Ἐπιστροφή
 

Θεόδοτος Α´ Κασσιτερᾶς

Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
Ἐπιλεγόμενος καὶ ὁ Μελισσηνός. (815-821). Προωθήθηκε στὸν Πατριαρχικὸ Θρόνο ἀπὸ τὸν αὐτοκράτορα μὲ σκοπὸ τὴν ἀναβίωση τῆς εἰκονομαχίας.
Συγκάλεσε σύνοδο στὴν Κωνσταντινούπολη (815), ἡ ὁποία ἀκύρωσε τὶς ἀποφάσεις τῆς Ζ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου (787) ὑπὲρ τῶν ἱερῶν εἰκόνων, ἐπανέφερε σὲ μετριότερη μορφὴ τὴν εἰκονομαχία καὶ ἀφόρισε τοὺς προκατόχους του εἰκονοφίλους πατριάρχες.
Ὁ Θεόδωρος Στουδίτης, ὑπέρμαχος τῶν ἱερῶν εἰκόνων, καταδίκασε τὸν ἀντικανονικὸ πατριάρχη καὶ τὴν εἰκονομαχική του πολιτική.

 

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή