐκτελεστικοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Παγκοσμίου Οἰκονομικοῦ Φόρουμ, εἰς τάς διοργανουμένας ἐπετειακάς ἐκδηλώσεις ἐπί τῇ συμπληρώσει 50ετίας ἀπό τῆς ἱδρύσεως αὐτοῦ, παρουσίᾳ Ἀρχηγῶν Κρατῶν καί Κυβερνήσεων καί διακεκριμένων προσωπικοτήτων τῆς πολιτικῆς, οἰκονομικῆς καί ἐπιχειρηματικῆς ζωῆς τῆς ὑφηλίου.
Τήν Πατριαρχικήν Συνοδείαν ἀποτελοῦν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκῆρυξ κ. Πανάρετος (μέχρι τῆς Γενεύης) καί ὁ Ἐντιμολ. Ἄρχων Μ. Χαρτοφύλαξ κ. Παντελεήμων Βίγκας. 
Ἐπίτροπος Αὐτοῦ ὡρίσθη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος. 

*  *  *

Ἡ Πατριαρχική ἱεραποδημία εἰς Τρίγλιαν (19 Ἰανουαρίου 2020)

Τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς, 19ης Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, μετέβη μετά τῆς τιμίας Aὐτοῦ συνοδείας εἰς Τρίγλιαν, πρός τέλεσιν εἰς τόν ἐκεῖσε Ἱ. Ναόν τῆς Παναγίας Θείας Λειτουργίας ἐπί τῇ μεγάλῃ ἑορτῇ τῶν Ἁγίων Θεοφανείων κατά τό ἰουλιανόν ἡμερολόγιον καί ἐπευλόγησιν ἐκ τοῦ σύνεγγυς τοῦ σλαβοφώνου ποιμνίου τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς.
Εἰς τήν Θ. Λειτουργίαν μετά τῆς Α. Θ. Παναγιότητος συνελειτούργησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί Σηλυβρίας κ. Μάξιμος.
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, Τοποτηρητής τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Προύσης, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Ἰωάννης Ραπτάκης, ἡ Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν Κωνσταντινουπόλει Εὐγεν. κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου, ὁ Ἐντιμ. κ. Oleksandr Gaman, Γεν. Πρόξενος τῆς Οὐκρανίας ἐνταῦθα, ὁ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνος Ζέρβας, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Πρόεδροι Πολιτιστικῶν Σωματείων Τριγλιανῶν καί πλήθη προσκυνητῶν ἐκ Νέας Τρίγλιας, Ραφήνας Ἀττικῆς καί Θεσσαλονίκης, ὡς καί πιστοί ἐντεῦθεν, ἐκ Σμύρνης καί σλαβόφωνοι, διαβιοῦντες ἐν Προύσῃ καί ἐν Μουδανίοις.
Πρό τῆς διανομῆς τοῦ Ἀντιδώρου εἰς τάς ἑκατοντάδας τῶν προσκυνητῶν, ὁ Παναγιώτατος ὡμίλησε καταλλήλως, ἐπαινέσας τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρον διά τό μέχρι τῆς ἐκλογῆς του εἰς τήν περίπυστον ταύτην Ἐπαρχίαν τοῦ Θρόνου ἐπιτελεσθέν ὑπ’ αὐτοῦ ἐν τῇ Ἱ. Μητροπόλει Προύσης πλούσιον ἔργον, ὡς ἦτο ἡ ἀγορά δύο Βυζαντινῶν Ναῶν ἐν Τριγλίᾳ καί Σιγῇ καί ἡ καθιέρωσις ἀπό τοῦ 2019 τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν Θεοφανείων καί τοῦ ἁγιασμοῦ τῶν ὑδάτων ἐν Τριγλίᾳ, ἐνῷ ηὐχαρίστησε καί τόν ἅγιον Ἐρυθρῶν διά τούς κόπους διοργανώσεως τῆς ἐφετεινῆς πανηγύρεως.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ἐχειροθέτησε τόν Μουσικολ. κ. Χαραλάμπη Σιούφαν, διαπρεπῆ δικηγόρον, εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Πρωτεκδίκου τῆς Μ.τ.Χ.Ε., ἀνταλλαγεισῶν ἐπί τούτῳ ὁμιλιῶν.
Ἠκολούθησεν ἡ τελετή τοῦ ἁγιασμοῦ τῶν ὑδάτων εἰς τήν ἀποβάθραν τῆς Τρίγλιας, κατόπιν πρόφρονος ἀδείας τῆς Νομαρχίας Προύσης, καί ἡ ἀπελευθέρωσις λευκῶν περιστερῶν, συμβόλων εἰρήνης, συμφιλιώσεως καί συνεργασίας, ὡς καί ἡ ἀνάκρουσις τῶν ἐθνικῶν ὕμνων τῆς Τουρκίας καί τῆς Ἑλλάδος ὑπό τῆς Φιλαρμονικῆς τοῦ Δήμου Μουδανίων. 
Τήν μεσημβρίαν τῆς ἰδίας ὁ Τοποτηρητής παρέθεσεν ἐπίσημον γεῦμα πρός τιμήν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος εἰς Ξενοδοχεῖον τῆς περιοχῆς, μεθ’ ὅ Πατριάρχης ἐπέστρεψεν εἰς τά ἴδια.

*    *    *

Ἡ. Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κορέας κ. Ἀμβροσίου, κατά τά ὀνομαστήρια τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας κ. Μακαρίου, τήν Κυριακήν, 19ην Ἰανουαρίου.
-Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τά ἐγκαίνια τοῦ Δικηγορικοῦ Γραφείου τοῦ Ἐντιμ. κ. Yasin Sağlam, ἐν Χαρταλιμῇ, τό Σάββατον, 18ην ἰδίου.
-Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἐλευθερίου Χρυσοχόου, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τῆς Ἑνώσεως Κώων Ἀθηνῶν «Ὁ Ἱπποκράτης», ἐν τῇ Ἑστίᾳ αὐτῆς, τήν Κυριακήν, 19ην τ.μ..   

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό Σάββατον, 18ην Ἰανουαρίου, παρέθεσε γεῦμα εἰς τήν Πατριαρχικήν ἑόρτιον Τράπεζαν πρός τούς Μουσικολ. Ἱεροψάλτας τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως καί τῶν παρακειμένων Ἱ. Μητροπόλεων, εἶτα δέ ηὐλόγησε τήν Ἁγιοβασιλόπιτταν τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν, τοῦ νομίσματος λαχόντος εἰς τό τεμάχιον τοῦ Μουσικολ. κ. Σταματίου - Νικολάου Κίσσα, Ἄρχοντος Πρωτομαΐστορος, Προέδρου τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως.
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν ἀκρόασιν, τήν Α. Θ. Πανα-γιότητα προσεφώνησεν ὁ Πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου Μουσικολ. κ. Γεώργιος Μπακόπουλος, Ἄρχων Β’ Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.Ε., ἀναπτύξας τάς ἀναδιαρθρωτικάς ἀλλαγάς εἰς τήν λειτουργίαν τοῦ Συνδέσμου καί ἀπαριθμήσας τάς προγραμματιζομένας δραστηριότητας αὐτοῦ κατά τό ἀρξάμενον ἔτος, ἀπήντησε δέ ὁ Παναγιώτατος, ἀπευθύνας πατρικάς παραινέσεις, ἐπιδαψιλεύσας τήν εὐλογίαν Του ἐπ᾿ αὐτούς καί διανείμας αὐτοῖς τήν Ἐπετηρίδα-Τυπικόν τοῦ ἔτους 2020.

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό Σάββατον, 18ην ἰδίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Γρηγορίου, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐ-πεσκέφθη τόν ἑορτάσαντα κατ’ αὐτήν τά ὀνομαστήριά του Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιον, ἐν τῇ ἕδρᾳ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, πρός ὅν ἐξέφρασε τάς συγχαρητηρίους εὐχάς Του. Τόν Παναγιώτατον ὑπεδέχθη ἐνθέρμως ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης περιστοιχούμενος ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀραβισσοῦ κ. Κασσιανοῦ καί τοῦ ἱ. κλήρου τῆς Ἐπαρχίας αὐτοῦ. 

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

-Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χρύσανθον Τσαχάκην, ἀδελφόν τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Γωνιᾶς Κολυμβαρίου, μέλος τοῦ Δ.Σ. τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης (Ο.Α.Κ.), Ἰατρόν. 
-Τόν Μουσικολ. κ. Γεώργιον Μπακόπουλον, Β’ Δομέστικον τῆς Μ.τ.Χ.Ε., ἐπανεκλεγέντα Πρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν, μετά τῶν μελῶν αὐτοῦ, ἐκζητήσαντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς θητείας αὐτῶν καί ὑποβαλόντας ἐπί τῶν σχεδιαζομένων δραστηριοτήτων τοῦ Συνδέσμου.
-Τόν Μουσικολ. κ. Ἀντώνιον Παριζιάνον, Ἄρχοντα Λαμπαδάριον τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως – Καθηγητήν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Στεφάνου, Μηχανολόγου - Μηχανικοῦ, καί τοῦ ἐγγονοῦ αὐτοῦ Ἀντωνίου, μαθητοῦ, λαβόντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
- Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀντώνιον Χατζόπουλον, Ἄρχοντα Ἱερομνήμονα.
-Τόν Ἐξοχ. Πρέσβυν κ. Samuel Brownback, ἐπί κεφαλῆς τῆς Ὑπηρεσίας τοῦ State Department τῶν Η.Π.Α. ἐπί θεμάτων θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, συνοδευόμενον ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Daria Darnell, Γεν. Προξένου τῆς Χώρας ἐνταῦθα, καί λοιπῶν συνεργατῶν αὐτοῦ.
-Τόν Ἐξοχ. κ. Jamar Khokhar, Πρέσβυν τοῦ Καναδᾶ ἐν Ἀγκύρᾳ, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Brahim Achtoutal, Γεν. Προξένου τῆς Χώρας ἐν τῇ Πόλει.
-Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Ζέρβαν, Δήμαρχον Θεσσαλονίκης, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ.
-Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Πυργάκην, Σύμβουλον τῆς ἐν Βερολίνῳ Ἑλληνικῆς Πρεσβείας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης Γιδαράκου.
-Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Κορομβάκην, Ραδιοφωνικόν Παραγωγόν – Δημοσιογράφον, ἐκ Σύδνεϋ Αὐστραλίας, εἰς τόν ὁποῖον παρεχώρησε συνέντευξιν καί ἀπέστειλε τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν Του εἰς τόν ἑλληνισμόν τῆς Αὐστραλίας. 
 
*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου, κατά τήν ἐν τῷ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Χαλκηδόνος τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου, τό Σάββατον, 18ην Ἰανουαρίου.

*  *  *

Τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 16ης Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Βαρνάβα Γρηγοριάδου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἑορταστικήν ἐκδήλωσιν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τοῦ Συνδέσμου Ὑποστηρίξεως Ρωμαίηκων Κοινοτικῶν Ἱδρυμάτων (Σ.Υ.Ρ.Κ.Ι.), συνδιοργανωθεῖσαν μετά τῶν Συνδέσμων Ἀποφοίτων τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς καί τῶν Λυκείων Ζαπ-πείου καί Ζωγραφείου, καθ᾿ ἥν ἐγένετο καί ἡ εἰσδοχή εἰς αὐτούς τῶν ἀποφοίτων τοῦ ἔτους 2019.
Μετά τούς χαιρετισμούς τῶν Προέδρων τοῦ Σ.Υ.Ρ.Κ.Ι. καί τῶν ὡς ἄνω Συνδέσμων ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης καί ηὐλόγησε τήν Ἁγιοβασιλόπιτταν. Τό νόμισμα ἔλαχεν εἰς τόν Ἐλλογ. κ. Σταῦρον Γιωλτζόγλου, Συντονιστήν Ἐκπαιδεύσεως τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος. Εἰς τήν ἐκδήλωσιν ταύτην παρέστησαν, μεταξύ ἄλλων, ἅγιοι Ἀρχιερεῖς καί ἡ Εὐγεν. κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει. 

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

-Τήν ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου Ἐφορείαν τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, προσκαλέσασαν Αὐτόν εἰς τήν ἐπικειμένην πανήγυριν ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἱεροῦ Φωτίου τοῦ Ὁμολογητοῦ, ἀνιδρυτοῦ αὐτῆς. 
-Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σηλυβρίας κ. Μάξιμον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις  ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
-Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Τιμόθεον Ραϊλάκην – Βρανᾶν, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τοῦ Ἱ. Ναοῦ Εὐαγ-γελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Βαφεοχωρίου.
-Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀρσένιον Κατερέλον, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Γεδεών Μαγκριώτην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας, μετά τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Βασιλείου Βέρδου, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Ντόβολου, Δημοτικοῦ Συμβούλου Βύρωνος.
-Τήν Ὁσιωτ. Μοναχήν Χριστονύμφην, ἐκ Λαμίας.
- Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Συλλόγου τῶν Ἁπανταχοῦ Τριγλιανῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀναστασίου Μαστρογιάννη, Προέδρου αὐτοῦ. 

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, κατά τήν ὑπό τῆς ἐνταῦθα Βιβλικῆς Ἑταιρίας («Bible Society») διοργανωθεῖσαν ἐπετειακήν διαχριστιανικήν ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ συμπληρώσει 200 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως καί λειτουργίας αὐτῆς ἐν Τουρκίᾳ, ἐν τῷ ἐν Πέραν Ἀρμενοκαθολικῷ Ναῷ «Surp Yerrortutyun», τήν Τετάρτην, 15ην Ἰανουαρίου. 

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

-Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
-Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καστορίας κ. Σεραφείμ, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν κ.κ. Νικολάου Γιαννουσᾶ, Πρωτο-συγκέλλου, καί Σεραφείμ Στεργίου, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Νικάνορος Ζάβορδας.
-Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Φθιώτιδος κ. Συμεών, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγγέλου Ἀνθοπούλου, Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ. 
-Τόν Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπον Παμφίλου κ. Δανιήλ, ἐξ Ἀμερικῆς.
-Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον τῶν ἐν τῇ Πόλει Ἀρμενοκαθολικῶν κ. Levon Zekiyan, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, ἐκφράσαντας τάς συγχαρητηρίους εὐχάς των ἐπί ταῖς ἑορταῖς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου καί τῷ Νέῳ Ἔτει.
-Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον κ. Yeznik Pedrosyan, ἐκ Yerevan Ἀρμενίας.
-Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νεκτάριον Μουλατσιώτην, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Φωκίδος, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν κ.κ. Χριστοδούλου καί Ἰωακείμ, ἐκ τῆς ἀδελφότητος τοῦ Ἱ. Ἠσυχαστηρίου Ἁγίου Αὐγουστίνου Τρικόρφου. 
-Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀθανάσιον Μελισσάρην, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Φωκίδος.
-Τούς Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρους κ.κ. Sergio Mainoldi, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης, καί Παῦλον Perletti, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Βελγίου.
-Τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν Πρεσβύτερον κ. Don Marco Gnavi, Ἀντιπρόεδρον τῆς Κοινότητος «Saint Egidio». 
-Τόν Σοφολ. Ἀρχιρραββῖνον τῶν ἐνταῦθα Ἑβραίων κ. İshak Haleva, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Yusuf Altıntaş, Γενικοῦ Γραμματέως τῆς Ἀρχιρραββινίας.
-Τόν Σοφολ. Ραββῖνον κ. Ron LiPaz, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Bronwen, ἐκ Los Angeles.
-Τόν Ἐντιμ. κ. Jiri Čistecký, Γεν. Πρόξενον τῆς Τσεχίας ἐνταῦθα. 
-Τόν Ἐντιμ. κ. Βύρωνα Νικολαΐδην, Διευθυντήν τῆς Ἑταιρίας «Peoplecert», ἐξ Ἀθηνῶν.
-Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Δούκοβιτς, ἐντεῦθεν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
-Tόν Ἐντιμ. κ. Δαμιανόν Μπαρντακτσῆν, ἐντεῦθεν.
         
*    *    *

          Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Καισαρίου Χρόνη, κατά τά ἐγκαίνια ἐκθέσεως φωτογραφίας, ὑπό τόν τίτλον «Tatavla Son Durak», ἐν τῇ Ἀστικῇ Σχολῇ Ταταούλων, τήν Τρίτην, 14ην Ἰανουαρίου.

*  *  *

Τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 11ης Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Καναδᾶ κ. Σωτηρίου καί τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Ἀνδρέου, μετέβη εἰς τό ἐν Κοντοσκαλίῳ Ἀρμενικόν Πατριαρχεῖον καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν τελετήν ἐνθρονίσεως τοῦ νέου Πατριάρχου τῶν ἐνταῦθα Ἀρμενίων Μακ. κ.κ. Sahak Maşalyan, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ ἐκεῖσε Πατριαρχικῷ Ναῷ τῆς Παναγίας, συγχαρείς διά καταλλήλου ὁμιλίας τήν Α. Μακαρι-ότητα τουρκιστί.

*    *    *

Ἡ. Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς μετά τά Φῶτα, 12ης ἰδίου, χοροστα-τοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λαοδικείας κ. Θεοδωρήτου.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Παναγιώτατος καλωσώρισε τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοῦ ἐν Ἡρακλείῳ Κρήτης Ἰνστιτούτου Ἀνθρωπι-στικῶν καί Κοινωνικῶν Ἐπιστημῶν καί ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν τοῦ Α’ Γενικοῦ Λυκείου Γρεβενῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Βασιλείου Τσιούφα, Διευθυντοῦ, ἀναφερθείς εἰς τό περι-εχόμενον τοῦ παιδευτικοῦ ἰδεώδους εἰς τό σύγχρονον σχολεῖον καί ἐπιδαψιλεύσας πρός πάντας τούς ἐκκλησιασθέντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν. 

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:

-Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μεξικοῦ κ. Ἀθηναγόραν.
-Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονα, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Κληρικῶν καί λαϊκῶν συνεργατῶν αὐτοῦ ἐκ τῆς Θεοσώστου ταύτης Ἐπαρχίας τοῦ Θρόνου.
-Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνόν.
-Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Τανισκίδην, Τραπεζικόν, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Κορίνας Φασούλη, Δικηγόρου, ἐξ Ἀθηνῶν.
-Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Πίτταν, Στέλεχος Ναυτιλιακῶν Ἐπιχειρήσεων, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χριστίνης Μπελεχρῆ, ἐξ Ἀθηνῶν.
-Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Κιοπιρίδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐλευθερίας Καλαϊτζίδου, ἐκ Καβάλας, λα-βόντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς γάμοις αὐτῶν, τελεσθεῖσιν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ.
-Tήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Κασαμπαλάκου, Πρόεδρον τοῦ Πανελληνίου Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων καί Φίλων Ἀτόμων μέ Αὐτισμόν καί Εἰδικάς Ἀνάγκας «Ἡ Ἁγία Σκέπη», ἐξ Ἀθηνῶν.
-Τόν Ἐλλογ. κ. Κωνσταντῖνον Τερψίδην, Ἐκπαιδευτικόν, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Κρυσταλλίας, Στελέχους τοῦ Δήμου Θεσσαλονίκης.
-Τόν Ἐντιμ. κ. Oleg Bogdanov, μετά τῶν Εὐγεν. κυριῶν Svetlana konyukhova καί Marijana Andric Dabovic, ἐκ Μαυροβουνίου.

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστίνου, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τῆς Ἑνώσεως Ὁμογενῶν ἐκ Κωνσταντινουπόλεως Βορείου Ἑλλάδος, ἐν τῇ ἐν Καλαμαριᾷ ἕδρᾳ αὐτῆς, τήν Κυριακήν, 12ην Ἰανουαρίου.
Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανοῦ, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τοῦ Φιλανθρωπικοῦ καί Μορφωτικοῦ Συλλόγου τῶν ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἰμβρίων, ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ τοῦ Ἱ. Καθεδρικοῦ Ναοῦ Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Σταυροδρομίου, αὐθημερόν.
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἐλευθερίου Χρυσοχόου, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τῆς ἐν Ἀθήναις Ἑνώσεως Κωνσταντινουπολιτῶν, ἐν τῷ ἐν Ἀμπελοκήποις Πνευματικῷ Κέντρῳ αὐτῆς, αὐθημερόν.
Καταλλήλως δέ, κατά:
α) τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀδελφότητος Κωνσταντινουπολιτῶν Μεγάλου Ρεύματος Βοσπόρου «Ὁ Ταξιάρχης», ἐν ταῖς ἐγκαταστάσεσι τοῦ Δημαρχείου Παλαιοῦ Φαλήρου, τό Σάββατον, 11ην ἰδίου, καί
β) τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Ἰμβρίων, ἐν τῇ ἐν Νέᾳ Σμύρνῃ ἕδρᾳ αὐτοῦ, τήν Κυριακήν, 12ην τ.μ.. 

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
         
- Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης κ. Εἰρηναῖον.
- Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Θυατείρων καί Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήταν.
- Tόν Σεβ. Ἀρμένιον Ἀρχιεπίσκοπον κ. Aram Ateşyan.
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Εὐμενείας κ. Εἰρηναῖον, Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων Γουβερνέτου Χανίων Κρήτης, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Πορφυρίου Μπικουβαράκη, ἀδελφοῦ αὐτῆς.
- Τόν Θεοφιλ. Ἐψηφισμένον Ἐπίσκοπον Ἀπολλωνιάδος κ. Ἰωακείμ, ὑποβαλόντα εὐγνώμονας εὐχαριστίας ἐπί τῇ ἐκλογῇ αὐτοῦ εἰς τήν πάλαι ποτέ διαλάμψασαν Ἐπισκοπήν ταύτην τοῦ Θρόνου, ὅν Οὗτος συνεχάρη πατρικῶς, εὐχηθείς αὐτῷ εὐλογημένην ἀρχιερατικήν διακονίαν.
- Tόν Αἰδεσιμ. κ. Orhan Çanlı, Χωρεπίσκοπον τῶν ἐνταῦθα Συροκαθολικῶν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Zeki Basatemir,  Προέδρου τοῦ Δ. Σ. τῆς Κοινότητος αὐτῶν, καί λοιπῶν μελῶν αὐτοῦ, ἐκφράσαντας τάς συγχαρητηρίους εὐχάς των ἐπί ταῖς διαγενομέναις ἑορταῖς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου καί τῷ Νέῳ Ἔτει.
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νικόδημον Ἀναγνωστόπουλον, Καθηγητήν, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας.
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νικηφόρον Κουνάλην, Ἱεροκήρυκα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης.
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ.  Σπυρίδωνα Κέζιον, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς. 
- Tόν Ἐντιμ. κ. Kaan Peker, Ἔπαρχον τῆς Περιφερείας Fatih, ἐν ᾗ ἡ ἕδρα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.
- Τήν Ελλογ. κ. Eylem Nazlı Taşdemir, Καθηγήτριαν ἐν τῷ ἐνταῦθα Παραρτήματι τοῦ Πανεπιστημίου Columbia, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου φοιτητῶν. 

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς κατά Σάρκα Γεννήσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μέ τό ἰουλιανόν ἡμερολόγιον, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Τζιβαλῆ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Τρίτης, 7ης Ἰανουαρίου, τελεσθεῖσαν εἰς τήν οὐκρανικήν γλῶσσαν.
Μετά τό Ἱ. Εὐαγγέλιον ἀνεγνώσθη οὐκρανιστί ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰακώβου Krochak ἡ ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις Πατριαρχική Ἀπόδειξις, διά τῆς ὁποίας ὁ Παναγιώτατος ἀνεκήρυξε τό ἤδη ἄρξάμενον ἔτος 2020 «ἔτος ποιμαντικοῦ  ἀνακαινισμοῦ καί ὀφειλετικῆς μερίμνης διά τήν νεολαίαν».
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, ὁ Ἐντιμ. κ. Oleksandr Gaman, Γεν. Πρόξενος τῆς Οὐκρανίας ἐνταῦθα, καί πολυπληθής ὅμιλος ἐκ τῆς ἐν Πόλει διαβιούσης Οὐκρανικῆς Παροικίας.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης συνεχάρη πατρικῶς τούς ἐκκλησιασθέντας, ἀπευθύνας ἐνθέρμους ἑορτίους εὐχάς καί πρός τάς Ἀρχάς τῆς Χώρας, μνησθείς δέ καί τῆς πρό ἔτους ἐπιδειχθείσης ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου πατρικῆς μερίμνης πρός ἀποκατάστασιν τῶν ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων ἐν Οὐκρανίᾳ.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις, καθ’ ἥν ὁ Παναγιώτατος διένειμε πρός τούς παρευρεθέντας τήν πατροπαράδοτον Ἁγιοβασιλόπιτταν.  

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Τρίτην, 7ην ἰδίου, παρέθεσε γεῦμα εἰς τήν Πατριαρχικήν ἑόρτιον Τράπεζαν πρός τούς ἐργαζομένους ἐν τοῖς Πατριαρχείοις λαϊκούς ὑπαλλήλους καί Κλητῆρας. 

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

- Τόν Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνον Βλάσην, Ὑφυπουργόν Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Σιγάλαν, Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν Πεκίνῳ.
- Τόν Ἐλλογ. κ. Πυθαγόραν Πετρᾶτον, Καθηγητήν Χρημα-τοοικονομικῶν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τῆς Ὀξφόρδης.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Βοσνακίδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Φωτεινῆς καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Ζήση, ἐξ Ὀρεστιάδος. 

*  *  *

Τά Ἅγια Θεοφάνεια ἐν τοῖς Πατριαρχείοις

Μετά μεγαλοπρεπείας καί λαμπρότητος ἑωρτάσθησαν ἐν τοῖς Πατριαρχείοις τά Ἅγια Θεοφάνεια τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τήν Δευτέραν, 6ην Ἰανουαρίου.
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐν τῷ τέλει τοῦ Ὄρθρου, ἐτέλεσε τόν Μέγαν Ἁγιασμόν, ἁγιάσας ἐν συνεχείᾳ τούς ἁγίους Ἀρχιερεῖς καί τούς Κληρικούς τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, καί προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητρο-πολιτῶν Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Λβίβ κ. Μακαρίου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ.
 
*  *  *