Ἐπιστροφή
 

Κοσμᾶς Β´ ὁ Ἀττικός

(Ἀπρίλιος 1146 - Φεβρουάριος 1147).
Καταγόταν ἀπὸ τὴν Αἴγινα καὶ διαδέχθηκε στὸν Οἰκουμενικὸ Θρόνο τὸν πατριάρχη Μιχαὴλ Β´ Κουρκούα (1143-1146) ἐπὶ αὐτοκράτορα τοῦ Βυζαντίου Μανουὴλ Α´ Κομνηνοῦ (1143-1180).
Ἐνῶ ἐγκωμιάζεται ὡς «κόσμος Ἱεραρχίας, τῶν ἀρετῶν ὄχιμα, καλῶν ἑστία, προφητικός... ποιμὴν ἀγαθὸς καὶ νομεὺς ψυχοτρόφος...» κατηγορήθηκε ὡς αἱρετικὸς καὶ συνωμότης κατὰ τοῦ αὐτοκράτορος Μανουὴλ Α´ καὶ καθαιρέθηκε.

 

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή