ΙΕΡΑ MONH ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Παρεκκλήσια

κτὸς ἀπὸ τὸν κεντρικὸ ναό του τὸ μοναστήρι ἀριθμεῖ καὶ πολλὰ ἄλλα παρεκκλήσια μέσα στὸν περίβολο καὶ ἔξω ἀπὸ αὐτόν. Τὸ σπουδαιότερο εἶναι τῆς Παναγίας τοῦ Ἀκαθίστου, ποὺ βρίσκεται ἀριστερὰ τῆς λιτῆς, μέσα στὸ καθολικό, μὲ τοιχογραφίες τοῦ ζωγράφου Μακαρίου (1615) ποὺ δυστυχῶς, ἐπιζωγραφήθηκαν τὸ 1890 ἀπὸ τὸν Μιχαὴλ Καισαρέα, ὅπως δείχνει ἐπιγραφὴ στὸ ὑπέρθυρο. Μέσα στὸ παρεκκλήσι αὐτὸ σώζεται ἀρχαιοτάτη εἰκόνα τῆς Παναγίας πάνω σὲ κηρομαστίχα, ποὺ εἶναι γνωστὴ ὡς εἰκόνα τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου καὶ σύμφωνα μὲ τὴν παράδοση, εἶναι ἐκείνη ποὺ  κρατοῦσε στὰ χέρια του ὁ Πατριάρχης Σέργιος ἢ κάποιος ἄλλος ἐπίσκοπος, ὅταν περιερχόταν τὰ τείχη τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἐνθαῤῥύνοντας στρατὸ καὶ λαὸ κατὰ τὴν πολιορκία της ἀπὸ τοὺς Ἀβάρους καὶ Σλάβους (626).
Τὰ ὑπόλοιπα παρεκκλήσια μέσα στὸ μοναστήρι εἶναι: τοῦ Ἁγίου Νήφωνα, τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τοῦ Ἁγίου Γεωργίου (1609), τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων, τῶν Ἀρχαγγέλων μὲ τοιχογραφίες τοῦ τέλους τοῦ 16ου αἰώνα ἀπὸ τοὺς μοναχοὺς Δανιὴλ καὶ Μερκούριο, τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου (1608 καὶ ὁ νάρθηκας 1615) καὶ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου (1782).

ξω ἀπὸ τὸ μοναστήρι, σὲ διάφορα καθίσματα καὶ ἠσυχαστήρια βρίσκονται  τοῦ Ἁγίου Ὀνούφριου, τῆς Παναγίας, τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων καὶ τῶν ἁγίων Πάντων μὲ τοιχογραφίες τοῦ 1610 ἀπὸ τοὺς παραπάνω ἁγιογράφους Δανιὴλ καὶ Μερκούριο.

Στὸ ἴδιο μοναστήρι ὑπάγονται ἀκόμη 7 κελλιὰ στὶς Καρυές, ἀπὸ τὰ ὁποῖα τοῦ ἁγίου Στεφάνου χρησιμεύει γιὰ ἀντιπροσωπεία.

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ - ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΔΑ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ   


Πίσω