Ἐπιστροφή
 

Μιχαὴλ Γ´

Ἦτο κάτοχος ὑψηλοτάτης παιδείας καὶ χαρακτηρίζεται ἐν ταῖς πηγαῖς ὡς «ὕπατος τῶν φιλοσόφων». Ἠγωνίσθη σθεναρῶς διὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν ἀποφάσεων τῆς πατριαρχικῆς συνόδου ἐναντίον τῶν αἱρετικῶν διδασκαλιῶν τοῦ 12ου αἰῶνος, ἐνῷ ἀπέκρουσε τὰς ἐνωτικὰς πρωτοβουλίας τοῦ αὐτοκράτορος Μανουὴλ Κομνηνοῦ καὶ τοῦ πάπα Ἀλεξάνδρου Γ´ (1170) μὲ ἀξιόλογο ὑπόμνημα καὶ μὲ συνοδικὴ ἀπόφαση, ἡ ὁποία δυστυχῶς δὲν ἐσώθη. Ἀντίθετως, ἐνίσχυσε τὰς ἐνωτικὰς πρωτοβουλίες μὲ τοὺς Ἀρμενίους.

 

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή